Kleuter (4) overleden na brand JSf* Vernielzucht neemt fors toe VD-leider beschuldigd van onbehoorlijk bestuur Grote plannen Boslaan§cIiöol direct slopen! Holland Festival Houtrot noopt lot vervanging kozijnen Vrouw onder bus: alleen kneuzingen Planf-aardsg Autobedrijf EKTAN Per dag 35.000 auto's door Beneluxtunnel Brug dicht Spelen met vuur: parkeer- bennen ,f<> „Is het goedkoper, ah huizen eerst onbewoonbaar worden verklaard SCHIEDAMSCHE COMMIT Woensdag 25 januari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26011 - 4 pagina's Rroersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Dagelijks gaan er tegenwoordig gemiddeld 34.533 voer tuigen door de Bene luxtunnei. Van de tunnel bij Schie dam hebben vorig jaar om precies te zijn 12.604.530 voertuigen gebruik gemaakt Dat betekent een stijging van zo'n anderhalf mil joen in vergelijking met 1976. Een en ander blijkt uit het overzicht dat de Schiedamse poli tie deze week over het vorige jaar heeft afge rond. Vlaardingen De Oude Haven- brug bij de Visbank wordt vrijdagochtend van een tot zes uur gesloten voor alle ver keer. Dit in verband met on derhoudswerkzaamheden. Stoomlocomotieven voor naar Vlaardingen Vlaardingen De Stoom Stichting Nederland heeft vol gens een werkgroep van de Culturele Baad plannen om een aantal van haar stoomlocomotieven een definitief onderkomen te geven in een te bouwen loods nabij het NS-station Vlaardingen-centrum. De werkgroep spreekt over „een trekpleister van formaat voor het publiek, dat volgens verwachting bereid zal zijn ervoor op de been te komen". Deze trekpleister zou geheel kunnen passen in een van de activiteiten, die Vlaardingen in het kader van het Holland Festival hoopt te organiseren. De gemeente wil namelijk dit jaar een belangrijke rol in het festival spelen. Voor dit jaar kunnen namelijk ook andere gemeenten dan Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zich voor bepaalde evenementen opgeven voor het Holland Festival. Voor de voorbereidende werk zaamheden is in Vlaardingen een speciale werkgroep uit de Culturele Raad in het leven geroepen, die inmiddels een aantal voorlopige plannen heeft ontvouwd. Zo wil men het Holland Festival een week na de landelijks start in Vlaardingen op 9 juli laten beginnen. Op die datum wil men de volkskunst in het Vis serijmuseum. centraal stellen. Gedacht wordt bijvoorbeeld over een liederendag waar de Evangelische Omroep reeds in zou zijn geïnteresseerd. Het Hollandiagebouw zal tijdens dit weekeinde een op het on derwerp van het Holland Fes tival afgestemde tentoonstel- ling binnen zijn poorten kun- nen hebben. Daarvoor wor den alle Vlaardingse toneel groepen benaderd met de vraag deel te nemen aan we gen- of „vlottenspelen". Ver der mag zo vindt de werk groep- werkgroep jaarlijks door de Stichting Assurance- tourix Folkfestival te organi seren „Tourixfestival" tussen deze plannen zeker niet ont breken. De „rode draad", die door al deze plannen moet lopen be staat dan uit de klanken van het Oranjecarillon, het in be drijf stellen van de stads waag, het openstellen voor be zoek van de molen aan de Kortedijk, het organiseren in „de Put" van kinderspelen, speciale activiteiten van on dernemers op de Hoogstraat De stadsomroeper moet in het geheel de plaats innemen, die hem op grond van zijn reputa tie toekomt, aldus de werk groep. Vlaardingen De 4-jarige Michel van der Schot van de Lissabonweg 339 in Vlaardingea-Holy is gisteren bij een korte, maar felle brand op zijn