bedrijft demagogie" Sneltram niet sneller dan tram -m Poefs op straat De straat moet om! Hofjebewoners graven zelf rioleringssleuf Mam licht bank tot viermaal toe op Verordening kabel televisie uitgesteld PvdA-raadsM niet te pörre» vuur w stamppot Weer praten over nieuw huurcontract Niet Boersma, maar De Graaf Maasland steunt West land OM KOSTEN TE DRUKKEN: In totaal 19 mille Insluiper pakl cassette met tien mille Kastanjedal veiliger Vijftig mille voor inspraak - procedure SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 26 januari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26012 -e pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 202566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De strijd om de Vlaardingse gemeenteraads verkiezing®" is gisteravond om kwart over acht in zaal Triangel begonnen' VVD Vlaardingen Pas volgende week zal de Vereniging van Huurders van Progresswonin- gen (VHPW) weer om de tafel gaan zitten met de heer JL Bronk van het Rotterdamse makelaarskantoor Brink Kooyman. Gesproken wordt dan over het nieuw op te stellen huurcontract en de daarin overeen te komen hoogte van de huur. Vorig jaar in mei kregen de bewoners een rueuvv huurcon tract Dat hield m, dat de bewoner een huurverhoging van ruim tien procent moes ten gaan betalen De Pro- gresswomngen liggen in Holy {44) en m de Westwijk (10) Het voorgestelde contract werd echter geweigerd en de bewoners organiseerden zich m de VHPW Onderhandelin gen werden gevoerd en een reeks bneven geschxeven Doch voor de eerste janua ri van '78 werd geen over eenkomst bereikt Volgende week wordt verder gepraat Beide partijen zijn het er nu at over eens het woidt een compromis Vlaardingen Het valt voor het CDA-VIaardingen kenne lijk niet mee een geschikte spreker te vinden voor zijn ledenvergadering. Tot twee maal toe is geprobeerd oud- minister drs. Jaap Boersma van sociale zaken naar Vlaar dingen te halen. Deze moeite was echter tevergeefs. Op dinsdag 31 januari om 20 00 uur komt nu de nieuwe staats secretaris van sociale zaken, Dou de Graaf Tot vor zijn benoeming als staatssecreta ris was de heer De Graaf ondervoorzitter van het Chris telijk Nationaal Vakverbond (CNV) De Graaf zal spreken over de functie van de arbeid In maart komt oud-minister drs Ruud Lubbers van economi sche zaken naar Vlaardingen, eveneens op uitnodiging van het CDA Hij zal dan spreken over hetzelfde onderwerp als de heer De Graaf Uiteraard zullen de economische aspec- ten van dit onderwerp de ex tra aandacht krijgen, terwijl bij De Graaf de mens centraal zal staan Beide avonden wor den gehouden in gebouw Triangel aan de Fransen- süaat Voor Beursdeelname: Maasland De gemeente Maas land heeft een financiële steun toegezegd aan het Sa menwerkingsorgaan West- land dat vertegenwoordigd zal zijn op de bloemen- en gr oen ten tentoonstelling West- land 19 Nu. Het gaat om een bedrag van 2B00 gulden, wat neerkomt op 50 cent per in woner. Vlaardingen Felle verwijten heeft PvdA-raadslid Henk Schippers gisteravond gericht aan het adres van VVD-fractievoorzitster Henriette Hoogendijk over de wijze, waarop de liberalen voor ogen hebben - na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei - een college van burgemeester en wethouders te vormen. Dit gebeurde in het politieke café, dat was georganiseerd door het CJV in de Triangel aan de Fransenstraat. Het is de bedoeling van de WD dat tussen 31 mei en 1 septem- bet - de dag waarop het nieu we college moet gaan draaien - alle politieke fi acties met elkaar gaan overleggen Aan de hand van dit oveileg zal dan - zo verhaalde WD-ster Hoogendijk - bekeken worden of een beleidsplan kan wor den samengesteld, dat goed past in de afzonderlijke pro gramma's, waarmee de poli tieke partijen de kiezer op zich wil laten stemmen Henk Schippers vertelde op cy nische wijze, dat de WD op deze manier een oude Hol landse gewoonte in ere aan het herstellen is „Stamppot eten", noemde de Pvd A-man het, „met wat rode kleuren, wat groene en