Woedende bewoners gaan over tot actie Samengaan ziekenhuizen 'n stap dichterbij m Rechter gaat kijken naar woning Schotel Overdag geen taxi's meer op Hoogstraat Ton subsidie voor speelvoorzieningen College schrikt na onthulling over „experiment" Houd Na verrassend kort geding: Korhoenlaan blijft voorlopig dicht Autobedrijf ERTAN e®- Vanavond oordeelt commissie: 'i*-x Store feös mmms Tweede kruising voor scliuiïimar- cfieerders %ï'JklV£SÊtLA Woensdag IS januari 1978. SCHIEDAMSCHE ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 258091 redactie 262566 klachtendienst 144144 COURANT 103de jaargang no. 26006 -c pagina's SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Mr. J. G. L. Reuder» president van de Rotterdamse rechtbank zal vrijdag hoogstpersoonlijk een bezoek brengen aan „renovatie-weigeraar" C. M. Schotel» die in een zogeheten William Pontwoning in de Indiösche Buurt woont. Gisterochtend diende het kort geding, dat was aangespan nen door de gemeente Vlaar dingen. Mr. Reuder kon ech ter nog geen uitspraak doen, waardoor Schotel - in het voor hem ongunstigste geval - wellicht binnen 24 uur 2ijn woning had moeten worden uitgezet, „ik kom vnjdag even kijken", beloofde de presi dent. Tijdens het kort geding hebben de advocaten van èn de ge meente (mr. F. Stadermann) èn Schotel (mr. B. C. Savor- mn Lobman) nogmaals uit de doeken gedaan hoe de zaak in elkaar zit. Beide juristen ble ken een aantal verrassingen in petto te hebben. Stader mann bood de familie Schotel ter plekke een vervangende woonruimte aan in de Boeroe- straat 13, eveneens in de Indi sche buurt En dan te beden ken, dat de gemeente al van begin af aan op de hoogte was van het feit, dat Schotel de renovatie van zijn woning in samenhang met de voorgestel de huurverhoging zou weige ren. Het verrassingselement van ad vocaat Savorrun Lohman be trof een nog nimmer aange tipt argument op grond waar van de Schotels met uit hun huis willen. Onthuld werd, dat mevrouw Schotel een mogelij ke verhuizing psychisch niet zou kunnen verwerken. Zij heeft - zo vertelde de familie- advocaat - last van neurologi sche depressiviteit, Mr. Savor- nin Lohman had bij de arts van mevrouw Schotel enige inlichtingen ingewonnen, die in de vertrouwelijke sfeer lig gen. Verdere mededelingen konden dus niet gedaan wor den. fta het aanhoren van de uitge breide betogen van de twee juristen reageerde mr. Reu- der tamelijk verbaasd. Hij zei: „U vertelt dat dc gemeen teraad op 7 oktober '76 een besluit 'heeft genomen, dat die woningen gerenoveerd moeten worden. Aangezien het standpunt van de heer Schotel toen al bekend was, had hier op 8 oktober al een kort geding kunnen spe len. U kunt niet van mij ver langen, dat ik me nu een on geluk ga haasten en zeg dat de woningen binnen 24 uur ontruimd moet worden". Aan het adres van Schotei's advo caat zei de rechtbankpresi dent' „Ja, dat mevrouw Scho-- tei niet uit haar woning weg kan? Ik denk, dat dat alle- maat wel mee zal vallen". Aanstaande vrijdag hoopt Reu der te vernemen op welke me dische bezwaren een. verhui zing van het Vlaardingse ge zin zal stuiten. Tevens zal hij dan een oordeel kunnen vei len over de woning van Scho tel en of deze al of niet hard nodig aan een renovatie toe is. Oók gaat mr. Reuder een blik werpen in de aangeboden wo- ningn in de Boeroestraat, zo dat hij hierover kan oordelen. Vlaardingen „ÏJ moet nu zelf de gevolgen maar dragen", lïet waren de laatste woorden die ac tievoerder Dirk Tempe- laar wethouder Bas Goudriaan van verkeer en vervoer toebeet aan het einde van een verhit te discussie in de raads commissie over het ai dan niet open stellen voor alle verkeer van de Korhoeniaan, dc verbin dingsweg tussen Holy- Noord en -Zuid- Zoals bekend mogen alleen stadsbus en taxi van de ze weg gebruik maken; dit zeer tegen de zin van de bewoners uit deze noordelijke Holywijk. Op de gang verklaarde even later een woedende