SCHIEDAMSCHE COUHANT Gemeente flest ons!" 'J laak haast met centrumgebied' Historische wandeling langs de monumenten Biieenko,nst van Goede raad aam college: Oversteek- zoem voor Minden Toekomstperspectief Bekneld Groenoorders boos om reconstructie: 99 Geen geld voor structuurplan „Gevaarlijke" speelplaats Studie over parkeerchaos College Vlaardingen eens met Schiedamse brief over rijkswegen Hitmaker Coco wordt gek van sinaasappel Consumentenbond op de bres voor invaliden Posita Comité: al 800 handtekeningen ft' Vrijdag 27 januari 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26013 -6 PAGINA'S Vj I Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Vrijwel alle bewoners van het Cornelia van Zantenplein in Groenoord voelen zich door gemeente ..geflest". Naar de zin van de werkgroep van het plein heeft de gemeente veel te weinig overgenomen uit een alternatief reconstructieplan, dat werd gemaakt door bewoner Ton van Balveren en waaronder 174 handteke ningen kwamen te staan. Het Cornelia van Zantenplem teil inclusief de aangren zende Jozef Orehosingel vijf blokken, waarin 196 wo ningen zijn samengebracht' Howel volgens Van Balveren bijna het hele plein het eerste gemeentelijke plan verwierp, heeft men zich op het stads kantoor nauwelijks iets aan getrokken van het alternatief. „En dat terwijl de gemeente nu van een compromis durft te spreken! Over het' nieuwe plan van de gemeente zijn wij met eens benaderd", aldus Van Balveren verontwaar digd. Nou wijkt zajn plan nogal af van het gemeentelijke beleid inza ke de reconstructie van Groe- noord-Midden. In het alterna tieve plan wordt gesproken van 189 parkeerplaatsen en lage beplanting. De gemeen teambtenaren André Cornax en Co Donkers willen met verder gaan dan 144 parkeer plaatsen (meer dan op het ogenblik) en bepleiten boven dien de beplanting van het plein met enkele bomen. Ook WD-fractieleider Gerard Verhulsdonk heeft ooit eens gr oenbeplanting de voorkeur gegeven boven de auto. Toch heeft Van Balveren met de liberalen contact opgeno men, „Er zijn nadelen: de wortels van de bomen druk ken in zo'n dichtbevolkte wijk als deze al spoedig de riolen kapot", meent de ont werper. Zijn buurman J„ J, Balk: „Ik heb geen hekel aan vogels, maar wel als mijn anto eronder staat Ik snap dat zin-doordrijven van de gemeente niet. Dit plein heeft nu één in- en uitrit. Daarmee is het bijna een persoonlijk hof! Mag het plein het dan zelf uitmaken?" In het gemeentelijke plan is ech ter sprake van twee geschei den rijbanen* een inrit en een uitrit. „Daardoor ontstaat een ventweg, evenwijdig aan de Eduard van Bemumlaan, die langs één blik loopt, vlak langs de kelders. Dat wordt een levensgevaarlijke situatie, en bovendien een lastige zaak om in of uit een kelder te komen. Ook zou die ventweg wel eens akelig druk kunnen worden, gezien de plannen van de gemeente met de Van Bemumlaan", aldus Van Bal veren Hechts van het Van Zantenplein komt een drukke? ventweg. Vlaardingen Geen. schijn van kans maakt de gemeente Vlaardingen op een subsidie als tegemoetkoming in de ge maakte kosten voor het struc tuurplan. De kosten voor dit plan, dat der richtlijnen moet aangeven voor het te voeren beleid voor een periode van tien jaar. ko men neer op ruim eén miljoen gulden. In de gemeenteraads vergadering van juni hoopt het college van burgemeester en wethouders het structuur plan definitief goed te keuren. Op het ministerie is een aparte pot „plankosten". Het geld uit deze pot wordt echter alleen verstrekt aan zogenaamde groeikernen en groeisteden, die een structuurplan hebben gemaakt. Die gemeenten krij gen dan meestal een welkome tegemoetkoming. Voor Vlaardingen is dat er ech ter niet bij. De gemeente gaat niet door voor groeikern- of stad. Maassluis Een aantal bewo ners van de Berliozstraat heeft in een brief aan de ge meente van Maassluis zijn misnoegen uitgedrukt over de speelplaats die nu in de straat wordt aangelegd. De bewoners zijn bang dat klei ne kinderen die in de hoge khm palen klimmen, zullen