voor herhaling vatbaar Benefietbal: EEN SPEKTAKEL VAN RUIM ZEVEN UUR •«psft-tel'* OUDE MAKKER Het kin. De burgemeester heeft het zelf gezegd. Pessi misten, die beweren dat in Schiedam nooit iets kan, hebben ongelijk gekregen. Want het is een éclatant succes geworden, de zaterdagavond en -nacht gehou den actie voor de Schiedamse ziekenomroep, het benefietbal in Musis Sacrum! Joop Daafmeijer, deze keer niet voor de buis, maar Jive", ais presentator van het avondje Musis. benoemen tot ridder in de or de van Kmikendam; instem ming alom. Het avondje uit begon overigens rustig, met voor de gemeente raadsleden de bowlingkam pioenschappen. De nestor van de raad, de 68-jarige Cees Lansbergen, volgens burge meester Arie Lems de enige echte boer die Schiedam nog heeft, blonk uit: hij kreeg de poedelprijs. Overtuigend win naar was loco Reinier Scheer- es, die als beloning een fraai beeldje kreeg: een relaxte bowler. Scbeeres moest er even zijn pijp voor neerleg gen! Later zouden acht kampioenen echter ook Scheeres ver ach ter zich laten. Allen over schreden de „onhaalbare" 180 punten en bowlden daarmee nog een extraatje voor de zie kenomroep bijeen. Internatio nal Mike van der Stok noem de Musis dan ook het mooiste en meest inspirerende bow- lingcentrum van West-Europa Hoeveel de baten voor de zieke nomroep zijn, moet nog wor den geteld, maar vaststaat dat het „een leuk bedrag" is, waarmee ondermeer de nieu we studio aan de Korte Haven kan worden ingericht, terwijl ook een lijn naar verpleeghuis Driemaasstede wordt aange legd. In Musis kwamen ex clusief artiesten en medewer kers ruim driehonderd be zoekers: boven de verwach ting, zelfs meer dan de gebo ren optimist Frans van Rijs- bergen had voorspeld. Toch zouden die baten er niet zijn geweest als niet twee service- clubs, bierbrouwer Amstel en Musis zelf een duit in het jakje hadden gestoken.... Van Rijsbergen, de onderne mende directeur van Musis, die snel warm was te maken voor het benefietbal, toen eind vorig jaar de voorberei dingen begonnen, heeft het hele Schiedamse „wereldje" in huis gehad. Reden voor prins Carnaval om hem te Oost kent hij niet Frans Poptie kreeg in de boven zaal met 2ijn orkest pas goed de benen van de vloer, op de dansvloer, hetgeen Cor Hoog- enbooms mobiele fotobureau Colorbird aanzette tot hele rit sen plaatjes (zoals op deze pagina), op topsnelheid afge werkt, en waarvan de baten ook weer voor de ziekenom roep waren bestemd. het. Zachtjes beginnend, met warme stem en met zijn bege leidingsgroep de Shaffy's, wist hij de zaal op zijn hand Ie krijgen. Dat was de mooist denkbare uitsmijter van de succesvolle avond. Kor Kegel Fungus, volksmu ziek uit VJaardingen, mooie liederen, pri ma viool en char mante zang van de nogal verziende Fred Piek. Levende mu ziek dus, en zo hoort het. Er is héél veel medewerking geweest De sympathieke Vlaardmgse formatie Fungus kwam in de nieuwe formule liefdevol en akoestisch liedjes brengen en uit de buurstad was er ook Marjan Schop, met zachte (f)luisterliedjes. De Cordino's uit eigen stad had den daarvoor de moed erin geswingd. Olijke liederen werden uit volle borst gezongen door de Schie- dams/Rotterdamse kroegzan ger Jack Rose flater zei Ane Lems: „Eén van de mooie din gen van dit benefietbal is, dat ik na drieeneenhalf jaar mijn oude makker Jackie Rose weer eens zie") en nog vrolij- ker werd het, toen de raad van elf en prins Hendrik de Grote van de Rietzeilers een grootse polonaise op touw zet ten. Dat was rond twaalven en toen was de stemming er goed in. De bandopname, die Rosy en Andres hadden mee gebracht, had daartoe ook bij gedragen. Lucy Steymel was verhinderd. De van origine Amerikaanse zangeres uit Schiedam is plots Duitsland af gaan reizen. En ook zag het er even naar uit, dat Ramses Shaffy met zou komen opdagen, maar.... niets was minder waar: hij maékte Ramses Shaffy... schitterende uitsmijter... Wethouder Scheeres won. nestor Lansbergen verloor, maar de mooiste stijl bij de bowlingkampioen-- schappen voor raadsleden bleek Nikolaj Dielemans te hebben. Een zwierig ventje, die kabouter! Andres 't heertje en Rosy de dame: swingende gouwe ouwen: een leuk optreden en er zat wel pit in die bandrecorder. Prins Car naval, Hen drik de Gro te, slaat Mu- sisdirecteur Frans van Rijsbergen tot ridder in de orde van Kruikendam, vanwege alle inzet voor het benefiet bal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3