SCHIED1 iMSCHE COURANT V ei vuilingscijfers kloppen niet9 Advocaat helpt vishandelaren II Toch vijf jaar voor jaloerse scheller Ahmet Premie jagen, ook als sloop niet nodig is Nader onderzoek/ naar Turks drami Wordt MAP-program openbaar vertoond? Koopman ontkent dodelijke aanrijding Schietpartij Gaiileïstraat; egOf) V Bij aankoop in de kraakbuurt: College over milieu-notitie afvalverwerking: VOP akkoord mei plan wijkcentrum Eerste paal sporthal OF COMMISSIEVERGADERING: Vader en zoon slaan erop los vlucht politieauto Weinig nieuwe woningen in '77 Weer bezwaar tegen bushaan Boersma komt nog niet Vervallen pandjes Dinsdag 17 januari 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26ööo_4 pagina's Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendiensl 344144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De man die verantwoordelijk is voor de schietpartij die op 26 november 1976 plaats vond in de Galiïeïstraat krijgt toch vijf jaar gevangenisstrafDe 40-jarige Turk Ahmet K., die schoot op zijn 39-jarige landgenoot Mahmut Tokul, heeft dit vonnis gisteren te horen gekregen van liet gerechtshof in Den Haag. Vóór hij daar in hoger beroep ging had de rechtbank hem ook al tot deze straf veroordeeld. Advokaat mr. P. H. Diedens had begin deze maand nog vrijspraak bepleit, omdat zijn cliënt nooit de opzet zou hebben gehad om te doden. De eis van tien jaar gevange nisstraf met aftrek van voorarrest, zoals procureur-gene raal mr. B. Bos die voor poging tot doodslag stelde, noemde de advokaat een „middeleeuws schot in de ruimte". De schietpartij in Sehiedam-Oost was een wraakaktie. Ahmet K. had op de vorkheftruckchauffeur van de Vereenigde Glasfabrieken geschoten net op het moment dat die zijn huis verliet en naar zijn werk aan de Buitenhavenweg wilde rijden. Ahmet gaf hem de schuld van de scheiding met zijn 21-jarige vrouw. Alle drie de afgevuurde kogels misten. De jaloerse Turk zegt nog steeds dat dat kwam omdat hij op het laatste moment spijt kreeg en de minnaar van zijn tweede vrouw alleen wilde waarschuwen. Schism Niar <Je schil pirtlj rile 26 november rip jsju plxs lavond Schiedam wordl «q ociderxc«rk rechtbank In RoUei heeft *hirs-CD bvxfotci de onstacdixbeden «ehcirn-n in Oo-t Pit*r Un worden ot 4'rroch! Dc «.j.rige Turk Ai 'et. ,"'S,„""Wr. '•M.i Uit onze krant van de afgelopen maanden. Vlaardingen PvdA-fractievoorteitter Hans Versluys zal burge meester Wim Kieboom verzoeken om de beeldbanden van het Maatschappelijk Activiteiten Programma (MAP) in het openbaar te laten vertonen. Gisteren zijn de beelden door de burgemeester bekeken. Op woensdag 4 januari werd het NOS-prograiruna op de televisie uitgezonden. Enige fragmenten waren op 6 de cember vorig jaar opgenomen in buurtcentrum Het "Wees huis. Tijdens het program dat bedoeld was als informa tie voor de kijkers over gezel schappen in Nederland, die het zogenaamde vormingsto neel-brengen werd-door een bewoonster uit de Vette- noordsepolder een aantal op merkingen gemaakt aan het adres van wethouder voor stadsontwikkeling Bas Goud- i'iaan. Aangezien op die vierde januari de Vlaardings gemeenteraad bijeen was, konden zowel de gemeenteraadsleden als de le den van het college het pro gramma niet zien. Na het een en ander vernomen te hebben, over het MAP-programma, heeft burgemeester Wim Kie boom bij de NOS de beeld banden opgevraagd om als nog eventueel te ageren. Op het Vlaardingse stadhuis heeft hij gisteren het televisie- k programma van- 4 januari kunnen bekijken. In eerste in stantie vond hij het niet nood zakelijk om bezwaren naar buiten kenbaar te maken. Hans Versluys, de fractielei der van de PvdA, zal Kie boom echter het verzoek doen om de beeldbanden in het openbaar nog eens af te draaien. Schiedam Bij aankoop van panden in de kraak- buurt moeten burgemees ter en wethouders gaan proberen een sanering spremie in de wacht te slepen, die echter wel re kening houdt met (blij vende) bewoning. Vanuit de oppositie is daarop