SCHIEDAMSCHE COURANT Renovatie wordt duurder dan mocht Rijksrecherche licht gemeentewerken door Hogere lonen taboe voor N VV-woningen Verzakt Tuindorp wordt opgehoogd Om ambtenaren te zuiveren van blaam „Politie vies van linkse mensen" Kalma over beroeps verbod Nieuw tijdschrift voor schrijvers Kooplui willen: korter markt Onleefbaar blok L hoort na jarenlang wachten: 't Is zo foetsie Pittige piepkleine pikzwarte pilletjes. Spelen Velen probeerden het tóch Tijd voor school nog steeds actief groen i Inbraaktrio voor officier Diutffag 31 januari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26015 _4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redaetie 262566 - klachtendtenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Voor duizend gulden per woning duur der dan vorig jaar nog te duur werd gevonden gaat binnenkort eindelijk de renovatie van blok 1, van start. In de Gorzen is het wachten alleen nog op de definitieve beschikking van de centrale directie van de volkshuisvesting in Den Haag en op het jawoord van aannemer Dura uit Rotterdam. De kosten gaan bijna vier mil joen gulden bedragen. De ge middelde huur komt rond de tweehonderd gulden, te liggen, ruim honderddertig gulden meer dan momenteel het ge val is. Het huizenblok tussen Lekstraat en IJsselmondese- straat telt 'nu achtentachtig woningen, maar dat worden er door samentrekking zesen zestig. Per woning komt de renovatie dan neer op achten vijftig mille, méér dan de pro vinciale directie vorig jaar goedvond. Blok L wacht al meer dan vijf jaar op renovatie, en één voor één trekken de bewoners noodgedwongen weg, waar door voor de achterblijvers een onleefbare situatie ont staat Het grootste deel van de IJsselmondesestraa t is reeds dichtgetimmerd. Veel ruiten van andere leegstaande wo ningen zijn ingegooid. Nu het ernaar nitziet dat rond 1 april wordt begonnen met de opknapbeurt, worden ook de laatste bewoners van de IJsselmondesestraat onderge bracht in opvangwoningen. Deze wissel woningen zijn door woningbouwvereniging Volkshuisvesting gevonden in de nabijgelegen Heenvliet- se-, Brielse- en Voorasestraat. Volgens directeur Gerard Prins van de woningcorpora tie wordt bet blok in twee stromen aangepakt. De Lek straatzijde komt later aan de beurt. Van de gemeente heeft de Volkshuisvesting bericht ge kregen. dat van hoofdinge nieur-directeur J. T. Hoon- houd van de centrale directie een vergunningsmachtiging binnen is. Een definitieve be schikking moet nog loskomen. Dat zal afhangen van de fi nanciële gevolgen, die volgens Prins weer groter zijn gewor den. De oude prijsopgaaf was gebaseerd op het pnjspeü van 15 maart vong jaar, „en dat is alweer lang geleden", aldus Pnns. Bij de gemeente was overigens al langer officieus bekend, dat de goedkeuring onderweg was. Vanuit bewonersvereru- ging Scluedam-Zuid wordt - bij monde van Arm and van Puyvelde - aangedrongen op een beter financieel toezicht van de gemeente bij de verde re gang van zaken, ook in verband met de reactie van het aannemersbedrijf Dura. Rond Tuindorp lopen de Molensingei en (op de foto) de Hargsingel; er wordt druk aan gewerkt. Schiedam De „waterproblemen" met de tuintjes in Kethel-Tuin- dorp zijn bij de gemeente m studie genomen, maar het wordt een nogal omvangrijk onderzoek dat wel even kan duren. „Dat die tuintjes verzakken, heeft tot gevolg dat zij te dicht op het grondwater komen. Op het ogenblik kijken we, of straks van een beperkte ophoging sprake moet zijn of dat de hele buurt moet worden opgehoogd'^ was gistermiddag het commentaar op de afdeling, die ondermeer wegen- en waterbouw voorbereidt Zowel bij verschillende afdelingen van de dienst gemeentewerken als bij de technische bedrijven heeft men de zaak in behandeling genomen. In het laatste geval moet worden bekeken, welke consequenties de eventuele ophoging van Tuindorp zou hebben voor ondergrondse kabels en leidingen. Bij gemeentewerken neemthet plantsoentechnisehe aspect een belangrijke plaats m, terwijl eveneens wordt onderzoent in welke mate de veronderstelling juist is van bewoners (zoals Gernt Gros), dat de „overstroming" te maken heeft met het nieuwe polderbemalingssysteem, waardoor te weinig water zou kunnen worden verwerkt door een gemaal bij de Kandelaar, voorbij Kethel-kerk. Volgens Rood Vlaardingen: Vlaardingen Volgens de Vlaardingse afdeling van de PSP moeten de leden van het politiekorps niets hebben van mensen met linkse ideën. Dit blijkt volgens een artikel van het maandblad Rood Vlaardingen uit hun houding tegenover plakkers van poli tieke affiches. „Zij worden met groot fanatis me achterna gezeten", stelt de redactie van het blad. „Tot nu toe las de redactie nog nooit van plakkers van affiches van een pop- of orgelconcert die werden beboet". Volgens de PSP is de politie ook niet te beroerd om stijfselhanden te krijgen door systematisch de geplakte affiches weer af te scheuren en vervolgens op de grond te gooien. De pacifisten pleiten daarom opnieuw voor officiële aanplakpunten, als het even kan wel honderd in Vlaardingen, Maassluis Op verzoek van burgemeester Theo van Dijke is de rijksrecherche begonnen met een intern onderzoek bij de dienst gemeentewerken van Maassluis, Hij doet dit om zijn ambtenaren van alle eventuele blaam te zuiveren die een gevolg zijn van de grootscheepse oplïchtingsaf- faire waarbij de gemeente voor zeker een half miljoen gulden is benadeeld, In verband met deze zaak zijn, zoals wij gisteren reeds meld den, eind vorige week de di recteur en diens uitvoerder van een gerenommeerd grondverzetbedrijf uit Oud- Beijerland aangehouden. Te gen een ex-werknemer, die de zwendel m november vorig j'aar bij wethouder I, van der Knaap van financien aangaf, is proces-verbaal opgemaakt. Gedurende tal van jaren zou dit drietal veel te hoge decla raties - de zogenaamde verre kenposten - hebben ingediend. Na intensief speurwerk kwam Vlaardingen De PSP van de afdeling Vlaardingen/.houdt de komende maanden een aantal bijeenkomsten in zaal Harmonie. Dr. K. Wagtendonk zal daar op zaterdag 18 maart een betoog houden over het Midden-Oos ten, over de politieke proble men tussen Israel en de Ara bische landen. Tweedekamerlid van de PSP Fred van der Spek komt op zaterdag 15 april. Onderwerp van gesprek zijn dan de be roepsverboden in West-Duits land en in Nederland. Voor de bijeenkomst is ook Bouwe Kalma uitgenodigd, de Rotter damse politie-inspecteur, die na in opspraak te zijn geko men onlangs zijn ontslag nam. Op zaterdag 20 mei houdt de PSP een avond over gemeen tepolitiek. De aanvang van al- ie bijeenkomsten is om acht uur 's avonds. Amateurs samen in literaire afdeling: Schiedam - In mei hoopt de Schiedamse Ge meenschap te kunnen starten met een literaire afdeling, die een tijdschriftje gaat uitgeven waarin de schrijvende amateurs van de stad hun ei kwijt kunnen. Op het ogenblik vindt over de organisatievorm druk overleg plaats met de Rotterdamse Kunststichting. Volgens SG-direacteur Ruud Piliard gaat het in de Maasstad echter om een meer besloten