„Afscheid van TSB zonder degradatie5' T FC VLAARDINGEN LOERT OP REVANCHE BHS ruikt aaa de hoofdklasse VLAARDINGEN ZAKT WEG „Afschaffen C-t earns belachelijk svv- Jan van der Berg na 7000 trainmgsuren: VRIJDAG 20 JANUARI 1978 Van Rooy blijft bij MVV jan van der Velden en Slobodan Dutina: 9? Eollandiaan klaar voor het leiderschap Maassluis bij verlies uitgeschakeld SVV-jeugd gaat bowlen Jong Vlaardingen tegen jeugd SVV: Geen Iierhaling Maasland Cor van Kooy heeft zijn contract bij MVV27 met één jaar verlengd. De 27- jarige oefenmeester deed dat omdat hij er van overtuigd is dat de jonge ploeg van MVV zeker een goede toekomst biedt. Met Van Rooy hebben ook verzorger Chantre en jeugdtrainer Henk Luyendijk hun verbintenis met een jaar verlengd. Vlaardingen In het (ook bij amateurs) vaak rancu neuze trainerswereldje neemt (of nam?) Jan van der Berg een unieke plaats in. Ruim 7000 trainings- urea zijn in zeventien jaar verdeeld over maar vier clubs. Hij is er dan ook terecht een beetje trots op, dat het alleen maar het Haagse Wester kwartier, DCV uit Krimpen aan den IJssel, Maas- o Jan van der Velden opzet een lachertje Schiedam/VIaardingen Als de KNVB haar zin krijgt bestaat er een kans dat in de toekomst de C-elftallen afgeschaft zullen worden. Een plan daarvoor is al ingediend. Een en ander houdt in dat een flink aantal clubs de dupe zullen worden. Immers, voor minder draagkrachtige betaalde clubs is juist het C-team de kweekvijver. Het plan houdt in dat de betaalde clubs over moeten gaan tot een ruime selectie. De rest van de spelers (die normaal gespro ken in het C-team zouden spelen) zouden dan moeten afvloeien naar de amateurs. Jan van der Velden, trainer van de SW-jeugd, heeft al eerder verklaard dat hij het met de opzet van de C-elftallen niet eens is. De trainer: „Die opzet is natuurlijk een lachertje. De vroegere B-elftallen waren veel effectiever. Daar bestond geen leeftijds grens zoals die tegenwoordig wel gehanteerd wordt". door Marlijn Verwaaijen Waarna hij vervolgt: „Al is het afschaffen natuurlijk helemaal geen oplossing. Je krijgt alleen maar een hoop ellende bij de amateurs. En ook bij de betaalde clubs. Je krijgt een selectie van pakweg 20 man maar er kunnen er maar elf spelen. De rest doet dus niets. Dat is geen haalbare kaart". Het voorstel van Jan van der Velden luidt dan ook: „We moeten gewoon met z'n allen de koppen bij elkaar steken en met een beter plan komen. Wat de KNVB nu wil is geen oplossing. Daardoor komen er ook nog eens een heleboel mensen op straat te staan". Slobodan Dutina (trainer van de FC Vlaardingen-jeugd) is in tegenstelling tot Van der Velden best tevreden. De Joegoslaaf: „Ik zou het natuurlijk ook stom vinden als ze het zouden afschaffen, De C-teams zijn ideaal voor de jeugdspelers om ervaring op te doen. Wat mij betreft mogen we best zo doorgaan. Alleen die leeftijdsgrens hoeft voor mij ook niet". Van der Velden tot slot: „Het is toch belachelijk dat een gepasseerde speler van het eerste niet in het C-iaam kan spelen. Een Jan Merrelaar heeft al zes weken stilgestaan. Dat is funest voor hem maar ook voor de club". dijk en TSB betrof. Voor alle duidelijkheid: Bij de Vlaardingse zaterdagclub is hij aan zijn vierde en defini tief laatste seizoen bezig. Dus een afscheid voorgoed? „Mis schien wel", merkt hij lang zaam op. „Ik ben nu vijftig jaar en denk er hard over om te stoppen, Of anders gezegd: Ik zal niet meer bij een club gaan solliciteren. Misschien