Familie Schotel moet tóch verhuizen 'Siiel ra n moet oud ergronds' Theehuis dicht na inval politie In centrum van Schiedam: Scholieren strijden voor 9 paardentand je"9 CDA kiegt voor programmacollege Oude kazerne wordt gesloopt Kabel tv feit Tegen sloop vóór renovatie Nieuw raadslid n Zijdeveld: openbaar - vervoer bij Rijnmond Handtekeningen stromen binnen: Zwaar gewond na val van kraan Vrouw breekt been 8 i Onrust in Turkse gemeenschap: ExceJsior'20 aan tafel Honden mogen er* nog komen Dinsdag 24 januari 1978. SCHIEDAMSCHE COURANT ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 260!0_4 pagina's Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Hoe krijgen we dertig man in een mobiele caravan? Deze vraag kwam gisteravond aan de orde tij dens de officiële aansluiting van de gemeente VI aardingen op het kabeltelevisienet Ge nodigden waren daar om ze ven uur voor bijeen gekomen in de caravan, die tijdelijk aan de Luxembnrglaan staat gestationeerd. De handeling van wethouder IJsbrand van der Velden, die dit nieuwe tijdperk voor Vlaardmgen inluidde, vond daarbij plaats op het scherm op de video-band. Een en an der ging vooraf aan een inter view met de wethouder waar bij hij alles wat er over de centrale antenne-mnchting bekend is nog eens op een nj zette Als bijzonderheid valt te vermelden, dat zwartkijkers voorlopig mets te vrezen heb ben omdat de gemeente de hjst van aangesloten wonin gen met zonder meer aan de belastingdienst zal overleg gen Van der Velden daar over: „Maar ik hoop toch dat die zwartkijkers binnenkort 'kleur' gaan zien." De beeldkwaliteit van de bui tenlandse netten is, zo bleek gisteravond, zonder meer erg goed te noemen, vrijwel ge lijk aan de kwaliteit van de Nederlandse zenders. Alleen Belgié Frans toonde zich iets minder, overigens nauwelijks VIaardingen Het Vlaar- dingse gezin Schotel zal tóch moeten verhuizen. Tijdens het gisteren ach ter gesloten deuren voortgezette kort geding in Rotterdam is het ge zin uiteindelijk toch ge zwicht en heeft het de door de gemeente aange boden woning aan de Boeroestraat geaccep teerd. De woning aan de Boeroe straat die de heer Schotel werd aangeboden, en in eer ste instantie door hem werd geweigerd omdat hij deze helemaal met gelijkwaardig achtte, wordt nu op kosten van de gemeente voor enke le duizenden guldens opge knapt Als hij bet met eens is met de uitgevoerde verbe teringen, komt de president van de Rotterdamse recht bank, rar. J. Q, L. Reuder wederom naar Vtaardingen om te kijken of Schotel ge lijk heeft Als alles echter volgens plan verloopt, kan de familie Schotel eind fe bruari het huis betrekken. De gemeente Vlaardmgen had een kort geding tegen de heer Schotel aangespannen omdat hij bleef weigeren mee te werken aan de reno vatie van zijn huis. Hij is het met eens met de huurverho ging van ongeveer 121 gul den per maand die daarmee gepaard gaat Hij vuidt dat het grotendeels gaat om het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tevens heeft hij al zoveel aan zijn huis ge daan, dr-t hij renovatie hele maal niet nodig acht De gemeente bood hem een „gelijkwaardige" woning in de Boeroestraat aan, maar ook nu weigerde hij mee te werken. Hij vond de woning te klein volgens hem zou het dertien vierkante meter kleiner zijn en bij lange na met zo mooi als zijn hui dige woning. De woning m de Boeroestraat maakt deel uit van een com plex van zo'n 350 woningen waarvan de kozijnen wor den vernieuwd Hiervoor moeten de huurders een huurverhoging gaan betalen van ongeveer dertig gulden per maand Overeengeko men is, dat de familie Scho tel geen huurverhoging hoeft te betalen. Dit tot gro te verbazing van de opbouw werker Jan Robberegt „Wij njn er met tegen dat Schotel geen huurverhoging knjgt", zegt hij, „maar wél dat de andere huurders die huur verhoging wel moeten beta len." Binnenkort vergadert de buurtvereniging om te kijken wat er moet worden gedaan. Het kort geding diende afgelo pen dinsdag voor de recht bank