Lamoenwoiiingen in Holy Gemeentewei ken tegen bebouwing van Palenveld wmm Taxibedrijf in geweer tegen gemeenteplan Geslaagd experiment Als vishandelaren op zelfde wijze doorgaan: Gemeente moet Bethelkerk kopen Van Leyden Gaelstraat open voor zwaar verkeer Zeven ton voor Dam plannen pgr MM§9 ff$stuiisl€lr Vergadering Hoekse commissies Cees Schelling naar Schiedam Parkeerruimte Achter De Teerstoof tijdelijk Winkelcentrum „Westemde" Beatrixpark en Maasboulevard straks gesloten voor honden? SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 19 januari 1978- ONAFHANKELÏJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26007-6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klaehtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL 0 tfeefraampj'es maken, tafeltjes verven, taalboekjes nieten, pop pen maken voor de poppenkastdat alies en neg veel meer konden de ouders van de leerlingen van de Terpsfraschool aan de Ciuysantstraat gisteravond doen. En dat onder hef motto van het nuttige met het aangename verenigen, Welnu, aange naam was het gezien de gezellige sfeer die er hing en nuttig was bet ooic. Aan het eind van de avond zag ailes er weer pico-bello uit, de bovenmeester kan tevreden zijn. Toch was het doen van allerlei klusjes niet de hoofdzaak om deze avond te houden„V/e kennen elkaar te slecht", zegt oudercommissïelïd mevrouw E. Roodenburg-Scbouten, „Het onderwijzend personeel ken je eigenlijk aileen maar van een afstand en andersom oók. Op deze manier raken wij wat meer bij het wel en wee van de school betrokken. Het was een experiment, maar achteraf bezien wèl geslaagd. Vlaardingen De woningen op Lamoenter- rein in de Vettenoordsepolder zullen spre kend gaan lijken op een woningtype in Holy- Noord. Door deze gang van zaken is de gemeente niet geneigd om geld uit te trekken voor een aantal houten schotten om op zo'n manier een één-op-een-maquette' neer te kun nen zetten. De kosten hiervan worden ge schat op veerti en duizend gulden. Het woningtype in Holy-Noord vertoont een treffende gelijkenis met het ontwerp van architect Nico Andriessen. De woonkamers van de nieuwbouw ophet Lamoenterrein zullen één meter korter worden dan die in Holy-Noord. Om de aanstaande bewoners van het Lamoenterrein een duidelijk beeld te geven van hun toekomstige woningen, wordt de nog uit te kiezen woning in Holy- Noord gewoon iets kleiner gemaakt. Mededelingen over deze kwestie werden gedaan tijdens de vergadering van de commissie voor stadsontwikkeling in het Ylaardingse stad huis. PvdA-raadslid Toon Cornelisse vond dat toch wel een merkwaardige zaak. Hij zei; „Kunnen we dan voortaan niet beter wonin gen bouwen, die ergens anders in dezelfde vorm ook ai staan?". Wethouder Goudriaan nam het op voor architect Andriessen: „Je hebt zeer strenge richtlijnen. En dan komt het wel eens voor, dat je iets ontwerpt, dat veel op al bestaande plannen fojkt". Over het door Cornelisse aangevoerde kostenbesparen de alternatief, zei de wethouder: „Dat zie ik niet zitten. Je moet bouwen met karakter. Kijk, eens naar Capelle, Zoetermeer of de- Z-flats in Schiedam! Als ik dat zie dan word ik nijdig. Die hoeven wij hier met". V <r j-c'T - vv vvijBcï!' Ir- Vlaardingen Volgens een advies van de dienst van gemeentewerken mogen geen woningen gebouwd worden op het Palenveld als de vishandelaren hun bedrijfsvoering in de huidige vorm voortzetten. Het advies is gericht aan de voorzitter van de stuurgroep stadsvernieuwing, wethouder Bas Goudriaan. Gisteren kwam deze groep bijeen op het Vlaardingse stadhuis. Het advies zal voor de vishandelaren als muziek in de oren klinken. Zij keren zich namelijk fel tegen de bouw vary plus minus twaalf