blijf ik wel iets met lagere senioren of jeugd doen". door Bas van der Berg Twijfels? „Typisch is dat ik er elk seizoen zo over denk. Maar als dan m'n vakantie weer achter de rug is, ben ik ineens weer enthousiast. Ge zien mijn leeftijd wil ik eigen lijk een beetje af van die ver plichting". De Vlaardingse sportambtenaar, gehuisvest in een nant kantoor op de vierde etage van het pompeuze Vlaardingse Stadskantoor, er kent als geen ander, dat hij mét TSB een bijzonder slecht seizoen doormaakt. „In mijn vier jaar beslist de slechtste", vult hij zelf aan. Hij komt er dan ook eerlijk voor uit te hebben gefaald". Met dit materiaal moet TSB kunnen slagen. Mijn opvolger kan er alleen maar blij om zijn, dat ik de weg van de verjonging ben ingegaan. Want er was geen weg terug. kan zeggen, dat het zover ze ker niet zal komen. Hij: „De laatste twee wedstrij den, tegen HPSV en Scheven- ingen, pakten we drie punten, dus tóch een lichtpunt! Op merkelijk is overigens, dat TSB op de meest vreemde momenten een inzinking krijgt. Dat heeft beslist niets te maken met de conditie", voegt hij er snel aan toe, „maar dat is nou het ongrijp bare in de sport. De laatste jaren kwam die inzinking steeds aan het einde van het seizoen, wanneer de wedstrij den in een beslissende fase verkeerden. Nu zijn er vrijwel zeker meer factoren, waarom wij zo laag staan. Maar naast het ontbreken van zelfver trouwen kan ik er weinig meer opnoemen". „De sfeer is uitstekend, daar niet van. Wél is het opmerke lijk, dat we zo weinig scoren. Dat heeft zijn weerslag op het elftal, dat daardoor angstig gaat spelen. Misschien is dat een afdoende verklaring. Een winstpunt is dat in die zater dag-afdeling de onderlinge verhoudingen erg klein zijn. Dus veel clubs van gelijke sterkte. Handhaven Jan van der Berg wil het nog eens duidelijk benadrukken, dat de jeugd zich heeft kun nen handhaven. Noem maar op; „In eerste instantie Rob bie de Jonge, die intussen naar de reserves is afgedaald, Jeroen en Tommy Roovers, Gerrie Stam, een speler die op verschillende plaatsen is in te zetten, en Peter Stoeve la ar die, hoewel hij nog bij de reserves speelt, ook een talent is uit de selectie. Dié groep, aangevuld met oudere spelers, kan het in de nabije toekomst gaan maken bij TSB". „Afgelopen zaterdag, om een voorbeeld aan te halen, na men we een voorsprong tegen Scheverüngen. Maar die kwam al na vier minuten, té vroeg voor de jeugd en daar om kwam ook weer snel de angst om de gelijkmaker bo ven drijven. Omdat drie spe lers uit de defensie niet be schikbaar waren, ontbrak het aan organisatie ook nog. Henk van der Kraan door stu die, Wim Maunts door door schorsing en Jan Pleyte door een hersenschudding. In dit geval was Gerrie Stam, die meestal op het middenveld opereert, een goede vervan ger". Jan van der Berg verzuimt ten slotte niet hand in eigen boe zem te steken: „Ik kwam bij Maasdijk als trainer, toen het tien jaar lang de boot had gemist. In mijn eerste seizoen werd het derdeklasser. TSB was van hetzelfde kaliber, daarom had ik daar graag een herhaling van gezien. Dan maar het tweede seizoen, wat ook mislukte. In het derde seizoen moest ik wel verjon gen, en nü is het onbegrijpe lijk hoe het onder mijn leiding slechter gaat dan ooit. Het is misschien- nü wel goed dat er eens een nieuwe trainer komt, die er wél in slaagt de selectie te overtuigen. Ik hoop het voor de spelers en TSB zelf Groeiproces De belangrijkste oorzaak van het falen, is bij de