Tempe laar in aanwezigheid van en kele tientallen medestanders dat de maat vol is. „Nu is het moment aangebroken om tot actie over te gaan", stelde hij beslist. „Goud- riaan heeft duidelijk laten blijken niet van zins te zijn te luisteren naar de stem van de bewoners. Maar het zijn zij, die thans bereid zijn om actie te voeren. Als het openstellen van deze weg dan zo gevaarlijk is, dan mo gen daar ook geen bussen en taxi's meer komen". Hiermee liet Tempelaar door schemeren wat voor soort actie er ongeveer gaat ko men. Hij weigerde voorals nog te zeggen wanneer dat( zal zijn. „Maar Goudriaan' kan er van op aan", zo be sloot actievoerder Tempe laar, „dat we hem een leuk daagje zullen bereiden". De sfeer tijdens het vragenhai- fuurtje was vooral van de zijde van de bewoners uit Holy-Noord gespannen. De agressiviteit werd door Goudriaan enigszins ver hoogd door de actievoer ders, toch al emotioneel ge laden, precies te houden aan de regels van het vergader- spel. De verontwaardiging onder de bewoners werd er des te groter door. Dc commissievergadering zelf leverde weinig nieuwe ge zichtspunten op. Het CDA en de WD hadden begrip voor de bewoners van Holy- Noord en zien het openstel len van de Korhoenlaan wel zitten. Dc PvdA, PPR en SGP/GPV zijn uit het oog punt van verkeersveiligheid tegen het open stellen van deze laan, die door velen als sluipweg wordt gebruikt. Droppert (PvdA) hierover: „Openstellen van de Kor- hoenlaan betekent extra ge vaar voor de bewoners aan de zuidkant van deze laan. Daar moet u ook eens reke ning mee willen houden. Net zoals wij de belangen van alle bewoners tegen el kaar moeten afwegen". Floor Quast (VVD) trok de zaak bewust in een soort van vervroegde verkiezings strijd door te zeggen dat de actievoerders nu precies we ten op welke partij zij straks mei moeten stemmen. Hij haalde hiermee de woede op de hals van de toch ai hu meurige Goudnaan en de overige PvdA-commissiele- den. Goudnaan' „Aan de ene kant krijg je van de VVD een weg en aan de i andere kant plukken ze je i het geld onder je van- i daan. De rust in de commissie keer- de pas terug nadat de actie- j voerders de raadszaal boos hadden verlaten. De kaarten zijn geschud, de actie komt er aan ADVERTENTIE ->KÓQpavdnd gèöpebd&f Schiedam Bij de toekomstige „samensmelting" van het gemeente- en het Noletziekenhuis verval len beide namen. Voor de nieuwe zïekenhmsvorm In Schiedam wordt gezocht naar een andere naam geving. In informele sfeer heeft onze krant de nieuwe naam 't Sterrebos laten vallen. Die naam kan vóór 1986 een feit worden. Dan moet namelijk de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden tot stand zijn gebracht, en dan moet de integratie op gang zijn gekomen. Dat kost wel kopzorgen. Overigens betekent dat een aanzienlijke overwinning van het Nolet op aloude gemeente lijke eisen. Het particuliere karakter blijft. De bekrachtiging van „een stap dichterbij": burgemeester Lems, ge meentesecretaris Blok, en namens Nolet mr. Van Velzen en Stegmann, tekenen de principeovereenkomst Gistermiddag zei mr. A. F. A. van Velzen, voorzitter van het Noletbestuur, nog: „Wie van het personeel straks ambte naar wil worden, kan dat. Maar wie na het samenwerk ingsverband tussen beide zie kenhuizen houden wil, wat hij heeft, zal dat ook kunnen. Wie echter nu nog binnenkomt als nieuw personeelslid, zal ech ter worden aangenomen op basis van de nieuwe regeling". Gistermiddag is een voorlopige overeenkomst ondertekend door burgemeester drs. A„ X Lems cn gemeentesecretaris mr. M. J. Blok namens het college van burgemeester en wethouders en door A. A. L. Stegmann en Van Velzen na mens het Noletbestuur. Wat de gemeente betreft, de raad zal nog ja moeten zeggen maar de burgervader heeft daar goede hoop op, anders was die ondertekening niet zo officieel geweest, zei hij. De laatste jaren zijn aan de be sprekingen al heel wat bloed, zweet en tranen