SCHIEDAMSCHE COURANT Stadhuis mooier en heter Winkelcentrum en 174 woningen Weeshuis naar Oostliaveiikade? Vechtersbazen mee naar politiebureau Openbare gebouwen beter toegankelijk De Hoek loopt leeg en vergrijst Eerste Van Dam-eenheden en „Delfts gracht] e Misschien maand Kosten: bijna drie miljoen llillllliill! Inbraak bij bejaarde opgelost Fonds voor schooltuinen Rijswijker promoveer! op Schiedam Blommers weg na een halve eeuw Donderdag 12 januari 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtenchenst 144144 103de jaargang no. 26002 -6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL ëM- Schiedam Onder het mom van een experi ment wil de gemeente twee peuterspeelzalen gaan steunen. De Ukkenput in de Gorzen en Peuterspeelzaal 2 en 3 in Tuindorp wil men elk 16.000 gulden geven. Over de eigenaardige manier waarop wethouder Herman Posthoorn deze subsidie er bij de gemeenteraad wil doordrukken krijgt hij het een en ander „op zijn vestje gespuugd", ook al vinden de meeste raadsleden de steun uitstekend. Over de inhoud van het experiment mogen ambtenaren naar buiten niets meedelen. De leidsters van de twee' peuterspeelzalen heeft men ook verzocht de hele zaak alleen binnen het bestuur te bepraten. In het voorstel dat maandagavond 16 januari door burgemeester en wethouders ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad staat ook nergens iets te lezen over de inhoud van het experiment Wel dat het twintig uur per week extra werk kost en dat het geld daarem nodig is voor personeelskosten. Gesugge reerd wordt dat het gaat om iets heel nieuws En dat allemaal terwijl het alleen gaat om de voortzet ting van de bestaande situatie. Het enige nieuwe is een rapportje dat de twee peuterspeelzalen over de organisatie, werkwijze en problematiek moeten maken Met het opstellen daarvan is echter geen twintig uur per week gemoeid. Van het geld wordt bij De Ukkenput leidster Joke Akkerman betaalt, die de gemeente daarmee als het ware overneemt van de KSCA. Het bestuur van deze stichting zei vorig jaar geen geld meer te hebben om de Schiedamse als peuter leid ster te kunnen betalen en heeft haar per per 1 augustus ontslagen. Bij peuterspeelzaal 2 en 3 wil men het geld voor de vrijwilligsters bestemmen Het bestuur is blij met de steun maar vindt het een dmppel op een gloeiende plaat Men weet ook nog niet hoe het onder de tien vrijwilligers moet worden verdeeld Een vertegenwoor diging van het bestuur heeft daar vanmiddag over gesproken met wethouder Herman Posthoorn Bij dat overleg op het stadskantoor is tevens gevraagd om meer geld Over de manier waarop het voorstel aan de gemeente raad wordt voorgelegd zijn een aantal raadsleden niet te spreken. 7aj vinden dat Posthoorn hen „beduveld". Bij de behandeling van het voorstel zeggen zij dat te gaan spuien Hoek van Holland Deel raadsvoorzitter L. van der Houwen ziet de toe komst voor „zijn" deelge meente somber in. Tij dens zijn nieuwjaarstoe spraak heeft Van der Houwen dat aan de deel raadsleden meegedeeld. Zijn woorden: „Hoek van Hol land vergrijst en de belang rijkste oorzaak daarvan moet worden gezocht m de stagnatie van de woning bouw Nadat in 1976 slechts 25 woningen zijn gebouwd, is dat aantal gedaald tot nul i in 1977 en ook voor dit jaar moet met vrij grote zeker- heid worden gevreesd dat er Deelraadsvoorzitter: 1 geen enkele woning ge- fs bouwd wordt" E De Hoek telt momenteel onge- veer vierhonderd woning- zoekenden