spmw Volop spanning bij zaalvoetbal r~ hingen verrast Van Slobbe „We kunnen 't wel vergeten Kapiteip Rob n Ruime overwinning voor The Green Eagles Jeugd bij FCH'66 Coach Lex Mastenbroek: De Ooievaars uitgeschakeld Alle drie thuis. Standen „ijtfDAG 30 JANUARI 1978 VD/SC, HOE KRIJGEN WE T VOOR EIK,AAR DE SOEP v PRECIES SOEOTE V MAKEN ACH, NU 15 Ze WEER TE DUN? 5\>f EI\J m KE3BEN GÊÊ/J y UROOD MEER! l^ÊPROBcCR^Ê S?I 'T EENS ,|p £5^3 AACfAtCTflC I m VADEP WJ5T T£ 3ÜËÏËM. PAT DE KKJ550WP ME WEEP 5658U&. HET Wc|0®Ëi_— 0MT0£?E^WBM2HEIE5' EN jWAl DOET 7^ VAMk* 1 'EESVOi 0»T5W5*.Ly^L NIET CM 7üN R&®0 «SÜ8* WA JOOST WEET, HOE ZE ItfV OVER ALS JE KPENKT Jt IN OKGEeUCTH£10/RAT W£ Ai SEWEEA- ZITTEiLL^c T,£5 WMÖ EEN MiirMise fa- MlUÊZMEMOOJf IJfÖE- SWflW TB WOHDEW DE MÜNENIET'HETGIN6 NIET OM M'J, MAAR OM OKiE J naam. gg^l 8§§I ÜS^ £N 191 JE M0Êt?K ww? afmaakte. En wanneer hij terug kwam. terugkwam op een ander Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschiint in het gebied Nieuwe Waterweg-noord {van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad {in Maassluis eveneens m combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L Lambregtse Redactie Schiedam:K. Kegel en W J. van der Post Redactie Viaardingen: J. Hazejager. K. Jonker en C. H. van Bremen, Sportredactie; B. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Viaardingen). De redactie Schiedam is gevest/gd aan de Broersvest Sa. tel, 262566 en 266046 postbus 137. Schiedam. De redactie Viaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110. Viaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32t77 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 0189?- 16143 Hoek van Holland: L. van Ootjen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Viaardingen, (tel. 010-354525, b.g g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bt] het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdao tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel, 010-144144, Haagsche Courant, tel. 070-624562. Hel Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14 30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d.. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 er voor zorgen dat ruemand die boot meer kan gebrui ken." Omar- wijst hem de* plek, waar de sloep ligt en met de kolf van zijn geweer wrikt Voisin een zwaar rots blok los, dat met een dreunen de slag op de sloep terecht komt In zijn schuilhoek heeft Jaap Terwinde alles gehoord. Hij weet ook, dat er een schip in zicht is en hoopt, dat dit Rob zal zijn met de „Laura". Maar dan hoort hij het hout van de sloep versplinteren, waarmee 2ijn laatste hoop is vervlogen. Maar hij moet zich wel schuil houden, want Voi sin staat nu natuurlijk voor mets. „Heet je zelf ook Rogier"11" ,,Het is mijn tweede naam, maar ik word wel vaak zo genoemd." „Dat vermoedde ik al. Je tweeds ik, je tweede naam." Arnold was verbluft. Hij keek van de één naar de ander. Daar was een weten, een verbondenheid. Maar voor het hem verder kon gaan hinderen, keek Fleur naar hem. „Liefde, trek je hier niets van aan. Jij bent vóór alles kunstenaar, jouw weten stroomt uil m je kunst. Ik.wie ben ik"1 Je hebt het weieens over een faun. Misschien ben ik inderdaad wat jij noemt: een faunkmcf. Ik weet ook niet hóé ik sommige dingen weet: 'k weet ze nu eenmaal Er zijn meer din gen die ik weet." Haar hand kwam klein en wit uit de wijde mouw naar hem toe. Hij kon die alleen maar in de zijne nemen en hee! even drukken. Haar ogen waren als diepe bronnen, waarin hun liefde waarheid was, concreet en eeuwig. Het verdrong e!k ander gevoel. „Ik geloot dat u.je er op een onbepaalde manier hee! dichtbij zet," zei Arno plotseling. „Zoals