aangedrongen, tijdens de raadsvergadering van gis teravond in het stadskan toor van Schiedam. Die wens ontstond wel door twee afwijkende motieven te Vlaardingen De NV Afvalverwerking Rijnmond verstrekt gegevens, die een vertekend beeld geven van de werkelijke milieuvervuiling in dit gebied. Deze scherpe kritiek uit het college van B en W. van Vlaardingen in een brief aan de raad van de commissarissen van de afvalverwerking. De aan het bedrijf gewijde mi- lieu-notitie geeft volgens het gemeentebestuur geen inzicht over de werkelijke cijfers en bevat evenmin een objectieve weergave van de feitelijke si tuatie. Zo ontbreken bijvoorbeeld de emissies, die voor het verle nen van vergunningen voor de installaties moeten worden gemeten. De rookgassen van de roosterovens worden al leen van stof gereinigd. Van tegenhouden van bijvoorbeeld zwaveldioxyde, zoutzuur en fluorwaterstof is geen sprake. Het ontbreken van een rook gasreiniger vinden B en W volstrekt onaanvaardbaar. Zij eisen daarom, dat nader on derzoek naar het mogelijk aanwezig zijn van bepaalde bestanddelen in de rookgas sen van voor het milieu scha delijke stoffen, voortdurend wordt verricht Verder wijst het college in haar schrijven op het klachtenpro bleem waaruit blijkt, dat de luchtverontreiniging veroor zaakt door de afvalverwerk ing een bron van toenemende ergernis en verontrusting is bij de Vlaardingse bevolking. „Vanuit onze verantwoorde lijkheid van het bestuur van een gemeente, die de directe nadelen van de vervuilde uit straling ondervindt, zullen wij onze verontrusting hierover steeds laten blijken", stelt het college, dat voorts van me ning is, dat juist aan een door en onder volledige verant woordelijkheid van de over had geleid bedrijf zeer hoge milieu-eisen moeten worden gesteld. Sterker; „Het zou juist een voortrekkersfunctie moeten vervullen". De gemeenteraad zal gevraagd worden in te stemmen met de houding, die B en W ten aan zien van de afvalverwerking innemen. .bundelen'. Hen nan Noorde- graaf (PPR) wil voorkomen, dat sloop onvermijdelijk wordt als de gemeente de aan gekochte panden laat dicht spijkeren. Hij sprak van „de ijzeren wet van de verpaupe ring"; de aftakeling van een pand bij leegstand. WD er Theo Bakkers wees op het bestaan van een sane ringsuitkering, die het rijk geeft als de gemeente een pand aankoopt om het te kun nen slopen. Die premie krijgt Schiedam bijvoorbeeld niet in het geval van de aangekochte slagerij van A. van de Ende aan de Korte Achterweg 6. „Nu wij daar niet tot sloop overgaan, kost het ons extra geld", aldus de financieel be hendige Bakkers. Overigens benadrukte Noorde- graaf, dat de panden aan de Laan en de Lange en Korte Achterweg niet in strijd zijn met het bestemmingsplan voor de binnenstad, en dat daarom een slecht beargu menteerd dichtspijkeren of metselen ongewenst moet rijn, onder het motto: een woning is er om bewoond te worden. Financiênwethouder Reiraer Scheeres ging daarop uitslui tend in met de woorden: „Als je niet dichtspijkert, maar het pand openlaat, slaan de van dalen nog harder toe." Hij sloeg Bakkers om de oren door te wijzen op een ouder raadsbesluit, dat inhield de kraakpanden aan te sluiten op het waterleidingnet „Daarmee is sloop op het ogenblik onmogelijk ge maakt", aldus Scheeres. „Je geeft een pand geen water om het daarna tegen de vlakte te gooien. Dus op de bestaande saneringspremie zonder meer hoef je niet te rekenen." Bakkers drong daarom aan op het zoeken naar een uitwijk mogelijkheid (eventuele, blij vende bewoning), waarmee Noordegraaf volledig instem de. Over Scheeres' opmerking over water loonden Bakkers en Siem Bosman (CDA) zich trouwens zeer gepikeerd: „De omstandigheden waren toen wel even anders, Wij konden die krakers niet op een droog je laten zitten", zeiden zij, in aanwezigheid van ex-krakers en het Komltee voor Jonge- renhuisvesting Schiedam. Vlaardingen De bewoners van de Vettenoordsepolder kunnen akkoord gaan met de inhoud van het tweede voor lopige