SCHIEDAMSCHE COURANT Gemeente wil giftige blubber blij ven spuiten Windmill: Ook dit jaar verlies Fietspaden op nrgentielii st IPIS Middenstandsbank geeft moed niet op Eclitpaar ontsnapt ternauwernood aan verstikkingsdood Vaart achter wijkcentrum Auto over de kop Vergunning tot 1980 gevraagd: Milieuprotest naar provincie Gestikt in worst Blozend Woningen aan Baanstraat Carnaval barst los Hoekse bevolking loopt terug Acht miljoen voor aanleg: „Pand is erg krakemikkig Patat te duur: ruit ingegooid College kiest architect Maandag 9 januari 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 25999 -g PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 26809! - redactie 262566 - klachtendienst 344144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Tot 1980 wil de gemeente doorgaan met blub- beropspuitingen om Woudhoek en Spaland bouwrijp te maken- Bij de provincie is gevraagd de spuitvergunningen van 1974, die op 1 januari van dit jaar afliep, met een paar jaar te verlengen. Ernstig bezwaar tegen die han delwijze is aangetekend door stuwgroep Midden-Delfland; In een schrijven aan de provincia le overheid wordt nog eens ge wezen op de gevaren, die kun-' nen kleven aan het opspuiten met sterk verontreinigend ha- venslib. Het gaat de gemeente vooral om het Spalandgedeelte van Schiedam-Noord, het gebied tot aan de Groeneweg. Het is de bedoeling dat de bestaande zandvlakten, die voor het groot ste deel zijn ingeklonken, met nog nieuwe lagen worden be dekt De gebiedjes, die als groe ne plekken gespaard zijn geble ven. worden minder bedreigd. Zo stond in de vergunning, dat Schiedam tot aan de Woudweg zou mogen opspuiten. In de bestemming van Woudhoek- Noord is daarvan echter geen sprake meer. Nu gevraagd wondt 'de vergunning te verlen gen, is er een bepaalde tegen strijdigheid, die de onzekerheid van de boeren alleen maar ver groot. Rotterdam De kunstmest- en veevoerfabriek Windmill in Vlaardingen zal ook in het lo pende boekjaar, waarvan acht maanden verstreken zijn, ver lies lijden, voor het derde jaar achtereen. Wel is sprake van een aarzelend herstel, doordat de markt voor kunstmes t zich langzaam herstelt en de grond- Rotterdam Na afloop van de voetbalwedstrijd Sparta-Feij- enoord is de Schiedammer D. Hoendersloot gisteren gestikt in een stuk worst Omstanders waarschuwden de politie toen ze zagen dat de man het benauwd kreeg. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. stofprijzen niet meer dalen. De produktie bij Windmill is in 1977 veertien procent groter ge weest dan in 1976. „Onze politiek is, onze produk tie te richten op meer gespecia liseerde produkten, weg van de standaardprodukten, waarin de import het grootste is", zei di recteur drs. G. Valkenier in zijn nieuwjaarstoespraak. Tegen over import van goedkope fos faten, vooral uit de Verenigde Staten staat de Europese fos faatindustrie vrijwel machte loos, omdat zi; met duurdere grondstoffen moet werken. Gok?de import uit Noord-Afri ka/waar men over eigen fos faatmij ncn beschikt, werkt on gunstig uit Windmill heeft in 1976 zelf een fasfaatzuurfa- briek gebouwd in v .