een kunstwerk deel is van de kunstenaar, voelbaar, hoorbaar is voor de kunstenaar, onweerstaan baar en met een schier eigen leven - want zo is het toch, meneer Wijdeveldt? - zo is Rogier - bij tijden - in mij geweest. Vaak voel de ik hem in elk deel van mijn lichaam: in mijn brem, waarin hij rondwoelde, er bezit van nam, tin telend in mijn vingertoppen, mijn tenen. Heef diep van binnen was hij, zodat het soms een vreemde pijn gaf in mijn borst en mijn maag zich samentrok. Ais Rogier was ik evengoed ,ik', dat was het vreemd ste. Alleen kon ik dan meer, kon ik andere dingen. Wat u goed vindt in" - hij wuifde naar het manu script, dat naast hem op de glazen tafel lag - „dit, is inderdaad door Rogier geschreven, door ik-Rogier, en het andere door ik-Arno. Het is allemaal op papier wat verte kend geraakt en meer gescheiden, verstopt. Misschien ben ik volsla gen krankzinnig. Het is een angst die mij vervolgd heeft al van heel jong af. Ik, in mijn gewone zijn- van-nu, Arno de Riemer, sorry. Arno Rogier Raolijr» (Riemer is de meisjesnaam van mijn moeder), heb altijd getracht geheel Rogier te zijn. Ik probeerde hem na te volgen, te kunnen wat hij moeite loos kan. Daarom heb ik getracht boeken te schrijven, onder andere - en dat lukte met. De kleine stukken die Rogier schreef, kwa men nooit af omdat hij uit mijn wezen weggleed en mij met de brokken iiet zitten, die hij niet punt.Lieve God, sorry, ik spreek wartaal." „Valt nogal mee." zei Fleur. „Kun jij hem volgen, liefde?" Arnold trok zijn wenkbrauwen sa men. „Zo af en toe." zei hij, „niet helemaal." Maar ergens resoneerden bewoor den van de jongere man met een bijna pijndoende felheid. Daar was de man in de modder - in de steen, in hemzelf - zoals Rogier in Arno"? Er was een zekere overeenkomst, een verband. „Als Rogier - om hef zo te blijven noemen - had ik ook dat wat ik als .overgangen' heb beschreven," ging Arno voort. „En de verklaring die ik - ook weer als Rogier - daarvoor heb gevonden, een ver klaring met een vraagteken overi gens, kan ik als Arno alleen maar aanhoren zoals ik in mijn manu script heb gedaan. Dat jullie naar mij willen luisteren en mij mis schien ten dele - begrijpen, is mij meer waard dan welke uitgave van mijn werk dan ook. Als ik de Rogier-vorm langer in mij zou kun nen vasthouder, langer achter el kaar aan wel te verstaan, zou ik in staat zijn het werk zo sf en om te werken dat het een voortreffelijk boek zou worden, meneer de lite rator. Maar het ligt builen mijn macht iets aan mijn Rogier-vorm te doen, die op te roepen of, als hij er is, te bestendigen. Zoais gezegd: na dat Viola wegviel is er iets veran derd in zijn vorm in mij. Hij was er nog wel, maar ik gleed niet meer in zijn wezen naar de vroege re eeuw mee over. Dat was na die brandstapelgeschiedenis vrijwel uit. Even een flits soms, zoals toen met die dierentuin en het water van het Rokin. En soms zie ik nog de dingen om mij heen zoals ze tr» die andere tijd moeten zijn ge weest. 2956 Voisin wü echter zekerheid heb- ben, dat Jaap Terwinde, als bij nog in leven mocht zijn, hem niet meer dwars kan zit ten. „Waar ligt die sloep?" vraagt hij aan Omar. „Cc zal Amsterdam Geheel vol gens de verwachtingen heeft Tempo Team van De Korenbeurs gewonnen. In een sfeerloze en onge zellig e Amsterdamse ac commodatie werd het een 8-2 overwinning voor de regerende landskampioen. Slechts individueel bood de wedstrijd enkele at tractieve momenten, met name waar het Hans Lin- gen betrof. Na zijn blessu re komt hij momenteel sterk terug, wat hij in de strijd om de NTTB-cup al bewees. Hij won daar van stadsgenoot Nico van Slobbe, en dat bleek geen uitschieter. Want langen won nu weer van