'Rijnm ond: obstake." voor bouwplannen' College geeft nog geen bouwgrond uit handen Wethouder Goudriaan: 800 lopers ^Inspraakavond over Korhoenlaan een flop" Ontzettend druk Politie zoekt tevergeefs naar automobilist „Hoe kan onze stichting non monopoliepositie hebben?" Dit jaar 500 woningen de mist in i èJk Actie heeft succes: Sluipverkeer YiEastraat wordt aangepakt Brandweer twee keer in actie Eenakter - festival IÜÜIÜIBII! Mans Vershaijs: Verkeers- lichten op Rozenlaan Praten over plannen voor wijkcentrum Doorgereden na dodelijk ongeval: Inschrijving nieuwbouw Zwaluwlaan van start Automobilist aangehouden Maandag 16 januari 1978- schifdamscbe courant ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no, 26004-6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De stichting voor ïndivduele woningbouw in Schiedam kan met over bouwgrond in Woudhoek- Noord beschikken. Uit publicaties van. de stichting kan echter de indruk ontstaan, dat zij zich een monopolieposi tie heeft verworven, waar het gaat om de bouw van, koopwoningen. Deze opmerkingen plaatst het college van burgemeester en wethouders in een speciale mededeling Het college voelt zich genoodzaakt zich van die mogelijke indruk te distantiëren „Geïnteresseerden konden zich bij de stich ting tegen een vergoeding van vijftig gulden voor 1977 bekend maken als gegadigde voor zo'n woning, maar tot op heden zijn er helemaal geen gegadigden voor bouw grond ui Y.'oudhoek-Noord geaccepteerd", aldus het colle ge De stichting wil streven naar realisatie van circa tweehonderd premiekoop woningen in de nieuwe wijk, speciaal ten behoeve van kleine huishoudens, on volledige gezinnen en ge handicapten Met het in schrijfgeld werd beoogd in formatiemateriaal te ver krijgen en de activiteiten te versterken Momenteel staan bij de stichting volgens woordvoerder Cor Hertog ruim tweehon derd belangstellenden gere gistreerd „Het standpunt van de ge meente was ons bekend", was zaterdagmiddag het commentaar van Hertog, „een tijdje terug hebben wij schriftelijk verzocht om een gesprek met een verte genwoordiging van het col lege, ten einde deze zaak en andere vragen, die de ge meente had gesteld, door te nemen De gemeente heeft, zo blijkt nu, negatief gerea geerd Maarvwij blijven de* ze weg volgen m het belang van de tweehonderd sym pathisanten Het enige, dat wij nu kunnen doen, is het uitspreken van onze verba zing over het feit de indruk te hebben gewekt een mo nopoliepositie in te nemen, waar wij spreken over ons streven maximaal tweehon derd woningen en dat kan dus ook minder zijn te realiseren, waarbij iede reen de grootst mogelijke inspraak zou kunnen krij gen, terwijl de plannen voor Schiedam-Noord voor zien in de bouw van duizen den woningen" Hertog „In deze tijd, waar in iedereen zijn mond vol heeft van inspraakprocedu res, blijkt het zeer moeilijk, zo met onmogelijk te zijn om als vertegenwoordiging van een giote groep bur- geis tot een gesprek te ko men met het door dezelfde burgers gekozen bestuur Niettemin blijven wij onze pogingen voortzetten om tot een goed contact met de gemeente te komen" tZTb*. Vlaardingen Het Vlaardingse wonlngbouwpro- gramma voor dit jaar en voor 1979 zal lelijk worden gedwarsboomd door de houding van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Dit vreest wethou der voor stadsontwikkeling Bas Goudriaan (PvdA). Hij betreurt het ten zeerste dat Rijnmond de plannen voor de bebouwing van het middengebied van Holy niet aanvaardbaar