m^jmÊÈÊÉm Sneltram kan vaart niet aanpassen Penning „onthutst" Jan Pels Rijcken belofte in Vraagtekens na leden vergadering Turken praten over nieuw gebedshuis „Goede zaak, dat college weer voor de Gusto opkomt" W esterweels traat blijft afgesloten Ontslagen dreigen in Maassluis Lem§ trekt Prijswinnaars Kerstpuzzel A I"- - De grote boos doener Vrees voor binnenstad en winkelcentrum Kethel: Rommelige PvdA-bijeenkomst PvdA houdt vast aan bebouwing Paienveld Wijkoverleg Schiedams eremetaal Macabere rondst Inbraak bij kunstenares Vrijdag 13 januari 1978- SCHIEDAMSCHE COURANT ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang na 26003—8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 2625S6 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Onder de werknemers van de Verenigde Touwfa- brieken ïn Maassluis is de vrees ontstaan, dat er spoedig ontsla gen zullen vallen. Dit naar aanleiding van gesprekken, die de vakbonden met de di rectie van bet bedrijf hebben gevoerd. Daaruit kwam naar voren, dat de vesti ging van Verto in Ou de Pekela wordt ge sloten en die in Apel doorn ingekrompen. In een mededeling van de directie aan al baar werknemers werd melding gedaan van een onderzoek dat zal plaatsvinden naar kostenbesparend werk. Ook voor de vestiging in Maassluis geldt, dat rekening moet worden gehou den met ontslagen. De bonden hebben echter de eis gesteld, dat er geen ontslagen zullen vallen voordat be sprekingen tussen bond, directie en overheid zijn afge rond over de verdere toekomst van het be drijf. Toch weer geen akties op iiieuwjaarsinstuif: Schiedam Burgemeester Arie Lems trekt zijn be lofte in. Aktiegroepen mo gen voortaan toch niet protesteren op nïeuwjaar- sinitu iven van de gemeen te. De burgemeester, die dat be loofde tijdens de nieuw- jaarsinstuif die maandag 2 januari in het stadskan toor werd gehouden, heeft die woorden moeten in trekken. Ondermeer naar aanleiding van kritiek die tijdens een beslo ten collegevergadering werd gepind gespuid belofte naar aanleiding van het optreden van het aktïecomité voor huis vesting van jongeren (KJS> was bij de wethouders niet in goede aarde gevallen. Op de laatst gehouden openbare vergadering van de raadscom missie voor algemene en be stuurlijke zaken zei de bur gervader dat zijn woorden als „grap" bedoeld waren. Nie mand heeft het tijdens die bijeenkomst echter als grap gezien. CDA-fraetievoorzitter Riet Ta verne is blij met deze laatste woorden van Lems. „Persoon lijk ben ik zeer tevreden over de2e beslissing. Ik had al ge zegd dat wij met meer van plan waren om te komen. Ik vond het een onwaardige ver toning". Bij de WD ziet men het wat anders. Fractievoorzitter Ge rard Verhulsdonk; „De burge meester heeft het zo op een humoristische wijze opgelost en de situatie gered. Over het al of met aanwezig zijn van een aktiegroep op een derge lijke bijeenkomst maak ik met overigens niet druk." De prijswinnaars van onze gro te kerstpuzzel zijn bekend. De eerste prijs: een originele 7 x 50 Prismatic verrekijker is gewonnen door mevrouw C. Kok-Vogel uit de Wesembeke- straat 3 te Vlaardingen. De tweede prijs: een mstamatic camera is gewonnen door P. Post van het Willem Pijper plein 86 te Massluis. De derde prijs: een Zwitsers horloge in moderne vormge ving is gewonnen door C. A. Bart aan de Swammerdam- smgel 3a te Schiedam. Zij en nog 280 lezers en lezeressen hebben het juiste aantal let ters D, namelijk 30, in de puzzel weten op te sporen. Van de m totaal 425 inzendin gen waren er 142 fout. De verrekijker en de camera kunnen worden afgehaald bij ons redactiekantoor aan de Brede Havenstraat 6 te Vlaar dingen Het horloge kan wor den afgehaald bij ons redac tiekantoor aan het Broersvest 3a (Bookshop Rotterdamsch Nieuwsblad). Schiedam. Schiedam De sneltram aal in de praktijk geen vaart verminderen in binnensteden en win kelcentra. Die vrees be staat binnen enkele overheidsinstanties. Het is wel de bedoeling, dat de sneltram langza mer gaat rijden door het Schiedamse cen trum en het toekomstig winkelcentrum Kethel, maar of de sneltram zich ondanks de hal tes aan de verande rende snelheid zal aan passen, is nog de vraag. Toch is er de noodzaak van