Van Slobbe, nadat hij in de derde partij van de wedstrijd ook al verraste tegen Bert van der Helm. Het bleef bij deze twee suksessen van hingen, want verder kon De Ko renbeurs de Amsterdam mers niet bedreigen. De goede vorm van Hans Lin- gen is voor Tempo Team overigens een reden te meer bezwaar te blijven aantekenen tegen de natio nale selectie. Van der Helm en Van Slobbe zijn het niet eens met bonds coach Bert Schoofs, die enkele jeugdspelers aan de selectie toevoegde. Schiedam Bij de voet balvereniging FC Nieuwland '66 is men gestart met de oprich ting van een jeugdafde ling. De Schiedamse vereni ging is hiertoe overge gaan omdat men al eni ge verzoeken heeft ont vangen om, op toer nooien buiten de senio ren, ook. met een jeugd- team in te schrijven. De voetbalvereniging Maasstraat uit Den Haag, een vaste deelne mer aan het jaarlijkse toernooi van FCN, heeft de Schiedamse dub eveneens uitgenodigd met een A-team m te schrijven op haar inter nationaal toernooi. De opgerichte jeugdcom missie zoekt echter nog naar enkele jeugdige voetballers, die zich zo spoedig mogelijk dienen te melden bij het be stuur van de FC Nieuw land '66, telefoon Qlö- 266514 of 706603. Volgens Schoofs kon hij niet anders, omdat Lingen zich al aan het begin van het seizoen afmeldde wegens een blessure, terwijl René Hijne bedankte wegens studie- en verenigings be lang. Voorlopig stelt Tem po Team zijn spelers niet meer voor de nationale se lectie beschikbaar, in af wachting van een gesprek met het dagelijks bestuur en de sportcommissie. Of Hans Lingen zich even tueel weer beschikbaar zou willen stellen, is nog onzeker. De Schiedammer bedankte immers juist vanwege die regelmatig te rugkerende armblessure. Met zijn overwinningen op Van der Helm en Van Slobbe, vestigde Lingen in ieder geval weer de aan dacht op zich. De uitslagen: Hijne—Van den Broek 21-14 en 21-16; Van SlobbeVan den Ham 21-18 en 21-11; Linge- nVan der Helm 15-21 en 19-21; dubbel Van der Hel m/Van Slobbe—Van den Broek/Van den Ham 21-15 en 21-9; Van SlobbeVan den Broek 21-3, 21-13; Hij ne—Lingen 22-20, 21-15; Van der Helm—Van den Ham 21-10, 25-23; Van SlobbeLingen 18-21, 14- 21; Van der Helm—Van den Broek 21-16, 21-13; Hijne—Van den Ham 18- 21, 21-10 en 21-16. Schiedam Het volleybalteam van Passage VCJ heeft het in de belangrijke wedstrijd te gen concurrent YUM uit Hoogvliet niet gered. De Schiedammers verloren de wedstrijd met 3-1, en ver speelden daarmee de kans om leider in de eerste klasse te worden. Trainer/speler Lex Mastenbroek zei: „ik geloof dat we het nu wel kunnen vergeten. Theore tisch blijven we natuurlijk kanshebber. De achterstand is ook niet zd groot, maar in de praktijk zal het wel erg moei lijk worden, vooral omdat er naast ons en YUM nog twee kandidaten voor de titel zijn. Dat zij allemaal fouten zullen maken, daar mogen we met op rekenen Wij hadden moe ten winnen, dan hadden wjj het. met alleen de belangrijke wedstrijd tegen Volley II, nog in eigen hand gehad" Toch is Passage afgelopen za terdag met kansloos geweest. Afgezien van de eerste set, die met 9-15 duidelijk werd verlo ren, heeft het een overwin ning of minstens een gelijk spel tot het laatste toe in eigen hand gehad Zonder de ge blesseerde Peter van Narden, werd er toch goed gestopt. Maar tegen YUM faalde de aanval en vooral het blok liet het afweten. Het verschil tussen Passage en YUM lag vooral in de mentali teit De bezoekers gingen bij een achterstand steeds feller knokken, terwijl de thuisclub al gauw het hoofd liet zakken. Nadat Passage in de tweede set met 15-13 de stand op 1-1 had gebracht, ging het mis. In de derde set kregen de Schie dammers alle kans de wed strijd naar zich