I ïibliotheek zit niet stil Sociëteitswezen is dood" Gemeente komt over de brug voof Havenkerk Muzikaal theater RB Nieuwbouw voor centrales Uitbreiding Nieuwland Filiaal Parkweg dicht Noord' in wijkcentrum bestuur twijfelt aan eigen bestaans recht Alternatieven voor 15 ad weg en Rechtestraat Bloemisten strijden om kampioen - schap Gemeente beleid blijft onveranderd NVV bezorgd over Hoekse apotheek Weer praten over wijkcentrum Op heterdaad betrapt Geldkistje opengebrand Ondeugdelijke verlichting Nep-slijper IFÏX- VRIJDAG 20 JANUARI 1978 3 Schiedam Het bibliotheekwerk voldoet in Schiedam aan de belangrijkste eisen. De voorzieningen zijn redelijk op de verschillende wijken afgestemd. Toch is een groot aantal veranderingen te verwachten, volgens de commissie voor de gemeenschappelijke openbare bibliotheek, waarvan wethouder Herman Posthoorn voorzitter is. [Maandagavond komt de commissie weer bijeen in het filiaal aan de Parkweg. Een aantal plannen schemert al door in een brief aan de provincie Gestreefd wordt naar nieuwbouw voor de centrale bibliotheek op de Lange Haven en de centrale jeugdbibliotheek aan de Korte Haven. Wanneer die bundeling een feit kan zijn, staat nog niet vast. Al vaker is gesproken over uitbouw van wijkcentrum Nieuwland aan het Dr. Wibautplein, waar de bibliotheek een kleine ruimte heeft Een volwaardige vestiging kan worden verkregen door een nieuwe bouwlaag te betrekken. In dat geval wordt wel het filiaal aan de Parkweg gesloten. Het Nieuwlandse filiaal moet tevens een functie krijgen voor Schiedam-wesL De hoofdbibliotheek aan de Lange Haven moet, samen met de jeugdcentrale die „om de hoek" aan de Korte Haven is gehuisvest, in nieuwbouw kunnen komen. Dat een nieuw filiaal voor het Singelkwartier op het Emma- plein niet doorgaat, is inmid dels een gegeven geworden. Handhaving van de bebou wing aan de Lorentzlaan ligt het meest voor de hand. Ook in dc Gorzen blijft het filiaal .verstopt' in een gebouw aan de Leliestraat. Schiedam Voor de reeds uit gevoerde restauratie van de Havenkerk moet de gemeente weer over de brug komen met een subsidie. En wel met een bedrag van 297.172 gulden- Volgende maand wordt dat voorstel aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Reeds deze maand, op maan dagavond 26 januari, wordt de subsidieverlening bespro ken tijdens de openbare ver gadering van de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning. Johan Maasbach kreeg al eer der voor het gebouw aan de Lange Haven geld van de ge meente Schiedam. Februari vorig jaar verleende de raad een steun van 161.720 gulden voor de restauratie eerste fa se. Voor het meerwerk eerste gedeelte en de restauratie tweede gedeelte gaf de minis ter van CRM onlangs een aan vullende subsidie van 544.816 gulden. In aansluiting op de Herziening van bestemmingsplan: Vlaardingen De gemeente piekert er niet over om af te wijken van de gewoon te om bestemmingsplan- wijzigingen per adverten tie aan te kondigen. Dit wordt betreurd door met name de fractie van de WD, die tijdens de eerder deze week gehouden vergadering van de commissie voor stads ontwikkeling aan wethouder Bas Goudriaan vroeg of geen andere regeling kon worden toegepast. Een voorbeeldje: voor de bouw van de flat aan de Parkweg moest het oude bestemmingsplan herzien worden; het besluit werd volgens de gebruikelijke pro cedure ter inzage gelegd op het stadhuis; en dit is aange kondigd via een advertentie; als een dergelijk besluit ter inzage ligt, kan men geduren de twee weken bezwaar aan tekenen tegen de voorgestelde herziening; iemand die be zwaar maakt, wordt door de gemeente uitgenodigd om op een hoorzitting een toelichting te geven. De WD zou