vindt. Goudriaan: „Daardoor zullen in 1978 pakweg vijfhonderd wo ningen de mist in gaan. Ik denk, dat we nog blij mogen zijn als we dit jaar rond komen met de bouw van slechts drie k vierhonderd woningen". Hoek van Holland Niet minder dan 800 trimmers op de bos-, duin- en strandloop van deze krant Plaats van hande ling het strand van Hoek van Holland, dat voor de vier en acht kilometer een lange sliert van lo pers opleverde. Opval lend veel jeugd deze ge slaagde aflevering, die in bet kader paste van het eeuwfeest van bet RN. Naast een speciaal daar voor geslagen medaille werden er ook nog prij zen verloot. Met opval lend gemak werd Johan Kijne winnaar van deze prestatieloopzijn eerste optreden nadat hij op de Can arische Eilanden door een hand was gebe ten. Schiedam Het doorgaand ver keer in de Vülastraat wordt aangepakt Burgemeester en wethouders hebben de dienst gemeentewerken opdracht ge geven een „beperkte aanpas sing" te ontwerpen Een en ander gebeurt naar aan leiding van de actie die vorige maand sn de straat werd ge houden en waarbij ruim tach tig van de honderdenzestien gezinnen hun handtekening zetten onder een verzoek voor verkeersmaatregelen tegen het sluipverkeer Het pakket handtekeningen werd woens dagmiddag 21 december op het stadskantoor overhandigd aan wethouder Chns Zijde veld die tot voor kort zelf m de Villastiaat m Schiedam- Oost woonde Reeds toen het hij zich positief over het plan uit, tegenover de werkgroep, die zich voor de gewenste maatregelen inzet Het is nog met bekend wanneer de uitvoering start Zodra de schets van ae gemeente-amb tenaren klaar is zal die met buurtbewoners worden be sproken en weer aan het col lege van b en w worden voor gelegd Vlaardingen De brandweer heeft het afgelopen weekeinde twee keer moeten uitrukken Op zaterdagochend om twee uur moest een brandje woi- den geblust m de afvalruimte van een flat aan de Aalschol verlaan Hierbij ontstond geen noemenswaardige schade Wèl was er een enorme rookont wikkeling Diezelfde zaterdag reed een brandweerwagen naar de Hazel aarsdreef in Ho- ly-Noord 's Avonds om zeven uur vloog bij een bewoner de vlam in de pan Daar werd aanvankelijk geblust met wa ter, maar dit had een aver echtse uitwerking Toen de brandweer ter plekke arri veerde, was de vlam echter al weer „uit de pan" Vlaardingen Van de vroege middag tot de late avond heb ben zeven amateurtoneelge zelschappen zaterdag tijdens hef Eenakterfestival in de Vlaardmgse Harmonie een staaltje van kunnen laten zien Het festival, daf redehjk werd bezocht, werd geopend door de jeugd toneelgroep van Kenny van de Berg die een zelfgeschreven stuk ten tonele voerde In totaal deden zes Vlaardmgse toneelgezelschap pen en één Maasshuse aan het festival mee Voor de pauze traden Argus, Argeloos uit Maassluis en Animo op Tij dens de avonduren kwamen Varia, ONI, Carrousel en de Fakkel aan de beurt In de pauze en na afloop werd er druk over het gebodene gedis cussieerd De toneelgroep ONI in aktie Vlaardingen De PvdA ziet- •weinig heil m inspraak avonden zoals vorige maand in Holy-noord werd gehouden, die han delde over de Korhoen- laan Dit staat in een arti kel in „Achterban" de uit gave van de PvdA-afde- ling Vlaardingen Daarin uit fractie-voorzitter Hans Versluijs zijn teleurstelling over de opstelling van de woordvoerders van het co mité, die de Korhoenlaan open willen houden „De PvdA in het strafbankje Dat mag maar het lost mets op", meent Versluijs waar hij aan toevoegt „Een en ander neemt met weg, dat die avond gevol gen voor ons zal hebben" Hoewel de fractie-voorzitter in zijn artikel schrijft on der de indruk te zijn ge weest van de massale op komst van de bewoners, maakt dat volgens Ver sluis hun argumenten met sterker Het feit, dat ande re politieke groeperingen in Vlaardingen de Kor hoenlaan open willen hou den 2.1 de bewoners dat ook willen, is volgens Ver sluis niet vol te houden bij verkeerssituaties In dit geval meent Hans Ver sluijs, dat het openhouden van de Korhoenlaan ook gevolgen heeft voor Holy- zuid xn ongunstige zin „Een uitstekend argu ment zoveel mogelijk doen wat de bewoners wil len Maar als dat gevolgen heeft voor andere wijken zul je wel zorgvuldig moe ten afwegen". Maassluis Ter hoogte van de voetgangersover- steck Rozenlaan—Dennen dal in de Maassimse Dijk- polder komt een verkeer- slichtenmstallatie B en W 2ullen de raad vra gen hiervoor een krediet var» 35 700,- gulden beschik baar te stellen In het werk is begrepen het vergroten van de ter plaatse aanwezi ge vluchtheuvel en het ver breden van de rijweg. Vlaardingen Vanavond om acht uur worden de bewoners uit de Vettenoordsepolder vi rwacht in het Badhuis in de Valeriusstraat om mee te pra ten over de plannen voor het U bouwen wijkcentrum Dc Wassenaarse architect J Galjé heeft zijn vakantie er voor opgeofferd om een voor lopig scbetsplan voor het ge bouw dat waarschijnlijk aan de Zomerstraat wordt neergezet te maken Helaas bleek var» dat eerste scbets plan met erg veel te kloppen Vorige week donderdagavond gaf Galjé tegenover een klem aantal wijkbewoners te ken nen, dat hij wel een tweede schetsplan zou maken Afge lopen vrijdag kwamen de me uwe tekeningen geheel vol gens afspraak binnen Van avond wordt over Galjé's tweede ontwerp gesproken Van de zijde van de wijkverem- ging VOP vertelt Corne van de Berg, dat zij het betreurt, dat de vorige keer zo weinig wijkbewoners hun gezicht lie ten zien De verschillen over het reeds kant-en-klare ont- wer p-bestemmingspl an Wijkcentrum Holy tussen Vlaardingen en Rijnmond spitsen zich voornamelijk toe op de aaleg van een sneltram Vlaardingen wil die snelle tram onder de grond laten lopen De toe licht mg van Bas Goud riaan „De gemeente Vlaardingen stelt zware ei sen aan het milieu Daar- Ontzettend druk was het zaterdagmiddag op de receptie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het gemengd Wilton Fijenoord-koor. Op de Schiedamse Lange Haven in het gebouw voor Chr Soc Belangen kwamen een kleine tweehonderd mensen eventjes langs cm de 52 leden van het WF-koor te feliciteren. Voor de heer J Gabreéls, die veertig jaar reeds deel uit maakt van het koorbestuur, was het helemaal een mooie dag. Van ambtenaar Piet Drent kreeg hij een zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld De receptie duurde van drie tot vijf Daarna schaarden de mannelijke en vrouwelijke WF-koorleden zich achter de urfel om gezamenlijk een feestmaal te nuttigen Later op ce avond tot eén uur gingen de voetjes van de vloer op muziek van de Party Soundband. Schiedam Uitgebreide zoekacties naar de automo bilist die vrijdagavond de 85-jarige A.M.C. uit Schiedam op een zebra aan de 's-Gravelandseweg doodreed hebben nog niets opgeleverd. om moet dat ding onder gronds Want als ik over een jaar of twintig nog eens m Holy kom, dan wil ik wel iets goeds zien" De sta dsontwiMcelmgswet- h ou der vindt het erg ver velend, dat Rijnmond te gensputtert „Zo'n twee jaar zijn we