SCHIEDAMSCHE COURANT „We kijken bij eikaar binnen" Geheime besluiten over sluiting Gusto Noodplan voor met olie verontreinigde stranden Foto's van toen vallen in de smaak OJC smeekt om ruimte ,Rijk geeft alleen onze werf geen steun mee/ Politie wil voor 34 mille moderniseren Onderzoek saaar belediging wethouder Raadscommissie Maassluis schrikt uil irallii Schiedam vermoedt in brief aan minister: In afwachting van definitieve regeling Nieuwe gymzaal stapje dichterbij Ruimtegebrek bij recherche: Dinsdag 10 jamiari 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26000-4 PAGINA'S Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Bet gemeentebestuur van Maassluis krijgt binnenkort een brief van bet dagelijks bestuur van bet Openbaar Lichaam Rijnmond waarin het attent gemaakt wordt op zogenaamde „milieu-aandachtvragende the ma's". Milieuzaken die de absolute aandacht van het gehele gemeentebestuur opeisen, wil men niet verzeild raken in echte milieuproblemen. Zo blijkt dat we veel te veel bij elkaar binnenkijken. Op de gisteravond gehouden ex tra vergadering van de raads commissie voor volksgezond heid en milieuhygiëne, naar aanleiding van het rapport over het geïntegreerd Milieu Onderzoek in Rijnmond, noemde dr. L. A. Clarenburg, staffunctionaris milieuzaken bij het Openbaar Lichaam, heet van de naald enkele van deze zogenaamde thema's de bereikbaarheid van het basis onderwijs is niet altijd even adequaat, wat ook geldt voor de bereikbaarheid van artsen, apotheek en tandartsen. Ver der zijn er te weinig speel- voorzieningen voor de jeugd, de ruimte in de woningen is vaak te gering, de woningen zijn niet flexibel, er is gebrek aan huizen-met-tuintjes, er is te weinig zogenaamd op staand groen. Vooral het ge brek aan privacy in de wonin gen weegt zwaar. „Er wordt kennelijk nogal wat last van inkijk, ondervonden", lichtte dr. Clarenburg de geschrok ken commissieleden toe. De op- en aanmerkingen van Rijnmond waren riog zo vers dat de hoge ambtenaar wei gerde zijn gegevens direct te laten vermenigvuldigen en te voorzien van commentaar. Desalniettemin legde hij, en in een later stadium ook wethou der mevrouw Gré van Eck- Grootgeld, er de nadruk op dat het hier niet gaat om ech te problemen, maar om zaken die problemen kunnen wor den indien deze niet serieus worden genomen. Vandaar ook dat met name de commissieleden Pons <CDA), Van de Griend (PPR/PSP) en Wustroiv (PvdA) bij de wet houder aandringen op een. in ventarisatie om vervolgens te komen tot een zeker beieïds- plan op dit gebied. De kern van de zaak ligt bij de stads vernieuwing. -ontwikkeling, zo stelde men. Voorzitter Van Echt reageerde hierop echter door te zeggen dat op ambte lijk niveau hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen van een raad voor de milieu. Vooruitlopend hierop wilde zij met al te veel kwijt over de beleidsplannen van de ge meente. Hoewel de wethouder van me ning is dat enkele van de door dr. Clarenburg genoem de milieu-aandacht-thema's reeds achterhaald zijn het onderzoek dateert in wezen uit 1972 gelooft zij dat er voldoende andere milieuza- ken resten waarvoor men de ogen „niet kan sluiten". Evenals de meeste eommissiele- Vlaardingen De werkgroep OJC (Open Jongerencentrum) smeekt om een tijdelijk Dand. De leden van de werkgroep hebben zo'n pand hard nodig om proef te draaien alvorens het nieuwe gebouw van het OJC aan de Zomerstraat be trokken 2al worden. ïn sep tember van dit jaar moet bet klaar zijn. Maar in de tussen- gelegen periode willen de OJC-ers „droogzwemmen", zodat men niet onvoorbereid aan de start verschijnt. De gemeenteraad heeft vorige week óók geen belofte gedaan ea dat was een enorme te leurstelling voor de werk groep. «Volgens wethouder Rien Bo venberg was het moeilijk om in Vlaardingen een tijdelijke ruimte te vinden. Dit lijkt ons vreemd: zou het niet mogelijk zijn om in