Bouw premiekoop woningen gestart Meevalle: r van 1.8 miljoen Westfraiikelandsestraai wordt deels versmald Wmimm GSD uit de problemen vervuld Bewönersverenigmg is „ingepakt" Kwakkelstein F vd A - we tiio uder? In Maaslandse Commandeurspolder Posthoorn zwijgt over peuterwerk Reserveren via VVV duurder flink Harte- wens kurk wand- bekleding Wv IBBOSB Schiedam nu onder de 76- dnizend Strenge aanpak foutparkeerders Sloop begonnen SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 2 februari 1978 j ONAFHANKELIJK DACBLAD 103de jaargang no. 26017-g pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268D91 - redactie 282566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maasland - In Maasland wordt weer gebouwd, en wel in het bestemmings plan Commandeurspolder. Daar is dezer dagen ge start met de bouw van een zestigtal woningen. Deze zijn onderverdeeld in 29 woningwetwoningen en 31 p retni ekoopw onin- gen. Het project nieuw bouw verrijst op bet oude complex van v.v. MW *27, tussen Hammer dreef en verlengde Hofsingel De 29 woningwetwoningen zyn voor rekening van de Algeme ne Woningstichting Maasland. De premiekoopwoningen wor den gebouwd in opdracht van. de N.V. Bouwfonds Neder landse Gemeenten. De ver wachting van het gemeentebe stuur van Maasland is, dat er voor deze 31 woningen veel belangstelling zal bestaan. -Voor de toewijzing heeft het gemeentebestuur dan ook een volgorde bepaald, afhankelijk van doorstroming, woningzoe kenden en economische ge bondenheid. De verkoopprocedure verloopt overigens m zeer snel tempo. A1 op 14 februari is er een algemene voorlichtingsavond. Nog diezelfde avond wordt van de belangstellenden door middel van een formulier ge vraagd of zij gegadigden voor een premiekoopwoning blij ven. Vervolgens 2al het college van burgemeester en wethouders op 20 februari een Selectie maken van diegenen, die vol gens de kritena in aanmer king komen. Direct daarna zal „Hysterisch gedoe" Schiedam Voor bet front van zijn achterban beeft PvdA-wethouder Herman Posthoorn geweigerd dui delijk uit de doeken te doen, wat er non aan de band is rood peuterspeel zalen 2 es 3 (in Woudhoefc) ex» de Ukkenpnt (in de Gorzen). Opbouwwerker Jos van der Lugt nodigde hem tijdens de openbare ledenvergade ring in Irene uit inzicht te verschaffen, maar Post hoorn voelde daar niets voor. „Ik reageer met op hysterisch gedoe", zei hij, onder meer doelend op een brief van de KSCA over het peuterwerk in de Gor zen. Daarin wordt aangedrongen •-op subsidiering van de Uk- kenput. omdat het werk anders op losse schroeven komt te staan, en ook wordt verontwaardigd ge daan over het feit dat een eerder subsidievoorstel aan de gemeenteraad werd ingetrokken. Dat gebeurde in ailerlijl, toen onze krant op donderdag 12 januari onthulde dat om dubieuze redenen over een „experi ment" werd gesproken. Vlaardingen Het reserveren van plaatskaarten via het VVV is flink duurder gewor den. Betaalde men vóór 1 fe bruari voor een theaterreser- vering slechts één gulden per persoon, sinds gisteren moet men echter een rijksdaalder per persoon neertellen. Een - verhoging van maar liefst 150%. De verhoging geldt voor alle VVV-kantoren waar plaats- kaarten gereserveerd kunnen worden. De verhoging is opge legd door de Stichting Thea ter Bespreekbureaus en is een gevolg van het feit dat de VW van de plaats waar de voorstelling of het evenement plaatsvindt, de kosten mag doorberekenen voor de gebo den hulp bij het tot stand komen van een bepaalde re servering. Vlaardingen Üit een keetwa- gen op een bouwterrein aan de Hoflaan zijn de afgelopen dagen verschillende gereed schappen ontvreemd. De