vallen. Daarnaast maken zij er bezwaar tegen dat de speel plaats zo vlak bij de huizen is gesitueerd. „Vermeiing van de bloem- en plantenbakken zal daarvan het resultaat zijn", aldus de bewoners, „Ten derde vinden wij het on juist dat door de aanleg van de speelplaats een aanslag op de parkeergelegenheid wordt gedaan. Bovendien is schade aan auto's door met autostep of fiets rijdende kinderen met denkbeeldig", schrijven zij tn een brief aan de gemeente- Zij zijn er niet tegen dat er een speelplaats komt, zeggen ze. maar wél tegen de plaat waar hij komen moet. Maassluis De afdeling stads ontwikkeling van Maassluis onderzoekt hoe een einde kan worden gemaakt aan de onge wenste verkeerssituatie op de Markt. In een brief van 16 november 1977 had Jaap van de Griend (PPR/PSP) bij het college aangedrongen op maatregelen. In dit verband denkt hij aan het instellen van p arkeerver boden. Vlaardingen Het Vlaardingse college van B en W wil adhesie betuigen met het Schiedamse standpunt inzake de Rijkswegen 19 en 24. De Schiedamse dagelijkse bestuurders hebben een brief gestuurd aan burgemeester Wim Kieboom ec zijn wethouders, waarin uit de doeken, gedaan wordt welk standpunt de gemeenteraadsvergade ring op 29 november '77 in Schiedam heeft ingenomen: de aanleg van Rijksweg 19 moet voorkomen worden, zodat het vrij te komen trace met gebruikmaking van de bestaande mogelijkheden ondermeer gebruikt kan worden als wijkverbmdingsweg, de grond die vrijkomt zal m plaats van verkeersvoorzierangen bestemd worde- n voor recreatie en groendoelemden. de aanleg van Rijksweg 24 moet geschrapt worden uit het structuurschema Verkeer en Vervoer. Een eventuele aanleg zou ernstige nadelen hebben voor het woon- en leefmilieu Het schrijven uit Schiedam is als ingezonden brief op de agenda gezet van de Vlaardingse gemeente raadsvergadering, die volgende week woensdag gehouden wordt Vlaardingen „Ais u niet zeer binnenkort scherp reageert, dan haait uw pian het niet". Deze welge meende raad gaf gisteravond de heer A. van Dien van het Landelijk Samenwerkingsverband Bouwen en Wonen aan het Vlaardingse college mee aan het einde van een informele bijeenkomst van de ge meenteraad. „U moet mét een zware delegatie naar de minister", zo vindt hij. Doel van deze bijeenkomst was de raadsleden op de hoogte te stellen van de stand van za ken rond de ontwikkeling van het centrumgebied Holy- Noord. De heer Van Dien is bang dat door alle ingewikkel de ministeriele procedures, papierwinkels en interdepar tementale communicatiestoor nissen het plan gevaar loopt. „Het zou niet de eerste keer zijn als door allerlei vertra gende factoren bij de hogere overheid een plan wordt ge torpedeerd". Het draait hierbij allemaal om het geld dat nodig is voor een- ongelijkvloers openbaar ver voer. 2oaIs het Vlaardingse college dat graag ziet. Ten minste, als er een (snel)-tram moet komen. Heel duidelijk het wethouder Bas Goudnaan doorschemeren dat het hele maal nog niet zo 2eker is dat er een sneltram komt, laat staan een ondergrondse. „Om de doodeenvoudige reden dat Rotterdam met verder wü gaan dan het Marcomeplem", zo zei Goudnaan. in elk geval hebben de raadsle den nu dan eindelijk wat meer een idee gekregen van hoe het er straks ongeveer moet gaan uitzien. Namens bet stedebouwkundige bureau Kuiper Compagnons uit Rot terdam hield de heer J. A. van Bendegom aan de hand van dia's, kaarten en schetsen een inleiding over de stedebouw kundige opzet van het cen trumgebied. Hierbij legde hij vooral de nadruk op het sa mengaan, de integratie, van het wonen, winkelen en leven. „We hebben geleerd dat het apart bouwen van winkels en woningen (flats) de samenle ving en de sfeer niet ten goe de zijn gekomen. Daarom, geen op zichzelf staande blok kendozen meer". De gedach ten gaan daarom uit naar speelse vormen met hoogte verschillen, zodat er een geva rieerde en terrasvormige op bouw komt. Ter illustratie bet hij enkele „gedachten" en „krabbels" van de architecten zien. Hoe snel deze „krabbels" echte, werktekenmgen