een portie zuurkool" Concreter stelde hij „De WD zou demagogie bedrijven Want hoe kan de kiezer zich m een dergelijk beleidsplan terugvinden Als je het zo zou doen, dan heeft het geen zin meer om verkiezingsprogram ma's te maken" VVD-fractievooratster Hoogen dijk antwoordde hierop, dat het overleg-met-elkaar-voe- ren niet vergeleken kan wor den met stamppot-eten Zij bepleitte nogmaals het ma ken van een beleidsplan, waarin de hóófdlijnen voor het college moeten worden vastgesteld. Het liefst wil de VVD een afspiegelingscollege - hierin worden de wethou ders geleverd door de „grote" partijen: PvdA, CDA en VVD in de Vlaardingse huidige si tuatie. Tijdens de druk bezochte poli tieke bijeenkomst in Triangel bleek gisteravond dat CDA- fractiebaas Jelle Wijnstok zich nogal gemoedelijk opstel de tegenover PvdA-eollega Hans Versluys Wijnstok het doorschemeren, dat hij een meerderheidscollege met een duidelijk program het meest ziet zitten Dat zou dan wel licht een PvdA/CDA-college gaan worden Om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen, gaf Hans Versluys nogmaals een toe lichting over hetgeen de PvdA met het oog op de verkiezin gen te doen staat Vooi 1 mei zal de PvdA uitspreken welke partijen een vooikeur genie ten bij een te vormen college Of anders gezegd de PvdA maakt bekend met welke par tijen zij een college wil vor men Die voorkeur wordt uit gesproken op grond van drie criteria de houding van die partijen gedurende de - dan bijna afgelopen - raadsperio de, de politieke gedragingen op landelijk niveau en uite raard een vergelijking van de overige verkiezingsprogram ma's met dat van de PvdA zelf Na 31 mei zal dan overlegd wor den met de voorkeurspart ner" Mocht dit overleg echter geen vruchtbaar resultaat hebben, dan zal de PvdA des noods met een meerderheid in de raad van éen enkel zeteltje zelfstandig alle wethouders m het college leveien een pro- gramcollegé op de smalste ba Schiedam Voor wat betreft het traject door zijn eigen stad verwacht de Scitie- damse wethouder voor stadsontwikke ling, Chris Zijdeveld, dat de sneltram helemaal niet zoveel sneller gaat dan een gewone tram zou kunnen. Dat komt ondermeer door de aangepaste snel heid, waarmee de sneltram (een plan voor 1984) zal moeten gaan rijden door de Schiedamse binnenstad en winkel centrum Kethel. „De reden om te kiezen voor een sneltram m plaats van een gewone is," aldus Zijdeveld, ,dat in het geval van de sneltram een directe aansluiting bestaat op wat in Rotterdam gebeurt Men kan nu gewoon blijven zitten, als onze snel tram m de Rotterdamse metrobuizen duikt, want het materiaal, type T, leent zich daarvoor bij uitstek Zouden wij een gewone tram wensen, dan is de consequentie dat de passagier bij de Koemarkt of op het Marcomplein zou moeten overstappen van tram op snel tram, en dat is alleen maar lastig Zijdeveld zei dat tijdens een ontspannen praatje na afloop van de laatstgehouden vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening, die nogal lang ge duurd had In die vergadering had zijn PvdA-genoot Nikolaj Dielemans ook als zo'n aardige opmerking „Als wij nou gewoon die sneltram bovengronds laten rijden, juist in de binnenstad, in tegenstelling tot wat enkele andere raadsleden willen, dan zijn de mensen, die eigenlijk met de sneltram naar Rotterdam hadden willen gaan, eerder geneigd om in ons eigenste centrumpje uit te stappen, om daar inkopen te doen Dat is klantenbinding want ons centrum is best enorm gezel lig'" De bewoners van dit hofje willen zelf de spa ter hand nemen voor de aanleg van een nieuwe riolering Schiedam De westzijde van deBuys Ballotsin- gel wordt binnenkort ook ingericht als woon erf. In het definitieve ontwerp van de ge meente, dat onlangs is klaargekomen, staan enkele poefs als speel- voorzienfngen gepland. Verdei komen ei in de straat in Schiedam-Oost uite- aard verkeersdrempels, wat gxoen, enkele fiets- klemmen en zestig par keerplaatsen Langs de sin gel komt een schelpen paadje met wal bankjes Het