SCHIEDAMSCHE CQU KLEIN BLIJDORP Maassluis voor tonnen opgelicht De Lindenhof op de historische agenda II Goedkeuring in maart verwacht wj Peuterwerk op losse schroeven Slopers storten zich op centrum uit commissies Geen drempels Vondellaan wêsmMMi fti! Kostbaar servies gestolen Enorm succes KSCA woedend op wethouder Posthoorn: Open haard oorzaak brand Voorzitter niet objectief a Na kritiek directeur Fflusis Tol nu toe twee arrestaties Twee zieken Maandag 30 januari Z978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendicnst 144144 - 103de jaargang no. 26014—8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Holyziekenlmis Schiedam Uit een woning san de Wa rande in Schiedam is voor circa. 3300Q duizend gulden aan zwaar verzilverd ta felservies gestolen. De inbrekers zijn het huis binnengekomen door een keukenraam te forceren. De be woonster van het huis, de 61-jarige C.EB. was niet thuis. breidt verder uit Ook tie ko miek van de Schiedamse gemeente- 5 raad, Gerard 1 O Verhulsdonk, i bad het ken- nc neiijk uitste kend naar de zin. Het is dan ook een grandioos succes ge worden, het benefietfaal voor de zieke nomroep dat zaterdag- Schiedam Bij de Vondellaan en directe omgeving komen geen verkeersdrempels. Bij 1 de komcade opknapbeurt van de straat gaat de gemeente proberen het verkeer af te remmen door de trottoirs te verbreden- Bil deze „flessen halzen" of Muizen", waar maar een auto gelijktijdig door kan rijden, werden nieu we bomen geplant. Midden op de kruispunten worden ook "mini-rotondes" aange legd. Ook bij de nabijgelegen Graaf Florisstraat komen, op ver zoek van de buurtbewoners, geen verkeersdrempels. De aansluiting van deze straat met de Rembrandtlaan wordt veranderd. Momenteel is het voor de brand weer en de vuilniswagens vol gens de dienst gemeentewer ken onmogelijk om in de Pot- gieterstraat te komen. Reden is de hoeveelheid geparkeerde auto's. Bij de reconstructie van deze buurt in Schiedam- West wil de gemeente daarom het aantal parkeerplaatsen in deze straat verminderen. Het zelfde geldt voor de J.A. Al- berdingk Thijmstraat. De Rembrandtlaan zal een en an der moeten opvangen. Over de plannen wordt van avond uitleg gegeven in de Dr. de Visserscboot. Deze bij eenkomst voor buurtbewo ners begint om half acht, zoals wij vrijdag reeds in de krant meldden. Vlaardingen Het bestuur van het Holyziekenhuis hoopt eind februari, begin maart van het College van Ziekenhuisvoorzieningen te vernemen of het reeds geruime tijd geleden ingediende plan voor de uitbreiding van de afdeling fysiotherapie is goedgekeurd. Het college adviseert de minister van volksgezondheid, die uiteindelijk toestemming moet verlenen. De stichtingskosten, waaronder on der meer begrepen de bouw- en inrichtingskosten, bedragen vier miljoen gulden. Medio februari stuurt het zie kenhuisbestuur het complete structuurplan van het Holy ziekenhuis naar het College structuurplan van het Holy ziekenhuis naar het College van Ziekenhuisvoorzieningen, dat in Utrecht is gevestigd. Het structuurplan omvat een in fases opgesteld ingrijpend verbouw Lngsplan waarvan de kosten circa 30 miljoen gul- eten bedragen en dat waar schijnlijk pas in de tweede helft van de tachtiger jaren gerealiseerd zal zijn. Dat het plan er doorkomt staat zo vast als een paai boven water, zo liet architect ir. Ro bert Willink b.i. van het archi tectenbureau Eijkelenbooro, Gerritse en Middelhoek uit Rotterdam vrijdag weten tij dens de officiële opening van de nieuwe ziekenhuisapo theek. "Wanneer wij het aan tal bedden in dit ziekenhuis delen op het totaal aantal vierkante meters vloeropper vlak, dan komt men op 61 m2. Dat is te weinig, want volgens de huidige richtlijnen dient dit 73 tot 78 m2 per bed te zijn". Geneesheer-directeur dokter J.H. Trommel bevestigde wat oe architect zei en deelde des gevraagd mee, dat de bouw van de uitbreiding van de af deling fysiotherapie circa een jaar zal duren. Wanneer