Plaatselijke monumentenzorg wordt opgepept Bewoners blokkeren busbaan f m °P Rattenvanger volgende maand aan de slag In de Hoek: Plannen woningen ijsbaan Omleiding neemt levensgevaar weg Gemeente is aansprakelijk U Gezag" Actie met rustig verloop voor ,ts I Slachtoffer val van fiets: 9? Eerste paal winkelcentrum Diefstal bij antiquair Sf i L l Koffiehuis blijkt alcohol te verkopen j Zendapparatuur in beslag genomen SCHIEDAMSCHE COURANT Maandag 23 januari 1978ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103<te jaargang no. 26009 _s PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 2SS09I redactie 2625S6 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL J(WVtar is het gezag?" mopperde $ea mè-, neer met em grijze. i.t'i',es\ l-h,k> kade van (fc bus- 'haan* Hij hield daar bij eet* bmknartje. in zijn hand en klazg- 'l - de:. „Over, tien minu ien Iwpt de geldig heid ervan ai, Wie be taai idon de boete ik word g(. v-fU' troteerdT' Bij be- boeide tot 'een \ah de zeer weinigen, die de neiie niet zag zit ten, „jFft'er heb je eett piek yenr een nieuw kaartje, man», beten: andetm hem toe. led waren.de enige harde xvmtden tij- ctextó de actie, l iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiijiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiHimiiiiEiiUNiiiHiiiiiiifDiiiuiJiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiMmiriniiii Hoek van Holland Ten einde een logischer aanslui ting te verkrijger, met de dorpskern van Hoek van Holland wil de commissie voor ruimtelijke ordening van de deelgemeenteraad een aantal lege plekken in plan Oost met woningen op vullen. Dit houdt in, dat het ijsbaanterrein aan de Mer- catorweg moet worden op geofferd. Gezien de bestaande woningte korten in Hoek van Holland en het gebrek aan geschikte grond voor de bouw acht men die opoffering wel ver antwoord. Er moet dan wel een ander terrein beschik baar komen voor de ijsclub Hoek van Holland. Hierbij wordtminder gedacht aan een permanent terrein. De gedachten gaan uit om par keerterreinen en tennisba nen bij aanhoudende vorst onder water te zetten. De commissieleden zijn er zich van bewust dat deze oplos sing weerstanden kan oproe- pen, maar de woningnood laten zij prevaleren boven de belangen van de ijsclub. Ondanks het -feit, dat de bouw van een verzorgingste huis voor bejaarden, alsme de zes woningen voor gehan dicapten en dertig wooneen heden voor alleenstaanden in strijd is met het bestem mingsplan Hoek van Hol- land-Dorp wil het dagelijks bestuur van de deelraad hiervoor een bouwvergun ning verlenen aan de wo ningbouwvereniging "Rot terdam aan Zee". Het verle nen van deze bouwvergun ning is mogelijk op grond van het ontwer p-bestcm- mingsplan Hoek van Hol land-Brink en Bles, mits daartegen geen bezwaar schriften worden ingediend. m- ar- i id. Vlaardingen Buurtbewoners hebben zaterdagmid dag de busbaan aan de Korhoenlaan in Vlaardin- gen-Holy gedurende ondeveer drie kwartier bezet. Rond kwart voor twee blokkeerden veertien auto mobilisten de busbaan waardoor drie autobussen van de RET werden ingesloten. De actie trok hon derden belangstellenden uit de Vogelwijk. ners de actie hod voorbereid. Gezien het feit, dat naast deze dertig mensen niemand van de actie wist, is hij tevreden - over het aantal mensen dat ervoor op de been kwam. De reacties waren in het alge meen positief voor de actie voerders, zo bleek tijdens de blokkade, die een rustig ver loop had. Toen commissaris Ben van Toledo rond twee uur op de Korhoenlaan ver scheen, werd afgesproken de autobussen binnen een kwar tier weer te laten vertrekken. Van Toledo tegen Frans Wee- ber: „Als de RET er geen bezwaar tegen heeft, kunnen jullie wat mij betreft de hele dag de busbaan bezet hou den". Hij ging zonder meer akkoord met de