speelterrein m de straat zal bij de recon structie worden opge hoogd De speeïvoorziemn- gen die daai staan worden gelijk wat opgeknapt Het terrem bij de school wordt verder afgesloten door een hek Bij het poortje m de Edisonstraat komt een deur die door een van de leden van de werkgroep Edisonstraat 's avonds zal worden afgesloten Vooi de nabijgelegen Edison- stiaat tussen Buys Ballot- smgel en Boerhaavelaan is het definitieve ontwerp ook klaar In deze straat hebben de gemeente-amb tenaren 29 parkeerplaatsen gepland, waarin de Ietter „P" wordt aangebracht In totaal worden twaalf nieu we bomen geplant, on de» andere acecie's, meidoorns en wilgen Verder komen er de gebruikelijke ver keersdrempels, twee plan tenbakken, hobbeleenden, een duikelrek en enkele fietsklemmen Met instemming en in op dracht van de eigenaren van de woningen gaat de dienst gemeentewerken ook de achtertuinen 45 centimeter ophogen, gelijk tijdig met het aangrenzen de speelterrein 0 De Hoogstraat m Schie dam wordt nogal drastisch omgeploegd, zou je zo zeg gen. Gans overhoop ligt het deel van die winkelstraat tussen Korte Dam en Brede (Marktsteeg-, en daaruit is op te maken dat de ge meente de aanpak van het gebied rond de Dam tame lijk serieus neemt. Andere verkeerscirculatie komt er ondermeer, en in het kader van het oude stadsgezicht mocht het asfalt dus ver dwijnen. Met grote blokken tegelijk. In totaal gaan de Damplannen zo'n zeven ton kosten, overigens inclusief de uitvoering- daarvan. Schiedam Bewoners van een hofje m de Kortlandstraat gaan mogelijk zelf graafwerk doen voor een nieuwe riolering. Op die manier wil men de aanlegkosten drukken. Al geruime tijd klagen de bewoners van de twintig huisjes m het hofje in Schiedam-West over overlast van een kapotte riolering De gemeente doet er mets aan omdat het particulier terrem betreft De nmseigenaar ofwel de bewoners- moeten er zelf voor zorgen Het probleem vormt echter de kosten Pogingen zijn gedaan om de gemeente er voor op te laten draaien Die zijn echter mislukt, zo blijkt uit het antwoord dat wethouder Chris Zijdeveld onlangs heeft gestuurd op het verzoek daartoe van de bewonersveremgmg Schiedam-West De wethouder laat daann, volgens veremgmgssecretans John de Kievith, nog weinig grond voor een gesprek ,De bnef wijst met op een soepele regeling van de gemeente De deur wordt als het ware gewoon dichtgegooid" De gemeente is volgens de secretaris wel soepel geweest om een paar keer de nolenng door te spuiten Naar aanleiding van een aangetekende bnef die door de bewoners aan de gemeentelijk technische bedrijven was gestuurd en waarin werd gesteld dat de straat is verslechterd door aanleg van het kabeltelevisienet is onlangs ook de gegraven sleuf opmeuw bestraat De bewonersveremgmg heeft geadviseerd alles zoveel mogelijk in eigen hand te houden en de grond met aan de gemeente te geven of te verkopen Sommige bewoners hadden dat laatste voorge steld om op die mamer er voor te zorgen dat de gemeente een nieuwe riolering zou moeten aanleggen Binnenkort gaan de bewoners, waaronder acht Turkse gezinnen, rond de tafel zitten om te bespreken of men het graafwerk zelf zal gaan aanpakken, waardoor een aannemer alleen de nolenng hoeft te leggen Bij plaatselijke aannemers is daarvoor ai prijsopvraag gedaan Maassluis - De politie van Maassluis heeft in samenwerking met haar collega's uit Ridderkerk een goede slag geslagen met de aanhouding van de 27-jange R. L. L. uit Maassluis. De man probeerde bij een bank in zijn woonplaats 1500 gulden op te nemen onder valse voorwendsels. De bankemployé echter ver trouwde de zaak met en schakelde de politie in. Tijdens het verhoor op het poli tiebureau kwam het bericht binnen van de politic uit Rid derkei k dat L daar eveneens wordt gezocht op verdenking van oplichting van een bank Daai had hij dezelfde bank tot viei maal toe geld afhan dig gemaakt voor een bedrag van in totaal 19 000 gulden L gaf aan de bank telefonisch opdiaeht een x-bedrag uit te keren aan een bepaalde rela