Maasland verbaasd over plan sportzaal ,Schi*ijf buitenlanders in hun eigen landstaal!" mozaïek- wand- en vloertegels „Minder controle op toekomstige zieken- Iinisvorm is bezwaarlijk'5 Carol Orgel concert Koos Bons Open Groepering brengt rapport uit Aanrijding op Parkweg DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 Iipitiif1h Noodzaak voor Noordegraaf: JE rEAAT MET NIEMANN i JUICHT NIET/ 0YFK MJNjVOEIIJK-y—ygföftT TE, HEDEW, HE VANAF M. EN PAT MOE5TJJOPC „_DOEN.' 83S"~ JStfTO SU, JUUIETEJIEN. «KKAW» SfffONGEE. IE 0«. CAMEE Sk. IKM 0?t>£lUCHT AF I 6EEJI AVPWET0) 6£B) ONTKIT'WWJEUW SOFFietBTAAlC KIMB'JT BIET. HM?ITOEIE K0ffJ£l56EB0Ee EEN HEERLIJK KUB! MAAR rJUUIê KRIJGEN NU EERST'T DAT GAAT WIET - DAARUIT ONT STOND TOCH J£ HUIS, JE BIERSOEP HUI5! POLI DENKT OOK OVERAL OM?! AIS HIJ NU NOG EEN PAAR r KLEEDJES HAD WAT HET een echt restaurant.' ETEN; WAARVOOR JULLIE ÏIJN UITGENODIGD. GOED DAT IKM'N VOOR RAADKAMER, SEVÜlDHEB' „Rogier." zei Fleur - en de naam kwam nu als vanzelfsprekend over haar lippen, „hoe zag die oudere edelman er uit, de voogd van Vio la'" De jongeman was eensklaps weer niet geheel zeker. Vaag vragend keek hij naar Arnold, toen weer naar Fleur „Ik weet het weer eens met pre cies" ze* hij „Het is alweer de kwestie van de wijndrop In Arnold hier zit ook tets van Arno, ergens Een verwantschap' Toch Is er soms één geest, of iets daarvan, die wij samen delen' Niet hele-, maal waar. bijna waar, half waar? Hij hier zou de man kunnen zijn die de brandstapel opsnelde en zorgde dat Viola werkelijk lijden bespaard bleef, de man van da doelmatige liefde, die niet dweep te, maar deed „De man van wie zij hield voor eeuwig'" Rogier keer haar lang aan, boog toen het hoofd en knikte - over wonnen. En Arnold, die het aan zag, zag - als dit waar was. half waar, bijna waar - zichzelf de brandstapel opspringen, welover wogen. eens en toen en nu weer. En altijd opmeuw zou hij het voor haar doen. Hij keek naar zijn handan. Oe handen die zij liefhad, zoals zij dat zo vaak tegen hem had gezegd. Er waren geen kanten om de pol sen, geen brede satijnen manchet ten daarboven. Hij was haar voogd met, hij droeg geen degen en was geen oude edelman, maar zijn handen - en zijn hart - waren open om te geven, 2959 Wanneer Voisin zich verwijderd heeft, gaat Terwihöe naar de plek, waar Omar ligt Maar. helaas, hij kan niets meer voor de ongelukkige doen Op zee ziet hij nu de „Daura" - er is geen vergissing meer mogelijk - kruisen, op een te grote afstand nog om de aan dacht te trekken- De „Capri oe" ligt aan de andere kan van het eiland en de opvaren den van beide schepen kun nen elkaar dus niet zien. Voi sin keert in het kamp terug. „Waar is mijn man?" vraagt Omars vrouw angstig. ,Wees gerust," antwoordt Voisin, vriendelijk glimlachend, „hij is al aan boord van mijn schip gegaan. Wij moeten nu snel alles inladen, want het is zaak zo gauw mogelijk jbe vertrek-' ken." „Ja maar," stottert Chris Boonsma. „Mond hou den," snauwt Voisin, „ik heb geen tijd om vragen te beant woorden. AU es inpakken en meegaan. Geen praatjes nou, want zk ben hier de baas." Fleur maakte sandwiches en zette thee. Ze voelden zich alle drie ontspannen Arnold omdat hij eindelijk met ists had afgedaan dat hem een onwerkelijk gevoel en nagenoeg kippeval bezorgde, iets dat hij zo gauw mogelijk uit zijn gedachten wilde zetten en tot de juiste proporties terugbrengen. Want - after all en wat er aan gedachten dan ook door hem heen was geflitst - hadden ze hier niet te doen met een patient, met een man die feed aan een gespleten persoonlijkheid' Het was zo moei lijk om iets anders aan te nemen. Vooralsnog kon hij dat zo maar niet. Was dat wat door hem heen was gegaan niet afkomstig uit de ongetwijfeld sterke geestelijke macht van de jongeman tegenover hem' Was het niet zoiets als hyp nose' Wat dacht, wat voelde Fleur? Hele maal kwam hij daar toch nooit achter. 