en het gevolg is s dat met name werkende jon- geren het dorp gaan veria- ten „Er is sprake van ver- grijztng van de gemeen- schap, de basisscholen wor- den kmderarm en bij de kleuterscholen kan zelfs ge- sproken worden van omvol- king", sprak de deelraads- voorzitter somber Hij laat het er echter met bijzitten* h „Nog is het met te laat Maar het is wel de hoogste tijd Bij een krachtig en vooruit- strevend beleid is het moge- 5 lijk dat m 1979 weer orde op s zaken is gesteld Mits de Rotterdamse gemeenteraad j= wü meewerken". Hst stadhuis wordt vertimmerd voor bijna drie miljoen VIaardlagen Het ziet er naar uit, dat nog deze maand een begin wordt gemaakt met de verbouwing van het oude gedeelte van het Vlaardingse stadhuis. Met enige voorbereidende werkzaamheden is men nu reeds ber~ De definitieve aanvang van de „renovatie" van gemeentesecretarie is afhankelijk van de aannemer. De dienst van gemeentewerken is dat karwei momenteel aan het onderzoeken. Op zeer kor te termijn zal een advies over de te kiezen verbouwer aan het college van burgemeester en wethouders worden door- gespeeld. B en W zullen daar over dan hun oordeel moeten vellen. En vervolgens kan de aannemer aan de gang. Voor het eerste deel van de verbouwing is een bedrag uit getrokken van 2.909.000 gul den. In hoofdzaak heeft de opknapbeurt en herinrichting van het stadhuis tot doel: O het geschikt maken voor een nieuwe bestemming van de ruimten, die door het in ge bruik nemen van het nieuwe1' gebouw vrij zijn gekomen; het verbeteren van de af werking van het interieur en het verbeteren van de verlich ting en de ventilatie; het scheppen van meer ruim ten voor vergaderingen en - vaste - kamer voor de politie ke raadsfracties; het zodanig wijzigen van de inrichting en afwerking van de bestuurskamers, koffieka mer en andere kamers, opdat meer praktische werkruimten ontstaan; en, het verbeteren en uitbrei den van de toiletten- In verband met deze plannen zal het gemeentelijke bureau voor huisvesting van de Hoog straat verhuizen naar de oude ruimte van de afdeling inter ne zaken; dat was in het stad huis op de begane grond aan de kant van de Waalstraat. In het pand Hoogstraat 220 wordt dan straks de Centrale Discotheek ingericht Op het stadhuis houdt men er rekening mee, dat de verbou wing zo'n anderhalf jaar in beslag gaat nemen. Holy groeit weer Vlaardingen In Holy- Noord zal waarschijn lijk al in februari be gonnen worden met de bouw van 174 wonin gen inclusief een klein winkelcentrum. Het project zal worden ver wezenlijkt op het ge bied naast de Speel- Werkhoeve: dit bouw terrein ligt ten oosten van de Amsterdam laan. Gistermiddag is J. van Dorp van de Vlaar- dingse woningbouwver eniging Patrimonium's Woningen op bezoek geweest bi3 de Provin ciale Directie voor de Volkshuisvesting in Den Haag. Hij Het daar de plannen zien, die bij de mensen van de PDV in de smaak vielen, De PDV heeft aaneenslui tend aan het ministerie van volkshuisvesting en genaamde (Marcel) Van Dam-eenheden maken deel uit van het geheel. Dit zijn kleinere woningen voor jongeren: de huur van de wooneenheden wordt laag gehouden door rijkssubsidies afkomstig uit het potje ,dat is „ge vuld" door de ex-staatsse- cretans voor volkshuisves ting Van Dam. De stich- tingskosten van dergelijke woningen mogen met ho ger zijn dan 5.500 gulden. Voorts worden in Hopma- n's plan acht aangepaste invaliden woningen ge bouwd. ruimtelijke ordening posi tief