het in het geval van de Parkweg flat prettiger gevonden hebben als de omwonenden schriftelijk op de hoogte wa ren gesteld. Omdat zo werd verteld door de liberalen de kans bestaat, dat de adverten tie over het hoofd gezien zou kunnen worden. De oplossing van het versturen van aparte brieven aan de omwonenden, werd in princi pe niet afgekeurd. Maar wet houder Goudriaan antwoord de, dat het in de praktijk onuitvoerbaar was. "Wie moet je wel een aankondiging van de bestemmingsplanherzie ning sturen? En wie niet?" Op deze vragen kon niemand van de commissieleden een pas send antwoord geven. De ou de situatie blijft gehandhaafd. Wal betreft Schiedam-Noord heeft wethouder Posthoorn de commissie onlangs meege deeld, dat in overleg met de werkgroep wijkontmoetings- centrum een architect wordt aangewezen. De keus is ui teindelijk gevallen op bureau Van Hezik, al doet de PTT daaraan niet mee: tante Pos beslissing van het ministerie in Den Haag dient de gemeen te nu eveneens de gebruikelij ke subsidie te geven van der tig procent van de door het Rijk bepaalde subsidiabele kosten. De gemeente kan, door het be sluit verfijning algemene uit kering monumenten, een ex tra uitkering uit het gemeen tefonds tegemoet zien van dertig procent van de door het rijk goedgekeurde restau ratiebedragen, gespreid over een termijn van vijfentwintig jaar. Toekenning van een ge meentelijke subsidie heeft in verband daarmee geen verho ging van de butgettaire lasten tot gevolg. Hoek van Holland De beslis sing van de huisartsen in Hoek van Holland om hun huisapotheek aan één apo theek over te dragen, wordt door de Hoekse afdeling van het NW betreurd. Het NVV- bestuur vindt dat de nu nog bestaande situatie gehand haafd moet blijven. Er wordt nu gekeken of er geen rege ling kan worden getroffen, zo dat alleenstaanden en bejaar den 's nachts of met slecht weer gratis met een taxi naar de apotheek kunnen. Het N W-bestuur wenst dat in het vervolg; „de bevolking niet al leen mag meedenken, maar ook bijtijds voldoende in spraak krijgt". Schiedam Op het nippertje heeft de direktie van café Quibus het Attic Music Thea tre weten te strikken. Zondag avond komt dit Engelse gezel schap in het etablissement aan de Lange Haven een' voorstelling geven van de nieuwe show: Slipstream. Dat begint om half tien precies; de direktie besloot namelijk eens strakke richtlijnen te gaan ge ven. De toegang blijft niette min gratis. Vlaardingen Nog één keertje kunnen bewoners uit de Vet ten oordsepolder aan- en op merkingen maken over het voorlopige schetsplan voor het te bouwen wijkcentrum in de VOP. Volgende week maandagavond komt archi tect Jan Gal jé weer naar het Badhuis aan de Valeriusstraat om hierover te praten. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang om acht uur. wil een eigen ontwerper voor haar centrumgedeelte. De nieuwe vestiging in het toe komstige winkelcentrum Ke- thel houdt in, dat het PTT- kantoor en de bibliotheek aan de Willem Andriessenlaan (bij het Jacques Uriusplein) wor den opgeheven. Die noodbe- bouwing is één van de moge- Hoek van Holland De deel raadscommissie voor sport, cultuur en maatschappelijk werk zoekt naar een oplossing voor de verkeerssituatie rond de Badweg en de Rechtestraat bi] het Hoekse strand. De al ternatieven. the de hoofdcom- Iijkheden overigens, waarmee de werkgroep voor een open jongerencentrum in Schie dam-Noord rekening wil hou den. De noodgebouwen zijn eenvoudig te verplaatsen. INSPRAAK De provincie had Schiedam ge- missaris van de Rotterdamse politie in een rapport uit bracht. worden veel te duur bevonden. Er ligt nu een voorstel om de Rechtestraat voor alle aut overkeer open te stellen. De J d'»n