2e leefde in zo'n andere sféér dan hij, dan alie andere mensen, at ging dat wat ham betrof niet hele maal op. Vaak dacht hij dat het alleen hun liefde was die hen ver bond. Dat was natuurlijk genoeg, en het was zelfs groots, maar het was niet él les. Niet dat alles voor een mens nodig was, maar hij ?ou soms wel willen dat hij haar beter kon begrijpen. Als zo vaak eerder vroeg hij zich af: wat weet zij van de mensen meer dan een ander? Wat weet zij van mij dat ik niet weet? Wat weet zij van zichzelf? Heel even meende hij dat zij weer het zachte wijsje neuriede dat Den nis zo van streek had gebracht. Hij dacht het te horen toen zij naar ham toe boog met de schaal met brood. En weer huiverde hij, maar nu om een andere reden en op andere wijze. De bezoeker, Arno-Rogier, was nu rustig. Hij had zelfs een air van de man van de wereld, nonchalant, charmant. Waarschijnlijk was hij nu de edelman Rogier, niet de wat onbeholpen, geremde studenl Ar no, die hem trachtte na te volgen en tevergeefs probeerde een schrijver te zijn Zijn bewegingen waren met hoekig meer, zij waren los en sierlijk. Nee, Rogier was niet dood. Hij zou misschien langzaam, wegslippen in een sleurieven wan neer Arno niet waakzaam bleef en in de strijd om het dagelijks be staan alleen zijn buitenste buiten kant zou kunnen ontplooien. Het was als de sprookjesdromen van een kind, de „diepte-ogen" van een kind, zoals Manfred Kyber dat heeft genoemd. Ogen die 2ich slui ten in het volwassen en ouder worden. Sloten ze zich bij" ware kunstenaars misschien nooit hel maal? En bij enkele begenadigden helemaal niet? „Luister eens," hoorde hij onverwacht zichzelf zeggen, „mijn vrouw zei zostraks terecht dat je manuscript in zijn huidige vorm ongeschikt is voor uitgave." Uitgave. SIJTHÖFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant ol Het Binnenhof) REDACTIE Chef: H. L. lambregtse Redactie Schiedam:K. Kegel en W J van der Post, Redactie Vlaaröingerv J Hazejager, K. Jonker en C. H var» Bremen Sportredactie: B. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan tie Broersvesl 3a, tel, 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209. postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven Teiexnummer 32177 plaatselijke correspondenten Maasland S P van Zuilen, Diepenburchsfraat 34, tel 01899- 16143 Hoek van Holland: L van Ooijen, Mahustraat 135. tel. 01747- 2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a. Schiedam, (tel 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen, {tel 010-354525, bg.g 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht btj het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel 010-144144 KLACHTENDIENST Oageiijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaa tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad. Haagsche Courant. Het Binnenhof, tel. 010-144144. tel. 070-624562. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur Tel. 010-144144. toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Maasland Op zaterdag 4 fe bruari opent Koos Bons in de Nederlandse Hervormde Kerk te Maasland de serie Orgelconcerten 1978. De organist Koos Bons studeer de bij Piet van den Kerkhoff, die hem opleidde voor de staatsexamens Orgel A en B en Piano A en B. Na het behalen van deze diploma's studderde hij eerst in Parijs en later bij Cor Kee, om ach te bekwamen in de improvosa- liekunsf, alsmede in instru mentatie en compositie. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit Hl) begint met werken van com ponisten uit de achttiende eeuw waaronder J. P, Kellner en J. L. Krebs- Het eerste gedeelte eindigt met de derde sonate van Felix Mendels sohn. Daarna volgen nog werken van Alexandre Guilmant en Jehan Alain. Besloten wordt met een improvisatie over Gez. 459: Door de nacht van smart en zorgen. Het concert begint kwart over acht 's avonds en de torendeur is vanaf half acht open. Maasland Van verba zing: tot zelfs onthutst, maar toch ook enthou siast Zo is er in Maas land gereageerd op het plan van de gemeente om een sportzaal te gaan bouwen. Het ent housiasme kwam uit de politieke hoek; het CDA is het volledig eens met burgemeester en wethouders. De ver bazing en onthutsing komt zowel uit de poli tiek, alsuit een drietal Maaslandse sportver enigingen. Verbazing omdat de voorbereidin gen voor een volgens het college „doelmatige op de behoefte van de dorpsgemeenschap af gestemde zaal", al ver gevorderd zijn. Zonder dat het plan aan welke nauwbetrokken vereni ging of instantie is voorgelegd. Het plan om in Maasland een sportzaal te gaan bouwen, is overigens niet van vandaag of gis teren. Al in 1973 bracht de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten een rapport uit, waaruit bleek dat een sportzaal in Maasland noodzake lijk was. De huidige ak- kommodatie van twee gymnastiekzalen, waar van er één beslist niet aan de eisen voldoet, is namelijk onvoldoende. Vanaf het uitbrengen van dat rapport, vier jaar terug dus, tot voor en kele weken terug, lieten burgemeester en wet houders weinig essen tieel nieuws los over een nieuwe zaal. Wel werd bekend dat het een sportzaal zou zijn; geen sporthal, maar een vergrote uitvoering van een gymzaal. Als toekomstige plaats werd daarbij gedacht aan het perceel grond tussen de Postlaan en Kluisweer, ter hoogte waar nu nog het ge bouwtje van Scouting Maasland staat. De daar ook nog staande afgekeurde gymzaal kan dan tegen de grond. Naast de nieuwe Aloysius school, zou er op dit perceel ook een permanente openbare school moeten komen. Verbaasd Dat er nu ineens verbaasd en onthutst werd gereageerd op de sportzaal plannen, is een gevolg van de recente behan deling van de gemecnteW- - ting. Daaruit blijkt, dat de zaal al in 1979 gereed moet zijn. Dat bracht, behalve dan bij bet CDA, geen ai te groot enthousiasme teweeg. Zowel de VVD als de Open Groepe ring lieten weten over te wei nig genuanceerde informatie en gegevens te beschikken. De reacties van de sportvereni gingen kwamen pas, nadat burgemeester Van den Brink met cijfers en feiten op tafel kwam. Een zaal van 22 x 28 meter, met een kostenraming van 1.685.000 gulden. Waarbij dan nog komt 175.000 voor de inventaris en 214.000 gulden voor de grond. Totaal 2.074.000 gulden. Burgemeester Van den Brmk: „Een zaal geschikt voor 2 vol leybal velden, 1 basketbalveld, 12 tafel tennisvelden en l oe fentennisveld." Door toepas sing van een scheidingswand ontstaan er voor het onder wijs 2 gymnastieklokalen. De 22 x 28 afmeting is echter met geschikt voor indoorten- ms, micro-korfbal en zaalvoet bal. Vandaar dat ODO, MW27 en de tennisvereni ging vraagtekens zetten bij het „op de behoeften afge stemde zaal". In een eerste reaktie menen de drie vereni gingen, dat er voor die twee miljoen of zelfs minder een grotere zaal gebouwd kan warden. Naar aanleiding van de zaal grootte, is de