toe te trekken. Voortdurend hadden zij een voorsprong, maar een fei YUM wist toch weer langszij te komen Via 6-0 werd het 12-6 en toen het zelfs 13-12 werd bleken de bezoekers over de sterkste mentaliteit te beschikken en pakten met 13- 15 de setwinst. Ook in de vier de set nam Passage de lei ding Bij de stand 9-5 leek een gelijk spel bereikbaar. De be zoekers dachten daar anders over en zetten de achterstand om in een 9-12 voorsprong. Zelfs toen kwam Passage nog terug en met 14-13 en 15-14 bereikten zij tweemaal een setpoint, alvorens zij ook deze laatste set met 15-17 moesten afstaan. LEX MASTENBROEK nog meer kandidaten Schiedam De rolsloelbasket- balploeg van de invaliden sportvereniging De Ooie vaars zijn door een 82-20 ne derlaag in de tweede ronde uitgeschakeld voor de beker. In de Amsterdamse Apollo- Jial had de Schiedamse ploeg totaal niets in te brengen te gen Antilope uit Leersum. Aanvoerder van De Ooievaars Joop Simons over de wed strijd: „O.ngeloofelijk wat een ploeg dat is. Wat dat betreft komen wij nog veel te kor. Het blokken en de manverde- diging was bij Antilope uitste kend verzorgt". Het is voor de Schiedammers een eervolle nederlaag gewor den Antilope is het sterkste team van Nederland. Van de zes spelers komen er vijf re gelmatig uit voor de selectie van het nationale team. Met sterspeler Leo van Eyk heeft het team ook voor de competi tie in de eerste divisie nog geen nederlaag geleden. AJ met al is het een leerzame wedstrijd geweest voör De Ooievaars. Zijn plaats werd op uitstekende wijze waarge nomen door coach Rob Bouw meester. De topscorers bij de Ooievaars waren: Peter van der Kreft 6, Joop Simons 6, Jan. Oudijn 4, Piet van Md 4 en Kees Kr o one 2. Schiedam/VIaardingen In de zaalvoetbalcompetitie is in de diverse klassen, waarin teams uit het Wa terweggebied spelen, nog steeds volop spanning voor promotie of degrada tie. Een opmerkelijk feit is dat veel ploegen uit deze regio de bovenste plaats in hun klas bezet ten. De hoogste afdeling (hoofdklas se) maakt hierop een uitzon dering. Vertegenwoordigers als PPSC en Zwaluwen zijn nog lang niet vrij voor degra datie. Zwaluwen moet het vanavond opnemen tegen ZW. De Vlaardingers hebben hie rop een achterstand van drie punten. Met winst blijft de ploeg van coach Cees Schil der op de onderste plaats, maar krijgt dan wel gezel schap van Pechvogels en GLZ. PPSC speelt om kwart voor ne gen in de Margriethal tegen koploper Phoenix. PPSC heeft hierop een achterstand van dertien punten, en zal het een eer vinden om de neder laag zo klein mogelijk te hou den, om er alsnog een aan trekkelijke wedstrijd van te maken. Voor de eerste en tweede klas staan er geen wedstrijden op het program ma. In de derde klas A voert Her mes DVS de ranglijst aan met drie punten voorsprong op Europoint De Schiedammers spelen vanavond in de Lijn baanhal tegen het Vlaar- dingse BKB en moeten daar op aan de volle winst kunnen komen. Demos kan zijn stad genoten van dienst zijn, als het Europoint een nederlaag kan toebrengen. Demos komt er de laatste weken steeds beter in en zal wel eens voor Viaardingen Voor de tweede maal in één week komt het micro-team van Spirit binnen de lijnen. Plaats van handeling is morgenavond de Energiehal voor het duel tegen de reserves van Jodan Boys. Het zal voor de Vlaardingers een zeer moeilijk duel worden met een kleine kans op winst. Na een betrekkelijk lange rust komt Succes, de formatie van Freek Veer, ook weer eens in het veld. Het duel, eveneens in de Rotterdamse Energiehal, gaat_ tegen Kwiek. De Schiedammers doen. het deze competitie zeer wisselvallig, zodat er geen enkele prognose is te geven. Viaardingen ontvangt in de E-hal het