de toestemming van deze minis ter afkomt, valt met geen mo gelijkheid te bezien, omdat deze afhangt van de financië le mogelijkheden van het Rijk en niet te vergeten de priori teit van het project De heer Trommel hoopt echter dat be gin volgend jaar de ministe riele goedkeuring afkomt. Tijdens de openingsceremonie Schiedam Woedend is de Katholieke Stichting voor Sociaal Culturele Arbeid op wethouder Her man Posthoorn, Reden van dit grote ongenoegen is het intrekken van het voorstel tot subsidiëring van peuterspeelzaal De Ukkenput. Het bestuur van de stichting wil dat de gemeente de steun alsnog doorzet, omdat anders het peuterwerk in Schïe- dam-Zuid op losse schroeven komt te staan. Aan burgemeester en wethou ders en een paar raadscom missies heeft men daarover een brief geschreven. In dat schrijven, dat ook is onderte kend door de leidsters van de peuterspeelzaal, wordt tevens geklaagd over de onbereik baarheid van Posthoorn. "Ongemotiveerd", zo betitelt de KSCA de manier waarop het subsidieringsvoorstel is afge voerd van de agenda voor de onlangs gehouden gemeente- Vlaardingen Oververhitting van het rookkanaal van een open haard is er de oorzaak van dat zondagavond de slaapkamer van een woning aan de Julianalaan gedeelte lijk is uitgebrand. De direct naast het rookkanaal gelegen steunbalk van de slaapkamer was gaan schroeien en had tenslotte vlam gevat. Onlangs nog heeft de brandweer gewe zen op de gevaren van open haarden indien deze onoord eelkundig worden aange bracht en/of gebruikt. raadsvergadering. Na de ver wachtingen die wethouder Posthoorn had gewekt gaat dit volgens de stichting lijken op onbehoorlijk bestuur. Het is de KSCA volstrekt ondui delijk waarom hiertoe werd besloten. In de boze brief vraagt men dan ook om nade re motivering. "Er moeten ernstige redenen zijn om tot een dergelijke handelwijze te komen. Het is voor ons een uitermate be langrijk agendapunt. Als de subsidiering met door gaat moeten wij opnieuw onze parttime leidster ontslaan, hetgeen voor haar en zestig peuters en hun ouders onaan vaardbaar is. De gevolgen van een dergelijk besluit komen geheel voor uw rekerung", zo schrijft men het college." Ge bleken is ook dat afspraken met de wethouder tuet of al leen na zeer veel moeite te maken zijn. In het zeldzame geval dat er van overleg spra ke is worden van gemeente wege nog twijfels geuit over de representatie. Wanneer dit het maximum is van de leu2e de burger bij het bestuur te betrekken, lijkt het ons beter deze leuze bij te zeiten in de kast kretologie". van de apotheek voerden het woord: dokter J.H. Trommel, wethouder drs. IJsbrand van der Velden - die de officiële opening verrichtte -, architect Robert Willink en aannemer J. van Gastel uit Vlaardingen, Tot slot van de plechtigheid wierp apotheker J. Boog een blik in de nabije toekomst. Er wordt binnen de kring van' ziekenhuis-apothekers hard gewerkt aan een nieuw distri butiesysteem, waarbij de aan dacht meer en meer gericht zal worden op de patiënt. Een van de' gevolgen hiervan zal zijn het zogenaamde eenheids- afleveringssysteem, Dat wil zeggen dat elk pilletje en poe dertje apart wordt verpakt en geetiketteerd, zodat een bete re controle op de patiënt mo gelijk wordt. Veel lof kregen ook toegezwaaid de 25 mede werksters uit de apotheek, al smede apothekeres mevrouw J.C. van Rossen-Iburg die sa men met wijlen apotheker Backer de ziekenhuisapo theek op poten heeft gezet en heeft uitgebouwd tot wat deze thans is. avond- gisterochtend in alle vroeg te nog heeft plaatsgevon- m bow- Lange Haven. ling Musis Sa crum aan de sie op pagina 3. Vlaardingen Het bruist van de sloopactiviteiten in het centrum van Vlaardingen. In het kader van de stadsver nieuwing zal op verschillende plekken een aantal panden met de grond gelijk worden gemaakt. Nieuwbouw zal er voor in de plaats verschijnen. En daarmee geeft Vlaardin gen in vergelijking met Schiedam het goede voor beeld. Vandaag