vaartvermindering. uit oogpunten van veiligheid en geluidshinder. „Het is het enige kritische geluidje, dat ik tot nog toe heb gehoord", zegt wet houder Chris Zijdeveld over de sneltram, die in 1984 in Schiedam klaar zou moeten zijn. „Ik heb al een paar keer duidelijk horen maken, dat het ka meleonkarakter van de sneltram misschien pro blemen op gaat leveren. Dat het beestje zich op de tocht van oost naar west zich een paar keer anders gedraagt, zoals op die twee punten in onze ge meente, is in sommige ogen een bevreemdend ge beuren." Zelf verwacht de wethouder voor stadsontwikkeling, dat het wisselende snei- heidsprobleem wel mee zal vallen. „Per slot van rekening heeft die trambe stuurder toch ogen m zijn hoofd, en zijn er steeds haltes waar moet worden gestopt". Officiële reacties zijn nog niet binnengekomen op de Schiedamse sneltramplan nen, die worden bestu deerd door een technische werkgroep van stuurgroep KHB (Kethel-Holy-Broc-k- polder) Vanaf het Marco- niplein in Rotterdam zou de route door de stad heen naar Schiedam-Noord moeten gaan Zijdeveld. ,.De reacties in de wandel gangen zijn overwegend positief Dat doet mij stel lig deugd." Q De AVfl, deze drie let ters staan voor Afval Verwerking Rijnmond. Twee vogels cirkelen frank en vrl[ rond de schoorsleen van de grootste vuilverbrander In Nederland. Maar vrat er allemaal uit die schoorsteen komt, is niet zo best. Behalve huisvuil wordt er ook chemisch atval onschadelijk ge maakt, hoewel Tijdens de enige dagen ge leden gehouden extra vergadering van de raadscommissie voor volksgezondheid en mi lieu in Maassluis, deden enkele boeren uit deze stad de commissieleden verschrikt rechtop zitten: spruitjes 2i]n niet te eten, boerenkool wordt bruin en het gras op het wei land verbrandt „zo maar". De grote boos doener? De AVfi, althans volgens de boeren. Zo onschadelijk worden die chemische afvalstoffen nu ook weer niet ge maakt Zie verder pagina 5. Vlaardingen De ledenvergadering van de Vlaardingse PvdA heeft gisteravond besloten, dat pas vóór 1 meï bekend tal worden gemaakt welke politieke partijen de voorkeur zullen genieten bij een mogelijke samenwerking ineen - na de gemeen teraadsverkiezingen van 31 mei - te vormen college. Geen enkele partij wordt nu al uitgesloten. Voor de eerste mei zullen echter de verkiezingsprogramma's van de overige partijen worden vergeleken raet het socialistische program. Aan de hand daarvan zal vervolgens een voorkeur worden uitgesproken. Op een nogal rommelige PvdA—ledenvergadering in de bovenzaal van de Harmonie is dit gisteren afgesproken. Direct na de verkiezingen 2al de PvdA - zo werd besloten - het eerst contact opnemen over coUegesamenwerkmg met die partij en, waarvoor de PvdA een voorkeur heeft uitgesproken. Het liefst zien de socialisten een college, dat wordt samengesteld op een smalle basis Dit houdt in, dat één of meer grote partijen om politieke redenen buiten het college worden gehouden. Als het geen haalbare kaart blijkt om goede afspraken te maken met de partijen waarvoor de PvdA vóór 1 mei een voorkeur heeft uitgesproken dan levert de socialistische partij alle wethou ders Mits de verkiezingsuitslag uitwijst dat meer dan vijftig procent van de Vlaardingse (stemgerechtigde) bevolking op de PvdA stemt Met andere woorden- een meerderheid van één zetel in de gemeenteraad is desnoods voldoende steun voor het te vormen {PvdA)coilege. Het kostte de ledenvergadering trouwens moeite om tot besluitvor ming te komen. Men vond het bepald met eenvoudig om een besluit te nemen met welke partij nu wel of niet m zee zal worden gegaan Daarom diende Leo ten Bave een motie in. waarin vermeld stond, dat „de PvdA streeft naar zoveel mogelijk zetels in het college, zonodig m samenwerking met progressieve partij en" „Ter voorkoming van een college met CDA of WD", was de achterliggende gedachte van de motie, die overigens met werd overgenomen Voorlopig is het wachten geblazen tot 1 mei-Na een vergelijking met de andere verkiezingsprogramma's spreekt de PvdA dan haar voorkeur uit Vlaardingen De Turkse so ciaal-culturele vereniging af deling Vlaardingen houdt morgenavond (zaterdag) in de Oude Lijnbaan een hearing over de plannen