in Rotterdam en daar besloot mr. Reuder zich op de hoogte te stellen van de situatie. Dat gebeurde vrij dag Hij deed toen nog geen uitsprak al liet hjj wel door schemeren dat de familie toch zou moeten verhuizen. Omdat hij de gezondheid stoestand van mevrouw Schotel in de zaak wilde be trekken, werd het kort ge ding gisteren achter gesloten deuren voortgezet Schiedam De sneltram moet in ieder geval in het centrum van Schie dam ondergronds gaan lopes. Baf voorkomt veel geluidshinder en verkeersproblemen op met name de Broers- vest Die mening is gis teravond in het Schie- damse stadskantoor naar voren gebracht door raadsleden van CDA» WD en CPN. tij dens een sneltramdis cussie van meer dan tweeëneenhalf uur. „Ais nou een ondergronds tracé in de Rotterdamse binnenstad niet op budgettaire bezwaren stuit mag dan een klem stuk- je in ons centrum ook met? Heeft Schiedam dan met het recht om iets meer Gnanciele tegemoetkoming te vragen bij het njk?" zo redeneerde Siem Rosman (CDA) in dé commis sievergadering voor ruimtelij ke ordening, die om één over één 's nachts Was afgelopen. PvdA en PPR toonden zich met bezorgd om de gevolgen van een bovengrondse tracering, en ook wethouder ïr. Chris Zijdeveld wees weer eens op snelheidsbeperking (die ge luidsoverlast en onveiligheid in het centrum moet voorko men) en op „de gunstige lig ging aan één kant van de Broersvest". Leden van de oppositie hielden echter vol, dat Schiedam bij Rotterdam wordt achterge steld, ondanks het regionale karakter van het nieuwe openbare vervoer. Zijdeveld kwam daarna tot de uit spraak: „Bt weet dat ik mij hiermee weer moeilijkheden op de hals kan halen, maar je kunt je inderdaad afvragen of het met eens tijd wordt, dat het openbaar tram- en busver voer in deze streken in beheer komt bij Rijnmond m plaats van 2oals nu bij de RET als Rotterdams gemeentebedrijf. Uiteraard zou dat voor steden als Schiedam en Vlaardmgen gunstiger kunnen zijn." Schiedam Scholieren van diverse basisscholen in Schiedam verzamelen handtekeningen voor de manege van. Piet Korpers- hoek aan de Schiedamseweg. Het doel is er voor te zorgen dat de paarden van de manege op een stuk grasland mogen blij ven komen dat de Schiedam mer al 53 jaar gebruikt en dat de gemeente nu voor iets an ders wil gaan bestemmen Op initiatief van Hester Kunst van de Viaardingerdijk zijn daar gistermiddag handteke- Naaldwijk De 44-jange M v K uit Schiedam is gistermid dag bij een bedrijfsongeval ernstig gewond geraakt. De man wdde overstappen van een kraan, die opgesteld stond bij de firma Glasco aan de Industrieweg te Naaldwijk, op een ladder, waarbij hij van «n hoogte van 4,60 meter naar beneden viel De Schiedammer is met sche delletsel naar het Haagse zie kenhuis Leyenburg overge bracht Maassluis Door de gladheid' is gisterochtend de 50-jarige mevrouw C W H uit Maas sluis van haar fiets gevallen. Zij brak haar been Het ongeval vond plaats op de hoek Uiverlaan-Lijsterlaan mngen voor verzameld op de Prinses Marijkeschool aan de Dr De Visserlaan De 10-jari- ge scholiere zorgde er voor dat er zo'n vijftig konden wor den overhandigd aan Piet Korpershoek De manegehou der schatte gisteravond dat hij nu m totaal zo'n zeshon derd adhesiebetuigingen heeft gekregen, ondermeer van de Lom-school, de Dr. van der Kuyschool en de Dr Sauer- school Het pakket wordt waarschijnlijk binnenkort overhandigd aan burgemees ter en wethouders „Ik wacht nog even af", aldus Korpershoek die op het be dreigde stuk grasland zes ei gen en tien paarden in pen sion laat rondlopen", tk ga hier met weg De manege is hier met weg te denken, maar de leukigheid is er natuurlijk af als de paarden ruet meer in het weiland mogen lopen" ':-C 0 Het theehuis in Schiedam-Oost dat nu na de inval is gesloten Schiedam Na de nachte lijke inval van een groot aantal rechercheurs is het Turkse theehuis in de Sta tionstraat gesloten. Op het hoofdbureau van poli- Schiedam Met maar liefst 70 mensen heeft ExcelsiorVO a/s winnaar