Stuurgroep deugt niet! Personeel in paniek door onderbezetting Cees Schelling: Vakbeweging op verkeerde koers Prijzig Andere route voor bus 56 Scholen doen mee aan experiment Meiueu krijgt vier „opvolgers'9 bestuurder wille auto JAC heeft kritiek óók op zichzelf Tien gulden voor museum VERDELEN Opschudding duikers DE PRIJSBREKERS Vm NOVGTEL MGS3iSïILSè/12£) otcll Huize Siloam Bijdorp dringt aan op aankoop Spoorbaanstraat Uitleg over filmmontage SCHIEDAMSCHE COURANT Vrijdag 20 januari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26008 - 8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klaehtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het bestuur van het Streekmuseum Jan Andersen is verheugd over de officiële erkenning van het museum door de gemeente Vlaardingen, De gemeente bracht de erkenning tot uitdrukking met een donatie van tien gulden, een symbolisch bedrag. De secretaris/penningmeester P. de Buck van het museum ver klaart desgevraagd spoedig" met een algemene subsidie-aanvraag bij de gemeente aan te kloppen. „Ik lees tussen de regels door m het schrijven van de gemeente waarbij de donatie bekend werd gemaakt, een uitnodiging hiervoor," meent De Buck. Om wat voor bedrag bet zal gaan is nog niet bekend. Het museum zal eerst daarover met de gemeente in contact treden. Vlaardingen De stuur groep huisvesting al leenstaanden en twee persoonshuishoudens deugt niet. Sinds de pe riode dat deze club be staat een kleine drie jaar is er niets con creets gedaan. Alleen wat plannetjes zijn bij tijd en wijle geopperd. Voorts verscheen een aantal nota's, waarover gepraót is op de vergaderingen, die om de twee maanden worden gehou den. Plannen voor de aanpak van de steeds groter worden de woningnood onder voor namelijk jongeren liggen er al jaren. Maai- tot heden is nog niets van de grond geko men Vanuit het Vlaardingse JAC (Jongeren Adviescentrum) wordt ongezouten kritiek gele verd op de wijze, waarop de stuurgroep huisvesting alleen staanden en tweepersoons huishoudens te werk gaat. De ze groep staat onder het voor zitterschap van wethouder Rien Bovenberg (PPR). Ver der hebben zitting: het hoofd bureau huisvesting Jan Roelfs, womngbouwvereni- gmgsvoorzitter Nico Nieuw- straten, namens het gemeente lijk woningbedrijf A. A. C. den Hamer, als vertegenwoor diger van de particuliere eige naren Peter Spek, VRJJ-man C. Bot, twee jeugdgemeente- raadsleden, namens de Lan delijke Organisatie Belangen groepen Huisvesting Nout de Vreeze en.Peter Polderman en Dik Ringlever van het JAC. Dit tweetal levert kritiek op de stuurgroep, waarvan zij zelf deel uitmaken. In het JAC-jaarversïag over 1977 zal een hoofdstuk wor den opgenomen over deze stuurgroep. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dat jaarverslag- Een gedeelte uit het desbetref fende hoofdstuk: „Er zijn en kele initiatieven van de ge meente en van één woning bouwvereniging tot verbou wing van bestaande panden en tot nieuwbouw van be staande panden en tot nieuw bouw op kleine kade plekken in de stad, hetgeen zeer loffe lijk genoemd mag worden. De uitkomst is echter tot nu toe nog geheel onzeker; boven dien dient men zich te realise ren dat het hierbij gaat om een druppel op een gloeiende plaat! Naast verbouw en nieuwbouw op kale plekken in de stad zal een betere ver deling van de bestaande wo ningvoorraad geregeld dienen worden". En verdere kritiek van algemene aard: „Jaren lang ajn er in de nieuwbouw voornamelijk eengezinswonin gen gebouwd. De groepen al leenstaanden rijn reeds bij de bouw van nieuwe woonruim ten achtergesteld". Een mogelijke het probleem, dat zich niet alleen in Vlaardingen voor doet, is het verdelen van bij voorbeeld vijfkamerflats in drie of vier wooneenheden. Binnen de stuurgroep is daar over reeds gesproken. Het JAC over deze oplossing; „Het lijkt er op, dat de woning bouwverenigingen weinig zin hebben, althans gemeten naar de uitlatingen van hun verte genwoordiger in de stuur groep". Een andere