woningen aan het Palenveld, langs Schiedam De bewonersver eniging Schiedam-Zuid wil dat de gemeente alsnog de Bethelkerk aankoopt om er voor te zorgen dat er een gezondheidscentrum komt. Het bestuur wil dat de afge broken onderhandelingen met het kerkbestuur worden hervat. ..Zoniet dan gaal voor de Schie- damse bevolking m Zuid een uitmuntende cn goed herken bare vestigingsplaats voor een gezondheidscentrum verlo ren", zo schrijft men in een stencil dat onder alle gemeen teraadsleden is verspreid. Burgemeester en wethouders zijn volgens het kerkbestuur en de bewonersverenigmg niet bereid geweest tot redelij ke onderhandelingen over de prijs van de kerk. Het college wilde niet verder gaan dan de symbolische prijs van een gul den. Vandaar dat het kerkbe stuur nu in zee is gegaan met een Rotterdamse projectont wikkelaar die de kerk wil slo pen en er een nieuw kerkge- bouwtje en een dertigtal flats wil neerzetten. „Tot onze schrik moesten we uit de krant vernemen dat de on derhandelingen over de aan koop door de gemeente waren mislukt", zo schrijft de vereni ging die net als D'66 de hele gang van zaken ten zeerste betreurt, te meer daar „het kerkbestuur toch geen onre delijke eisen stelt". de Vetteoordsekade. Zelfs is door hen een advocaat, mr. G. J. Remmelink uit Rotterdam, ingeschakeld. Overigens zegt wethouder Goudriaan, dat hij gewoon doorgaat met het bouw plan. Met nadruk stelt hij dat het voor hem negatieve advies van ge meentewerken ervan uit gaat, dat de vishandelaren hun bedrijfsvoering onge wijzigd continueren. Of er wat dat betreft verande ringen mogelijk zijn, zal nu wederom worden on derzocht door de dienst van gemeentewerken in samenwerking met de Dienst Centraal Milieube heer Rijnmond (DCMR). Tevens gaat de ambtelijke verkeersgroep onderzoe ken of het openbare weg gedeelte de Vetteoord sekade al of niet on deugdelijk gebruikt wordt tijdens het laden en lossen van de vishandelaren. Het wekte gisteren enigszins verbazing bij de aanwezi gen van de stuurgroepver gadering, dat het advies gedateerd was op 21 de cember *77, En. dat terwijl de laatstgehouden stuur groepbijeenkomst op 22 december plaatsvond. Toen is met geen woord gerept over het advies. Van gemeentezijde luidt de verklaring hiervoor, dat het schrijven nog niet gearriveerd was op het stadhuis. Toch had ge meentewerken-directeur ir. J. G. Gerritze op z'n minst een mededeling kunnen doen, dat de brief „op de post was gedaan". De nieuwe onderzoekingen van gemeentewerken en de ambtelijke verkeers groep worden in de stuur groepvergadering van fe bruari behandeld. Gevolg van werk aan kademuren Hoek van Holland De com missie voor de ruimtelijke or dening en economische ont wikkeling van Hoek van Hol land komt donderdagavond om half acht bijeen in de secretarie van de deelge meente. Op de agenda staan ondermeer een onderzoek naar de moge lijkheden en de wenselijkheid van de stichting van een va kantie-bungalowpark te Hoek van Holland. Dinsdag 24 ja nuari om half acht komt de commissie voor sport, cultuur en recreatie bijeen in de Hoekstee. De leden buigen zich over de verkeerssituaties op de Badweg en de Rechte- straat en later op de avond is het bestemmingsplan ook on derwerp van gesprek. Vlaardingen De 2e Van Ley den Gaelstraat wordt in fe bruari weer tijdelijk openge steld voor het zware verkeer, zij het dat de vrachtwagens niet harder dan maximaal 30 kilometer per uur mogen rij den. De maatregel houdt ver band met de herstelwerk zaamheden aan de kademuur van de Koningin Wilhelmina- haven. Tijdens deze werkzaamheden, die ongeveer vier tot vijf maanden zullen duren, zijn de bedrijven die rijn gelegen ten westen van de Vulcaanweg niet te