slaapkamertje zo ernstig gewond geraakt dat hij later op de dag is overleden. De brand, ontstond rond zeven uur doordat Michel en zijn tweelingbroertje Alfred met vaders aansteker hadden zitten spelen. Op een gegeven ogenblik vatte een lakentje vlam en binnen een mum van tijd stond het hele kamertje in lichterlaaie. Het brandde geheel uit Bij het zien van zoveel vlammen waarschuwde Alfred zijn moeder. Deze raakte in paniek door de enorme rookont wikkeling vanuit het kamertje. De gealarmeerde buurman P, Vlielander wist Michel vanonder het ledikant vandaan te halen. Het knulletje werd met zeer ernstige brandwon den overgebracht naar het Holyziekenhuis. Daar aangeko men werd het slachtoffertje onmiddellijk doorgestuurd naar het Zuiderziekenhuis, waar het enige uren later aan zijn verwondingen is bezweken. Het tweelingbroertje alsmede de andere gezinsleden liepen geen letsel op. De heer Van der Schot was op het moment van de brand niet aanwezig. Hij was met zijn dochtertje naar zwemles. Zie verder pagina 3, Schiedam De fractielei der van de VVD in Schiedam, Gerard Ver- hulsdonk, is door PvdA- wethouder ir. Chris Zij develd beschuldigd van I onbehoorlijk bestuur. „Dat pleegt u namelijk, nu u een verband legt tussen on bewoonbaar-verklaringen en de aankoop van woningen door de gemeente", aldus de beledigde wethouder. „Die woorden zijn volstrekt voor uw verantwoording". Tijdens de commissievergade ring over ruimtelijke orde ning kwam dat verwijt, rond middernacht. Ter sprake kwam de gewenste onbe woonbaarverklaring van ne gentien huizen aan de Bui tenhavenweg, de Baan, het Groenwegje en de Stations straat. De commissie ging daarmee akkoord. Alleen in het geval van de Baan onthield Verhulsdonk zich van stemming, omdat de aanwezige eigenaar het vroegere VYD-raadslid Joop van Woerkom zich tijdens het vragenkwartierije bereid had verklaard „kosten noch moeite te sparen om de wo ninkjes helemaal in orde te brengen, bijvoorbeeld door enkele panden samen te trekken". Wethouder Zijdeveld: ,,U dient maar een bouwvergunning in, en dan zien wij wel. Op dit ogenblik beslissen wij over de staat van uw huizen. Zij zijn onbewoonbaar. Dat wü voor u niet zeggen, dat zij ook afgeschreven zijn". Van Woerkom had vanaf de publieke tribune ook ge vraagd naar de plannen met de omgeving: „Want na tien tallen jaren van onzeker heid, waardoor ik van af doende onderhoud afzag, wil ik wel eens weten wat er nou in de binnenstad gaat gebeuren". CDA-raadslid Piet Poot infor meerde, of de gemeente de Baan nodig heeft om het bestemmingsplan voor de binnenstad uit te kunnen voeren. Daarna kwam Ver- hulsdonks gewraakte uit spraak: „Is het voor de ge meente soms goedkoper om huizen te 'open, als deze eerst onbewoonbaar worden verklaard?" Om het laatste werd de wet houder „giftig". Poot en Van Woerkom kregen geen dui delijk antwoord, omdat hun vragen over de plannen niet relevant werden genoemd. „Die panden zijn nü onbe woonbaar, dé&r hebben wij het over, en daarmee uit!" zei Zijdeveld nogal luid. Geringe huurverhoging Schiedam Het aantal vernielingen, sexueie mis drijven en brandstichtingen neemt in Schiedam fors toe. Het totale aantal misdrijven neemt ook toe, maar wordt door de politie betiteld als nor maal en met-onrustbarend. Hetzelfde geldt voor de verkeersongevallen. Vorig jaar heeft men bij de politie 221 gevallen van ver nieling geturfd, tegen 144 in 1976. Het aantal sexueie mis drijven, voornamelijk exhibi tionisme, steeg van 14 in 1976 tot 38 in het