van de actie van deze krant, in Bowling Musis Sacrum en De Amstelbron gedineerd. En dat ondanks bet feit dat maar xestien spelers van de Scbie- damse voetbalvereniging gratis konden genieten van het uitstekende menu. Voor gezelljgbeïdsvereniging Excel sior geen bezwaar. De rest werd zelf betaald. De actie houdt in dat de sportredactie van deze krant wekelijks een puntenwaardering geeft aan zowel de voetbal- a/s de overige sportclubsDe winnaars van beide klassemen ten komen in musis Sacrum tegen elkaar uit. Het hoogste puntentotaal dat in het bowlingcentrum wordt behaald is goed voor een diner voor zestien man. Dat Excelsior er veel meer bad verklaarde trainer Aad Bierhuizen met: „We hebben een selectie van bet eerste en het tweede. Dus boren al die spe/ers erbij. Dan kom je snel aan een dergelijk aantal." Zeventig mensen van ExceIsior*Z0 dineren in de bovenzaal van De Amstelbron. Schiedam De Maasboulevard en het Prinses Beatrixpark blijven gewoon voor honden toegankelijk. Geen raadslid van de gemeente voelde gis teravond voor het voorstel van wethouder Chris Zijde veld om die twee gebieden voor deze viervoeters geslo ten te verklaren. Opzet van de bewindsman was: het vrij waren van fraaie grasvelden van hondepoep. Praat er eens over met de die renbescherming, adviseerde CDA'er Piet Poot Misschien kunnen wij wel met een paar kleme veldjes experimente ren, bedacht PPR'er Herman Noordegraaf Per slot van re kening zie je de spelende jeugd niet graag in de stront rollen, vond VYD'er Cor van Tilborg nog De wethouder stak de opmer kingen in zijn zak Hjj knjgt over dit onderwerp veel cor respondentie, bet hij weten tie wordt nog uitgezocht wat er waar is van de informatie die men heeft gekregen dat er zou zijn gegokt en verdovende middelen zouden zijn ver handeld. De tip dat er tn Kïbrls Cay Evi sterke drank werd geschon ken en wapens aanwezig wa ren bleek wel juist. De politie heeft er dit weekeinde inder daad een hoeveelheid drank en een omgebouwd gaspistool m beslag genomen, zoals wij gisteren reeds meldden. Over de mogelijkheid dat er in het pand op de boek van de Rea- murstraat in Schiedam-Oost is gegokt zegt hoofdinspec teur Dick van der Veen: ,30 de contróle is dat met gecon stateerd. Dat het is gebeurd sluiten we ruet uit" De twee mensen die voor het schenken van alcohol en het m het bezit hebben van het gaspistool zijn aangehouden, de 21-jarige Turk MC en de 18-jange Nederlandse D J, zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld De inval, die volgde op een in tensievere surveillance m de straat, heeft in de Turkse ge meenschap voor nogal wat onrust gezorgd Veel buiten landse buurtbewoners ston den zondag op straat in groepjes te discussieren Te vens waren er in de straat opvallend veel „dure" auto's, die uit Rotterdam afkomstig zouden zijn Vtaardingen Het CDA-bestuur college. Dit college mag echter in Vlaardingen wil een college met °P zogenaamde smalle ba- van burgemeester en wethou- sisgevonnd worden. Er moeten ders op basis van een program- Vtaardingen De PPR spreekt zich in haar concept-verkiezing sprogramma '?8p82 duidelijk uit over het te plegen beleid op het gebied van stadsvernieuwing: "Wij zijn tegen sloop, wij zijn voor renovatie!" In het 28 pagina's tellende ver kiezingsconcept dat mo menteel onder de leden ver spreid wordt stelt het PPR- bestuur voorts, dat "bij het uitwerken van het structuur plan, het wijzigen van verou derde of het maken van nieu we bestemmingsplannen, prioriteit moet worden ver* Schiedam De oude brand weerkazerne aan de Singel w v U binnenkort gesloopt Burgemeester en wethouders hebben daartoe reeds besto ten. In het collegebesluit, dat gister avond is meegedeeld aan de raadscommissie voor ruimte lijke ordening, staat dat met de sloop een bedrag van 85 mille is gemoeid Het al jaren leegstaande gebouw wordt daarvoor in de gemeentelijke boekhouding overgeboekt naar de afdeling grondbedrijf, Directeur van gemeentewer ken ïr Harm de