eigenaar mist vier gereed schapskisten met inhoud, een eleclrische boor en twee elec- tnsche decoupeerzagen met een totale waarde van vijfdui zend gulden. Schiedam De rijweg breedte van de Westfran- kelandsestraat wordt ge deeltelijk danig versmald. Bij de Dr. De Visser- school wordt de bestaan de rijwegbreedte terugge bracht van 11 tot 5 meter. De dienst gemeentewer ken wil dat plan gaan uit voeren om de veiligheid voor overstekende kinde ren te vergroten. Een a sversp ringing, drempels, wisselende parkeeropstelling en een geleiding van nieuwe bomen en plantbakken zullen de snelheid van het verkeer moeten doen afnemen. Bij de komende aanpak van de straat m Schiedam-West wil men tevens het trottoir ter hoogte van de Vondellaan op een niveau doortrekken. Een geleidehekje met paaltjes moet er bij deze aansluiting voor gaan zorgen dat er niet wordt geparkeerd. Tevens moeten zij het uitzicht verbe teren. Het trottoir bij de school wordt verbreed en uitgevoerd in ver schillende bestratmgsmateria- len. Het muurtje bij de school zal daarbij worden verlaagd. Midden voor de school komen enkele bankjes Volgens de gemeente worden deze maatregelen ondermeer getroffen naar aanleiding van klachten van de oudercom missie van de dr. De Visser- school. In een brief had deze commissie in november 1976 gevraagd om voor de school een parkeerverbod m te stel len en een paar „gevaar-bor den" te plaatsen. via een notaris een lolmgsvol- gorde worden vastgesteld. Een week later, op 28 februa ri, zal dan op volgorde van toewijzingsnummer de kon- traktermg plaatsvinden. Over de toewijzxngsproeedure is m de gemeenteraad nogal uit gebreid gesproken. Niet alleen over de volgorde van de gega digden, maar ook ten aanzien van het beleid van het ge meentebestuur zelf. Het heeft destijds bij een vorig contin gent woningen nogal stof doen opwaaien, dat er vooruit al een woning aan een ge meente-ambtenaar was toebe deeld. Het gemeentebestuur heeft wal dat betreft beterschap be loofd, al doen insiders al weer anders geloven. Volgens hen heeft het gemeentebestuur al drie woningen toegezegd. Nu het nieuwe project is gestart, moeten ook de resterende vier h vijfhonderd populieren en elzen verdwijnen. Naar aan leiding van eerder gehouden akties voor het behoud van de bomen, kunnen belangstellen den zich bij gemeentewerken melden. De gemeente zal overigens trachten, de bomen zoveel mogelijk een andere bestemming te geven. Je zou haast denken dat er opnamen voor The Onedinline in Vlaardingen worden gemaakt als je in de WiJfcelmi- nahaven langs de twee schoeners loopt die daar sinds gisteren liggen. De twee schepen, de Te Quest en de Tevega, zijn echter Amerikaanse op leidingsschepen die door het slechte weer hun reis van Amsterdam naar Dover moesten onderbreken. Nu ze er toch eenmaal liggen, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal reparatiewerkzaamheden te verrichten. De schoeners doen echter Vlaardingen wei vaker aan voor répa ra ties. Het zijn opleidingsschepen voor de koopvaardijvaart waarop matrozen uit heel de wereld hun cpleiding kun nen genietenZij monsteren aan en reizen dan een jaar langs de Europese kusten. Hoelang de schoeners in Vlaardingen blijven is nog onbekendEerst zal bekeken moeten worden wat er alle maal dient te worden gerepareerd. Vlaardingen Door een financiële aanvulling van het Ki jk op kosten gemaakt binnen het ge woon lager onderwijs in de periode van '72 tot '76 heelt de gemeen te een bedrag van 1.838.000 gulden „terug gekregen". Deze enor me meevaller werd gis teravond bekend ge maakt door wethouder voor financiën IJs brand van der Velden (PvdA) tijdens