wel vfriv»- vraagd om de plannen op een nj te zetten; dat moest gebeu ren in het kader van het speu ren naar witte plekken in het openbare bibliotheekwerk in Zuid-Holland. Een speciale werkgroep heeft zich in Schie dam gebogen over mogelijk heden en wensen voor nieuwe objecten rond 1982. Een eon- terd worden en aan één kant van de weg moet een rijwiel pad worden aangelegd. Op de Badweg moet de veelbespro ken slagboom verwijderd worden. De dienst Sport en Recreatie wil geen mensen Lfneer af<lann die de brw»n cept is nu klaar. Er zal echter meer gedaan moe ten worden, heeft de werk groep meteen laten weten. Het concept heet wel gemeentelijk bibhotheekplan, maar in feite is veel belangrijker: de komst van een beleidsnota, met daarin nieuwe ontwikkelin gen, maar waarbij bovendien sen in café's en discotheken, „Men is hier geaccepteerd en beschikt over voldoende mid delen om een en ander te bekostigen. Onze conclusie voor deze groep is dan ook, dat sociëteiten voor hen over bodig zijn. Bij ons merk je zeer sterk, dat zeer weinigen uit deze groep lid zijn, of dat men eens langs komt. Onzes inziens valt uit beide boven staande overwegingen af te leiden, dat de bestaansgrond en voor sociteiten weggeval len zijn!" Barverkoop met subsidie Van de culturele doelstellingen vmdt de nota nauwelijks meer jets terug in de hedendaagse sociëteiten: „De barverkopen zijn essentieel geworden. Voor ons stond echter de culturele functie minstens even cen traal als de sociale functie. Wij kozen voor een bepaald deel van de cultuur en wel de folkmuziek. Naast dit hoofdthema van onze culturele activiteiten voor za ken die daar met onder vie len, zoals jazz-optredens en films. „De reputatie, die Tou- nx wist te vestigen bewees wel duidelijk, dat de soos in haar opzet was geslaagd. De bezoekersaantallen daalden na verloop van tijd echter dui delijk waarbij de afhankelijk heid van het consumptieni veau pijnlijk werd ervaren en het bestuur steeds meer eon- bfdienen. Volgens de politie zou er gewerkt kunnen wor den met gecodeerde plastic plaatjes voor de slagboom, een dure zaak overigens. Het voorstel van de deelraad be helst opheffing van de belem- rpf-rine en het scheppen van rekening moet worden gehou den met educatieve en so ciaal-culturele ideeen van de gemeente. Inspraak vanuit de bevolking is momenteel nog met nodig, meent de werkgroep, maar is zeer zinvol als aan die beleid snota gewerkt gaat worden. ren steeds als gesub- :rde hore- stellingen 3r enige van so- cuitureie De be- sgrond is loor ko- te verval- Heden- se jonge man liever discothe- cessies moest doen aan het publiek van de met-gepro grammeerde avonden. Het be stuur spreekt hierbij over een onplezierige financiële eier- dans. Avonden met slechts tien tot twintig man publiek werden steeds gewoner. Daar door kon Tounx evenmin vol doen aan de culturele functie, hetgeen voor vele andere so ciëteiten geldt. De besturen verwachten dat dit proces snel tot het einde van het sociëteitsleven - althans wat daar nog voor doorgaat - zal leiden en geven als afsluiting van hun nota een overzicht van hun voornaamste stellin gen: 1. Sociëteiten hebben een socia le en culturele functie. 2. De „generatie" voor wie de sociëteiten zijn opgericht heeft hier geen behoefte meer aan. 3. De „volgende generatie", eventuele opvolgers, blijkt ook geen behoefte aan socië teiten te hebben. 4. Uit de eerste drie punten volgt: er is geen bestaans recht meer voor sociëteiten. 5. De bestaande sociëteiten zijn, om „overl evings rede nen", verworden tot „gesubsi dieerd horecawerk". 