bereiken via deze straat. De raadscommissie van verkeer en vervoer moest zich tijdens haar vergadering buigen over drie mogelijkhe den. Deze mogelijkheden waren: a. het openstellen van het ge deelte van de Oosthavenkade tussen de Schiedamseweg en de Bleekstraat voor het ver keer in de richting van laatst genoemde straat, b. het open stellen van de Binnensingel, c. De 2e Van Leyden Gaelstraat: straks weer tijdelijk open voor vrachtverkeer het openstellen voor vracht verkeer van de 2e Van Ley den Gaelstraat. Van het openstellen van een ge deelte van de Oosthavenkade moest worden afgezien, om dat deze te smal is voor ver keer in beide richtingen. Ook de Binnensingel is niet ge schikt, omdat dat een B-weg is. De onderlaag ervan ts veel te week voor zwaar verkeer. Er zou gevaar zijn voor scheu ren in de muren van wonin gen. Bovendien zou het weg dek zeker kapotgereden wor den. Na het stellen van enkele vragen aan wethouder Bas Goudriaan en directeur ge meentewerken ir. J. G. Gerrit ze, ging de commissie ak koord met het tijdelijk open stellen van de 2e Van Leyden Gaelstraat en het invoeren van een maximum snelheid van 30 kilometer. Hoe de bewoners over de' tijde lijke maatregel denken is nog niet bekend. Een dezer dagen wordt daarover een vergade ring gehouden. Vlaardingen- Vlaardingen is vo rig jaar gegroeid met precies 19 inwoners. Op 31 december bedroeg het inwonertal 79.087. Er werden 1006 borelingen aangegeven, terwijl 561 perso nen kwamen te overlijden. Rest een geboorteoverschot van 445. Er verlieten echter heel wat meer mensen Vlaar dingen, dan er voor terugk- kwamen, respectievelijl 3602 en 3176. Schiedam Over de visie van de voedingsbonden op de maatschappij komt Cees Schelling donderdag in Schiedam een praatje houden. Hij is hoofdbe stuurslid van de NW-voe- dingsbond en zal spreken onder het thema „lk en de rest". De lezing wordt gehouden in zaal Irene aan de Nieuwe Haven en is georganiseerd door de PvdA in samen werking met de VARA. Om acht uur begint de re de, waartoe de toegang gratis is. Inmiddels heeft het Nivon (het Nederlands instituut voor volksontwik keling en natuurvnenden- werk) al warme belangstel ling getoond voor hetgeen Cees Schelling gaat zeg gen. Q Achter de Teerstoof: rein, maar wel tijdelijk. Schiedam Andere be strating voor het ge bied rond Dam en Ou de Sluis gaat in totaal zeven ton kosten. In verband met het spoe deisende karakter van de reconstructie, aldus directeur van gemeen tewerken ir. Harm de Block, moet de betrok ken raadscommissie die van ruimtelijke or dening maandag avond al een standpunt innemen. Het hele pak ket verkeersmaatrege len en -aanpassingen gaat dan in februari de gemeenteraad in. De nieuwe voorstellen hebben eindelijk de in stemming van de mees te betrokkenen: ook de winkeliers op de Dam hebben volgens de ge meente geen kritiek meer laten horen. Al vorig jaar toonden be wonersvereniging Sehiedam-Centrum en werkgroep Oude Sluis zich enthousiast over de gemeentelijke plan nen, waarop echter om wonenden, winkeliers en stedebouwkundigen harde oordelen velden. De meest noodzakelijke verbetering is een tijde lijke, en geldt het „rom meltje" achter het Zak kendragershuisje, in het verlengde van Sint Pieter en Prinsensteeg. Dat braakliggende, zan derige terrein heet Ach- toekomstig parkeerter- ter De Teerstoof en wordt voorlopig een parkeerterrein met een aantal bomen en ander groen. Die parkeer plaatsen zullen nodig zijn als eenmaal de Vlaardingerstraat is verbreed, wat dan weer ten koste gaat van par keerruimte die daar tij delijk komt. In principe blijft Achter De Teerstoof voor een deel bestemd voor wo ningbouw. AI lang wordt vermoed, dat projectontwikkelaar