vooraf ge gaan, zo liet hij weten. Dat een definitieve gemeenschap pelijke regeling pas over an derhalf jaar kan worden be krachtigd. en niet eerder, is volgens Stegmann een vast staand gegeven. In 't Sterrebos, de vroegere naam van het huidige volk spark dat vlakbij ligt, zullen personeel en specialisten een bepaalde inspraak krijgen, ook bij de voorbereidingen van de integratie. Een be stuurlijke werkgroep zal be staan uit vier vertegenwoordi gers van de gemeente (inclu sief de GZ-directie) en vier van het Nolet (bestuur plus directie). Bij het overleg wordt het Vlaar dingse Holyziekenhuis betrok ken Burgemeester Lems* „Wij zijn met van plan dingen te doen, waarvan wij later denken: het had ook zó ge kund, het had anders gemoe ten, Daarom komt Holy er nu al bij. Nieuwe impulsen zijn dan 2eker aanwezig." Die me ning van Lems wordt nadruk kelijk beaamd door Steg mann, bestuurslid van de No- letstichtmg, zoals het particu liere ziekenhuis in de volks mond nog heet. Overigens be staat het Nolet dit jaar precies een halve eeuw. Bij de integratie wordt een onafhankelijk adviseur be trokken (ook een wens van Nolet): wélke staat nog niet vast, maar, aldus de burge meester: „Geen van beide ge bouwen is er krakkemikkig aan toe. Om nou te voorko men dat straks wordt veron dersteld, dat Nolet het ge meente heeft opgeslokt, of an dersom, willen wij graag nieu we adviezen. Mogelijk blijven beide gebouwen méér dan ge handhaafd". Mr Van Velzen: „Een bepaalde waardigheid moet bij deze zie kenhuispraat worden behou den. Er straalt een rust van uit, en die is belangrijk voor patiënten en personeel". Vlaardingen Het tweede kruispunt in Vlaardingen waar diagonaal mag worden overgestoken is bekend. Het gaat om de kruising Liesveld- viaduct/W estha venp laats iVisbauk). Voor veel voetgan gers zou dat een verbetering zijn. omdat dit kruispunt moeilijk te nemen is. Vanwe ge de hekjes op de vier hoe ken moet nu een eindje wor den omgelopen. Wanneer de schuine strepen precies worden getrokken is nog niet bekend. Dat hangt af van allerlei factoren, onder meer de bevindingen van Rijkswaterstaat dat momen teel een onderzoek houdt Zoals bekend worden op het kruispunt Cronj éstraat/Korte Hoogstraat/Gedempte Bier- sloot regelmatig video-opna men gemaakt. Heeds direct na het in gebruik nemen van het eerste kruispunt waar diago naal kan worden overgesto ken, circuleerden geruchten dat" het volgende „diagonale kruispunt" de hoek Westha- venpIaats/Liesveldviaduct zou zijn Vlaardingen De Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond van de afdeling Vlaardmgen- 2üid houdt donderdagavond om acht uur een bijeenkomst tn de Marathonkerk. Met the ma van de avond luidt „Vrouw en Vrede" en zal wor den ingeleid door mevrouw M. van Leeuwen-Brouwer. Schiedam Hel „experi ment" met twee Schie- damse peuterspeelzalen is Schiedam Taxi's mogen binnenkort waarschijnlijk niet meer op de Hoog straat in de binnenstad van Schiedam bomen. Ontheffingen daarvoor worden zo goed als zeker ingetrokken. De raads commissie voor ruimtelij ke ordening bepraat dit vanavond reeds, waarna het voorstel van het colle ge aan de gemeenteraad zal worden aangeboden- Wethouder Chris Zijdeveld vraagt vanavond aan de com missie afwijzend te beschik ken op de verzoeken van de Taxi Telefoon Centrale en Holytax om een ontheffing te verlenen voor het berijden van de drukke winkelstraat. Tevens vraagt hij op deze openbare vergadering in het stadskantoor de commissaris van politie op te dragen de verleende ontheffingen in te trekken en in de toekomst geen ontheffingen meer te verlenen aan taxibedrijven- Met dit alles is de ambtelijke werkgroep verkeer en vervoer reeds akkoord gegaan. Opmerkelijk is dat in het deze week uitgekomen evaluatie rapport over het samenwerk- ingsprogramma PvdA-PPR nog staat dat taxi's regelmatig, voorzieningen krijgen die ver gelijkbaar zijn met het open baar vervoer. PvdA-fractie