advies doorgespeeld, opdat de woningen m de womngwetsfeer gebouwd zullen worden. Het totale project gaat ruim vijftien miljoen gulden kosten. Het Schiedamse aannemings bedrijf SSN heeft het kar wei voor die prijs aange nomen. Patrimonium's Woningen-di recteur Jan de Ligt ver moedt, dat de toekomstige huren gemiddeld rond de 475 gulden per maand zullen schomme len. Dit exclusief service kosten. De ontwerpen van de 174 woningen m het winkelcentrum zijn van de hand van de Delftse archi tect H. Hopman. Hij heeft indrukken uit zijn woon plaats in het plan ver werkt: de omgeving van het winkelcentrum wordt namelijk verfraaid door een heuse gracht. De win keloppervlakte bedraagt 1.400 vierkante meter. Nu reeds is bekend, dat bijna de helft wordt toebedeeld aan een supermarkt. Nog een bijzonderheid in het bouwplan: een drietal zo- Vlaardingen Als alles meezit, verhuist de expo sitieruimte van het Weeshuis naar het pand je Oosthavenkade 8 in V laar dingen. De verhui zing is echter nog niet zeker. Cultureel ambtenaar Maar ten Bot vertelt: „We heb ben voor het inrichten van het gerestaureerde pand geld nodig. Hoe veel? Ja, het zal in ieder geval een bedrag zijn, dat ligt onder de 25.000 gulden. In het investe ringsprogramma voor de komende jaren staat geen bedrag vermeld. Maar voor kredieten on der de 25.CÖ0 gulden hoeft het investering sprogram niet gehan- teerd te worden". Cultu rele Bot - zoals Maarten Bot op het stadhuis ge noemd wordt - hoopt, dat in de gemeenteraadsver gadering van april een besluit kan worden geno men over het uittrekken van een krediet voor het inrichten van de nieuwe expositieruimte. „Ik ga er vanuit, dat m mei de zaak rond is", zegt hij In het pand aan de Vlaar- dingse Oude Haven komt ook - dat staat al vast - een filiaal van de artho- theek. een instelling, waar men kunstwerken kan lenen. Over de bestemming van de expositieruimte van het Weeshuis heerst nog enige onduidelijkheid. In de gemeenteraadsverga dering van vorig week werd het plannetje geop perd om het gebouw aan het Weeshuisplein toe te kennen aan de werk groep OJC (Open Jonge rencentrum). Zij zou het dan kunnen gebruiken als tijdelijke ruimte. Maar tot grote teleurstel ling van de OJC-ers mocht het zóver met ko men. Schiedam De eerste inbra, van het jaar is opgelost. De politie heeft de inbreker te pakken die op oudejaarsnacht de woning van de 74-jarige F. S S. aan het Fabriplein be zocht. De 18-jange M H. D heeft deze daad bekend. Tevens bekende deze Schiedammer dat hij in dezelfde nacht nog een poging tot inbraak aan de Fabn- straat had gedaan. Toen hij bemerkte dat de bewoners thuis waren had hij van deze kraak afgezien. Van de spul ten die bij de eerste inbraak weiden meegenomen heeft de politie weinig kunnen terug vinden. Alleen werd een oude klok gevonden bij een heler, de 25-jange Schiedammer M. H- S. Onderscheidingen, ban drecorder, cassetterecorder en twee boxen zijn nog zoek. Schiedam Drie Schiedammers zijn na een vechtpartij aan de Kreupelstraat naar het hoofdbureau van politie gebracht. De 19-jarige K. G. is nog ingesloten omdat hij ervan wordt verdacht ruiten van jongerencentrum De Tempel en van de HEIV1A te hebben ingegooid. De 21-jarige G.E.C. en de 18-jarige W.P. van der W. zijn na een kort verhoor weer vrijgelaten. C. had enige tijd geleden met G. ru2ie gehad Bij de ontmoeting" - m de Kreupelstraat begon C naar aanleiding daarvan te vechten met Van der W Vriend G. nam dat met