voorgestelde tijdsduur van de actie. Van een rellerige sfeer tijdens de blokkade was overigens geen sprake. De bezetters verklaar den zich bereid zodra er moei lijkheden zouden dreigen de actie te beïndigen. Dit laatste gebeurde om tien minuten over twee. Voor buspassa giers, die door de actie wer den benadeeld, stonden zeven automobilisten gereed om hen tijdig te vervoeren. Volgens Frans Weeber zou commissa ris Van Toledo een gesprek hebben toegezegd tussen de buurtbewoners en burgemees ter Wim Kieboom. De politie schreef geen proces-verbalen uit. Schiedam De commissie plaatselijke monumentenzorg wordt opgepept en uit gebreid. De nieuwe commissie moet sti mulerend, activerend en begeleidend op treden bij het tot stand brengen van restauratie en rehabilitatie van histo risch waardevolle bebouwing in Schie dam. De bestaande ambtelijke commissie plaatselijke monumemtenzorg is al jaren geleden ingesla pen. De belangrijkste oorzaak daarvan is vol gens wethouder Chris Zijdeveld gebrek aan belangstelling bij de eigenaren van monumen tale panden. Omdat de sfeer duidelijk aan het verbeteren is en er gelukkig meer en meer belangstelling ontstaat voor restauratie acht Zijdeveld de tijd rijp om een en ander weer nieuw leven in te blazen. Ondermeer door vertegenwoordigers van betrokken organisa ties er bij te vragen, zoals de Historische Vereniging Schiedam. „Langzaam maar zeker zou Schiedam, liggend tussen Vlaardingen en Rotterdam, het centrum kunnen worden waar men in een historische omgeving gezelligheid en beslotenheid kan vin den. De eerste tekenen worden zichtbaar, fk hoop dat de ontwikkeling kan doorzetten", aldus wethouder Chris Zijdeveld die de nieuwe commissie ter discussie zal stellen op de open bare vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening, die vanavond wordt ge houden. Als voorbeeld van die „eerste tekenen" van gezelligheid en beslotenheid zal de wethouder op die bijeenkomst in het stadskantoor ons Rotterdamsch Nieuwsblad van 19 januari cite ren. In een artikel over de toekenning van de Gouden Pollepel 1977 stond toen dat Schiedam het culinaire hart van Rotterdam is. Een copie van het stuk is reeds toegestuurd aan de leden van de raadscommissie. 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiifiiHiiiiiiitiiiiiiniijiiiimiMiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiiimfitiiiiiitiiiiiHiimuiiiiijiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitüimiiiii Wielrijdersbond: slecht uitzicht op de Harreweg Schiedam Aan de levensge vaarlijke situatie op de hoek Harre weg/Woud weg kan iets worden gedaan door de Har reweg gedeeltelijk om te lei den. Duur hoeft dat niet te zijn, want er ligt al een „puinlichaam" klaar waarop alleen nGg een goed wegdek moet komen. Een extra voor deel van de omleiding kan zijn, dat de snelheid van het vele sluipverkeer wordt be perkt, waardoor meer auto mobilisten voor de rijksweg gaan kiezen om de afstand Schiedam/Delft te overbrug gen. In Delft heeft de eerste, Neder landse wielrijdersbond (ENWB) deze ideeën uitge- knobbeld. Een brief, die is gestuurd aan de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning in Schiedam, komt mo gelijk vanavond al ter sprake in het Schiedamse stadskan toor, waar om acht uur een vergadering van die commis sie begint. De brief is mede ondertekend door stuwgroep Midden-Delf land Schiedam en vereniging Milieudefensie Delft, en door omwonenden: familie Fran sen op de Woudweg 1, en L,H. van Vliet. Deze laatste woont aan de Harreweg 61, op de hoek van de Woudweg, in be bouwing die het uitzicht mo menteel zo slecht maakt. De ENWB wijst erop, dat door de provincie snelheden van bijna honderd kilometer per uur zijn gemeten op de Harre weg. Een snelheidsbeperking en het plaatsen van een spie gel op het