jeugd het gebrek aan zelfvertrouwen. „Het is ook een groeiproces", licht Van der Berg toe, ,maar het gaat té langzaam. Ik vraag me wel eens af, of ik de jeugd niet voor de leeu wen heb gegooid, maar kom daar gelijk van terug als ik zie, dat ze zich moeiteloos kan handhaven". Problemen genoeg? „Ja, inder daad, wie had die niet bij TSB. Al mijn voorgangers hebben het moeilijk gehad bij de zaterdagclub, Dertien jaar lang was TSB in een promo- tieslag gewikkeld, al die keren faalde de ploeg. Dat werkt frusterend. Ik maak het an ders mee. Voor het eerst sinds jaren is TSB kandidaat voor de laatste plaats". Hoewel Van der Berg al op voorhand «sMt i - bx i,„v K i &YÏ&. vi i. x f >s' 'f 9 TSB stuntte alleen nog in de beker, hier tegen Vitesse Delft Vlaardingen Het „schlemielige" verJIies tegen Heeren-- veen (20) roept bij FC Vlaardingen revanche-gedach ten op. „Heel normaal", reageert Theo Laseroms na een Coopertest, die hij gisteravond zijn spelers voorschotel de, „omdat het zeer onverdiend was". FC Vlaardingen staat daarom zondag voor hetzelfde uitgangspunt als tegen FC Groningen. Om nog een rol van betekenis te spelen in de derde periode is winst gewoon noodza kelijk. Bij verlies is het weer afwachten tot een volgende rit. FC Vlaardingen heeft het deze keer wederom aan zichzelf te danken dat het in Friesland niet scoorde. De kansen waren legio, maar ergo: het beleid zal er meer op gericht moeten zijn spelers aan te trekken die ook kunnen scoren. Tot op heden is daar maar bitter weinig van terecht gekomen. Men kan nog beter een wedstrijd verhezen met 5—3dan nu met 20. Laseroms: „Ik doe alle moeite om nieuwe spelers aan te dragen. Eén ervan was Hasil, die op het eerste gezicht te duur is gebleken. Maarten Polderman stelde nogal wat financiële eisen, het ziet er naar uit dat we van het voorjaar de grens over moeten voor nieuwe spelers. In elk geval dan richting Engeland". FC Vlaardingen zal ook nu wel weer een goede midden moter worden met een aantal van tussen de 35 en 40 punten. Maar om door te stoten, zal er gekocht moeten worden. Laseroms: „Het komt allemaal best m orde. Ik ben bij FC Vlaardingen gekomen toen het bijna onderaan stond. Langzaam maar zeker bereiken we iets, alleen is het voetbal en dan kan je mets forceren. Zondag tegen Heerenveen wil FC Vlaardingen zeker tot eenzelfde daad komen als eerder tegen de Groningers. Die kans zit er zeker wel in, omdat de formatie behoor lijk gemotiveerd is". Zeker zal het pogingen in het werk stellen om de schande van deze week uit te wissen, toen het zelfs met 4—1 van een vierdeklasser (Alliance) verloor. Voor zondag zijn er nog enkele geblesseerde spelers. Joop van Dop en Rob van der Bol waarvan niet zeker is of zij meespelen. Toon Eggers, die nog steeds aan zijn borst licht geblesseerd is, doet in elk geval wel mee. Heeren- veen staat bekend als een zeer stugge formatie die tot op heden aan 25 punten kwam en daarmee de vierde plaats bezet. Schiedam Voor wie nog mocht twijfelen, DHS ruikt aan de hoofd klasse. Zondag is zelfs het leider schap al bereikbaar, wanneer oppo nent HOY struikelt en Wilhelmus komt met verlies van het eilandse DBGC vandaan. Met het aanvallen de voetbal, dat de geelzwarten ple gen te spelen dit seizoen, is dat geen ijdele hoop meer. Trainer Rob Jacobs daarover: „We durven wèl wat Het verschil met vorig seizoen is daarom erg groot. Net zoals tegen HION vorige week zullen wij met drie man gaan aanval len, en zo veel mogelijk