-Tunesië, waarvan men nog weinig ple zier gehad heeft. Dé kostprijs van het' Tunesisch fósforzuur kon niet op tegen het Ameri kaanse produkt, wat zwaar ge drukt heeft op de resultaten van Windmill. Bovendien kampte de Tunesische fabriek met grote technische moeilijk heden, die pas tegen het eind van het jaar gedeeltelijk zijn opgelost. Aan de geleidelijke vernunae- ring van het personeel is een eind gekomen. Besloten werd om de personeelssterkte in de parelfabriek met 12 man op te voeren. Het is moeilijk om aan mensen te komen, hoewel de indruk bestaat dat het vervul len van vacatures tegenwoordig iets makkelijker gaat Bij de technische dienst werd zeer moeizaam een reorganisa tie ingevoerd volgens het zg- Maynard-systeem. Men stuitte daarbij op argwaan voor ou derwetse jaagsystemen en be tuttelende controlepraktijken, die een verlammend struikel blok vormden voor de invoe ring. Onlangs is het toch zo ver gekomen. .Met blozende wangen heeft een denied amse scholiere dit week- ®nde zanger Dimitri van Toom prijde gestaan. Tot twee maal voor een. uitverkochte zaal zoldertheater In de Teer- dat in de Schiedamse ülnnenstad is gevestigd. De vijftienjarige Sjeanette Hoi- mer assisteerde bij het liedje „Jij bent de mooiste", dat Dimi- Ook al gaat het vooral om nieu we blubberlagen, stuwgroep Midden-Delfland wijst erop dat de gemeente blijft proberen ge bieden op te spuiten, waar dat feitelijk nog niet mag. Met na me aan de kant van het zandli- chaam voor rijksweg 19 en aan de oostelijke zijde bij de Groe neweg overschrijden de opspui tingen in ruime mate de zuide lijke grens van Midden-Delf land, tehwijl voor deze groene bufferzone nog een regionale reconstructiecommissie aan de slag moet gaan. Dat Schiedam zoekt naar mazen in de Mid- den-Delflandwet, stond overi gens ook in het vorige week uitgekomen nummer van Mi lieu-Actief. 8 PU Vlaardingen De Vlaardingse, raaÖ heeft besloten ook de be bouwing van de Baanstraat te betrekken bij het schetsont werp voor de bebouwing van het kaalslaggebïed aan de Zo merstraat. Het gaat daar om vijf 1- 2-kamerwoningen. en vijf 3- 4-kamerwoningen. Het college stelde de raad voor het plan uit Je voeren met weg lating van deze huizen. Hier door blijft een plein over voor de ingang van het complex De Oude Lijnbaan waaraan uit stedebouwkundig opzicht de voorkeur wordt gegeven. Deze grote ruimte kan met groen tot een recreatieve ruimte worden ingericht en biedt speelgelegen- held voor kinderen uit de bin nenstad. Wethouder Bas Goud- rïaan nam echter als enig lid van het college van B en W een minderheidsstandpunt in. Hij meende, dat het weglaten van deze huizen het gehele schets- plan zo ernstig aantast, dat het niet meer uit te voeren is. On danks de te verwachten ge luidsoverlast in de onmiddellij ke nabijheid van De Oude lijn baan bleek ook het bedrijf ge meentewerken de inrichting van de Baanstraat stedebouw kundig verantwoord te vinden. Overal in den lande is zater dagavond het carnaval losgebarsten. Dat zoiets niet alleen gebeurt „onder de Moerdijk", bewijst deze foto uit Poeldijk, waar de Blauwkonters hun nieuw- jaarsbal hielden. Het bal vormt de inleiding voor een ange periode van feesten: midwintertoal, boe ren bal, zotten bal, hajf- vastonhal en dan uiteinde lijk carnaval. llllltllUlllillllllUltltlKtlllllUtllllUIIUlllIlIllllllUI Hoek van Holland Voor het eerst na de oorlog daalde het aantal inwoners in Hoek van Holland. Het liep het afgelopen jaar terug van 8240 naar 8172. Een van de oorzaken van deze terugloop van 68 personen ligt wellicht in de stagnerende wo ningbouw in de Hoek. Zo con stateerde deelraadssecretaris F. van Asperen in rijn jaarover zicht dat er vorig jaar niet één woning is gebouwd. Wel wer den er 101 woonvergunningen afgegeven, overigens ruim ze ventig minder dan in 1976. iiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiuikiimiiiHiiiMiitiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiittmiiiiuiiitiiimiifiiimumi tn eens heeft geschreven voor het TV-programma Ren je rot. De dochter van de theater be- heerder bracht het er on danks de zenuwen prima af. Net als Dimitri van Toom, die flink op dreef was, oogstte rij dan ook een flink applaus Vlaardingen De Neder land- sche Middenstandsbank (NMB) zal zich niet zomaar neerleg gen bij het afwijzende oordeel van het college van burge meester en wethouders, dat het witte pand van de NMB aan het Verploegh Chassépleïn niet gesloopt mag worden. Tegenover de leden van de commissie voor stadsherstel, stadsverfrsaüng en stadsver- zorging wordt een toelichting gegeven op de plannen van de bank. Door de NMB is een architect gevraagd een ontwerp te maken voor een pand, dat zou kunnen worden neergezet aan het Verploegh Chassépleïn. Public Relation-man mr. Hans Velu vertelt: „Het huidige ge bouw is erg krakemikkig. Ec snap dan ook niet, dat het door de publiciteit rond ons sloop- plan nu opeens een monumen taal pand wordt genoemd. Wij hebben landelijke ervaring. Dus kunnen wij best beoorde len wat goed en wat niet goed Velu toont begrip voor de vrees, dat het witte gebouw ge sloopt wordt .Maar je moet niet denken, dat wij daarvoor in de plaats een betonnen kolos gaan zetten", meldt hij, „het alternatief zal uiteraard passen in de huidige structuur van het pleintje. Er is al een maquette van gemaakt en ook een aantal perspectiefjes. Op de commis sie voor stadsherstel zullen wij deze laten zien". Aanstaande donderdag komt de commissie bijeen. Doordat NMB's archi- tect op reis is in hat buitenland zal echter pas in februari de kwestie aan de orde komen in de commissie voor stadsherstel In het gebied tussen Schiedam en Hoek van Holland heeft de provincie drie fietspaden op de urgentielijst gezet. Allereerst gaan de gedachten uit naar een nieuwe route van Maassluis richting de Hoek (via de Oran jesluis ter hoogte van het dorp je Maasdijk). Daarna komt een bredere verbinding tussen Vlaardingen en Wateringen (tot aan Schipluiden grotendeels langs de Vlaardingse Vaart) tot stand. Tenslotte zal aan de Schiedam se omgeving worden gewerkt Op eigen initiatief is stuwgroep Midden-Delfland Schiedam ai een fietspadenplan aan het ma ken, dat een grote belevings waarde kan krijgen. Overigens mogen de gemeenten zelf ook voorstudies maken. In een aan tal gevallen wil de provincie tot grondonteigening overgaan. In het hele Delfland gaat het de komende vijf jaar om acht geprojecteerde paden, waar voor in totaal 7,47 miljoen gul den wordt uitgetrokken op basis van het prijspeil van 1977; volgens de raming kan het een miljoen duurder wor den. De eerste urgentie krijgen: pad 42 van Maassluis naar Hoek van Holland (daarvoor is al een naam bedacht: Oranje- dijk). DeLft^ 77 van Schipluiden naar pad 90 van de Vlietlanden richting Zoetermeer. Niet in alle gevallen zal het fietspaden programma in 1982 rijn uitgevoerd, vanwege de vaak lange voorbereidingstijd. In een eind vorige week ver schenen nrgen.be schem a ma ken Gedeputeerde Staten dui delijk, dat elk jaar de meerja renplanning moet worden bij gesteld. Over nieuwe veren (zoals tussen Vlaardingen en Hoogvliet) spreekt het dagelijks bestuur van de provincie zich in het schema niet exact uit Urgentie 2 krijgen dne paden, die voor het Waterweggebied interessant kunnen worden: pad 11 van De Lier naar Delft (langs de westzijde van de Zweth en door de Woudsepol- der). pad 13 van Vlaardingen naar Schipluiden en dan verder het Westland