punt, waar de Woudweg op de Harre- uit komt. kunnen iets aan de si tuatie verbeteren, maar zijn geen afdoende maatregelen. Met de blokkade wilden de be woners kracht zetten bij hun eis, dat de busbaan voor alle verkeer dient te worden geo pend. Enige tijd geleden haal de men zevenhonderd handte keningen op, pleiters voor een „open busbaan", die aan wethouder Bas Goudriaan van verkeer en vervoer wer den overhandigd. De wethou der bleef echter bij zijn be slissing en legde de handteke ningen naast zich neer. „De wrevel ontstond voorname lijk omdat de wethouder de beslissing had genomen zon der voldoende inspraak van de bewoners", verklaart buurtwerker Frans Weeber, die met ongeveer dertig bewo- Vlaardingen Een Vlaardingse vrouw stelt de gemeente aanspra kelijk voor de schade, die voortvloeide uit een valpartij met haar fiets. Mevrouw Van den Brink-de Vlugt gleed uit over het glad de wegdek van de Koningin Wilhelm inala an ter hoogte van het Stuwadoorsbedrijf Mostert bv. Dat gebeurde op 13 december van het vorige jaar. Zij brak daarbij drie ribben en beschadigde haar kleding. In totaal kostte het- een en ander haar 125 gulden. De vrouw stelt nu, dat als er neerslag is er door combinatie van stof van de overslag van het stuwadoorsbedrijf en het Maassluis De eerste paal van het nieuwe winkelcentrum in de Steendijkpolder in Maassluis werd vrijdag door de heer I. van der Knaap, wethouder van economische zaken van Maas sluis, geslagen. Ret centrum, dat vier a vijf miljoen gulden gaat kosten zal een oppervlakte van 2762 vierkante meter hebben, en zal aan het eind van dit jaar waarschijnlijk, volgens de heer J. van Rijs sen, voorzitter van het bestuur van de stich ting Winkelcentrum Steen dijkpolder Maassluis, af zijn. Het omvat negentien winkels met bovenwoningen en negen laagbouwwoningen in de vrije sector. In de buurt ervan ko men een sporthal, een me disch centrum, enige bedrijfs ruimten en een gemeen schapszaal. Voordat het cen trum af is, hoopt de stichting dat de eerste paal voor de sporthal al geslagen is. Tus sen de hal en het centrum, dat geheel overdekt is, komt een beluifelde route. De opdrachtgever voor de bouw van het centrum is de Neder landse Middenstands Finan- cierings Maatschappij voor Bedrijfsobjecten B.V. te Am sterdam, en de architect is de architectengroep Sigmond v B.V. te Heerlen. constant heen en weer rijden van de vorkheftrucks van dit bedrijf gladheid ontstaat. In verband met die gladheid heeft de gemeente een deel van de zogenaamde kinder hoofdjes vervangen door een stroever wegdek. Het deel van de kinderhoofdjes ter hoogte van Mostert bv is toen echter niet vervangen. De vrouw heeft aanvankelijk getracht de kosten van de valpartij te verhalen op het stuwadoors bedrijf, die echter meent, dat de gemeente aansprakelijk is. omdat het een openbare weg betreft. Verder verzoekt de vrouw de gemeente maatrege len te nemen, dat het wegdek wordt vervangen door een an der stroever soort. Schiedam Uit de antiekzaak aan de Kreupelstraat is een bedrag van 750 gulden gesto len. Een nog onbekende man pakte dat geld uit de kassa terwijl de 38-jarige winkelier W. C. van der H. uit Schiedam zich in de keuken achter de winkel bevond. 1 yr Omleiding voor snelverkeer over het bestaande puinli chaam maakt het punt wel veilig. De problemen ter plaatse zijn in feite allang bekend: herhaal delijk kwamen - ook ernstige - ongelukken voor. Maar voor- ai na een enquête, die de wiel rijdersbond in oktober hield in samenwerking met stuw groep Midden-Delfland Schie dam, is men zich gaan "oriën teren over alternatieve routes. Gehoopt wordt op een zo spoedig mogelijk oordeel van de Schiedamse gemeenteraad. Schiedam Bij een controle in een Turks koffiehuis aan de Stationsstraat in Schiedam heeft de politie