rond de bouw en inrichting van een moskee. Deze wordt ondergebracht tn het nieuwe wijkcentrum Vlaardingen-Oost aan de Oos ters traat Het bestuur van de Schiedam/Delft „Het is een goede zaak, dat de gemeente Schiedam weer aan de bel trekt. Als wordt vermoed dat inderdaad geheime besluiten zijn genomen in het nadeel van de Gusto, dan is dat nog de enige weg." aldus „Zelf ben ik van mening dat in de werf gewoon geld moet worden gestopt, opdat de Gusto blijft bestaan: maar dat al besloten is tot de sluiting, lijkt mij gans onmogelijk." Dat is de reaktie, voor de vuist weg, van drs. Ulferd Bruse- ker, lid van comité Gusto Open, op de brieven die het college van b en w heeft ge stuurd naar de ministers van economische zaken en sociale zaken. Daarin wordt ge vreesd, dat de kaarten al min of meer zijn geschud en dat scheepswerf Gusto daarbij uit de boot is gevallen. „En dat terwijl een derde deel van de mannelijke beroepsbevolking van Schiedam in de scheeps bouw werkzaam is,' Scheeres. Vandaag zijn Bruseker en nog enkele leden van het comité naar de technische hoge school in Delft gegaan, waar een open dag werd gewijd aan de scheepsbouwproble- matiek in Nederland Een aantal studenten zou daarbij een werkstuk presenteren Bovendien stond voor van daag een inleiding op het pro gramma van een paar hoogle raren Vlaardingen De vishandela ren van de Westhavenkade en Vetteoordsekade 2ijn weinig opgeschoten met hun betoog op de commissievergadering voor economische aangele genheden en bedrijven. Vis handelaar J. van der Drift deed tijdens het spreekhal- fuur dat in totaal twee uur duurde - uit de doeken om welke redenen de visverwer- kende industrie met angst en beven de bebouwing van het Paienveld tegemoet zien. De fractie van de PvdA toonde zich niet erg „meelevend" met Van der Drift. Op grond van het door de raad aangenomen VOP-aktieplan zal het Paien veld een gebiedje waarop zo'n twaalf woningen gezet kunnen worden - bebouwd worden. In de vroege ochten duren van 5 november 1976 werd dat plan aanvaard door een verdeelde PvdA-fractte met steun van de WD. De liberalen zijn nu echter ge neigd om tegengas te geven. Van der Drift zocht vorige week contact met de WD, die méér dan begrip toonde voor de angst van de vishandela ren. Op de commissiewTgade- rmg voor stadsontwikkeling zal wederom van het spreek- halfuur gebruik worden go- maakt om de zaak aan te kaarten. Vlaardingen De Johan Wes- terweelstraat in de Vlaar dingse Westwïjk blijft afge sloten. Het verzoek van de bewoners uit de Mr. Ver schuurstraat aan het college van burgemeester en wethou ders wordt niet ingewilligd. In een antwoordbrief melden B. en W„ dat „wij het in het belang van de veiligheid ge wenst achten de afsluiting m stand te houden". Eind sep- Vlaardingen In zaal De Deel in de Speel-Werkhoeve aan de B aamhoeve in Holy-Noord wordt op woensdagavond 8 februari weer een wijkbijeen komst gehouden. Op deze bij eenkomst in het kader van het driemaandelijks wijkoverleg kunnen bewoners vragen stel len aan wethouders Rien Bo venberg en Bas Goudriaan. Een ieder heeft de gelegen heid om hen vragen voor te leggen over toestanden met betrekking tot de wijk. Wel moet men tijdig contact opne men met het wijkcentrum De Heipaal aan de Reigerlaan, tel. 34.20.69. Zo spoedig moge lijk moeten agendapunten bij het gemeentebestuur worden ingediend. De wijkbijeen komst is voor iedereen toe gankelijk. tember van het vorig jaar haddén de bewoners een schriftelijk verzoek ingediend maatregelen te nemen tegen de steeds grotere lawaaiover last Die overlast was vooral toegenomen door het „dicht gooien" van de J ihan Wester- weelstraat, waardoor meer verkeer gebruik ging maken van de Mr. Verschuurstraat. B. en W. schrijven, dat tot de afsluiting is overgegaan om dat op kruisingen van de Jo- u.an Westerweelstraat met de Marmxlaan en Jan de Rooij- straat regelmatig aanrijdin gen plaatsvonden. „Bovendien werd hiermee bereikt, dat de Prof. Telderstraat met langer een rechtstreekse verbinding vormt tussen de Arij Koplaan en de Marmxlaan. Hierdoor worden de kinderen die de aan de Prof. Telderstraat ge legen scholen bezoeken be langrijk minder geconfron teerd met het gemotoriseerde