Block wordt met de uitvoering van de sloop belast, deelde wethou der ïr Chns Zijdeveld gister avond mee Geen enkel raadslid maakte tij dens de openbare vergadering bezwaar tegen het collegebe sluit Vorig jaar nog had de Tempel, een jongerensocieteit aan de Overschiesestraat, ge vraagd de ruimte te mogen gebruiken in plaats van de bestaande sooslokalen Eerder had al eens een kraakactie plaatsgevonden door jongens en meisjes uit het Singelkwar- üer. Dat had dichttimmeren tot gevolg leend aan hei centrum en de oude wijken" Op woensdagavond 15 februari zal het program worden voor gelegd aan de ïedenvergade ring, die amendementen en/of moties kan indienen Deze bij eenkomst vindt plaats in de Lijndraaijer Uiteraard voor ziet de PPR ondanks de voorkeur voor renovatie dat het slopen van oude wo mngen in sommige gevallen onontkoombaar zal zijn In dit geval zal de vrijkomende grond m principe weer voor woningen moeten worden ge bruikt, waarbij m overleg met de bevolking die de structuur van de wijk zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven. Het concept-programma voor dc komende gemeenteraadsver kiezingen van 31 mei onthult over de bestemming van het centrum, dat het dé centrale ontmoetingsplaats moet zijn voor alle bewoners van de stad "Nu is dat (nog) met het geval als gevolg van de onher bergzaamheid en grootscha ligheid van het Veerplein „Het terugdringen van de au- to-verstikking in de stralen van het centrum moet resulte ren ui het autovnjmaken van de binnenstad. „Voor het Veerplein moet vervangende parkeergelegenheid gevonden worden", zo vermeldt het con cept-verkiezmgsprogr amma dat daarmee het geplande Ho ly-centrum op de tweede plaats 2et Eén regelrechte verrassing is m het PPR-program opgeno men "Het braakliggende tei- rein ten zuiden van de Hema kan benut worden voor een betere doorgang tussen Hoog straat en de Kuiperstraat dan de tot nu toe met best functio nerende afritjes aan weerszij den van het Liesveldviaduct" Dit idee is in stryd met het structuurplan Dit tienjaren plan geeft namelijk aan, dat op het kaalslaggebiedje in het centrum woon en winkel voorzieningen moeten komen Inspraak blijft bij de PPR hoog m het vaandel geschreven Zo wil de partij, dat een Raad voor Ruimtelijke Ordening opgericht wordt, die als taak krijgt het toetsen van alle ge meentelijke voornemens Uit gangspunt van de PPR "U moet zelf beslissen over ruim telijke ordening De inrichting van uw directe woonomge ving wordt alleen door de be woners zelf uitgemaakt". dus wethouders komen van verschillende partijen. Deze wethouders mogen echter geen programma samenstellen, dat de grootste gemene deler is van de partijen, die een wet houder leveren of leden in de raad hebben. De partners, die met elkaar het gemeentebestuur gaan vormen, moeten het met elkaar tenmin ste eens zijn over de hoofdpun ten van het te voeren beleid De vorming van het huidige college tussen PvdA en de PPR op basis van zo'n program wijzen de christendemocraten echter volstrekt af „De minderheid wordt de absolute wil opgelegd van de uiterst kleme meerder heid", meent het CDA, dat ver der vindt, dat uit de afgelopen vier jaar gebleken is, dat de politieke verschillen m de ge meenteraad vaak dwars door de partijen heen liepen. Als voorbeeld noemt men de aan vaarding van het aktieplan voor de Vettenoordsepolder. Dat werd ondersteund door het CDA terwijl een deel van de socialistische achterban van wethouder Bas Goudnaan daar anders over stemde. Kortom: Het CDA wil geen af spiegelingscollege, wel een pro- gramcollege maar weer geen links programcollege zoals dat momenteel bet geval is. Vlaardmgen A. Muarleveld is de opvolger van bet raadslid J. F. van G time ken voor de PvdA in Vlaardlu- gen. Het nieuwe raadsbd is 37 jaar oud en als leerkracht verbonden aan het MEAO in Rotterdam en woont aan de Nassaulaan I. De gaande man heeft vanaf 3 september 1974 in de gemeenteraad gezeten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1