zaterdag nacht de 21-jarïge Turkse ei genaar M. en de 18-jarige Nederlandse D. I. aangehou den. Hoewel het koffiehuis geen drankvergunning heeft, vond de politie er dertien liter vieux, 16 liter whisky en nog een hoeveelheid jenever. Be halve sterke drank trof de politie een omgebouwd alarm pistool aan. Het meisje D. 1. bleek in het bezit van de pa tronen te zijn. Het tweetal is later heengezonden. Vlaardingen In samenwerk ing met de PTT-radiocontro- Iedienst heeft dc Vlaardingse politie drie illegale zenders in beslag genomen. Van de 19-jarige J. M. uit de West dijk werd een FM-bandzender in beslag genomen. Verder haalde de politie in Holy twee zenders weg, geschikt voor de 27 MC-band, van de 36-jarige W. J. F. S. De 13-jari ge R. H. en de 15-jarige R. de K. uit Schiedam werden door de politie betrapt toen zij vrij dagavond in Holiërhoek hun twee portofoons uitprobeer den, Het tweetal moest de ap paratuur inleveren. Schiedam: camavalsstad van de Randstad... Schiedam Keilebijters, kielhalers, zatdraaiers en narre- koppen, fanfare- en majorettekorpsen, uit Amsterdam, Bodegra ven, Rotterdam en eigen dorp allemaal waren ze te gast bij de doldwaze Schiedamse carnavalsvereni ging, de Rietzeilers. Dat betekende voor een propvolle zaal Irene een tumultueuze hosseklos- en feestpartij: carnaval op zijn best! En wirm, dat het wasTot diep in de nacht ging het gebruisgelal, geproost en gezellig door. Jolijt. De muzi kanten mee in de polonaise, tot op de Nieuwe Haven toe. Met de meest wonderschone snuisterijtjes opgedirkt: glimmende neuzen, glinsterende pa/cicen het gaf de raad van elf welhaast een defitige aanschijn. Prins Hendrik de Grote onderbrak de bombarie wel even voor een ernstig woordjede verkiezing van Feyenoord- trainer Boskov tot Zwart Schaap van de stad Schiedam, „omdat hij onverdiend vaak negatief overkwam." Over enkele daagjes kiezen de Rietzeilers hun Witte Schaap. En dan gebeurt dan allemaal in de hoop, dat er een bedrag wordt opgebracht dat ten goede moet komen aan de gehandicapten in Schiedam. Een precieze bestemming is er nog niet Een voorbeeld van hef sociale werk in carnavalsverpakking was zaterdag tijdens het boeren bal de aanwezigheid van twee jjoofsto mm en verenigingen waarvan de leden uitgelaten meedeinden. Dikke pret! Vlaardingen De kattenvan- ger, die door de gemeente Vlaardingen is aangesteld, gaat volgende maand aan de slag. De eerste buurt, waar bij de kooien zal opstellen om de viervoeters te vangen, is het Oranjepark. Daama zal hij in de Babberspolder, langs de Deltaweg en In de Westwljk aan het werk gaan. De gemeente zal de bewoners een brief sturen met het ver zoek gedurende de tijd, dat de kattenvanger in hun wijk ope reert, hun poes van een hals bandje met naam en adres te voorzien, De gevangen dieren - worden niet afgemaakt, maar terugbezorgd. Eigenaren van katten, die geen halsbandje kunnen verdragen, worden geadviseerd hun dieren bin nen te houden. Er lopen naar schatting zo'n achtduizend wilde katten in Vlaardingen rond. De katten vanger hoopt er jaarlijks ruim tweeduizend te kunnen van gen. Voor zijn werk is dertig duizend gulden van de begro ting over 1978 uitgetrokken. Na vier jaar zal het werk van- de kattenvanger rijn afge rond. Tot nu toe zijn er weinig acties van dierenvrienden read binnen gekomen. Een woord voerder van de gemeente ver klaart, dat de reacties over het vangen van de wilde kat ten juist andersom zijn dan was verwacht: „Velen zien de kattenvanger bever vandaag dan morgen met zijn werk beginnen". De man is overigens niet in vaste dienst door de gemeente aangesteld maar werkt zelf standig. De gevangen katten zullen drie dagen in het die rentehuis worden onderge bracht waarna ze worden af- g&iaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1