is of morgen wordt reeds een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden van het oude jongerencafé "t Praatje in de Waalstraat, dat in een nieuwe gedaante is her opend als paviljoen op hot Liesveld. Met enige spoed zal het (parkeerjterremtj e aan de Kuiperstraat/Waalstraat bou wrijp gemaakt worden, want op woensdag 1 maart wil wet houder voor stadsontwikke ling Bas Goudriaan de eerste paal in de grond slaan voor het project van vijftien pre mie-koopwoningen. Trou wens. Oók voor 31 mei de dag waarop de gemeente raadsverkiezingen worden ge houden hoopt Goudriaan de eerste paal te hebben ge slagen van de geplande Vis- bankflat aan de Blokmakers plaats. Nadat 't Praatje is ge sloopt, komt de oude Erica- school aan de Zomerstraat aan de beurt. Hiervoor in de plaats moet een gloednieuw Open Jongerencentrum ge bouwd worden. De sloop van de Ericaschool is gepland eind februari/begin maart. Vervolgens wordt een reeks panden op de hoek van de Scbiedamseweg/Oosthavenka- de bedolven onder de slopers hamer (het betreft hier de panden kadastraal opgeno men Oosthavenkade 5, 6 en 7 en aan de Schiedamseweg 10a. b, c en d en 12) Op het leeg te komen terrein zullen 37 woningen inclusief winkel ruimte geerceerd worden. Dan nog zullen de slopers met klaar zijn. Want in de Fuik straat moet ook een stel pan den met de grond gelijk ge maakt worden, waarvoor nieuwbouw zal vernjzen Hoek van Holland De huisartsen uit Hoek van Holland stappen uit de commissies en sub-commissies van de deelge- meenteraad. De artsen R. J. D. de Groot, A. IV, L. Hut en A, M. Venker hebben het dagelijks bestuur per brief van hun besluit op de hoogte gebracht. Als argument noemen de artsen dat de voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Volksge zondheid en de subcommissie die zich bezighoudt met de eventuele vestiging van eeu medisch centrum, de PvdA-er J. van Belkom, niet objectief is bij het leiden van de vergaderingen en het benaderen van de problemen. Door dokter Venker waren de artsen ais waarnemer/deskundige in deze commissies vertegenwoordigd. Volgens de artsen zou Van Belkom alleen die punten belich ten die gunstig zijn'voor de vestiging van een medisch" centrum en daarom zien de artsen geen heil in een verdere samenwerking. Overigens hebben de artsen alleen een adviserende stem in de commissies namens het Sociaal Contact Orgaan. Zij zijn dus geen officieel lid van de deelgemeentcraad. Het Sociaal Contact Orgaan, de zogenaamde „Social Inn" is formeel nog niet op de hoogte gesteld van het besluit van de artsen. Verwacht wordt echter dat men zich achter het standpunt van de artsen schaart. 0 Een drukte van be lang was hef zaterdag in de Juliana van Stolberg- schooi en de dependen ce van Da Klaprooskleu terschool aan de Groen van Prinstererstraat in Vlaardingen. Cavia's, kippen, hamsters, konij nen en witte mui zen allemaal zaten zrj keurig in hun hokje mooi te zijn De kinderen hadden hun traditionele kleindierenshow en de vaders, moeders en be kenden mochten een kijkje komen nemen. De inzending was overwel digend Vandaar dat de jury handenvol werk had om de prijswinnaars aan te wijzen Uiteindelijk streken de dieren van Metidy van de Marei, Wendy Witberg en Sylvia Hardenbol met de hoog ste eer. Maar, daar bleef het met bij Er werd ook heel wat afgeboötseerd en gete kend Hier volgen de ad- spirant Karei Appels en ZadkinesIngrid Zwart- veld, Mirjam Rietdijk, Sissi Oostveen, Ray mond de Boode, Marcel Zwarts. Wilco Verhulst, Manella Komngs, Bianca den Breems, Debbie Oostveen, Betty Buiten dijk, Adrie Meyer, Fred Bos. Johnny Chuttoo, Dogan BagiranFrans Bredius, Conna van Vliet, Rosita Cramer, Vincent Vermeulen, Mark Scholte, Dennis van de Valk, Rene Vrij- enhoek. Kees Vorhaaren. Arjen Wielemaker en Syl via Hardenbol. Duidelijk Maassluis De Maassiuise politie heeft de directeur en de uitvoerder van een grond verzetbedrijf uit Oud-Beijeriand aange houden. Beiden