karakter (voorleesavonden in slecte kring), ter wijl het de bedoeling van de Schiedamse cultu rele stichting is iedereen aan bod te laten komen, In het SG-kantoor in het proveniershuis was het eerste streven om de literaire afdeling met ingang van 1978 aan het_ werk te laten gaan. De langdurige voorbereidingen voor een cultu rele raad, alsmede de samenkoppeling van WV en SG die nog altijd voortduurt, hebben echter tot gevolg dat veel werk tamelijk lang blijft liggen. Mede daardoor wordt nu ge streefd naar een literaire afdeling met ingang van mei. 'Dat literaire moet je niet te zwaar zien, hoor, liever zou ik er een ander woord voor vinden", zei Piliard gistermiddag. „Met dat woord moet ik namelijk meteen denken aan Mulïsch en zo, en dat werkt afstandelijk voor mensen die gewoon gezellig schrijven. Volgens mij zijn er opmerkelijk veel mensen, die korte verhalen of gedichten schrijven, en vaak zit ten daar heus goede prod uk ten bij, die mis schien wel in een regelmatig verschijndende bundel kunnen worden uitgegeven." Piliard staat een goed overleg met het biblio theekwezen voor ogen, dat in de praktijk zo veel mogelijk door de afdeling op gang moet worden gebracht en niet door het bureau van de Schiedamse Gemeenschap. „In het begin kan dat moeilijkheden opleveren, want de groep schrijvende Schiedammers ts met geor ganiseerd, zoals je dat wel ziet in de wereld van amateurtoneel, -zang en -muziek", zei de stichtingsdirecteur al in onze krant van 18 mei vorig jaar. de accountantsdienst van het verificatiebureau van de Ver eniging Nederlandse Gemeen ten er achter dat m ongeveer voer jaar tijd voor dik vijfhon derdduizend gulden aan zand was gedeclareerd, terwijl dit helemaal niet was geleverd. Hoewel burgemeester Van Dijke vooralsnog gelooft ciat zijn ambtenaren vrij-uit gaan is zijn voorlopige indruk dat het toezicht van gemeentezijde met optimaal is geweest. Dit komt volgens hem grotendeels door onderbezetting. Vandaar ook dat er bij de dienst ge meentewerken een reorgani satie moet worden doorge voerd, dit mede op advies van de Vereniging van Nederland se Gemeenten. Direct na het bekend worden van het schandaal heeft de burgemeester opdracht gege ven alle verbintenissen met het grondverzetbedrijf te bre ken. Slechts de lopende con tracten worden afgewerkt. Het bedrijf werkte reeds meer dan twintig jaar voor Maas sluis. In de loop der jaren is er een hechte samenwerking ontstaan tussen de dienst ge meentewerken en de aanne mer. Niet zo verwonderlijk. Zo is namelijk een ex-ambte naar van gemeentewerken di recteur bij het grondverzetbe drijf. Daar komt verder bij dat de voorganger van burge meester Van Dijke - de heer Van Dijck - commissaris is bij het aannemersbedrijf. Dit commissariaat bekleedt de heer Van Dijek echter pas nadat hij al drie jaar met pensioen was. Met klem wijst burgemeester Van Dijke erop dat hij ervan overtuigd is dat zijn voorganger mets te ma ken neeft met de ophchting- spraktijken van de directie van het grondverzetbedrijf. Het geeft slechts aan dat het niet zo verwonderlijk was dat de aannemer het volle ver trouwen had van de dienst gemeentewerken. Inmiddels heett de uitvoerder bekend zich schuldig gemaakt te hebben aan oplichting. De directeur blijft hardnekkig ontkennen en tracht de schuld op zijn personeel te schuiven. Het college van B en W 2a) de zaak vanavond in een be sloten zitting van de gemeen teraad bespreken m Het speelterreintje aan de Billitonfaan Vlaardingen Tientallen mensen met een jaarsalaris schommelend