worden aan de hand waarvan wordt ge bouwd zal afhangen van de vlotheid, waarmee het rijk fi nanciële steun toezegt. Schiedam Schiedam Een ambtelijke werkgroep heeft plannen in de maak om blinden en slechtzien den te helpen bij het over steken van drukke ver keerspunten. Op het stadskantoor denkt men eraan bij een aantal voet gangersoversteekplaatsen een installatie neer te zet ten, die gaat zoemen zo dra het licht voor voet gangers op groen springt. Dat hieraan wordt gewerkt, bleek deze week oen PPR—raadslid Herman Noordegraaf informeerde naar de mogelijkheden voor dergelijke zoemlich- ten. Een blind lid van de radicale partij had hem daarnaar gevraagd. Tot ie ders blijde verrassing bleek dat wethouder Chris Zijdeveld al opdracht had gegeven om die mogelijk-, heden te onderzoeken. Bij zijn regelmatige bezoek jes aan de Noorse stad Bergen had de 'wethouder namelijk al kennisge maakt met de zoeminstal- latie. Hij werd daarvan zeer verruken lichtte zijn ambtenaren in. Op welke ïermijn de zoem- lichten er kunnen komen, is echter nog een open vraag. Coco met zijn eigenares se. Hij staat nu nummer zes op de Top Tien voor spre kende vo gels. Op Top Tien voor sprekende vogelsr Coco is de nieuwste Schie damse ster. Met de kreet „*n middagje AVRO" is deze sprekende graspar kiet van de familie Van der Stelt op de zesde plaats gekomen van de Top Tien der best spreken de vogels. De lijst is een ideetje van het vogeltijdschrift De Imitator. Op nummer één staat momenteel Lorreke, een grijze roodstaart pape gaai uit Deventer, met de kraker „Glaasje op, iaat je rijden". „Brigitte Bardot is een lekker stuk" van Jaco, de papegaai van TV- komiek Bueno de Mesqui- ta, is van de nieuwste hit parade verdwenen. Schiedamse Cöco is op de hitlijst gekomen door mee te doen aan de wedstrijd die de AVRO-radio heeft uitgeschreven voor pape gaaien, beo's en parkieten die ,,'n middagje AVRO" kunnen uitspreken. Na een cassettebandje met die kreet te hebben opge stuurd dingt de familie uit de Middelharnissestraat mee naar de hoofdprijs: een gouden veer. „Hij kan veel meer dan al leen die kreet", aldus me vrouw Van der Stelt over de drie jaar oude graspar kiet", Van het liedje in de holle boom zingt hij wel vier zinnen achter elkaar. Je moet het hem wel een' tijdje voorzeggen. Als je Coco een sinaasappel geeft ivordt ie helemaal gek. Dan zegt ie alles door el kaar". Bij het maken van de foto hield Coco gister middag zijn snavel. „Dat zal je net zien. Dat komt omdat ie vreemde gedich ten ziet. Dan zegt ie niets", aldus mevrouw Van der Stelt. Vlaardingen De werkgroep van de consumentenbond is van plan om op korte termijn een onderzoek te verrichten naar de bereik- en bruikbaar heid van de openbare (en an dere gebouwen voor met na me gehandicapte mensen. Dit kondigt de werkgroep aan m een brief aan het college van burgemeester en wethou ders. In het schrijven wotdt tevens medegedeeld, dat de werkgroep het zou betreuren, indien de gemeenteraad zou besluiten geen krediet beschi- knaar te stellen voor die aan gepaste entree bij openbare gebouwen. Rijksdienst benieuwd naar (industriële) mogelijkheden Schiedam De rijksdienst voor monumentenzorg maakt binnenkort een „historische wandeling" door de oude bin nenstad. Het doel is de moge lijkheden met de Schiedamse monumenten te bezien, voor al ook waar het gaat om in dustriële bestemming, waar voor grote aandacht bestaat. Dat alles deelde begin deze week Jan Goed. staffunctio naris van de afdeling stads ontwikkeling m het stadskan toor, mee aan de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning. Of de gemeente mag meewandelen, en wanneer één en ander plaatsvindt, is nog onbekend. „De rijksdienst is daarin tamelijk autonoom", zei Goed gistermiddag nog. Tijdens de commissievergade-. ring kwam vooral PPR-raad- shd Herman Noordegraaf met suggesties. „In de wet is geen onderhoudsplicht opgenomen, die de bezitter van een monu ment kan worden opgelegd om verval van het gebouw tegen te gaan", aldus Noorde graaf, die