6. Daar deze sociëteiten ener zijds ons inziens hun be staansgrond verloren hebben en daarboven hun bestaans recht verspeeld hebben, die nen zij zich of wel op te heffen, ofwel hun aanspraken op subsidie te laten verval len. parkeerplaatsen achter de ex- ploilatielenten. De exploitan ten zelf zouden de beschik king krijgen over maximaal twee plaatsen, die zij op eigen kosten kunnen afsluiten met een ketting. Schiedam In Novotel wordt dinsdag 24 januari een districtswedstrijd bloemsierkunst gehouden. Dit gebeuren maakt deel uit van de serie wedstrij den die Fleurop Interflora door het hele land heeft uitgeschreven en die uit monden in een Nederlands Kampioenschap Bloem- sierkonst, dat op 8 april in Ede wordt georganiseerd. De winnaar van het Neder lands Kampioenschap zal Nederland vertegenwoordi gen op de Europa Cup Wedstrijden voor bloem sierkunst te Rome in sep tember. Voor de districtswedstrijd bloemsierkunst in Schie dam heeft Fleurop een drietal prijzen beschikbaar gesteld. Een deskundige ju ry beoordeelt de uitvoering van de opgaven die bij alle wedstrijden gelijkluidend zijn, namelijk: een vrij ar- Ej rangement in de tijd van 45 minuten; een bruidsboe- ket, voorbereiding 30 mi- nuten, vervaardigen bin* H nen 30 minuten; een rou- warrangement in 20 minu- 3 ten en tenslotte een tafel- versiering voor maximaal twee personen in 50 minu- ten. De jury geeft punten van S waardering voor composi- H tie, kieur, techniek en ori- ginaliteit. H De eigenlijke wedstrijd is s van 14,00—17.00 uur, waar- H na de jurering plaats vindt Vanaf 20.00 uur is de zaal geopend voor bezichtiging H door leden en medewer- kers. lillllUllllllilHlIlliElllflHIlillumiütltlttllinUH Vlaardingen In Vroom en Dreesmann aan het Vlaar- dingse Veerplein, is woens dagmiddag een vrouw op he terdaad betrapt bij het stelen van een aantal dingen. Op het moment van haar aan houding had zij al voor 230 gulden aan goederen gestolen. Schiedam Inbrekers hebben bij handelsonderneming C. Troost in de Fokkerstraat een metalen geldkistje openge brand, Met een elektrische boor gingen zij in de werk plaats aan de slag; ruim hon derdvijftig gulden is uit het kistje ontvreemd. Via de toegangsdeur zijn de da ders binnengekomen. Van de inbraak heeft F.H.G. (34) na mens de maatschappij aangif te gedaan bij de politie. In de nacht van dinsdag op woens dag moet de inbraak al zijn gepleegd. In dezelfde nacht werd toegesla gen bij een restaurant aan de 's-Gravelandseweg, In De Gouwe Geit. Via de achterzij de sloop men binnen. Een go kautomaat werd van geld ont daan, uit een cassette werd vijfhonderd gulden gehaald. Daarna heeft J.H. (49) aangif te gedaan. Vlaardingen Bij een op het Liesveldvnaduct gehouden controle door de Vlaardingse politie op woensdagavond, bleken zeven fietsen, één bromfiets en twee auto's on deugdelijke verlichting te voe ren. Een van de automobilis ten reed met stadslichten, de ander met zijn mistlampen aan. Zij kregen een proces verbaal. Vlaardingen In Vlaardinger- Ambacht heeft woensdagoch tend een man zich uitgegeven voor een messen- en scharen slijper. Een vrouw in de Vo gel buurt moest dertig gulden betalen voor het slijpen van een mes. Hij sleep het, ver ving een klinknageltje, en pre senteerde haar de rekening. De vrouw durfde niet weige ren te betalen. De scharenslij per rijdt rond in een oranje BMW. o „Sc funge meer sidiee ca-ins zond* vorm ciaai- basis. staan daard men ien. daagi ren c naar^ ken". ,Het sociëteitswezen in Vlaardingen is afgezakt tot het gesubsi dieerde horecawerk waarbij noch de sociale noch de culturele functie voorop staat". Deze duidelijke woorden zijn te lezen in een nota van de besturen van de Stichting- en Folkcentruin Assurancetourix in het bijzonder. „Hun bestaansrecht is verdwe nen. De nog bestaande sociëteiten hebben