in. pad 26 van Oostvoome naar de Maasvlakte (door de Voorn- se Duinen, tussen Oostvoomse Meer en Brielse Gat), dat in 1980 reeds klaar zal zijn. In de lijst van aan te leggen fietspaden gaat urgentie 3 tot slot uit naar: pad 12 ten noorden van Schiedam (waarvan de defini tieve route pas duidelijk kan worden na een dieper inricht in de bouwplannen in Woudhoek en Spaland). pad 76 rond De Lier in het Westland, vermoedelijk rich ting Maasland. Schiedam Ruzie over de prijs van een zakje patat heeft er dit weekeinde toe geleid dat een grote ruit van de snackhar aan de Nieuwe Haven is ges neuveld- De ruit van twee bij drie meter werd ingegooid door de 59-jari- ge AH. De Schiedammer ver oorzaakte deze moeilijkheden toen hij dronken was. Ter ont nuchtering is hij door surveil lance-agenten meegenomen, naar het hoofdbureau van poli tie, waar hij zijn roes heeft uitgeslapen. Zo ook stadgenoot J. J. H., die door drank in rijn woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan stampij maakte. Fa milie vond dat dit uit de hand, liep en waarschuwde de politie, die daarop de man meenam. Schiedam Een jong Spaans echtpaar is dit weekeinde in Schiedam ternauwernood aan de verstikkingsdood ontsnapt Door een kapotte geiser en een eveneens slechte gaskachel had er zich in hun woning aan de Huijsmansstraat een grote hoe veelheid koolmonoxyde ge vormd. De vrouw, de 17-jarige F.BJ., was hierdoor reeds bui ten bewustzijn. De man, de 18- jarige R.S.L., had ondanks zwa re ademhalingsmoeilijkheden, nog net kans gezien een buur man te waarschuwen die daar op prompt de GG en GD belde. De twee rijn inmiddels ter ob servatie opgenomen in het No- Ietziekenhuis. Hun toestand is volgens de doktoren goed. Een kanarie die ook in het huis was, is door de hoeveelheid giftig gas omgekomen. Schiedam Achter het wijk centrum Schiedam-Noord wordt eindelijk wat vaart ge zet. De gemeente is bereid de voorbereiding vlotter aan te pakken nu het rijk informeel een extra steun van een half miljoen in het vooruitzicht beeft gesteld indien het geheel snel van de grond komt Eén knoop is gelijk al doorge hakt Burgemeester en wethou ders hebben een ontwerper ge kozen. Op een besloten verga dering heeft het college beslo ten om de opdracht te geven aan Van Herik. Deze Rotterdamse architect was voorgedragen door de werkgroep die het eisenpakket heeft opgesteld en die bestaat uit vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers: onder andere de kruisvereniging, de openbare bibliotheek en buurt bewoners. De ontwerper zal overleg moe ten gaan voeren met Elffers Partners. Zijn collega ir. C. Hoogeveen van dit Rotterdam se bureau is immers door de PTT uitverkoren om het toe komstige postkantoor te ont werpen. De PTT die Van Hezik niet zag zitten en daarom on- langs uit het vooroverleg is ge stapt zal voor het eigen gebouw zeer waarschijnlijk grond van de gemeente Schiedam in erf pacht krijgen. Bij het overleg tussen de twee architecten zal de nieuwbouw aan elkaar moe ten worden aangepast. Vlaardingen Op de Kesper- weg is dit weekeinde een auto over de kop geslagen. De be stuurder, de 27-jarige A. van der S., kwam er met de schrik van af. Broeders van de GG en GD brachten de VI aar dinger voor de zekerheid toch naar het Holyriekenhuis, maar daar liep de man snel weg. Het ongeluk was gebeurd nadat de automobilist de midden berm had geraakt De wagen, die op de andere rijbaan te recht kwam, raakte bij de klap total-loss.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1