hoopt dat plaatse lijk wel bepaalde eisen gesteld kunnen gaan worden, als bin nenkort een herleefde com missie voor monumentenzorg aan het werk gaat. Mogelijk wordt daarbij de Bond Heem schut ingeschakeld. Verder informeerde Noorde graaf naar de rol, die de wel standscommissie kan of zal spelen in het monumentenbe leid en ook vroeg hij m welke mate rekening zal worden ge houden met het straatmeubi-t lair. „Het zou leuk zijn als lantaarnpalen, hekjes, banken en ook urinoirs goed passen bij gerestaureerde gebou wen", zei de radicaal, PvdA'er Aad Wiegman drong aan op een snelle komst van een monumentenplan, zodat Schiedam er op tijd bij is als het ministerie van erm aan zijn meerjarenplan gaat wer ken. Maasland Zaterdag houdt postzegelvereniging Posita de eerste bijeenkomst in dit jaar. De agenda vermeldt een der tigtal kavels uit Turkije. Ne derland, de Nederlandse An tillen en Surinam3!. De bijeen komst begint 's n iddags om 2 uur in de lagere land- en tuinbouwschool aan de Com mandeurskade. Jonge renhuiavesting Schiedam Het actiecomité, dat huisvesting voor jongeren gemakkelijker wil maken in Schiedam, heeft sinds de op richting eind vorig jaar ruim achthonderd handtekeningen opgehaald. Voorlopig gaat deze actie nog enige tijd door. Daarna ligt het in de bedoeling de lijsten met handtekeningen aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders. Het zogenaamde Komitee Jon geren huisvesting Schiedam (KJS) eist zo benadrukte actievoerder Frans Schippers gisteren meer goede en goedkope woningen voor jon- Pfovn m de cfad. terwijl rkve groep niet mag worden ach tergesteld bij andere woning zoekenden. Spreekrecht Wie bepaalde advies- en bij standscommissies iets wil ver tellen kan dat straks ook in Maassluis doen. In navolging met andere gemeenten, zoals Vlaardingen, krijgen de bur gers uit deze stad aan de Wa terweg ook de gelegenheid zich te uiten voor de aanvang van een commissievergade ring. Het college van B en W van Maassluis stelt de raad voor daar de verordening op aan to Het Holyziekenhuis zoals het er in de toekomst - over circa tienjaar - komt uit te zien. De wit-ge- kleurde gebouwen van deze maquette vormen de uitbreiding zoals het bestuur zich dat voorstelt. Het eerste dat aan de beurt komt is de uitbreiding van de revalidatie-afdeling, rechts op de foto. Directie en bestuur vertrouwen er op dat zij aan het eind van dit jaar toestemming van de staatsse cretaris krijgen voor de noodzakelijke verbou wingswerkzaamheden. Andere „wensen" zijn onder meer het uitbreiden van het laboratorium met een klinische afdeling, de rontgen-afde ling, polikliniek. EHBO, trappenhuis en niet te vergeten de totaal nieuwe operatie-afdeling. In onze krant van donder dag 10 november 1977 deelde geneesheer-directeur dokter J H. Trommel mee dat het hier gaat om een meerjarenplan, waarvan de bosten circa dertig miljoen gulden bedragen Hoogst noodzakelijk is de aanpassing van de operatie-afde ling aan de huidige eisen op dit gebied. De nieuwe operatiezaal wordt over de aanvoerroutc ge bouwd. De huidige operatie-afdeling - thans gevestigd op de eerste verdieping van het centrale gebouwencomplex - zal m de toekomst worden ingericht voor het uitvoeren van kleinere operatieve ingrepen. Ook de hoofdingang wordt verplaatst; deze komt bij het nieuwe trappenhuis. De maquette is vandaag openbaar gemaakt ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de nieuwbouw van de ziekenhuis-apotheek. De uitbreiding hiervan werd urgent toen deze in het oegm zeventig ook de medicijnen moest gaan leveren voor de twee ziekenhuizen m Schiedam, alsmede de verpleeginrichtingen in dit gebied. asgBwasgigysmaBSBB Vlaardingen De 30-jarige voorman A. van de W. is gistermiddag bekneld geraakt tussen een kabeihaspel en de laadbak van «en portaal kraan. De man is ter observatie in het Hoiyziekenhuis - opgenomen. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op het terrein van de firma Jansen aan de Ampèrestraat te Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1