Open Groepe ring inmiddels in actie geko men. De dorpspartij heeft een werkgroep ad hoe ingesteld, die aan de hand van relevante gegevens moet na gaan of tot de bouw van een sportzaal besloten zou moeten worden,' en zo ja, aan welke afmetin gen deze zaal zou moeten vol doen. Namens die commissie zegt mevrouw F. Bakker: „Wat voor soort zaal het ook moet worden, er moet eerst een rapport en onderzoek ko men. Mensen die er direkt belang bij hebben, moet je er bij betrekken". De OG streeft er naar het rapport op korte termijn uit te brengen. „Want voor je het weet," aldus OG-voorzitter W. Kolpa, „zit de eerste paal in de grond." Alhoewel de commissie nog maar kort bezig is, zegt Kolpa nu al: „Het is wel zeker, dat het veel goedkoper kan. Je kan het nu wel duur maken, het kan echter ook eenvoudig doch praktisch zijn," Mevrouw Bakker: „Als je hoort wat er op dat gebied tegen woordig mogelijk is, dat houd je niet voor mogelijk. Dat merk je pas, als je je daarin verdiept" Met de wij ze van bekend maken van de zaal ma at heeft zij veel moei te. „Als je dat als vereniging uit de krant moet lezen, sta je toch wel raar te kijken." Hetgeen maar at te waar bleek, want meteen na publi- katie in deze krant kwamen de reakties. „Je mag toch minstens vandaag de dag verwachten, daarover geïnformeerd te worden," al dus mevrouw Bakker. „De verenigmgen hebben natuur lijk een uitgesproken beeld over een hal. De gegevens schijnen bij de gemeente ech ter al vast te staan." Het rap port van de Open Groepering moet zo uitvoerig mogelijk worden. Met overzichten van behoeften, bouwkosten, ex ploitatie, inkomsten, subsi dies, lokatie, alsook een prog nose van de behoefte aan ver gelijkbare akkommodatie na 10 jaar. Deze prognose geba seerd op de vermoedelijke toename van sportbeoefe naars door bevolkingsgroei. „Het rendabel maken van een sportzaal of sporthal zal nooit gaan," aldus voorzitter Kolpa. „Het zal veel geld gaan kos ten. Als het ten goede kan komen aan de Maaslande be volking, mag het ook best wat kosten. Je mag de sport met afremmen: Mevrouw Bakker voegt daaraan toe: „Als ze het huidige plan doorzetten, sluit je de verenigingen voorgoed uit." Het heeft de Open Groepering tevens in hoge mate bevreemd dat de sportraad niet ïn de voorgenomen plannen gekend is. Ook de WD informeerde daar trouwens naar, evenals naar de kommissie voor sportzaken, alsook welk ad- viesburo was ingeschakeld Burgemeester Van den Brink „Als de voorbereiding wat verder gevorderd is, komen vanzelf de commissies e.d aan bod om hun oordeel te geven." De in 1971 door de gemeente ingestelde sportraad, is echter nog nauwelijks bijeen ge weest- Ook al staat er in hel reglement, dat de raad ten minste driemaal per jaar bij een moet komen. „Het is ech ter geen beleid als een wet houder alleen maar wacht op verlangens van verenigingen." aldus Kolpa. „Dit is geen be leid, dit is puur amateuris me." Naar aanleiding van de sportzaal, zal de sportraad binnenkort op eigen initiatief dan toch weer eens bijeen ko men. Schiedam „Buitenlanders la ten zich nogal eens intimide ren door huiseigenaren. Dat gaat dan in de trant van: ik gooi jou eruit als je naar bouw- en woningtoezicht gaaL Dus gebeurt er niets aan die woningen en worden zij nooit opgeknapt". Deze gang van zaken, geschetst door PPR-raadslid Herman Noordegraaf tijdens een com missievergadering vonge week, komt veel voor in de ouwe wijken. Bij het agenda punt over onbewoonbaarver klaring van een aantal pan den bleek dat nog eens. Schiedam De 17-jarige bromfietsster M.C.H. uit Schiedam is in het Noletoekenhnis