worden ervan verdacht de gemeente Maassluis voor enkele tonnen te hebben opgelicht. Tegen een andere verdachte, een ex-werknemer, is proces-verbaal opgemaakt. Het gaat om de 45-jarige direc teur C. K. uit Goudriaan en diens uitvoerder de 27-jarige J. B. van H. uit Ottoland. Beiden hebben in de afgelo pen jaren veel te hoge decla raties voor onder meer gefin geerde aanschaf van aanne mersmaterialen bij de ge meente ingediend. Ook de 39-jarige J. S. uit Slied- recht is in verband met deze zaak aan de tand gevoeld. S. werkte tot medio vorig jaar bij hetzelfde bedrijf. Hij heeft toegegeven aan de malversa ties te hebben meegewerkt. Daar zijn aandeel kennelijk minder groot is, is S. na het opmaken van een proces-ver baal voorlopig op vrije voeten gesteld. Hoe de gemeente of de politie achter deze omvangrijke op- lichtingsaffaLre is gekomen wü de politie m het belang van het onderzoek nog niet zeggen. Het aannemersbedrijf stond bij de gemeente gor-d aangeschreven en deed al ja ren zaken met haar. Hierdoor is een zekere vertrouwensba- sis ontstaan Het is dan ook nog met bekend van wanneer de opkchtmgspraktijken date ren. Evenmin is het bekend of nog meer aanhoudingen zul len volgen. Het onderzoek is in volle gang. Maassluis De 45-jarige P. J. 2. uit Maassluis is met ver wondingen aan het gelaat in een ziekenhuis opgenomen, nadat hij met zijn auto op de Merellaan in Maassluis tegen een vrachtwagen was gebotst. In deze laan stond oen zieken wagen waarin zojuist een zie ke werd gedragen. Z- lette even te veel op de ziekenwa gen en te weirug op het ver keer. Een vrachtwagen die uit de Spechtslraat kwam zag hij tc laat. Z. mocht met dezelfde ziekenwagen naar het zieken huis worden vervoerd, als pleister op de wonde is dat de kinderen hun beste beenlje hebben voorgezet in hun kleine Bhjdorp Schiedam De Lindenhof-kwestie komt weldra als het belangrijkste punt op de agenda van de historische vereniging van Schiedam. Cees van. der Geer zal niet aarzelen om de vereniging, waar van hij secretaris is, "met de neus te drukken" op de verpaupering van dit voormalige weeshuis. Restauratie van het monument aan de Lange Achterweg is een dringende noodzaak. "Ik wü wel vooropstellen, dat de gemeente natuurlijk de eerstverantwoordelijke is", aldus Van der Geer. Zelf kon de vereni ging volgens hem nog mets daadwerke lijk ondernemen, omdat de statuten nog steeds bij de notaris ui behandeling zijn. "En zouden wij daarco vooruitlopen, dan kunnen de bestuursleden hoofdehjk wor den aangesproken, omdat bij hen dan de verantwoording bgt, en met bij de leden vergadering", aldus Van der Geer. Zijn woorden zijn een reactie op het ver wijt van Frans van Rijsbergen, directeur van bowling Musis Sacrum, aan het adres van de historische vereniging. Vol gens Van Rijsbergen heeft het genoot schap helemaal geen durf om bijvoor beeld de Lindenhof aan te kaarten, ter wijl wel kanttekeningen worden gezet bij gerestaureerde monumenten zoals aan de Lange Haven. "Is het nou nodig om van een fraai en duur opgeknapt pand, waarin nu een restaurant zit, toch nog op te merken dat er vroeger een schoen lappertje in zat en dat het zo jammer is, dat de zaak nu op andere leest ge schoeid is*'" zo sprak Van Rijsbergen in onze krant van donderdag jongstleden. Van der Geer daarentegen- "Ons zoiets verwijten, dat noem ik stc.nmuig kwe ken. Het toch zo, dat er vroeger een schoenlappertje in zat' Alleen dat gege ven, zonder commentaar daarop, heeft bijvoorbeeld gestaan m ons tijdschrift Scyedam Ik weel namelijk ook wel, dat over het algemeen een huis na renovatie andere bewoners krijgt Dat een restau rant en een bowlingbaan dc emge moge lijkheden zijn voor een gerestaureerd monument, is nogal logisch. Daar heb ik ook mets over gezegd. En verder: als Van Rijsbergen nog meer wü inbrengen, kan hij gerust lid worden van onze ver eniging. Dan heeft hij een stem".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1