een stad als Vlaar dingen een pand te vinden voor de zes maanden die ons nog scheiden van het defini tieve pand? Er zullen legio mogelijkheden in Vlaardingen zijn, waarvan wij zelfs geen weet hebben. Wij dringen er dus bij de gemeente op aan snel een pand voor ons te zoeken", aldus de werkgroep. den is zij het er mee eens dat een punt als de last van het bij elkaar inkijken ergerlijk is voor de betrokkenen. Voorts zal zij op verzoek van CDA'er JL F. Speel er bij het dagelijks bestuur van Rijnmond op aandringen zo actueel moge- lijke cijfers beschikbaar te stellen. Maassluis is de eerste Rijnmondgemeente die een extra raadscommissieverga dering heeft gewijd aan de uitkomsten van het Geïnte greerd Milieu-Onderzoek in het Rijnmondgebied. Deze uit komsten zijn in een rapport samengevat dat begin novem ber jl. is verschenen. Schiedam De regering benadert Gusto anders dan andere scheeps werven; kennelijk is al uitgegaan van bepaal de beslissingen, die echter in alle stilte zijn genomen en onbekend bleven. Dat angstige vermoeden spreekt het Schiedamse college van burgemeester en wethouders uit in een brief aan minister van economische zaken drs. van Aardenne (WD). Volgens wethouder van fi nanciën drs. Reinier Scheeres staat namelijk al vrijwel vast, dat Gusto niet meer hoeft te rekenen op rijkssubsidie, die nood zakelijk is om bepaalde orders in de wacht te kun nen slepen. „De andere werven krijgen dat wel. Daaruit kan je conclude ren: op die manier help je nota bene Gusto naar de knoppen", aldus de wet houder. Om die situatie proberen te voorkomen schrijven b en w; „Op deze wijze krijgt een af weging van maatschappelijke en regionaal-economische ge volgen tegen bedrijfseconomi sche belangen geen kans, het geen ons niet in overeenstem ming lijkt met de herhaalde uitspraken van uw voorgan ger, dat geen standpunt wordt ingenomen over de scheeps- bouwprobtematiek, voordat de beleidscommissie rapport heeft uitgebracht". Gisteren is de brief aan Van Aardenne bekendgemaakt Ook tot minister van sociale za ken prof. dr. Albeda (CDA) wendt het college zich: om rijkssubsidie, die noodzakelijk is als ondersteuning bij maat regelen van de gemeente om in de metaalsector zoveel mo gelijk werk te scheppen. Ge wezen wordt op enkele pro e Vervuilde stran den; provinciale waterstaat heeft een noodplan ter bestrijding ervan opgesteld. I De provinciale Waterstaat van Zuid- Holland heeft een noodplan opge steld voor het bestrijden van oliever- ontreiniging op de stranden. Het voorziet ia een voorlopige regeling voor een provinciale alarmerings- en meldingspost in het provinciehuis in Den Haag. Deze kan de kustgemeen- ten adviseren over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het toepas sen van technieken. Voorts krijgt de post een coördinerende taak voor wat betreft de informatieverschaf fing over de toestand op de stranden. In het noodplan wordt ervan uitgegaan dat de bestrijding van de olievervuiling ter plaatse tot de taak van de gemeenten behoort. Het plan is toegestuurd aan de burgemeesters van de kus (gemeenten in Zuid-Holland en gemaakt in afwachting van een definitief rapport van de interpro vinciale commissie „Strandvervuiling door olie". Dat eindrapport echter zal nog ge ruime tijd op zich laten wachten. t Het thans uitgekomen noodplan is reeds toepasbaar. Bij iedere melding van drei gende of waargenomen strandverontreini- ging door olie wordt in het provinciehuis in Den Haag een centrale post operatio neel. Via districts posten van de Provincia le Waterstaat worden dan de stranden geïnspecteerd. Voorzover de bestrijdings mogelijkheden van de kustgemeente(n) te beperkt zijn, kan de centrale post adviezen en hulp van elders bieden. Voor adviezen over de zogenaamde technische bestrij dingsmiddelen kan men gebruik maken van een medio 1976 uitgebracht rapport van de interprovinciale commissie „Strandvervuilïng door olie". Voorts heeft de Provinciale Waterstaat bekeken welke bedrijven mogelijkheden bieden om te worden ingeschakeld bij het verwijderen, transport, tijdelijke opslag en het verwer ken van grote hoeveelheden op het strand aangespoelde olie. Overigens heeft de hierboven vernielde com-' missie in een vorig jk.ir september ver schenen interimrapport geconcludeerd dat in ons land de kustgemeenten met de nu beschikbare middelen niet in staat zijn oen middelgrote (of grote) strandveron(reini ging door olie doeltreffend te bestrijden. Bovendien is er geen regeling voor de coördinatie van de oliebestrijding tussen de gemeenten onderling. Wat de provincie Zuid-Holland betreft is met het opstellen van een noodplan getracht daar in te voorzien. De kans dat olie uit zee de Nederlandse stranden over een afstand van enkele tientallen kilometers zou vervuilen is vol gens een schatting van de commissie eens per veertien jaar. De kans op een zoge naamde tweede graads vervuiling - over een strandlengte van meer Haw een kilo meter - bedraagt een A twee keer per jaar. Voor het opzetten van en organisatie die ohevèrontreiniging op de stranden op gro te schaal zou kunnen aanpakken is vol gens de interprovinciale commissie een bedrag van circa drie miljoen gulden no dig- jecten, die de gemeenteraad op de prioriteitenlijst naar vo ren heeft geschoven: werken, die met relatief veel staalcon- structiewerk gepaard gaan. ,3c hied am kan slechts een be scheiden bijdrage leveren", al dus het college. „Een werke lijk merkbaar effect kan wor den opgeroepen door grotere regionale en nationale projec ten. Wij zouden het daarom betreuren, als bijvoorbeeld een hefeüand voor afsluiting van de Oosterscheid e of een verbreding van de Van Brie- nenoordbrug niet zou worden benaderd mede vanuit de ge zichtshoek van werkgelegen heid". Over de sociaal-economische positie van Schiedam in rela tie tot de ontwikkelingen in de scheepsbouw stuurde wethou der Scheeres half september een memorandum naar de zit tende ministers, maar ant woord daarop kreeg de ge meente niet Het college laat nu ook de huidige bewindslie den weten, dat tweeëndertig procent van de mannelijke be roepsbevolking van Schiedam in de scheepswerven werk zaam is en dat sluiting van Gusto derhalve rampzalig zou zijn. Scheeres heeft met zijn ambtge noten van provincie, Rijn mond en de gemeente Rotter dam informatief overleg ge voerd met werknemers- en werkgeversvertegenwoordi gingen uit de scheepsbouw. De twee ministers hebben daarna het verzoek gekregen met de afgezanten van de vier organen in overleg te treden over de conclusies van werf- groep I van de beleidscom missie, alvorens het kabinet terzake beslissingen neemt Schiedam De vervanging van de oude gymzaal aan het Broers-vest vordert langzaam. Aan de gemeenteraad wordt maandagavond 15 januari slechts een principe-beslis sing gevraagd voor de bouw van een nieuwe zaal in de wijk Oost 3n het raadsvoorstel wordt toe gezegd dat zeer binnenkort nadere mededelingen worden gedaan over de definitieve plaats van het semi-perma- nente gebouw. Het ouderco mité van de St. Jan en de Aloysiusschool, dat vorig jaar hiervoor diverse acties heeft gevoerd, is wat teleurgesteld. Men had gehoopt dat reeds deze maand de hele zaak kant en klaar zou zijn. Hoe Schiedam eens was, is nog steeds te zien. ïn het Stedelijk Museum op de Hoogstraat is de tentoonstelling van fotograaf Jan van Diggelen (1836-1925) met twee weken verlengd. Gemiddeld kwamen er, sedert de opening begin december, duizend mensen per week op af. terwijl met de Kerst de belangstelling het grootst bleek. Met dat succes is de Historische Vereniging, die samen met het Schiedamse museum de expositie opzette, aar dig in haar sas. In tijdschriftje Scyedam wordt aan de tentoonstelling nog extra aandacht geschonken. Tot en met zondag 22 januari