en gaf de vechtersbaas, die wat had gedronken, een kiap op zijn neus. waarna deze m het Gemeenteziekenhuis moest worden onderzocht. Schiedam Voor de bouw van een instructieruimte voor het school tuinwerk gaat de ge meente een speciaal fonds vormen. Als startgeld wordt 2 433,66 gereserveerd. Dat geld is aan de gemeente overgemaakt door de inmiddels opgeheven vereniging „De Schiedamse Schooltuinen", die voor de nieuwbouw een bouwfondsje had. Over hel verzoek van de vereniging en de begeleidings commissie voor de schooltuin en om dit initiatief voort te zetten oordeelt de gemeente raad op maandagavond 16 ja nuari Schiedam „De stad Schie dam, de Schiedamsehe scheepsreederij en de Ne derlandse vaart op Oos- t—Indie rondom 1840" is de titel van het proef schrift van een student 4ÏSMM Schiedam Het Passage theater, zwembad Groe noord, Stedelijk Museum en het biblïotheekfiliaal in de wijk Groenoord worden beter toegankelijk gemaakt voor invaliden. De gemeenteraad beslist maandagavond 16 januari of voor die werkzaamhe den en krediet van 126.000 gulden wordt gegeven. In het Passagetheater zal een zogeheten ringleiding worden aangelegd. Bovendien wordt de buitenomgang van een overkapping voorzien. 2odat gehandicapten met behulp van een bij de ingang van de foyer te plaatsen plateaulift zonder verdere obstakels de grote zaal kunnen bereiken Bij het openluchtbad tn Groe noord worden werkzaamhe den verricht die tot doel heb ben een kleedcabine, doucher uimte met todet. berging met kast alsmede een voorziening bij het bassin voor het ge bruik van een stoelhft te ver wezenlijken. De wijzigingen bij het biblio theekgebouw in Groenoord en het Stedelijk Museum betref fen voornamelijk het op een niveau brengen van de bestra ting met de toegang van beide gebouwen. Bij het museum aan de Hoogstraat gebeurt dat op het plein naast de' •hoofdingang. „Een man van woord, maar ook ia ruime mate van daad" - na twinitig jaar secretaris van de ondernemingsraad te zijn geweest en vijftig jaren werknemer van WiÜon-Fije- noord kreeg flap Blommers gistermiddag oprechte dankwoorden te horen van vakbon- ders, personeel en directieleden van de Schiedamse werf. Langzaam stroomde de kantine vol. Een wille keurige greep uit de aanwezigen: vakbonds mensen Dick Bijl, Arie Dekker, Wim Karre- man en Jan Kegel, personeelsleden Wim van Schellebeek, Jaap Eikenboom, Gerrit Brons; voorts burgemeester Arie Leas, commissaris Cees van der ffaagen, directiefeden Wim Bos en Otto van der Vorm, en, d3ar was hij dan weer, Bart Wilton zelf, die eind april vorig jaar nog was verrast dat hij eerder afscheid van de werf moest nemen dan Hinfnmmeis. Een middag vol herinneringen. iHel ais symbo len - afkomstig van de centrale onderne mingsraad, de vakbeweging (Herman Berk- houdt) en de directie (Bos) - cadeaus zoals een grote luchtfoto van de werf een fraaie scheepsklok. Op de toto maakt Blommers juist een grap tegen politiecommissaris Van der Haagen, terwijl zijn vroegere „baas" Wilton staat te glunderen. aan de Letdse Universi- teit. Rijswijker F. J. A. Broeze (32) wil daarmee op woensdag 18 januari bij prof. dr. I. Schoffer en dr. J. R. de Bruijn promove ren tot doctor m de lette ren. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Sluur mi| dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet too in combinatie met Rotterdam sgh Nieuwsblad Deze bon tn open envelop, zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1