opgenomen met een pols- en onderbeen- fractcar. Eergistermiddag werd zij geschept door de 23-jarige automobilist L. J. eveneens uit Schiedam. Op de kruising Parkweg/Burgemeester Honnerlage Gretelaan ver leende J. geen voorrang. in de Stationsstraat, hoek Cel» siusstraat, heeft in 1976 een buitenlandse bewoner een kaart van de gemeente ver keerd ingevuld, die ging over verbeteringen die de gemeen te de huisbaas had opgedra gen. In werkelijkheid was niets opgeknapt, maar de bui tenlander had de kaart ver keerd begrepen en één en an der heeft uiteindelijk de onbe woonbaarverklaring tot ge- volg gehad (overigens speelt volgens de gemeente het moeilijk doen van de eigenaar een overheersende rol). Om echter die misstanden te voorkomen, waarbij 3657 in Schiedam wonende andersta ligen een gemeentelijk schrij ven niet begrijpen, benadruk te Noordegraaf de noodzaak om deze burgers in hun land staal te berichten, zodat zij minder afhankelijk kunnen zijn en niet elk papiertje aan de huisbaas moeten overleg gen. Ook drong het radicale raadslid aan op meer aan dacht voor de buitenlandse pagina in de Schiedamse ad vertentiekrant Het Nieuwe Stadsblad. Wethouder Chris Zijdeveld ging in enige mate met Noorde graaf mee, maar voelde zich voor twee dilemma's gesteld: ,De kunt moeilijk in vier of vijf talen of nog meer b neven gaan schrijven, want aan de andere kant moet men ook kunnen begrijpen, dat wij hier nu eenmaal één voertaal hebben. Een tweede punt: hoe moet je afwegen, btj welke gelegenheid, wanneer wel en wanneer niet en in welke ta len dan, die bneven apart worden opgesteld?" De wet houder zal het daarover nog hebben in het college van bur gemeester en collega's. Schiedam Een fusie van drie ziekenhuizen tegelijk Ls een ondoenlijke zaak, maar het inschakelen van het Vlaar- dingse Holyziekenhuis bij de besprekingen over bet samen gaan van Nolet- en gemeente ziekenhuis in Schiedam kan wel tot gevolg hebben dat de democratische controle beter gewaarborgd wordt. GOEDKOOP DOOR RECHTSTREEKSE LEVERING warmtebion Dayer 10 Vlaardingen Tel. 010-342.058. Die indruk is tijdens de PvdA- ledenvergadering van gister avond gevestigd door een dis cussie tussen wethouder Eei- nier Scheeres en senator Jan Simons over de gemeenschap pelijke regeling, die er komt tussen Nolet en GZ. Beide ziekenhuisbesturen hebben daarover een verklaring uitge geven, waar de PvdA-Schie- dam zich gisteravond achter schaarde, Alleen Simons had aanmerkin gen: „Is dat alles, wat na ja ren vergaderen uit de bus rolt? Ik had wat meer ver wacht dan zo'n regeling, zeker nu blijkt dat de mogelijkhe den tot controle in de nieuwe situatie minder zullen zijn dan momenteel het geval is met het GZ, waarop de gemeente veel, zo met alle controle heeft De werkgroep, die de regeling moet uitdokteren. gaat er nogal elitair uitzien met vier directeuren en dan nog eens bestuursleden. Ik pleit er dan tenminste voor om Holy direct in de werk groep te laten deelnemen, in plaats van er alleen maar bij te betrekken, want dat garan deert meer gemeentelijke in breng." Scheeres beaamde het regionale belang, maar vond dat het Holyziekenbuis best wel zijn mondje zal kunnen roeren- „Met de integratie van Nolet en GZ moeten wij nu wel haast maken, gezien de richt lijnen van het college voor ziekenhuisvoorzieningen, en ook omdat het langs elkaar heen werken voorkomt. Die verminderde inbreng van ons is logisch: waar twee samen gaan, hebben beide een halve inbreng. Minder democrati sche controle dus, maar het is met anders."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2