tussen de veertig- en vijftigduizend gulden hebben toch geprobeerd om een van de beschutte sfeer- woningn in de Vlaardingse Westwijk toegewezen te krijgen. Deze goedkopere koopwoningen worden ge bouwd aan de Boerhaavestraat/Roemer Visscherstraat. Het aantal bedraagt 74. Rob Suurendonk, voorzitter van het NVV afdeling Vlaardin gen, vertelt enigszins ver baasd, dat tussen hel grote aantal inschrijvers óók men sen waren, die gewoonweg te veel verdienden om een reele kans te maken op een woning in de beschutte koop sfeer. Hij zegt: „Gezien de hoeveelheid aan publiciteit in kranten, zou je toch kunnen vermoeden, dat men op de hoogte moet zijn van het feit, dat die wo ningen bestemd zijn voor de lager gesalaneerden De inko mensgrens voor kanshebbers lag, meen ik, op een bruto jaarinkomen van 26,000 gul den. Toch raar, dat zoveel mensen met een hoger salaris een poging hebben onderno men om daar een huis te be machtigen De selectiecom missie bestaande uit men sen van het NW, woning bouwvereniging Patnmomu- m's Woningen en de raads commissie voor woonruimte verdeling heeft deze groep echter pertinent buitengeslo ten. In totaal zijn 64 woningen nu toegewezen. Voor de overi ge tien wordt nog een aparte studie gemaakt. De prijzen van de woningen kunnen pas Vlaardingen De actie Tijd voor school leeft nog steeds. Op woensdag 15 februari zul len de actievoerstcrs een ge sprek hebben met wethouder voor onderwijs Ton Kloots. Aan de orde komt dan onder meer het voorstel van Tijd voor school om ernaar te streven, dat op elke school in Vlaardingen een overblijfmo gelijkheid gecreëerd moet worden (voor zover dat thans nog niet het geval is). Het voorstel vloeit voort uit het gemeentelijk onderzoek, dat vorig jaar is verricht. bekend worden gemaakt als het ontwerp van architect Henk Klunder bcstekklaar is en aan de hand daarvan aan besteed kan worden. Ook zal nog een definitieve goedkeu ring van het Rijk moeten ko men, dat het project' in de beschutte woonsfeer gebouwd kan worden. Men gaat echter wel van een dergelijke goed-, keuring uit. En dat zou inhou den, dat per woning inclusief grondkosten maximaal 110 000 gulden betaald gaat worden. Inmiddels is een werkgroep in het leven geroepen Hierin hebben 2itting vertegenwoor digers van Patrimomum's Wo ningen, de architect, twee NW-ers en veertien toekom stige bewoners. Het doel-van de werkgroep is om de gehele plannenmakerij te begeleiden. De bewonersdelegatie moet met name laten horen hoe de woning er van binnen uit gaat zien. Wel is aan hen medege deeld, dat beslist niet overal op kan worden ingesproken. Het bouwen van goedkope woningen is namelijk aan strenge reglementen en voor schriften gebonden. Wanneer zuilen de bouwactiviteiten van start gaan? „Als alles meezit", antwoordt Rob Suurendonk, kunnen we vóór 1 september beginnen. Maar dan moet wel al^es naar wens verlopen." Hel speelterreintje aan de Billitonlaan/- Marathonweg m Vlaardingen is hard aan vernieuwing toe. Het college van burgemeester en wethouders stelt ho ge prioriteit aan de „rehabilitatie" van de in 1966 aangeleg de speeltuin. De VKSK (Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie) èn de be woners van de Oran- jebuurt in Vlaardïn- ger Ambacht willen echter, dat het Land je van Chardon de voorkeur krijgt. Een actie is door bewo ners op poten gezet: de zogeheten Spit-in- actie. Voorts heeft het ex-hoofd van de afdeling plantsoe nendienst, Dirk van der Weyden, aan de actievoerders enige struiken beloofd, die hij zelf heeft