de ge meenteraadsvergade ring in het Vlaardingse stadhuis. Van der Velden sprak over een „eenmalige maatregel van het ministerie met terugwerkende kracht". Het komt er echter niet op neer dat deze smak geld in één keer gaat worden opgemaakt. De wethouder onthulde, dat het college van B en W een voorstel zal voor bereiden, dat in de raadsver gadering van maart moet worden behandeld, om het ambtenarenkorps met vier man te versterken: twee extra krachten voor de Gemeentelij ke Sociale Dienst (GSD), één voor de Centrale Personeels dienst (CPD) en tevens zal een consulent dramatische vor ming kunnen worden aange trokken De kosten hiervan worden ruwweg geschat op zo'n twee ton (per jaar). Door deze financiële boffer van formaat en zijn consequenties Sehiedam De bewonersver pntging Schiedam-Centrum voelt rich door de gemeente „ingepakt". Dese week kwam dat naar voren tijdens de al gemene ledenvergadering die werd gehouden In zaal Bea trix aan de Lange Kerkstraat Voorzitter Hans van Kleef zei daarover: „Zelf geloof ik wél dat we zijn ingepakt. De be woners van de Lange Haven hebben zich ook ergens wel door de gemeente laten inpak ken, Er is ook een soort stil stand geweest bij de bewö nersverenigmg- Het is hard nodig dat we weer eens wat gaan doen en tot actie over gaan. Misschien zijn we vee! te netjes geweest en moeten we wat harder ajn en wat meer standpunten wat harder maken. We zullen er dit jaar hard tegenaan moeten. Als bestuur moeten we wat meer mensen erbij betrekken. De stille periode van de vereni ging is volgens het bestuur voornamelijk gekomen door het gebrek aan aktieve buurt bewoners. Anderen wijten het aan de inspraakprocedure van de gemeente. Terwijl de nog maar twee |aar oude Nlcolaas Hulbert van Vliet geïnteresseerd toekeek, gaf burgemeeater W. A. Kleboom gisteren de negenjarige Vlaardingse Elsa Siegfried een zilveren armband met inscriptie van het Csmegle Hekion fonds. Zij kreeg de armband omdat zij op 23 juni 1977 Nlcolaas van de verdrin kingsdood had gered. Met glinsterende oogjes liet ztj de burgemeester haar de armband omdoen Toen zij echter het cadeau van de burgemeester had uitgepakt, was zij helemaal sprakeloos. Het was een weefraam en dat was al een hete lijd haar hartewans. Elsa, die in de Borneostraat in Vlaardingen woont, zag op zaterdag 23 juni haar buurjongetje Nicotaas door het openstaande tuinhekje de wijde wereld intrekken. Zijn reis was echter maar van korte duur; zij eindigde in de Surmamesmgel, Elsa rende erheen en wist Nicolaas - na twee vergeefse pogingen - uit het water te halen. verzocht wethouder Van der Velden aan CDA-raadshd Jo Schriel zijn amendement over de personeelsbezetting op de GSD en CPD m te trekken. Aan bchriel's voorgestelde wijziging werd door de toe zegging van de wethouder na melijk al voldaan De CD A-er ging hiermee akkoord nadat hij zich ervan had verzekerd, dat het raadsvoorstel de vol gende maand reeds zal wor den voorgelegd. De motivatie van Van der Vel den om het geld aan te wen den voor uitbreidingen in de personele sector was voor de wethouder eenvoudig „Het gaat hier om 2aken, die wij al eerder hadden willen verwe zenlijken". merkte hij op Door noodgedwongen bezuini gingen waren zij echter m de begroting geschrapt ADVERTENTIE planken eenzi|C' garenen ndsic zijde 'xoto 250x20 cm 30 cm breed*8%^ 40cmbr8r,«255° I*#? spaanplaat JjrpZi per plaat van Ohm 185x122 cm mrtnc bOS»? 