mogelijkheid zou de stuurgroep kunnen scheppen door er bij het college van B en W op aan te dringen, in het vervolg geen duplpxwoning meer te ontsplitsen of in vaktermen te ontduplexen. Op deze manier zouden twee wooneenheden gecreeerd wor den voor alleenstaanden in plaats van één grotere woning voor een heel gezin. Wethouder Rien Bovenberg had gistermiddag geen tijd om commentaar te geven. Veel belangstelling trok gisteren een duikoefening in de Schiedamse binnenstad. zzzzzmm&srz Een duikoefening van de brandweer heeft gisteren voor' lichte opschudding gezorgd in de binnenstad van Schiedam.. Veel voorbijgangers van het gebeuren in de Buitenhaven dachten dat het ging om een' - echte actie. Vandaar dat op; de Koemarktbrug en de Bub; tenhavenweg een opstootje- j ontstond van zo'n vijftig' nieuwsgierigen, die dachten dat er spannende zaken te zien waren. De aanwezigheid; van een vijftal politiemannen; maakte die verwachting al-,; leen nog maar groter. j Maar niets van dat alles. Er was; - helemaal geen auto of dren- keling te water, Het was een. 1 gewone oefening van twee brandweerlieden, die daar- mee willen „bijblijven" watf) betreft hel duikwerk. Regel matig gaan zij daar een half uur voor ta water. Geen loJle- f tja deze tijd van het jaar, want j het donkere water van de Buk ten ha ven was gisteren waar- schijnRjk maar zo'n graad of- vier. Het was volgens de brandweerlieden geen lolletje om in het koude water te zijn. Na aanrijding: Politie zoekt Maasland De bestuurder van de personenauto, die woensdag middag op de Burgerweg van de weg raakte, verkeert niet in levensgevaar. Wel is de man, de 45-jarige F. B. uit Maassluis, ernstig gewond naar het ziekenhuis Bethel te Delft gebracht De verwondingen bleken ondermeer te bestaan uit een gebroken kaak, een hersenschudding, gapende wonden in het gezicht en een been en een gebroken hiel. Het ongeluk gebeurde om onge veer vijf voor drie op de Bur- gerweg te Maasland. Met zijn personenauto kwam de Maas- sluizenaar uit de richting De Lier. Vlak voor een uitwijk plaats op deze vrij smalle weg, moest een uit de tegen over gestelde richting komen de witte personenauto worden gepasseerd. Bij het passeren raakte B. met een of meer wielen ïn de berm, stuurde er vervolgens weer uit, waarna hij aan de overzijde in de berm kwam. Ook hier kwam hij weer uit, om weer aan de rechterzijde van de weg te raken. De auto- botste daarbij tegen een be tonnen dam, om zwaar be schadigd boven de sloot te blijven hangen. Aan de hand van een verklaring van een getuige en de sporen op het wegdek, heeft de poli tie de toedracht van het onge val kunnen reconstrueren. De politie zoekt echter eventuele meerdere getuigen, in het bij zonder de bestuurder van de witte auto. Kenteken of merk zijn echter met bekend; de getuige dacht aan de grootte van een Ford Escort Volgens de politie is het moge lijk, dat de bestuurder van die auto niets van het ongeval heeft gemerkt De auto van de Maassluizer was een bruin/- grijs metallic kleurige Mazda type 818. Getuigen worden verzocht zich in verbinding te stellen met de rijkspolitie, tel. 01899-12375 of 01745-4340* Schiedam De gemeente heeft voor 6500 gulden een Duitstalige encyclopedie gekocht. Volgens museum directeur Hans Paalman gaat hel om een stan daardwerk op het gebied van beeldende kunst. Sa menstellers zijn Thieme en Becker, die een naar volle digheid strevend naslag werk hebben willen ma ken: het algemeen lexicon der beeldende kunst van de oudheid tot het heden. De encyclopedie telt 37 banden. De bibliotheekcommissie stelt, dat de aankoop niet ten koste gaat van andere aanschaf, aangezien er jaarlijks een bedrag over blijft, doordat aankopen niet zijn verricht. ADVERTENTIE HARGALAAN 2 - SCHIEDAM TEL. 010-713.322 Wwfe van ntorttag 21 Januari lot vrijd»9 Z7 (inuari 1S78. ZATERDAG 21/1 Tartaar Bonne Femme" ZONDAG 22/1 Varkenskots Jat Provengale MAANDAG 23/1 Hollandse bruine bonen schotel DINSDAG 24/1 Kippehlet m keriysaus WOENSDAG 