schetsplan van axchi-' tect J. Galjé. Gisteravond is de Wassenaarse tekenaar in bet Badhuis aan de Valerius- straat langs geweest met zijn herziene plan voor het te bou wen wijkcentrum waar schijnlijk aan de Zomer straat. Een onafhankelijke kostendes- kundige zal de financiële as pecten van het plan echter niet kunnen nacijferen. Alt hans, niét op kosten van de gemeente. Een emotioneel be toog van VOP-er Hans Molen kamp kon wethouder Bas Goudriaan op de commissie vergadering voorstadsont wikkeling eveneens gister avond niet door de knieën krijgen. „Een kostendeskundi- ge?", vroeg de wethouder zich af, „dat vind ik overdreven." Schiedam Op maandag 23 ja nuari zal de eerste paal wor den geslagen voor de verbou wing van sporthal Margriet Nu al is de Hollandse Beton Maatschappij bezig met het graafwerk. Wethouder van sport en recreatie Herman Posthoorn zal echter op de 23ste het definitieve startsein geven voor de verbouwing. De eerste paal gaat om 14.00 Uur de grond in. Vlaardingen De vishandelaren zijn gisteravond op de commissievergadering voor stadsontwikkeling op bezoek geweest in gezelschap van een advocaat, de Rotterdam mer mr. G. J. Remmelink, Ten gehore van de commissie leden werd nogmaals uit de doeken gedaan, dat zij de bebouwing van het Palenveld in de Vettenoordsepolder niet zien zitten. Vishandelaar J. van der Drift bepleitte, dat hij het van het grootste belang achtte dat tus sen de nieuwbouw op het La moenterrein en de bedrijfs ruimten van de visindustrie aan de Vettenoordsekade een bufferzone zou moeten komen te liggen. Deze bufferzone zou dan het Palenveld zijn. Advocaat Remmelink stelde wethouder Bas Goudriaan, een drietal vragen: Was u bij het ontwikkelen van het VOP- aktiepian reeds op de hoogte van de fundamentele bezwa ren van de vishandelaren? Kan het overleg met de ge meente opnieuw gestart wor den? en. Beseft u de gevolgen van het bebouwen van het Palenveld? De wethouder voor stadsontwik keling antwoordde hierop, dat er uiteraard verder overleg zal plaatsvinden. Goudriaan vermoedde overigens, dat de gemeenteraad waarschijnlijk een uitspraak over het al of niet bebouwen van het ge biedje (dat grenst aan de Vet tenoordsekade moet doen. Over de enigszins late reacties van de vishandelaren, zei de wethouder: „Ik snap liet in feite niet, want men was wel op de hoogte van de plannen. Een jaar geleden rijn er twee vergaderingen geweest De notulen daarvan probeer ik te achterhalen. Trouwens. In verband met de besluitvor ming rond het voorontwerp- structuurplan hebben we de Kamer van Koophandel de nodige informatie toege stuurd. En daarin wordt met name het VOP-acktieplan ge noemd. Iemand, die in Siberië woont is van dat plan mi- schien niet op de hoogte, Maar in Vlaardingen hoort men dat wel te weten. Ten slotte de eventuele gevolgen van het bouwen van wonin gen - plus minus twaalf! - aan hetPaienveld: Goudriaan kon op voorhand niet vertellen of beperkende maatregelen genomen zullen worden. Die maatregelen zul len moeten komen van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Deze dienst bepaalt aan welke ei sen de bedrijven moeten vol doen. Voorlopig zal voortgaand over leg tussen vishandelaren en gemeente moeten uitwijzen of een oplossing van het geschil haalbaar is. Schiedam Zes agenten hebben een eind gemaakt aan een café-vechtpartij aan de Singel in Schiedam-Oost. Twee rad draaiers, vader en zoon, zijn meegenomen naar het politiebu reau. De geon beroep hebbende 47-jarige J.D.G. had om nog onbekende redenen met'bierglazen gegooid naar de man achter dè tap van Rack's Inn. Zijn 20-jarige zoon K.G., van beroep loodgieter, verdedigde hem bij rijn aanhouding. Op het moment dat agenten de zoon naar buiten trokken om hem in een politiewagen af te voeren trapte hij een ruit van de buitendeur in. Vlaardingen Onder de in vloed van alcohol is een inwoner van Vlaardingen gisteravond laat gevlucht met een politiewagen. De ongeveer 50-jarige man was rond elf uur door een