voorzitter Joop de Jong zegt daar desgevraagd over: „in dit geval is het een afweging taxi of voetgangers". Vlaardingen „Houd de dief!" deze kreet klonk veelvuldig over het veld naast de Roncallischool op de Albertine Agneslaan. In het kader van een projet over huisdieren door stagiaires van deze katholieke basisschool werd de Vlaardingse Politiehonden Vereniging uitgenodigd voor een demonstratie. En dat trok gistenmddag bekijks. Het is ook geen alledaags gezicht de politiehond in actie te zien. De boef moest daar wel steeds het onderspit bij delven. Hij maakte geen kans tegen de supersnelle politiehond. De leerlingen van de school vonden het prachtig. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen krijgt van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk dit jaar een subsidie van honderdduizend gulden voor speelvoorzieningen. Dit heeft het ministerie Vlaardingen toege zegd. Hiermee kan de gemeente de no dige plannen op dit gebied realiseren. Allereerst komt het Messchaertplein daarvoor m aanmerking, zo stelt het college van B en W in de nota „Speelvoorzieningen in Vlaar dingen." Dat gaat een slordige honderddui zend gulden kosten. De helft wordt dan uit de portemonnee van CRM betaald, Verder denken Ben W aan plannen aan de Struyck- slraat in het centrum, projekten aan de Bach- straat en Hartmanstraat en dan nog eens de aanleg van een nader te bepalen flink pro- jekt. Tezamen vergen deze vier investeringen voor 1978 een bedrag van haast 2,5 ton. Zij worden ter subsidiering voorgedragen. Het hoge subsidiebedrag dit jaar maakt het moge lijk om nog eens 35.000 te besteden voor andere projekten op het gebied van speel voorzieningen. Na du jaar vervalt de subsidieregeling van het ministerie van CRM. Gemeenten kunnen dan geld proberen te „halen" bij de minister van volkshuisvesting in het kader van „Aanvul lende werkzaamheden in Stadsvernieuwings gebieden" Het terrein aan de Van der Werff- straal/Van Boisotstraat zal waarschijnlijk worden meegenomen in een herinrichting van de Van Boisotstraat. „Het totaalbeeld van de speelvoorzieningen in Vlaardingen geeft met betrekking tot het j onderhoud aanleiding tot enige bezorgdheid", aldus B en W in genoemde nota. Het blijkt I namelijk een moeilijke zaak te zijn alle speel plaatsen - zo'n tweehonderd in Vlaardingen - volledig in tact te houden. De oorzaak ligt aan het toenemende aantal vernielingen. Naast herstelwerkzaamheden moet ook steeds meer rekening worden gehouden met voortijdige vervanging van speeltoestellen. Met name de houten speelwerktuigen vragen meer onderhoud. De post „onderhoud/vernieuwing speelwerktui gen en -banken" is met 33 procent ten opzich te van 1977 gestegen. maandagavond niet aan de orde gekomen tijdens de gemeenteraadsvergade ring- Het college van bur gemeester en wethouders, en Herman Posthoorn met name, heeft niet aange durfd het voorstel te handhaven, na de onthul ling van onze krant - jongstleden donderdag - dat in feite van een expe riment geen sprake is» maar dat met het geld (totaal 32 mille) een Ideu- terleidster in De ÏJkken- put in de Gorzen en enke le vrijwilligsters bij peu terspeelzaal 2 en 3 in Tuindorp moesten worden betaald. Hoewel de meeste raadsle den vóór die steun zijn, vonden sommigen de ma nier waarop het raads voorstel werd gedaan niet netjes. Enkelen spraken zelfs over beduvelarij, en daarvan is het college ken nelijk geschrokken. Gis teravond zei Posthoorn binnen een maand op de kwestie in te gaan en met nieuwe subsidievoorstellen te komen. Hoek van Holland Een gra naat uit de tweede werel doorlog is aangespoeld "op het strand van Hoek van Hol land. De granaat is waarschijnlijk af komstig van de partijen muni- be die destijds in zee werden gedumpt. De explosieven op ruimingsdienst heeft zich over het gevaarlijke projectiel ont fermd om het onschadelijk te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1