vorige jaar. Van brandstichting was sprake in 10 gevallen, tegen 3 in 1976. In totaal zijn er vorig jaar 2900 misdrijven bij de politie ge meld (in 1976: 2707), Het aan tal opgeloste zaken bedraagt 1009 ofwel 35 procent In 1976 waren dat er nog maar 838. Bij het totaal aantal misdlrij- ven waren vorig jaar 615 in braken (tegen 545 in het jaar daarvoor). Er werden er 378 (in 1976: 180) opgelost. Met die 62 proeent staat Schiedam iets boven het landelijk ge middelde. Het commentaar van hoofdinspecteur Dick van der Veen: „Die vernielingen springen er wel wat uit. Maar dat is een moeilijk te'bestrij den kwaad. Dat is meer een mentaliteitszaak die moet ver anderen." Bij de gepleegde inbraken werd voor bijna een miljoen ver nield of meegenomen. Op het hoofdbureau had.-men vorig jaar met 876 verdachten te maken. Daarvan werden er 253 in verzekering gesteld, waarna 62 personen aan de officier werden voorgeleid. In 819 gevallen had men met minderjarigen te maken, te gen 698 in het jaar daarvoor. PARKEERBONNEN De wijkagenten kregen 353 klachten, waaronder burenru zies, te verwerken. De par- keercontroleurs deelden 1460 bonnen uit Slechts 779 wer den ter plekke afgerekend. Dit cijfer vindt men bij de politie aan de wat lage kant, Verkeersongelukken werden er 1869 geturfd, tegen 1756 in het jaar daarvoor. Bij deze onge vallen vielen 10 doden, in 1976 waren dat er nog maar 4. Het aantal gewonden daalde iets; van 357 naar 305. In het ver keer werden vorig jaar 166 dronken bestuurders betrapt. Het jaar daarvoor nog 154. De roodliehtcamera betrapte 1215 doorrijders. In 1976 telde de verkeerspolitie er 998. "De vreemdelingenpolitie be merkte een toename van 3572 naar 3657 vreemdelingen. De ze groep wordt gevormd door in totaal 53 nationaliteiten. De meeste, 1895 om precies te zijn, zijn Turken, gevolgd door Spanjaarden en Britten. Schiedam Na een aanrijding die aanvankelijk zeer ernstig leek. is gisterochtend me vrouw H, P. V.-W. (52) uit Schiedam met alleen maar wat kneuzingen opgenomen in het Noletziekenhuis. Zij ligt daar ter observatie. Het onge luk op de hoek van Jacques Urlusplein en Willem Andries- senlaan in Groenoord scheen vooral ernstig, omdat de brandweer eraan te pas moest komen: een autobus moest worden opgekrikt om de vrouw te bevrijden. Bond tien uur gebeurde het. De 33-jarige Schiedammer J. M. K-, chauffeur van een touring car, nam de bocht naar de Andriessenlaan, waarbij ver moedelijk de dame, die er naast fietste, zo schrok dat zij viel en onder de bus terecht kwam. De chauffeur had dat niet direct in de gaten en reed nog een stukje door, tot een hevig ontdane voetgans ter hem in paniek opmerkzaam maakte op de vrouw onder de bus. 40VERTEN77E OOSTWIJK SLAAKT NOODKREET: Vlaardingen De bewo ners uit de Oostwijk zijn het zat Het oude school gebouw aan de Bos] aan moet zo spoedig mogelijk gesloopt worden. De be woners groep uit de Zee heldenbuurt heeft een en quête gehouden onder de omwonenden van de Bos- laanschool eens de huisvesting van de rooms katholieke Mavo. Veertig procent van de emfüete- rormuHeren is ingevuld en de uitslag luidde una niem: sloop die school! Binnenkort gaat de bewoners- groep een vergadering beleg gen, waarop spijkers met kop pen moeten worden geslagen. Buurtwerker Ed Gloudi is niet erg te spreken over de wijze waarop de gemeente aan de verlangens van de be woners tegemoet komt. Niet voor de eerste keer werd het onderwerp aangekaart op de wijkbijeenkomst op 15 no vember van het vorig jaar. Toen