surveillancewagen op de Zomerstraat in het Vlaar dingse centrum kiem gere den. Omdat de auto van de verdachte nog midden op straat stond werd deze even later door de politie mensen langs het trottoir geduwd. De in de politie wagen zittende Vlaardin- ger echter maakte van de gelegenheid gebruik de deuren van de politiewa gen van binnenuit af te sluiten cn er met de wagen vandoor te gaan. Hij wist te ontkomen. Pas enige tijd later is de politiewa gen onbeschadigd terugge vonden bij de molen Aeo lus op de Schiedamsedijk. Tot middernacht had de Vlaardinger zich nog niet gemeld, hoewel de politie weet met wie zij van doen heeft. Vlaardingen Gemiddeld is het Vlaardingse woning ebe- stand vorig jaar maandelijks vermeerderd met een scha mel aantal van 37. In totaal kwamen er door nieuwbouw 473 woningen bij, door weer ingebruikneming 5 en door verbouwing eveneens 5. Daartegenover werden vier pan den gesloopt en voorts ver minderde de waningvooraad met 27 door onttrekking aan de bestemming, met 3 door ontsplitsïng en 3 woningen door verbouwing. Vlaardingen Ook de PSP heeft nu een beroepschrift in gediend tegen hel besluit van het gemeentebestuur om de Korhoenlaan/Patrijslaaa af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van bussen, taxi's en fietsers. Eerder al had het comité Actie Busbaan een protestbrief ge zonden aan de commissaris van de koningin over de ver keerssituatie in Holy-Noord. Vlaardingen In tegenstelling tot eerdere berichten komt drs. Jaap Boersma, de oud minister van sociale zaken, donderdag niet naar Vlaar dingen. Hij zou op uitnodi ging van het Christen Demo- end isch Appel om 20.00 uur in het CJV-gebouw Triangel aan de Fransenstraat een in leiding houden. Aan de debatten naar aanlei ding van de gisteren uitgege ven regeringsverklaring moet de heer Boersma als Tweede Kamerlid donderdag deelne men. In verband hiermee is de Vlaardingse CDA-vergade- ring en de lezing van drs. Boersma verschoven naar dinsdag 31 januari. Maassluis De restauratie van historische pandjes aan I de Maasslpise Hoogstraat schrijdt voort In aanslui- ting op de onlangs gereedge» komen restauratie van de panden 13, 15 en 17, zal bin- nenkort de restauratie van de 3, 7 en 9 ter hand worden genomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld daarvoor een krediet van bijna één mil- joen gulden beschikbaar te stellen. Het ministerie van volkshuisvesting heeft in- middels een subsidie van l 357.500,- gulden voor de res- tauratie beschikbaar gesteld. Evenals bij de reeds eerder gerestaureerde pandjes rijn de ontwerpen gemaakt door het architectenbureau ir. R. Visser te Schoonhoven. Schiedam De politie zoekt nog naar sporen in de wagen waarmee vrij dagavond aan de 's-Gra- vel and.se weg Maria Aiei- da Koers werd doodgere den. De laatst bekende ei genaar, de 24-jarige koop man EX, beeft zich in middels vrijwillig op het politiebureau gemeld. De Schiedammer zegt niets met het dodelijk ongeval te ma ken te hebben. Het blauwe Volkswagenbusje zou hij on langs op de automarkt in Ut recht hebben verkocht. De re cherche vindt het merkwaar dig dat de auto dan toch in de buurt van zijn woning brandend werd teruggevon den. Na verhoor is de koop man vrijgelaten. Getuigen van het ongeluk wor den nog steeds verzocht kon- takt op te nemen met de Schiedamse politie Met name zou de politie graag in kon- takt willen komen met de me disch student die zich kort na het drama verdienstelijk heeft gemaakt. Deze gezochte hulp verlener was ongeveer 25 jaar oud, droeg een gnjs pak en was in het bezit van een zwar te tas met doktersspullen. Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis hebben besloten op grond van de wet inzake de luchtveron treiniging bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland be zwaar te maken tegen de door B en W van Rotterdam aange vraagde vergunning voor het omschakelen van de elektri- sche centrale op de Maasvlak te van aardgas op olie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1