bovendien een dusda nig verworden karakter, dat daarom elk eventueel aanwe zig bestaansrecht behoort te vervallen. Kortom, de ge meente verspilt haar geld als zij besluit nog langer socië teiten te subsidiëren. Met deze nota draagt het be- Volgens de samenstellers van de was," stelt de nota. ,'In die tijd was er dus een legitieme bestaansgrond voor sodetei- ten". Geen behoefte stuur van Assurancetourix haar eigen soos ten grave. Oorzaak van deze tragische ontwikkeling die tot deze trieste conclusie leidt, ligt vol gens de samenstellers van de nota aan de houding en opvat tingen van de hedendaagse jongeren. Het sociëteitswezen kwam in de zestiger jaren sterk tot ont wikkeling. In de tijd van pro vo, de Parijse studentenop stand, de Maagdenhuisbezet ting en de spontane milieu de- nota is er in de loop van jaren wel het een en ander veran derd. Om dit duidelijk te ma ken gaan zij na wat er ge beurd is met de leeftijds groep, die toen van de socië teiten gebruik maakte. Assu rancetourix startte in 1971 min of meer als opvolger van „Het Soephuys". Toen waren de leden tussen de 16 en 23 jaar oud. Nu, zeven jaar later zijn ze tussen de 23 en 28 jaar. Velen hebben hun eigen wo ning en zijn getrouwd. monstraties van middelbare ^en beschikt dus veelal over scholieren ook in Vlaardin gen. In die roerige jaren zet ten de jongeren zich af tegen de oudere generatie door wie zij niet voor vol werden aan gezien. Men wilde niet meer thuis zitten maar vrienden ontmoeten. In een café kon dat niet, daar ontbrak het geld voor waardoor er een sterke drang ontstond naar en volledig eigen ruimte, geleid door leden uit de eigen groep: De sociëteit. „Hiermee werd het recht toegekend aan jon geren van zelfstandigheid, iets wat toen hoogst noodzakelijk een eigen ruimte om vrienden te ontmoeten. Aan plaatsen waar men eigen leeftijdgeno ten kan ontmoeten heeft men derhalve minder behoefte. Nog maar een kleine groep blijft „hun" sociëteit trouw. Maar de regelmaat van hun bezoeken is er echter uit Bij het folkcentrum is dat blij kens de nota duidelijk waar te nemen: „Veel oud-leden zijn geen leden en zij, die nog wel lid zijn komen zelden. On ze conclusie is, dat sociëteiten voor deze groep overbodig zijn geworden". Hoe zit het nu met de jongeren, die momenteel de leeftijd tus sen de 16 en 23 jaar oud hebben? Dus de leeftijd van de Tourix-leden van zeven jaar geleden. Er is veel veran derd, zo constateren de sa menstellers van de nota. „Be halve de gelijkenis van leef tijd is vrijwel alles anders. Dit geldt zowel voor de jongeren zelf als voor het klimaat waarin ze leven. Men is opge groeid in een periode waarin over het algemeen jongeren als een zelfstandige categorie mensen met een eigen karak ter worden beschouwd. Het opstandige karakter van de jongeren is grotendeels ver dwenen", stelden de samen stellers van de nota met enige weemoed vast. De kritiek uit de zestiger jaren is geworden tot vrijheid op een aantal vlakken. „Op zichzelf is dit zeker positief, maar tegelij kertijd is de algemene kriti sche instelling verdwenen, iets wat zeker negatief is", vinden de besturen. Zij bekritiseren de jongeren, die geheel lijken te zijn on dergedompeld in de consump tiemaatschappij terwijl de jongeren in de zestiger jaren zich daar juist tegen verzet ten. „Velen zijn volledig aan gepast", is het verwijt. „Mo debewust, hitgevoelig, popu lair in de discotheek, een 14- daagse geheel verzorgde vliegreis naar Spanje enz." Anderen, die de kritische tra ditie voortzetten vormen bin nen de grote groep jongeren een kleine, zeer afgescheiden subgroep. Voor de meesten liggen de ontmoetingsplaat-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3