25/1 Gevulde kalfsborst „Novotel" DONDERDAG 26/1 VieesbaJJen Bombay" met tomatensaus en rijst novi tifasruschesxtmlt Schiedam „De vakbeweging is sinds 1S55 een verkeerde koers opgegaan, doordat ze zich met geld voor loonsverhogingen heeft laten zoethouden, in plaats van zich hard te maken voor maatschappijverandering. Een gevolg is dat nu heel wat goed verdienende werknemers op de VVD zijn gaan stemmen." Dit zei gisteravond Cees Schelling, voorzitter van de Federatie van Voedingsbonden FNV op een bijeenkomst in gebouw Irene in Schiedam, die was belegd door de plaatselijke N1VQN-, VARA- en PvdA-afdelingen. Schelling lichtte het beleidsplan van de Voedingsbonden toe, waarop, zoals hij zei, „heel rechts Nederland te hoop gelopen was". Dat kwam omdat daarin hard en duidelijk staat, dat de macht en de kennis in ons land beter verdeeld moeten worden. „Een paar procent meer geld willen de ondernemers nog wel geven, maar als je echt aan hun eigendommen wilt komen, dan merk je pas wat er leeft. Dat heeft de regering-Den Uyl ook gemerkt, toen er in de wet op het grondbezit een heel klein stukje eigendom aangetast dreigde te worden." Ondernemers die grove fouten maken zouden aan de kant gezet moeten worden. De werkloosheid m ons land komt grotendeels door fouten van ondernemers. „Het is een schandaal, dat Wiegel de schuld geeft aan de vorige regenng. Als hij de werkloosheid wil oplossen, moet hij daarvoor naar zijn eigen ondernemerswe reld gaan", aldus de heer Schelling. Vlaardingen In verband met de afsluiting van de Amsterdam- laan tussen Kopenhagen- en Utrecht la au rijdt bus 56 in Vlaardingen- Holy nu een iets andere route. De wijziging geldt voor onbe paalde tijd en voor beide rich tingen. In de richting Vlaardingen-Ho- ly wordt gere den via de be staande route tot de Parij slaan bij de Ko- penhagenlaan en vervolgens via Utrechtlaan, Olmendreef en verder via de bestaande route. In de richting station Vlaar- dingen-west wordt deze rou te m omgekeer de volgorde ge reden. De halten Kopenhagen- laan vóór en voorbij de Bonnweg zijn tijdelijk verval len, Daarvoor in de plaats rijn gekomen de hal ten: Utreehüaan vóót Gelder landlaan, Ut rechtlaan vóór Frieslandlaan (richting Holy) en Utreehüaan vóór Friesland laan; Utrecht laan vóór Zeel andlaan (rich ting station). Nederlands voor anderstaligen VIaardingen/Schiedam Twee scholen in Vlaardingen en Schie dam zullen met tien Rotterdamse scholen meedoen aan een experiment voor anderstalige leerlingen. Het gaat om de scho lengemeenschap Nieuwelant in Schiedam (lts en mavo) en de Vlaardingse technische school aan de Deltaweg. Het doel van het experiment is te komen tot een verantwoor de leergang Nederlands als vreemde taal voor anderstali ge tieners in het voortgezet onderwijs. De Werkgroep Leermaterialen heeft de op- Vlaardingen Onder het personeel van het verpleegtehuis Siloam aan het Verploegh Chasséplein is onrust ontstaan als gevolg van ernstige'onderbezetting. Vorig jaar is intern bekend geworden, dat het tehuis moet worden gesloten. Dit is een gevolg van het saneringsbeleid van oud-staatssecretaris Hendriks. het nieuwe verpleegtehuis De Drie Maassteden in de Schie damse wijk Woudhoek wor den overgebracht. Mocht een der familieleden hiertegen be zwaren hebben, dan zal een ander tehuis worden gezocht. De situatie was op een gegeven ogenblik zo onhoudbaar ge worden, dat paniek was ont staan. Wethouder Jo Vermeu- le-van Dijk moest er aan te pas komen, alsmede een amb tenaar van de provinciale volksgezondheid om orde op zaken te stellen. Voorlopig is een oplossing ge vonden door het inschakelen van personeel van de tot de zelfde stichting behorende huize Siloam in Rotterdam- Kralingen. Volgens een van de twee hoofden van het ver pleegtehuis is dit de beste op lossing, omdat het budget van de Kralingse afdeling groter dracht hiervoor leermiddelen te ontwikkelen. Wanneer de leergang gereed zal zijn is moeilijk te voorspellen. Dit vanwege de beperkte mankracht. Het