wisselen. Voorbeeld: Iedereen dacht dat Piet Roozen, die het enige doelpunt maakte, als linkerspits zou opereren, maar bevond zich meestal in het centrum. Dan maak je zo'n defensie nerveus". Dit seizoen kan daarom niet meer stuk bij de Schiedammers. Rob Ja cobs: „Maar ik kijk ook naar later, het nieuwe seizoen dus. Kan ik alle spelers houden? Ik weet dat doel man Jos Sparla, die afgelopen zon dag wederom de nul vasthield, zeker nog eens betaald voetbal wilt spelen. Maar dan wel in een.standaardteam. Niet zoals hij enkele jaren terug in het C-elftal van SW opereerde. Ge zien zijn nog betrekkelijk jonge leef tijd voor een keeper kan hij alleen nog maar groeien. Ook Hans Schop ligt in de markt Sparta kwam al enkele malen kijken, maar het zal er van afhangen of de zoon van trainer Joop Schiedam verlaat". In dat op zicht heeft Rob Jacobs een zekere angst voor volgend seizoen. „De spe lers moeten niet denken er al te zijn. Dat het betaalde voetbal op hun staat te wachten". Hermes DVS kan zeker enkele plaat sen gaan stijgen ten koste van het laag geklasseerde BlauwZwart, dat op bezoek komt Een unieke kans voor trainer John Beyer om zich te bewijzen. In de tweede klas heeft Schiedam wederom vrijaf en spitst in de derde klas het duel zich toe tussen De Hollandiaan en PDK, In theorie staan de rood-witten gelijk met leider Oranjeplein, die in de ochtenduren al tegen Fortuna aan de Marathonweg opbotst. Vanaf 11 uur. VFC is aardig weggezakt, en zal het zeker ook moeilijk krijgen bij Rijs wijk. Excelsior '20, dat geruime tijd vrij is geweest, ontvangt benjamin Lekkerkerk, dat op Wit Rood Wit na de rij sluit. Dus winst behoort tot de mogelijkheden In de vierde klas is de opmars van VDL nog steeds op merkelijk. Zondag kan DSO daar het slachtoffer van worden. Overig programma; DFC—Martinit, Ursus—WP, Den HoornRKWIK, Hoek van Holland—Steeds Voor waarts, Germinal—SVDPW, DR- Z-SCO, HWD—Demos, SFC-ODI, Zwarte Pijl—FCN 66, USC-Schied. Boys, WF—Zwart Wit. Vlaardingen Voor het komende weekeinde staan er slechts weinig wedstrijden op het programma. Drie teams, te weten CKC Maas sluis, Vlaardingen en O Dl komen in aktie, De overige teams hebben vrij af. Succes komt later in de week nog in aktie tegen koploper HPV. Door het verlies is Vlaardingen toch weer afgezakt naar de gevaarlijke 2öne. Het zit nu weer aardig m de buurt van hekkesluiter HSV uit Den Haag. Daarom is de opdracht voor de komende wedstrijd erg duidelijk: het moet winnen. Tegenstander is het Haagse Kwiek en men komt zondagavond om 18.00 uur in aktie in de sporthal aan de Gaslaan in Den Haag. Een moeilijke opjgave voor Vlaardin gen om de Hagenaars tn eigen huis een nederlaag toe te brengen. Maar het zal toch wel moeten, omdat an ders de onderste plaats erg dichtbij komt. Morgenavond komt ODI om 18.05 uur m Gouda m aktie tegen de reser ves van Jodan Boys. Een zware op gave voor de Schiedammers cm in Gouda tot een goed resultaat te ko men, maar gesteund door het laatste succes tegen Reeuwijk, kunnen zij vol goede moed aan het duel begin nen. Voor ce Maassluise formatie staat er weer een belangrijk duel op het pro gramma. Want om kampioen te wor den moet het de laatste drie wed strijden gewoon winnen. De verschil len m de beide eerste klassen zijn zó klein, dat elk verschil in dit sta dium van de strijd funest kan 2ijn. OgenschijriLijk heeft CKC Maassluis een gemakkelijk programma voor de boeg. Twee zwakkere tegenstanders en een sterkere, maar dit is