SPORT -'. speelt niet Voor VZC en SZC prom m zicht meer voor je plezier' Belangrijk weekeinde Zwaluwen en PPSC Meindert van Veem en Aad Goedendorp: UVG en Hollandiaan nog niet kansloos wê&mssm Hans Kostense praat met Hermes DV§ VRIJDAG 20 JANUARI 1978 laisisif Opdrachten Excelsior Sunlight Nog van alles mogelijk in handbal-competitie Geen problemen Afdeling 6 v. hlÉ$M '*k Schiedam Hans Kostense is in onder handeling met Hennes DVS. Gister avond heeft de oefenmeestcr van PPSC een gesprek gehad met Manus Stolk, Wim van der Sloot en Dick Labeek. Lu beek: „Het was een informatief ge sprek. Ik hoop dat deze week een ad vertentie in de KNVB-er komt Dan zullen wel meer kandidaten rich aan melden. Want tot nu toe is Kostense de enige die zich aangemeld heeft". Kostense zelf was erg tevreden ova* het gesprek. De succesvolle trainer van PPSC: „Ik kreeg de indruk dat mijn manier van aanpak ze wel aansprak. Het zijn bijzonder prettige mensen om mee te praten. Dat blijkt wel want ik was pas om één uur thuis." Kostense is overigens ook nog steeds een belangrijke kandidaat voor Excelsior Maassluis. Samen met Van der Lubbe is hij de meest aangewezen persoon om Leen Admiraal op te volgen. In beide gevallen heeft Hans Kostense PPSC over de onderhandelingen ingelicht Al eerder verklaarde bet bestuur van PPSC dat ze Kostense niet zullen tegen houden. ,Als hij zijn positie kan verbe teren zullen we hem dat niet verhinde ren. En wij kunnen toch niet meer betalen dan we nu al doen", verklaarde Jaap Brussé. o Aad Goedendorp ...geen amusement meer... Meindert van Veen (rechts staand) moet het voornamelijk van zijn karakter hebben. Er wordt nogal wat geo pend of in de grond ge slagen de komende da gen. De agenda: morgen eerste paal bij Ursus, za terdag opening kracht centrum bij Peter Lager waard en maandag eer ste paal bij de sporthal. Herman Posthoorn is de meest drukke verter*' woordiger van de meente. Hij slaat beide beren de eerste paal. Voor het krachtcentrum is Arie Vertinde ge vraagd. @i Ursus gaat weer feestvie ren. Op 4 februari zal carnavalsavond worden gehouden. Alle leden zijn verkleed welkom in zaal „De Wilgenburg". Excelsior '20 zal twee wedstrijden tegen beken de Nederlanders spelen. In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd. Op Hemelvaartsdag (4 mei) komt het zevende elftal in actie tegen het Neder lands artiestenelftal. Na men van de artiesten die mee zullen spelen zijn nog niet bekend, Vier da gen later (8 mei) zal het eerste elftal uitkomen te gen Radio Veronica. In dat team speelt Eddy Becker vrijwel zeker mee. De opbrengst van beide wedstrijden komt ten goede aan een liefda dig doeL Op 8 en 9 april zal in Schiedam worden ge bowld om het Nelder- lands Jeugdkampioen schap. De wedstrijden worden in Musis Sacrum gehouden. Ook in Schie dam wordt de finale ge houden van de Nationale Jeugd Trio League. En wel op 22 apni. Een groot carnavals feest staat op het pro gramma bij DHS. Op vrijdag 10 februari is ie dereen die zijn Efesst)- neus laat zien van harte welkom. Het kwartet Fred Woïters verzorgt het muzikale gedeelte. De korfbalclub Vlaar- dingen houdt op woens- M/£. mm dag 1 maart haar algeme ne ledenvergadering. Op de agenda stat onder meer de benoeming van Puck Haas als penning meester, kleedkamer plannen, opstellingen, statuien en reglementen, het bestuurs beleid en de continuïteit. De hockeyvereniging Pollux is zich aan het voorbereiden op de ver huizing naar het Broek polder complex. Er Is een comité gevormd uit ver tegenwoordigers van alle seniorenelftallen. John Kaetzke is de man die het geheel coördineert. Nadat Spirit een aantal jaren geleden gestart is met damessoftbal gaat de club nu ook over op soft bal voor heren. Vandaar dat een oproep in het clubblad wordt gedaan om zich aan te melden. Er 2al bij voldoende ani mo gespeeld worden op woensdag- of vrijdag avond. ©Sjaak Lokers, begeleider van Hoekse Boys, heeft te kennen gegeven dat hij volgend seizoen niet meer in die functie be schikbaar is. Als reden gaf hij op dat hij niet iedere wedstrijd