Empeo hiervoor wordt ingeschakeld, met als doel een woningtype zoals dat aan de Springweg in Utrecht is neergezet. Daarop is reeds nu veel commen taar gekomen, onder meer van werkgroep Oude Sluis. Zoals bekend wordt de verkeerscircuiatie op en rond de Dam aange past; de Oude Sluis, waar het Zakkendra gershuis staat, kan woonerf worden. Schiedam Het plan van de gemeente om overdag geen taxi's meer op de Hoogstraat toe te laten is bij Eurotax niet in goede aarde gevallen. De direc tie van het grootste Schie- damse taxibedrijf gaat te gen dit voornemen stap pen ondernemen. In ieder geval gaat directeur P A. M. van der Endt de zaak aanslingeren in de zogeheten huurautoadviescommissie, waar wethouder Chris Zijde veld voorzitter van is. Moge lijk gaat hij ook een brief schrijven aan de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning, die het plan maandag avond 26 januari bepraat (en met gisteravond, zoals wij gis teren foutief in de krant meld den). „Ik weet niet waarom ze nou onze ontheffing willen intrek ken, aldus Van der Endt, „wij maken er geen misbruik van De taxi's gebruiken de win kelstraat nooit als doorgaande weg. We komen er alleen voor mensen die er wonen of die slecht ter been zijn. Die laat ste groep kan je toch moeilijk bij een zijsteegje afzetten en dan een heel stuk laten lopen? De mensen die er wonen kan je toch ook niet isoleren? Dat is geen goed beleid. Voor de voetgangers leveren de taxi's echt geen gevaar op, want ze rijden stapvoets. Dat is een bepaling in de ontheffing." Eén van de chauffeurs van het bedrijf vult dit nog aan met' „Hoe moet het dan straks met de mensen die flink aange schoten vanuit een café aan de Hoogstraat naar huis wil len? Moeten die dan eerst zwierend en misschien wel baldadig naar het begin van de straat zien te komen7" Maassluis Het winkelcen trum in de Maassluise Steen- dijkpolder zal, wanneer de raad daarmee instemt „West- einde" gaan heten. Het centrum, waar morgenmid dag om 3 uur de eerste paal wordt geslagen door wethou der I. van der Knaap, omvat zeventien winkels met boven woningen en negen taagbouw- wonmgen in de vrije sector. Het centrum wordt gebouwd m opdracht van de Nederlandse Middenstands Fmancienngs Maatschappij voor Bednjf- sobjecten N.V. te Amsterdam. Schiedam Het Beatrixpark en de Maasboule vard worden mogelijk over enige tijd geslo ten verklaard voor honden. Wethouder Chris Zijdeveld gaat dat voorstel aan het gemeen tebestuur voorleggen. De raadscommissie voor ruimtelijke ordening bepraat dit idee reeds tijdens de openbare vergadering die op maandagavond 23 januari in het stadskan toor wordt gehouden. „Ons stedelijk groen is niet primair aangelegd als uitlaatplaats voor honden en ik meen te mogen constateren dat een groot deel wei feitelijk als zodanig gebruikt wordt en daar mee een beter gebruik onaangenaam beïn vloedt of misschien zelfs onmogelijk maakt", aldus wethouder Zijdeveld.Jk%t is natuurlijk geen groots probleem, m. «u noe reageer je als je kinderen in het park hebben gespeeld en onder de poep thuiskomen? In eerste instantie zou ik deze gebieden gesloten willen verklaren, maar ik kan mij voorstellen dat er ook andere suggesties, bijvoorbeeld van bewonersorganisaties worden aangedragen". M1|È LPs Rotterdam: Nw. Binnenweg 91, Zwaanshals 361, Middellandplein 30, Meent 52, Groene Hilledijk 222. Schiedam Broersvest 57. Vlaardmeen: Hoogstraat 117 Schiedam De jeugd van wie lerclub Harga is gestart met een drieweekse competitie in de duinen bij Kijkduin. De tegenstander is het Haagse Sparta. De beste Schiedam mer in de eerste aflevering was Gerard van Boven op een vierde plaats.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1