bezig geweest met het maken van de plannen Bij die gesprek ken hebben altijd mensen gezeten van Provinciale Staten én van Rijnmond Dan mag je er toch vanuit gaan, dat die mensen op een hjn 2itten met hun achterban" Van de zijde van het Openbaar Lichaam bekijkt gecommit teerde voor ruimtelijke orde ning Joh de Jong (PvdA) het anders Zijn verhaal „Een van onze ambtenaren is webs waar betrokken geweest bij de planvorming Maar dat wil nog met zeggen dat hij geheel overeenkomstig de ideeen van het dagelijks bestuur van Rijnmond handelt Die plan ntn zijn hier getoetst aan onze eigen disciplines" De» Jong over de sneltram „Ik wil best medewerking verlenen aan het plan voor een onder gronds tracé voor het open baar vervoer Maar ik moet wel enige zekerheid hebben, dat hU een haalbare kaart is De aanlegkosten van en snel tramtunnel worden geraamd op plus minus vijftien mil joen Wie betaalt dat' Vlaar dingen niet, wij met Als je zo'n plan aanneemt, moet je wel eerst een signaal hebben gehad van h»»t ministerie, dat er geld voor beschikbaar is Zit dat goed, Jan is het een koud kunstje om akkoord te gaan Maar als het met 20 is dan <-et je er verd< r geen stuk droog brood van" Aan staande vrijdag kornt het da- gthjks bestuur van Rijnmond op bezoek bij het VUardmgse college van B en W Het ges sprek vindt plaats op uitnodi ging van Vlaardingen Ge spt oken wordt ondermeer over de Broekpolder en over het ontwerp bestem,nmgsplan voor het HoJycentrin? Wed houdt r Goudriaan We zullen probe'tn Rijnmond tt over tuig» n Lukt het n •- dan ma kt n zij maar 11 n n «uw plan Wij htbbtn nu 'ns best ge daan' De zoekacties van de politie concentreerden zich in de buurt van het woonwagen kamp a an de* Schiekade, om dat daar korte tijd na het dodelijk ongeval de* wagen It tg tn brandend was aange troffen Vermoed wordt dat d< automobilist heeft getracht zijn sporen uit te* wissen door het blauwe Volkswagen busje in brand te steken Dat is nog m onderzoek bij de Schiedam se recherche contakt op te nemen met het hoofdbureau aan de Lange Nieuw straat, telefoon 010- 260760 Hetzelfde geldt voor een ieder die inlichtingen kan vei strekken over de doodge reden automobilist Schiedam De' politie in Delft heeft de 28-jangc GWRW uit Schiedam aangehouden Op zaterdagavond half tien was W met 2ijn wagen op de Sportlaan m Schiedam n een slip geraakt en tegen een ver keerspaal tot stilstand geko men Direct hierna reed hij echter door In Delft liep de Schiedammer tenslotte tegen de lamp De man reed met onder invloed vem alcoholische drank Schiedam Voor het tn aan bouw zijnde complex van 128 woningen bij winkelcentrum- Kethel is de inschrijving geo pend Kandidaten voor deze woningen aan d«. Zw a luw laan kunnen f n inschrijfformulier afhalen tn inlcvircn op het kantoor van di Stichting Samenwer kt nde Sthudcimse Woning corporaties (SSSW), Laan van Bol es 11 in Schiedam, iedere dinsdag- tn donderdagmor gen van 9 00 tot 12 00 uur Telefonisch kunnen informa tits worden ingewonnen on- dci nummer 709444 Het bouwplan van 128 woningen bestaat uit een aantal typen twee cn driekamerwoningen De eerste zullen in het voor jaar van 1979 worden ver huurd De huur zal naar ver wachting gemiddeld ongeveer 440 gulden per maand bedra gen Kandidaten die worden inge schreven worden in de loop van dit jaar thuis bezocht om aan de hand van verkregen informatie vast te stellen of etn woning van dit complex kan worden toegewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1