tie, die dat geld persoonlijk zou komen afhalen Deze „re latie" bleek L dan zelf te zijn Zonder zich behoeven te legi timeren werd het geld dan overhandigd Dit lukte hem viermaal De Maassluisenaar is geen onbe kende van de politie Reeds meermalen werd hij voor op- hchüngspraktijken aangehou den L wordt door politie functionarissen omschreven als „zeer geraffineerd" Het onderzoek duurt nog voort, omdat het vermoeden bestaat dat L nog meer op zijn kerf stok heeft Vlaardingen De commissie voor de centrale antenne-inrichting voor Vlaardingen is gisteravond niet akkoord gegaan^met de vaststelling van de verordening, die de kabeltelevisie moet regelen. „Een waardeloos stuk papier," zo reageerde commissie lid Bob Vlaskamp van dc Consumentenbond desgevraagd. „Er staan alleen verplichtingen in voor de abonnee en mets over wat de gemeente als aanbieder van de CAI daar voor terug moet doen. Geen letter over de termijn waar binnen eventuele storin gen moeten worden verhol pen niets over het program mapakket en de beeldkwalt teit Volgens deze verordening moet de abonnee betalen en dan maar afwachten wat hij daarvoor terugkrijgt Verder staat erin vermeld, dat de ge meente zelfs tot geen enkele vei goed mg is verplicht indien de levering van de signalen mocht worden gestoord Dat betekent dus, dat als de zaak met goed wordt aangelegd, de gemeente de handen m on schuld wast De commissie besloot daarom op aandringen van de verte genwoordigers van de Consu mentenbond de verordening als voorlopig vast te stellen in afwachting van een landelijk model, dat over een maand te verwachten is Dat model zou dan als leidraad moeten die nen voor een te ontwerpen verordening m Vlaardingen Schiedam Bij het benzinesta tion aan de Lange Nieuw- straat heeft een insluiper een bedrag van tien mille buitge maakt. Het geld zat tn een cassette die van een bureau in het kan toortje verdween op het mo ment dat de 24-jange pomp bediende J F uit Schiedam even m de kelder was om de lichtschakelaars uit te doen Het Totali-station bij de Plan- tage was net gesloten De deur van het kantoor was ech ter nog met afgesloten Van de dader heeft de politie nog geen enkel spoor Maassluis De verkeerssitua tie in het Kastanjedal is als gevolg van de aanwezigheid van een school dermate ge vaarlijk dat nodig maatrege len moeten worden getroffen. Dat is althans de mening van B en W van Maassluis. Er is inmiddels een plan ge maakt kosten 37 200 gulden dat het volgende behelst rijbaanversmallmgen en het plaatsen van een middengelei- der Vanwege het wijkontslui- tende karakter van deze weg is het volgens het college met mogelijk andere, verderstrek kende maatregelen te treffen, In eik geval hoopt het dat, samen met de afsluiting van de Popuherendal en de ver keersmaatregelen m het Ie pendal, hiermede de verkeers veiligheid voldoende wordt bevorderd Vlaardingen - Inspraak kost met alleen tijd, maar ook geld. Dit blijkt wel bij de herziening van de bestem mingsplannen voor de Indi sche Buurt en de Westwijk. Voor de inspraakprocedure, die een experimenteel karak ter heeft, is bij het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een sub sidie gevraagd. De totale kos ten van de inspraak bedragen vijftigduizend gulden. De inspraakprocedure zal wor den vooraf gegaan door infor matieavonden waarbij per buurt een wei kgroep wordt samengesteld, die de plannen voor de buurt uitwerkt De avonden worden op de vol gende data en plaatsen gehou den - Indische Buurt maandag 30 januari in het Ontmoetings centrum aan de Flons de Vijf- delaan 2 - Hoogkamer dinsdag 31 janua ri in de Ichtuskerk, Van Maer- lantlaan 2 - Ziudbuurt donderdag 2 fe bruari in de Maranathakerk aan de Prof Mekelstraat. - Wetenng maandag 6 februari in het dienstcentrum West wijk (Valkenhof) aan de Frans van Borselenstraat. - Lage Weide: dinsdag 7 februa ri in het dienstencentrum Westwijk (Valkenhof) aan de Frans van Borselenstraat Alle avonden beginnen om acht uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1