Haagse HSV. In verband met vakanties is de Vlaardingse formatie behoor lijk gehandicapt. Daarom zal inzet de doorslag moeten geven. Maassluis Na de twee nederlagen tegen Charlois, kregen de Maassluise Eagles tegen het Papendrechtse Flush de kans om een revanche te nemen op zichzelf. Dat gebeurde dan ook ten volle, want het in de onder ste regionen verblijvende Flush was niet bij machte de schutters van The Green Eagles af te stoppen. Het werd een zeer royale uitslag voor de Eagles, waarbij de honderd punten- grens zelfs werd overschreden: 105- :>4. Verdedigend stelde Flush niets voor, zodat de Eagles zich naar hartelust konden uitle ven. Aanvallend moest Flush het alleen hebben van wal individuele akties of een zeldzame break. Een en ander had tot gevolg, dat de wedstrijd al snel met meer kon boeien. Het enige doel van de Eagles was nog de overwinning 20 ruim mogelijk te maken, teneinde het zelfvertrouwen weer wat te vergroten. Bovendien kreeg coach Joop Boon de gelegenheid om minder aan bod komende spelers wedstnjdervaring te la ten opdoen. Al na zes minuten spelen was de voorsprong duidelijk (14-6), terwijl de ruststand al 51-27 bedroeg. Dat Flush met beter kon, bleek vooral m de tweede helft. Defensief was het toen nog zwakker dan voor de rust, omdat de man-to-man-defensie in het geheel met voldeed. De Eagles profiteerden naar hartelust met snelle breaks en goedlopende combinaties, met als gevolg dat de stand in de achtste minuut was uitgebreid tot 71-35. De con centratie viel toen echter wat weg bij de Eagles, wat wel begrijpelijk was. De wed strijd boeide in het geheel niet meer, want Flush was een te zwakke tegenstander. Niettemin werd er toch nog regelmatig gescoord, en de honderd punten werden dan ook royaal behaald: 105-54. Topscorers waren Henk van der Vaart met 23 punten en Maurits Verhagen, Daan Sperling en Peter Kloet ieder met 18 punten. De Eagles blijven in ieder geval meedoen m de strijd om bij de eerste vijf te eindigen, een klassering die nodig is om volgend seizoen m de nieuw te vormen 3e divisie te kunnen spelen. Een ruime overwinning werd ook door de meisjes-junioren behaald. Zij stuurden Zoebas met een 58-31 nederlaag terug naar Zoetcrmeer. Met de rust was de stand hier nog slechts 19-15. De jongens- junioren van de Eagles hadden het moei lijker tegen de lange ploeg van DAS. De rust werd nog voordelig afgesloten (41-38), maar het lengtevoordeel bracht de over winning toch bij DAS: 78-83. een verrassing kunnen zor gen. In de derde klas C gaat MW27 met twee punten voorsprong aan de leiding. De Maaslandse ploeg van coach Bas van den Berg speelt om kwart over tien in de Olympiahal tegen Trouw/Kwartet, dat een ach terstand heeft van vijftien punten. In de Margriethal speelt om acht uur BFC tegen VVK. Dit wordt een derby tussen de twee enige ploegen uit KetheL Hoofdklasse Phoenix 13 23 Hellevoctsluis 12 21 De Rozet 12 20 VI 12 17 Rott. Studenten 14 15 WOH 14 11 PPSC 14 IQ Germinal 14 IQ ZW 13 9 Pechvogels 14 8 GLZ 13 8 Zwaluwen 13 6 Eerste klas B Groenoord 12 22 SCR 11 14 WOR 11 13 GSS 12 13 VDL 11 12 VOB 11 12 SW 11 11 FC MSA 12 9 De Musschen 12 6 Zwart Wit '28 12 2 Tweedeklas A Alexandria 13 20 Radio 13 17 SMV 11 17 NRC/Ommoord 13 15 Blijdorp 13 15 WICO 11 12 MSV '71 13 12 sroD 12 9 Leonidas 12 9 RFC 12 6 HWD 11 2 Tweede klas B MarUnit 13 23 Wilton Fijenoord 12 18 Activitas 13 18 Sparta 13 16 Excelsior '20 13 13 TDC 12 12 Steeds Volharden 13 U VND 12 8 DVO '32 13 8 DESV 13 7 Steeds Hooger 13 6 Derde klas A Hermes DVS 12 21 Europoint 12 18 DCMR 11 16 EDS 12 15 BKB 12 12 Unicum 12 12 Demos 11 10 Eureka 12 9 HBSS 12 7 DJS 12 6 voc 11 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2