bij kan wonen. Het bestuur heeft nu Jan Benard bereid ge vonden de taak van Lo kers over te nemen. Schiedam Het waterpolo he renteam van SZC zal morgen avond de eerste thuiswedstrijd van dit jaar spe len, en wel tegen TRB/KES uit Tilburg. De Schiedammers, die dit jaar goed begonnen zijn, moeten in staat worden geacht van TRB/KES te winnen. Dit om dat de Tilburgse formatie slechts vier punten, uit tien wedstrijden heeft weten te behalen en zo doende in degra datiegevaar ver keert De wedstrijd zal in Rotterdam West gespeeld worden en om 19.10 be ginnen. De SZC- dames spelen in Hiilegersberg te gen De Lan- singh, dit treffen begint om 17.50. De dames van VZC, die evenals de SZC-daxnes op de promotie lijken af te ste venen, spelen in een uitwedstrijd tegen De Spar taan. Deze ont moeting wordt in Rotterdam Zuid gespeeld en zal om 19.35 aanvan gen. Het heren zevental van VZC speelt in een thuiswed strijd tegen De Lans ingh. Dit ge beuren vindt in het kolpabad plaats en zal om 21.40 beginnen. Schiedam Meindert van Veen en Aad Goedendorp. Twee spelers van PPSC, die opvallend veel van. elkaar verschillen. Goedendorp (22), de jonge speler die bezig is alles in het voetbal van vandaag te relativeren. En Meindert van Veen (28) die nergens aan denkt. Alleen wekelijks zijn partijtje speelt, en daarbij doet wat hem opgedragen wordt. Leuk of niet. Beide spelers echter zijn het er roerend over eens, dat het amateurvoetbal de verkeerde kant cp gaat. Dat het geen amusement meer is voor de spelers, maar dat zelfs in die 'voetbal-afdeling gesproken wordt over „het resultaat". Opdrachten troef derhalve. Ontspanning Aad Goedendorp: „Voetbal is voor mij een leuke ontspan ning. Maar de laatste jaren heb ik wel geleerd dat alleen knokken belangrijk is. Met techniek alleen kom je er niet veel meer schorsingen kreeg. Toen werd een tegenstander veel sneller neergelegd als hij me voorbij was. Tegenwoor dig moet ik daar een beetje voor oppassen". meer. Een voorbeeld hiervan is de wedstrijd, die we speel den tegen Amemuiden. Die knapen komen hier met een puur verdedigende opdracht, ïk kan me met voorstellen dat ze daar lol in hebben". Voor Goedendorp een moeilijk te verteren zaak. Temeer daar hij het van zijn techniek moet hebben en niet van zijn inzet. Bij Meindert van Veen ligt dat anders: ,Jk speel zuiver op mijn karakter. Hoewel mijn techniek onder Kostense sterk verbeterd is. Het verschil met vroeger is ook, dat ik toen Toch is het plezier er bij beide spelers wat uit. De opdrach ten worden ook voor hen te veel. Meindert van Veen: „Echt voor je plezier spelen doe jc niet in het eerste. Ik krijg ook constant de op dracht op een bepaalde vent te spelen. Je moet je opdracht vervullen, anders heb je een slechte wedstrijd gespeeld. Jammer maar het is nou een maal de realiteit". Aad Goedendorp daarentegen heeft maar één opdracht: doelpunten maken. De spits erover: „Lukt dat niet dan heb je problemen met jezelf. Als je een aantal weken niet scoort ga je lopen piekeren. Maar ik heb niet primair de opdracht om doelpunten te maken. Ook storen hoort er bij. Ik heb echt evenveel ple zier als eeh ander scoort. Winst is nou eenmaal het grootste plezier". door Martijn Verwaaijen Opvallend tegen Amemuiden was, toen PPSC gelijk maak te, Hans Kostense zijn spelers in de verdediging dirigeerde. Geen risico dus! Iets waar beide spelers bet niet mee eens waren. Aad Goeden dorp: „Ik vind dat je op zoli moment gewoon door moet gaan. Maar ja, als de trainer zegt dat je terug moet, dan doe je dat. Dan moet je inder daad meer denken aan het collectief." En Mindert van Veen: „Voor mij ligt het even anders. Ik mag de hele wedstrijd geen risico nemen. Eigenlijk speel je daardoor nooit een. prettige wedstrijd. Kijk, een speler als Koen "Winkelman kan op het middenveld nog wel eens een combinatie aangaan. Ik heb me te concentreren op die ene speler. Als hij geen bal krijgt krijg ik hem ook niet Dus speel je geen goede wed strijd". Hans Kostense komt ter sprake. Een trainer die door de mees te spelers op handen wordt