Openbaar Li chaam Rijnmond hoopt op eind van dit jaar. Zowel peda- gogisch-didactisch als taal-* kundig staat de problematiek van het Nederlands als vreemde taal nog in de kin derschoenen. In de toekomst dient echter rekening te wor den gehouden met een perma nent aantal buitenlanders sn ons land, zo stelt de beleidsno ta van Rijnmond. De methode-ontwikkeling van het Nederlands als vreemde taal moet daarom ook op lan delijk niveau voldoende aan dacht krijgen. De ervaringen, die tn Rijnmond worden opge daan, kunnen van groot nut zijn voor onderzoek op lande lijk niveau. Schiedam Het ontbreken van een geschikte opvolger van Warner Me men als voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap heeft ertoe geleid, dat deze week als voorlopig bestuur een presidium is gekozen. Tot de derde woensdag van mei, als de culturele stichting zich opnieuw gaat beraden, zullen van dit „voorzitterschap" deel uitmaken: Joop Daalmeijer, Charl Hendriks, WD-raadslid Cor van Tilborg en oud-PvdA-raadslid Clara Stro man. Het dagelijks bestuur zal daardoor een tijdje niet functioneren. Een voordeel van dit presidium is, dat de bestuurstaken bij toer beurt kunnen worden vervuld. ^In Dordrecht kent de culturele raad die vorm ook. Zolang de SG de SG blijft en Schiedam nog niet overgaat tot een culturele raad, blijft het voor zitterschap waarschijnlijk een lastig te bekle den zetel. Hendriks is door een aantal stich- tingsraadsleden wel voorgedragen ais opvolger van Meinen, maar momenteel past die taak niet binnen rijn dagelijkse werkzaamheden. Woensdag 17 mei hoopt hij één en ander te hebben geregeld, zodat hij het voorzitterschap kan aanvaarden. Maar ook is mogelijk, dat de SG dan tot de conclusie komt, dat het werken met een presi dium best plezierig is. is dan dat van Vlaardingen. In Rotterdam zal dan het te kort worden aangevuld door inschakeling van uitzend krachten. Vorig jaar is reeds aan het per soneel verteld, dat iedereen die een andere betrekking vindt, weg kan gaan wanneer hij of zij dat wil. Vier ver pleegkundigen rijn intussen ontslagen en twee zijn uit ei gen beweging vertrokken. Als gevolg hiervan ontstond een grote krapte in het perso neelsbestand en moesten de overgeblevenen extra werk verrichten. Toen er onlangs enkele van hen uitvielen we gens ziekte ontstond er een ware panieksituatie. Het zal overigens nog wel enige tijd duren, voordat het tehuis definitief op slot gaat. Voor de bejaarden twintig in to taal zal eerst een aanvaard bare oplossing gevonden die nen te worden. Het merendeel ^zal hoogstwaarschijnlijk naar Schiedam Alle bewoners van Bijdorp willen dat de gemeente zo spoedig mogelijk de Spoorbaanstraat aankoopt, opdat deze straat ook nog kan worden „meegenomen" bij de komende herbestrating. Dit verzoek ondertekend door 158 buurtbewo ners, is gestuurd aan burgemeester en wethouders en de gemeen teraadsleden. De ondertekenaars uit het kleinste wijkje van Schiedam rijn van mening dat het een zeer vreemde situatie is dat de Spoorbaan straat nog steeds in handen is van een particulier die verder geen enkele binding heeft met Bijdorp. Zij vinden het onaan vaardbaar dat er bij de voorbereiding van de reconstructie van de straten daardoor een voorbehoud wordt gemaakt voor de Spoorbaanstraat. De bewoners van de 104 huizen vinden het niet juist dat deze straat niet wordt aangepakt, omdat dan de totaalindruk van de wijk teniet zou worden gedaan. ,JDoor aankoop is de reconstructie verzekerd en het verdere onderhoud gewaarborgd", zo schrijft men het gemeentebestuur. Vlaardingen Filmgroep F 68 houdt op maandagavond om kwart over acht een avond waar advies wordt gegeven over onder meer filmmontage. De plaats van samenkomst is hat gebouw van de Vlaar dingse handbalvereniging Wik aan de Van der Waalstraat, hoek Hugo de Vriesstraat. Ie dereen met belangstelling voor filmen, of misschien zelfs met montageproblemen van zijn film, is welkom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1