slechts schijn. De zwakkeren strijden tegen degradatie en daardoor zgn die wed strijden extra zwaar. Morgenavond moet het het in Gouda opnemen tegen Ter Gouw, aanvang 20.00 uur. Het zal het dan moeten doen zonder aanvoerder Leo van der Vaart Ter Gouw strijdt voor lijfsbehoud en verzamelt juist in de laatste wedstrij den punten. CKC Maassluis moet winnen om in de race te blijven, maar krijgt het in Gouda bijzonder zwaar, want juist in eigen huis speelt Ter Gouw erg sterk. Daarom wordt het oppassen geblazen voor CKC Maassluis. Stand: CKC Maassluis 7—10, IJssel- vogels 6—8, Unicum 77, Nieuwer- kerk 6—6, Ter Gouw 7—5 en De Spartaan ,7—4. Schiedam Alle jeugdspelers van SVV gaan morgenochtend bowlen in Musis Sacrum. De immer actieve jeugdcommis sie heeft alle banen (twaalf in totaal) afgehuurd van 10.00 uur tot 12.00 uur. De jeugdige voetballertjes zuilen in volle dig tenue aantreden. Schiedam/VIaardingen Voor de derde beer in deze competitie komen de jeugdelf- tallen van FC Vlaardingen en SVV tegen elkaar uit Een maal werd bet duel gespeeld voor de competitie (het werd 0-0) en eenmaal voor de beker (waarin SVV won). „"We zijn vast van plan om revanche te nemen op SW', zegt Slobodan Dutina. „De op zet daarbij is dat we de af stand willen behouden. Ik heb al gemerkt dat SW beter is gaan spelen. Maar wij hebben het voordeel van de thuiswed strijd. En ik hoop natuurlijk op een paar spelers die tegen Heerenveen niet in de basis staan". En Jan van der Velden: „Voor ons is het erg belangrijk. De laatste weken draaien we weer goed en die stijgende lijn moe ten we vasthouden. Maar we hebben er erg veel vertrouwen m dat we minstens met een gelijkspel naar huis terugke ren. Ik heb het voordeel dat ik over een jonge ploeg be schik die zich totaal mets aan trekt van de speciale belangen die op het spet staan. Tenslotte is zo'n wedstrijd altijd wel iets bijzonders". Schiedam Cambuur. De naam klinkt nog steeds door bij de spelers van SVV. De Friese ploeg wist vorige week vrij gelukkig met 0-1 te win nen van SW. Komende zon dag staan beide clubs weer tegenover elkaar. En SVV wil niets anders dan een sportieve revanche. Al was het alleen maar om aan te tonen dat de tweede thuisnederlaag een be hoorlijke vergissing is ge weest Vandaar ook dat Pim Visser zich volledig heeft laten infor meren over de manier waarop Cambuur thuis speelt „En dat liegt er niet om", zegt de oe- fenmeester, hebben op eigen veld al zes keer gewonnen. En ook tegen ploegen die op pa pier veel sterker blijken te zijn". Toch heeft Pim Visser te kam pen met diverse blessure-pro blemen. Eigenlijk voor het eerst sinds tijden. Wim Mulder en Wim de Haan spelen zeker niet Kortom, het middenveld lijkt verzwakt. Visser: „In uit wedstrijden weet je dat natuur nooit. Een Jan Merrelaar heeft een uitstekende trap in zijn benen. En vooral omdat Tho mas Haan op eigen veld veel aanvallender speelt hebben we behoefte aan een extra verde digende middenvelder". Al zegt Visser wel: „Toch mis je Wim de Haan wel, Hij is natuurlijk sterk inhet uitspe len van een tegenstander maar daarbij ook iemand die een goede pass kan geven. Dat Wim Mulder niet meespeelt is ook een nare zaak. Hij kan door zijn vechtlust van groot belang zijn. Maar ondanks dat heb ik alle vertrouwen in de ploeg. Vooral omdat we inten sief hebben gesproken na de nederlaag van afgelopen weekeinde. Dat is zondermeer een positief gesprek geweest".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 7