gedragen. Ondanks dat gaan hardnekkige geruchten dat hij aan het eind van dit sei zoen weg zal gaan. Excelsior Maassluis is en blijft een be langrijke kandidaat Meindert: „Van mij mag hij blij ven. Hij is gewoon eerlijk als je dat zelf ook bent. Qua trai ning is hij geweldig. Nog maals, voor mij hoeft hij ab soluut niet weg. Ik neem in derdaad wel aan dat de spe lers daar ook wat m te zeggen hebben". Ook Aad Goedendorp ziet Kos tense niet graag vertrekken: „Hij is erin geslaagd de groep enthousiast te maken. Het is aan de resultaten tot nn toe te zien. Ook heeft hij, en dat is gunstig voor mij geweest, de verjonging doorgevoerd. Dat hij voor het geld weg zou gaan lijkt me niet waar. Ik dacht niet dat hij zo idioot hoge eis en aan FSC zal stel len. Tenslotte heeft hi) het hier ook naar zijn zin.." Zwaluwen- doeiman Aad Boers wordt door Zwart Wit-spefer Cees Wan ders gepas seerd. Boers speelt dit weekeinde zijn 300ste wedstrijd. .r - Schiedam/Vlaardingen Het gaat er voor het Vlaardingse Zwaluwen steeds somberder uitzien. Door het gelijke spel te gen Nieuw-Lekkeriand staan de mannen van Frans de Kruis nu op de één na onderste plaats. Belangrijk daardoor is de thuiswedstrijd tegen Zwart Wit*28. Winst zou voor wie dan ook beteke- j dat wat meer af stand gedaan wordt van de onderste plaats. De stand onderaan in de eer ste klasse is: Barend- recht 1313, Zwart Witf23 1410, Nieuw- Lekkeriand 14—10, Zwa luwen 149, De Zwer vers 13—5. Voor de aan vang van het duel zal doelman Aad Boers wor den gehuldigd. Hij speelt zijn 300ste wedstrijd voor Zwaluwen. Van groot belang is ook de ontmoeting in Klaaswaal tussen SSS en PPSC. De formatie van Hans Kos tense staat op kop in de tweede klasse, maar SSS blijft goed volgen. De Klaaswalers hebben een kleine inzinking achter de rug waardoor het ver schil met „PP" nu drie punten is. SSS echter zal zeker revanche willen ne men op de nederlaag die het in Schiedam leed. PPSC zal volledig aantre den. Excelsior Maassluis profi teerde van de vele gelij ke spelen in de tweede klas. De ploeg staat nu in de sub-top met vier punten achterstand op leider PPSC. De wed strijd tegen middenmo ter NEO^ kan ervoor zorgen dat deze plaats niet in gevaar komt. Hekkesluiter HBSS zal in de derde klas voor de onmogelijke opdracht staan koploper Spirit in een uitwedstrijd te be strijden. Anders ligt het met KVO dat ook al niet zo best geklasseerd staat De ploeg van Harry Bou quet speelt uit tegen 's- Gravenzande dat even veel punten heeft als de Vlaardïngers. Winst zou betekenen dat afstand wordt gedaan van de laatste plaats. Verlies echter drukt de HVO- ploeg nog verder in de moeilijkheden. Sunlight kan de plaats in de middenmoot verstevi gen door van het laag geklasseerde Schoonho ven te winnen. Vooral omdat de Vlaardïngers een thuiswedstrijd spe len zijn de kansen daar voor duidelijk aanwezig. Voor Hoekse Boys en TSB zal bet komende weekeinde van groot be lang zijn. Beide ploegen ontmoeten elkaar in Hoek van Holland. Hoek se Boys sluit de rij in de vierde klas terwijl TSB genoegen moet nemen met slechts twee punten meer. Het goed geklasseerd staande Vlaardingen gaat eveneens een zwaar weekeinde tegemoet Te genstander Monster aast ook op een plaats in de top van de vierde klas. Beide ploegen staan slechts één punt achter op leider Naaldwijk. Het volledige zaterdagpro gramma: Zwaluwen Zwart Wit *28. SS- S-PFSC, NEO'25—Ex celsior M, Spirit—HBSS, Sunlight—-Schoonhoven, 's-Gravenzande—HV O, Hoekse Boys—TSB, Mon ster—Vlaardingen, MV- V27Hermandad, DVO—Melissant, Satel liet—<5 oudsw aardse Boys, Groen Wit RCION, GTB—Flak- kee, VDL—BVCB, NR- C/Ommoord—WK, GSS is vrij. Vlaardingen Er is nog altijd geen ruime aftekening in de Taalstrijd, waar in alle poules nog van alles mogelijk is, zowel in de kop als aan de staart In de derde divisie G dames beeft HVS de kop wèl In handen, maar Westlandia en UVG liggen op de loer, terwijl ook Hol landiaan nog niet kansloos is. Maar vreemd genoeg kan alleen HVS zich veilig wanen, en zullen de overige clubs op hun tellen moeten