verkeer", aldus het college Het is mei waar schrijven B en W dat de toename van de geluidshinder wordt ver oorzaakt door de ligging van de Mr. Verschuurstraat' „Veeleer is aan te nemen, dat het geluid grotendeels afkom stig is van het verkeer op de Marmxlaan. Door asfaltering zou de geluidsoverlast kunnen verminderen". Maar wanneer die asfakenng plaatsvindt is nog met bekend. Sm De hoogste onderscheiding van de gemeente Schiedam, de erepenning van stichting Schiedamse Gemeenschap, ïs gistermiddag uitgereikt aan mr. Jan Pels Rijcken. De scheidende rayondirecteur van bank Mees Hoppe, die een topfunctie in Amsterdam gaat bekleden, ontving de ereplak uit han den van Warner Meinen, die nu nog voorzit ter va» de Schiedamse Gemeenschap is en als zodanig opvolger van Pels Rijcken. Mei nen kwijt zich nog een week van die taak na jarenlang voorzitterschap; Het was voor hem de eerste keer, dat bij de penning mocht uitreiken. In het Vlaardingse Deltahotel werd de recep tie gehouden, ter gelegenheid van het af scheid van mr. Pels Rijcken, die een man achter de culturele schennen van Schiedam werd genoemd. „Hij zat nooit in een ivoren toren, ondanks zijn vele functies," aldus Meinen. Hij somde er een paar op: secretaris van het Alewijn de Grootfonds (dat diverse projec ten steunde, zoals het Zoldertheater in de Teerstoof). penningmeester van het Cultu reel Fonds, van de Noletstichting, van het Visserijmuseum in Vlaardingen; lid van de vereniging tot steun van Rotterdam - en ook had Pels Rijcken een groot aandeel in de oprichting van verpleeghuis De Driemaas- stede, in Schiedam-Woudhoek. Verder is „PR" lid van de Rotary Club. Hij wordt als rayondirecteur in het bankwezen opgevolgd door jonkheer P. F. Ranitz. „Ik heb altijd graag in Schiedam gewerkt, maar dat heb ik alleen kunnen doen dankrij mijn vrouw, mijn grote steun in al die jaren," zei Pesl Rijcken. „Ib heb die verschillende taken altijd graag gedaan. En daarom voel ik mij onthutst met deze uitreiking, De penning raag niet alleen voor mij bedoeld zijn." Turkse sociaal-culturele ver eniging heeft ook uitnodigin gen gestuurd aan het gemeen tebestuur van Vlaardingen, het Turkse consulaat en de stichting hulp en opvang bui tenlandse werknemers te Rot terdam. Het is echter zeer de vraag of deze laatste bereid is een vertegenwoordiger naar de hearing te zenden. De be trekkingen tussen de stichting en de Turkse sociaal-culturele vereniging zijn namelijk ui terst gespannen. Enkele kop stukken uit het bestuur van de culturele vereniging, met name voorzitter Baygur wor den verdacht van samenwerk ing met de beruchte extreem rechtse groepering, de Grijze Wolven. „Tegen de vereniging op zich hebben wij mets", zo zegt maatschappelijk werker Mendu Kabraman, „maar wei tegen de bestuurders ervan" Kahraman kon gisteren nog met zeggen of hij zaterdag naar Vlaardingen komt. „Om dat er eerst een officieel standpunt moet worden inge nomen". Ook de gemeente Vlaardingen m de persoon van wethouder Rien Boven berg heeft een uitnodiging ontvangen Of de wethouder inderdaad komt valt nog te bezien, omdat hij met griep aan bed gekluisterd ligt. Schiedam Opnieuw hebben kinderen aan de Lange Ach terweg in de Schiedamse bin nenstad een macabere vondst gedaan. Achter het vroegere weeshuis de Lindenhof von den -"in een plastic zak een - en een paar botten, riet zijn beenderen van het klooster Lehendael, dat voor de bouw van het weeshuis, in 1605, op die plaats heeft ge staan. Reeds diverse keren zijn op die plaats dergelijke oudheidkundige vondsten ge daan. Gezien de plastic zak zijn de2e waarschijnlijk al een keer opgegraven geweest Een rechercheur is ter plaatse geweest voor het geval het toch een misdrijf zou betref fen Daar wordt nu niet meer aan gedacht. Schiedam Bij beeldend kunstenares W. C. van der B. is ingebroken. De nog onbekende dader kwam het huis aan de Rotteröamse- dijk via de achterzijde binnen. Daar werd een ruit ingesla gen. In het pand werden kas ten doorzocht. Meegenomen zijn een draagbare radio en een diaprojector. De waarde van de ontvreemde spullen bedraagt tweehonderd gul den, De braakschade liep op tot vijftig gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1