1225 kurk egel-, IggPlB 30x60 cm per 10 K-O»" L eiken ®2!l©IS wandplaten (print) 244x122 cm oer plaat Schiedam Met minder dan 76 duizend inwoners is Schiedam het jaar 1978 in gegaan Het zijn er maar twee minder (de stand was per 31 december 75.998), maar het betekent een nieuwe mijlpaal. In het be gin van de jaren zestig tel de de ^tad bijvoorbeeld rond de tachtigduizend in gezetenen. terwijl 1970 het piekjaar was- 83.313 inwo ners Terwijl de „leegloop" vorig jaar tamelijk gematigd ver liep. ontstond de plotselin ge daling tot beneden de 76 duizend door een woelige decembermaand. In Schie dam vestigden zich toen 223 mensenmaar liefst 372 burgers verheten de ge meente Het geboorteover schot was dertien In de loop van het vorige jaar daalde het inwoners aantal met 867, terwijl de bevolking m 1976 terugliep van 78068 tot 76865, een aanzienlijk snellere leeg loop dus Hoewei tien jaar geleden door de gemeente een in wonersaantal van honderd duizend werd verwacht en wethouder Cor Bolirters een paar jaar daarna nog mtgmg van negentigdui zend, houdt men er tegen woordig rekening mee dat Schiedam rond de 75-dui- zend zal blijven schomme len, 661c als de nieuwbouw m Woudhoek en Spaiand gerealiseerd zal zijn. Voor lopig lijkt het daarom erop, dat de bevolking ge staag blijft zakken Weinig vrouwen op kandidatenlijst Vlaardingen Het naar de PvdA overgestapte ex-PPR-raadslid Willem Kwakkelstein is kandidaat voor een wethouderspost in het nieuw te vormen college na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei. Dit blijkt uit de ontwerp-kandidatenüjst, die door de selectiecommissie van de PvdA is samengesteld. Op een marathonSedenvergade- ring die wordt gehouden op zaterdag 18 februari van tien uur 's ochtends tot ongeveer vier uur 's middags zal de kandidatenlijst definitief wor den goedgekeurd. Als lijsttrekker gaat volgens het ontwerp van de selectie commissie Hans Versluys fungeren Als tweede en der de op de (voorlopige) kandida tenlijst staan IJsbrand van der Velden de huidige wet houder voor financiën en Anj Maar level d, die beiden eveneens worden getipt als toekomstig wethouder Willem Kwakkelstem staat genoteerd op een vierde plaats. Pas op de elfde plaats wordt de naam genoemd van Bas Goudriaan die nu wethou der voor stadsontwikkeling is. Ook hij wordt kandidaat ge steld voor een post m het college Opmerkelijk is voorts het gerin ge aantal vrouwelijke kandi daten. Bi) de eerste twintig komen slechts twee vrouwen naar voren Henrue Goed- knegt en Bep Nachtegaal. Het door de ledenvergadering vastgestelde (ideale) profiel van de gemeenteraadsfractie met 25 procent dames komt dus met bepaald uit de verf. Op Lange Haven Schiedam Alle foutparkeer ders op de Lange Haven gaan voortaan direct op de bom De politie geeft op die plek in de Schiedamse binnenstad sinds tfistmn geca waarschuwin gen meer. De projectgroep Lange Haven is dik tevreden dat de foutpar keerders nu echt worden aan gepakt, ook al reageert op richter Jan Hagendoorn wat schamperend over de uitvoe ring van de strenge aanpak. De soepele regeling, ofwel ge wenningsperiode, heeft twee maanden geduurd. Iedereen die nu langs de huizenkant stopt, loopt de kans een be keuring te krijgen. Parkeren of stappen is uitsluitend toe gestaan langs de waterkant, waar toch geen parkeer- of stopborden staan. Schiedam Binnen vijf of zes weken is er niets meer over van de oude brandweerkazerne in Schiedam. Gisteren is men begonnen met de sloop van het gebouw aan de Singel. De beuk wordt er naast het stadskantoor inge zet door de firma Struyk uit Krimpen aan de Lek. Nadat die het leegstaande pand met de grond heeft gelijkge maakt, zal ook nog de fundering worden weg gehaald, Met de af braak, die wij reeds aankondigden in de krant van 24 januari, is een bedrag gemoeid van 85 mille.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1