passen. Maar daar kan zondag veel verande ring in komen. Voor DWS is het zeker zaak om in de resterende wedstrijden alle registers open te trekken, nu Ancora 2 tot op een punt is genaderd. De blauwwitte dames gaan zondag de strijd aan met Northa, dat in Schiedam met 12—21 de punten aan DWS moest laten. Hol landiaan gaat bij Jong Ade op be zoek, dat evenals Hollandiaan er» Northa op de vierde plaats staat. In Vlaardingen kwam Hollandiaan tot een benauwde 54 zege. UVG ont vangt koploper HVS en heeft met dit team nog een appeltje te schillen. UVG is gebrand op revanche voor de 18—11 nederlaag. In de afdelings eerste klasse gaat Oliveo aan kop met één punt voorsprong op Snel wiek, SCO en HVK. HVK. kreeg afgelopen zondag een forse nederlaag van Snelwiek te incasseren en moet nu de strijd tegen ADO in zijn voor deel beslissen, wil het aanspraak blij ven maken. Het zal niet gemakkelijk zijn gezien de 7—6 zege in de thuis wedstrijd. De dames van Wilton hebben nog te weinig afstand genomen van hekke sluiter De Meeuwen, want met nog zes wedstrijden voor de boeg is een voorsprong van zes punten niet vol doende. Het ziet er niet naar uit dat Wilton hier verandering in zal bren gen, nu het koploper Oliveo gaat be zoeken, dat in Schiedam tot een 7—17 zege kwam. In de tweede klasse A dames gaat de strijd aan kop tussen drie Waterweg- teams, te weten: DWS 2 (12—6), Uni- tas (11—7) en Hollandiaan 2 (10—6). De Unitas-formatie ging afgelopen zondag een goede stap voorwaarts door de ingelaste strijd tegen Hol landiaan 2 in een 7—8 zege om te zetten. Heel wat minder problemen zullen er rijzen voor Unitas tegen Atomium 2, dat in Rotterdam met niet minder dan 1—15 werd ingepakt Atomium staat dan ook puntloos on deraan. In de tweede klasse B gaat de strijd aan de kop tussen Spartaan (12—6), Roda (11-6) en WIK (11-6). Het wordt voor WIK zondag een zeer be langrijke dag nu het Spartaan ont vangt, dat het nog niet eerder in deze competitie ontmoette. Gezien de resul taten van beide teams tot nu toe behaald, heeft WIK een wat sterkere defensie, en is er weinig verschil in aanvalskracht Op papier dus een iets gunstiger uitgangspositie voor WIK. Bij de heren gaat DWS in de tweede divisie C de lang niet gemakkelijke strijd tegen Snelwiek tegemoet Thuis werd DWS met 8—15 terug gewezen, en nu Snelwiek afgelopen zondag met 13—12 van hekkensluiter Volharding verloor, behoeft DWS niet kansloos te zijn. In de derde divisie G kwam Holland iaan tot een verdienstelijke zege op Ancora 2, wat de Vlaardïngers wel eens de kracht kan geven om door te stoten en bij de laatste twee clubs weg te komen. Hollandiaan gaat naar hekkesluiter Roda, dat in Vlaardingen met 16—13 werd afgeslagen. Kan Hol landiaan zijn betere conditie uitbui ten, dan is het een bekeken zaak. De heren van UVG zijn samen met West landia op kop gekomen in deze klas se, maar weten dat SOS, Atomium en Meeuwen met twee punten achter stand op de loer liggen. Zeer belang rijk wordt dus de strijd tegen SOS voor UVG, dat in Den Haag met 23—22 verloor. En de afdelings eerste klasse heren heeft Hilton een voorsprong van zes punten op Unitas, Saturaus en DES, Wilton moet naar Gorinchem om Achilles van zich af te houden, dat in Schiedam met een 17—14 neder laag werd huiswaarts gezonden. Op het oog zal Unitas het niet al te moeilijk krijgen tegen Actief 2 uit Rotterdam, dat in de eerste ontmoe ting naar een 11—20 nederlaag werd gespeeld. Maar het afgelopen week einde maakte Actief furore door DES met niet minder dan 21—9 onder de duim te houden. Een vrij opvallende Uitslag, die toch een sein moet zijn voor Unitas om in het komende duel waakzaam te blijven. In de afdeling tweede klasse A heren, gaat HVK nog steeds onder aan met een blanco stand, trnvijl WIK op de vijfde plaats prijkt met het povere totaal van acht punten. Zaterdag staan deze ploegen tegen over elkaar in de tweede ontmoeting. In Vlaardin gen kon WIK in de laatste fase opge lucht adem halen, toen het met moeite een 12—11 zege had behaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6