ge kweekt in de tuin van bejaardencen trum De Meerpaal in de Willem de Zwij gerlaan. Dat ge schenk is niét be doeld voor het speel terrein aan de Billi- tonlaan. De heer Van der Weyden vindt namelijk dat het Landje van Chardon het eerst aan de beurt moet komen. Morgenavond oordeelt de gemeenteraad over deze „speelse" aangelegenheid. De politie doet de laatste tijd veel aan voorlichting ter voor koming van inbraak en dief stal. Enkele voorbeelden* ka lenders, foldertjes, brochures. Er staan goede wenken in zoals. „Voorkom inbraak, be- i eiljg uw huis". In de vakan- tietijd worden folders in de bus gestopt waarin staat te lezen wat je wel en niet moet doen om inbraak te voorko men. Vooral tips over het on beheerd achterlaten van vol geladen auto's en caravans Aan deze reeks folders is weer een nieuwe toegevoegd Het betreft een uit dc kluiten ge wassen sticker van het for maat 18x24 cm. De tekst luidt „Pas op. 'tis zo foetsie". Voorkoming misdrij ven een zaak i'ari de politie en u" Dc sticker hoort thuis m gar derobes en kantines waar vee) jassen hangen. Er wordt aan herinnerd dat het ge\aarhjk is waardevolle zaken in de zak te laten, of gewoonweg een (dure) jas onbeheerd aan de kapstok te laten hangen. Geïnteresseerde kantmebe- heerders kunnen de sticker afhalen bij het politiebureau aan de DeJftseveenveg. i Schiedam De vrijdagse i weekmarkt gaat waar- 1 schijnlijk nog dit jaar een uur eerder dicht. Het I overgrote deel van de marktkooplieden ziet het wel zitten reeds om vier 1 uur de kramen in de bin nenstad af te breken. Voor de gemeente daar- mee akkoord gaat zal I eerst de wens van de eon- sumenten worden gepeild. De VROM-dienst, ook beiast met het marktwezen, heeft reeds de mening gevraagd aan de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen. Over de plannen is tevens de Con sumentenbond ingelicht. De plaatselijke afdeling van deze orgamsaUe gaat waarschijn lijk over dit onderwerp bin nenkort een enquête onder haar leden houden. Zeventig procent van ae markt kooplui die aan het Broers- veld en de Lange Kerkstraat staan hebben zich al voor de vervroegde sluiting uitgespro ken. Hun ervaring is dat de leegloop reeds om drie uur begint. Na die tijd zou er op de markt weinig meer te bele ven zijn, terwijl zij nog wel twee uur moeten wachten met het afbreken. Over het tijdstip waarop de nieuwe regeling van kracht wordt heeft men bij de VROM nog geen idee. Wel wil men in oktober voor de kooplieden een geheel nieuwe lichtmstal- laüe gaan aanbrengen. Deze apparatuur zal rechtstreekse vertakkingen naar de kramen krijgen. Schiedam Drie inbrekers uit Rotterdam zijn na uit gebreide ondervraging door de Schiedamse poli tie verhoord door de offi- cieb van justitie in Rotter dam. Een aantal gTote in braken in Schiedam en Vlaardingen is inmiddels bekend. Het trio werd aangehouden in Rotterdam, maar wegens en kele misgrepen overgebracht naar het Schiedamse hoofd bureau aan de Lange Nieuw- straat. Eén van de grootste inbraken, waarvan het drietal wordt verdacht, is gepleegd bij de meubelzaak van Schrij ver aan de VGravelandseweg. Ook een kraak bij een Vlaar- dings bedrijf aan de J. P, Coenlaan telt zwaar mee; daar werd voor tienduizend gulden aan waren buitge maakt. Voorts staat op de lijst: een inbraak aan de Francois Ha- verschmidtlaan in Schiedam (opbrengst twee bontjassen) en drie pogingen tot inbraak aan de Charlotte de Bourbon straat in Schiedam, waarbij schade werd aangericht, en in Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1