kunnen jong en oud terugvinden hoe het brandersstadje rond de eeuw wisseling eruitzag. Foto's en ansichtkaarten zijn er niet alleen van Van Diggeleneen vergelijking is te maken met andere oude Schiedamse fotografen. Bovendien staat in de museumzaal nog het nage bouwde ouderwetse foto-atelier, met bruiklenen van het Leidse prentenkabinet, terwijl ook van dé voorgevel van Van Diggelens vroegere winkelpand- je aan delloogstraat aan de hand van een foto werd nagebouwd. Vlaardiagen - De gemeente Vlaardingen heeft de beeld banden opgevraagd bij de NOS van een programma dat de otaroepstichting vorige week woensdag voor de tele visie uitzond. Het gaat om de uitzending van bet Maat schappelijk Activiteiten Pro gramma. Dit programma - af gekort MAP gold als infor matie voor de kijkers over gezelschappen in Nederland die het zogenaamde vorming stoneel brengen. Een van deze ruim vijftien ge zelschappen in Nederland, de Rotterdamse groep Discus, kwam in het programma uit gebreid voor het voetlicht Daarvoor waren opnamen ge maakt in het Vlaardingse buurtcentrum De Haven. De groep bracht er een program ma, dat handelt over een door de gemeente belegde in spraakavond. Een inspraak avond waarbij de meest ele mentaire vormen van demo cratie door de wethouder - een van de leden van Discus - met voeten werden getreden. Kortom, het liet zien hoe een gemeentebestuurder de ver langens van de bevolking aap zijn laars lapt. Na afloop van het opgevoerde stuk volgde een evaluatie met het publiek. Daarbij zou een van de leden van het publiek, naar verluidt een actievoerder van de Vettenoordse Polder, beledigende opmerkingen hebben gemaakt ten aanzien van wethouder Bas Gond ii a an, Hetgeen hij zei, kwam eropneer dat ook deze wet houder het met inspraak en democratie niet 20 nauw neemt Niemand van het Vlaardingse gemeentebestuur, burgemees ter Wim Kieboom of de raad sleden, heeft het programma kunnen zien, omdat er op het moment van de uitzending net een raadsvergadering plaats vond. Ter voorkoming van het op verklaringen van anderen af te moeten gaan, die het programma wel zagen, heeft de burgemeester besloten, de beeldbanden op te vragen. Gemeentevoorlichter J. C. Spruijt verklaart, dat indien daartoe aanleiding bestaat, de gemeente zal overwegen stap pen te nemen tegen hem. die de wethouder voor de televi sie zou hebben beledigd. Schiedam Het politiekorps wil een keieboe] nieuwe spullen: van kogelvrije vesten tot videoapparatuur, microfilmleesapparaat en een schrob- en dweilau tomaat De gemeente raad beslist maandagavond 16 januari of dat allemaal mag worden aangeschaft en of daarvoor uit de gemeentekas een bedrag van zo'n 34 mille mag worden gehaald. Bij de afdeling herken ning en recherche-in formatie wil men een aantal kaartsystemen op microfilm gaan zet ten, vanwege het drei gend ruimtegebrek in het kantoor. Daarom is een zogeheten micro- filmleesapparaat aange vraagd. Voor de recherche vraagt het Schiedamse korps tevens videoappara tuur, waarmee men de plaatsen van misdrijven wil vastleggen, misdrij ven en ongelukken re construeren, verdachte personen en huizen ob serveren en bijvoor beeld het personeel in strueren. Om één groep van de Mo biele Eenheid uit te rus ten heeft de politie ten slotte nog 11 kogelvrije vesten nodig. De ver langde vesten wegen slechts 1 1/2 kilo en kunnen onzichtbaar on der een overhemd wor den gedragen, zonder dat de bewegingsvrij heid van de drager wordt belemmerd. Op dit moment heeft het korps aldus het ge meenteraadsvoorstel - slechts een kogelvrij vest, dat bovendien nog onhandig is door het flinke gewicht van 10 kilo. Een en ander wordt alle maal eerst nog eens be sproken door de raads commissie voor algeme ne en bestuurlijke za ken, tijdens een extra openbare vergadering in het stadskantoor op woensdagavond 11 ja nuari

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1