werd door wethouder ïtien Bovenberg beloofd, dat de afdeling bouw- en woning toezicht van gemeentewerken een nieuw onderzoek zou in stellen. Voorts werd op het wijkoverleg medegedeeld, dat „het mogelijk was dat tóch een aanschrijving naar de Do meinen zou uitgaan om te zor gen dat aan het pand bepaal de voorzieningen zouden wor den getroffen". Het probleem blijft echter: de gemeente vindt de prijs van de Domei nen voor het oude schoolge bouw veel te hoog. Over een eventuele aankoop is de ge meente nog aan het onderhan- delen. En zolang daaraan geen einde is gekomen, blijft de huidige situatie gehand- haafd. gezet" Voorlopig blijft de dichtgetimmerde Boslaan- school een speelobjeet voor de jeugd. Ed Gloudi hierover: „Het is een gevaar. Als die kinderen daar binnen kunnen komen en een fikkie stoken, dan heb je kans dat in een mum van tijd de hele wijk tn de brand staat." Het staat voor de buurtwerker uit Rot terdam als een paal boven water, dat de school gesloopt wordt. Zijn woorden: „Ik ben geen bouwkundige, maar toch kan ik wel zeggen, dat het gebouw niet meer kan blijven staan. Trouwens. Het staat al twee jaar op de nominatie om gesloopt te worden." Schiedam Mevrouw S. Beeldman uit Hoogvliet is gisteren winnaar geworden van de districtswed strijd bloemsierkunst dat in het hotel Novotel werd gehouden in Schiedam. De deelnemers dertien in totaal kregen vier opdrachten. Zij moBten een vrij arrangement bin nen het tijdsbestek van 45 minuten: een bruidsboe ket binnen 30 minuten; een rouwboeket in 20 minuten en een tafelversiering ifï 30 minuten maken. De jury gal punten voor kleur, compositie, techniek en originaliteit. Deze wedstrijd maakte deel uit van een serie van dertien die FJeurop-Interflora door hst hele land heeft uitgeschreven. De winnaars zullen tegen elkaar gaan strijden voor het landskampioenschap ■in Ede op 8 april. De winnaar hiervan zal in september Nederland vertegenwoordigen op de Europa Cupwedstrijden in Home. Ed Gloudi vertelt: „We voelen ons in de kou gezet. Het duurt nu al anderhalf jaar. Wij vin den, dat er maatregelen geno men moeten worden, opdat de bewoners geen gevaar meer lopen. In oktober bijvoor beeld, is nog een gedeelte van de pui naar beneden gestort Daarom willen wij, dat er een soort schutting omheen wordt André Dikkerboom aan het werk Maassluis - In de Jac. Boeze- manstraat worden op korte termijn 240 kozijnen ver nieuwd. Bovendien komt er thermopane beglazing. In verband hiermee willen B en W een bedrag van bijna 489.000 gulden uittrekken. Na de werkzaamheden zal een huurverhoging van j 4,50 per maand in rekening wor den gebracht. 65 procent van de bewoners kan zich met deze huurverhoging vereni gen. Het is al geruime tijd bekend dat het met de kwaliteit van deze vensters slecht gesteld is. In het voorjaar van 1977 werd houtrot geconstateerd. De ge bruikelijke herstelmethode, te weten het vervangen van slechte delen, bleek niet meer voldoende soelaas te bieden. In plaats van houten kozijnen, krijgen de bewoners thans kunststof kozijnen. Onder- houds- en economische motie ven hebben bij de keuzebepa ling een belangrijke rol ge speeld. Bij de minister van volkshuisvesting wordt een bijdrage gevraagd als tege moetkoming in de verbete- ringskosterL Dit kan op grond van de wettelijke regeling voor het verbeteren van com plexen woningen van woning bouwverenigingen en gemeen ten. L;'.\Y00T.betrouwbare, V. r>EVENTERSTRAAT .17 j TFf 73ir«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1