'Kan Harreweg op alle dagen dicht' Industrie dringt zie li aan de Polderweg op w/.~m Zeker weten een zenuwachtige boel UtamdeWBek: DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 PPR-raadslid Noordegraaf wil sïuipverkeer beperken Ook ScMeweg Vier mille voor ziekenomroep Inbraak in motorjacht Personenauto op vrachtauto Poppenexpositie groot succes Schiedam in 'f geweer: Nieuw fietspad via Groeneweg 3 hoBTo 't ïladB Sehiadaas industriegebied oslolding, voorgesteld door de EHV3-Delft \<l .isi-oz: Schiedam/Delft Naast de Harreweg en Abtswoude kan nog een tweede doorgaande route tussen Kethel en Delft op zondagen voor autoverkeer worden afgesloten. Dat is het traject van De Driesprong (bij de spoorwegovergang in de Kethelse kerkbuurt) via Kandelaarweg en Schieweg naar de Kruithuisweg. Het idee is van het Schiedamse PPR-raadslid Herman Noordegraaf, die daarmee een nieuwe bijdrage levert in de discussies over het bannen van de auto uit de groene bufferzone Midden-Delf land. Hij heeft burgemeester en wethouders gevraagd naar de bereidheid om te bevorderen, dat ook op de Schieweg de zondagssluiting ingaat Dit voorstel was nog niet opgenomen in het fïetswegenplan, dat de samenwerkende milieugroepen Midden-Delfland (SMMD) in augustus 19*25 uitbrachten. In dat plan, dat als titel Fietsweg heeft, wordt voor de Schieweg alleen een maximumsnelheid tot vijftig kilometer per uur voorgesteld. Volgens Noordegraaf is een autovrije Kandelaar-/Schïeweg op zondag wel haalbaar, omdat als verbinding tussen Schiedam en Delft altijd nog rijkswegen 20 en 13 en ook de Rotterdamseweg overblijven. Die alternatieven gelden ook bij de sluiting van Harreweg/Abtswoude. Overigens loopt de Rotterdamseweg evenwijdig aan de Schieweg, aan de andere oever van de Delftsche Schie. Schiedam Het benefiet bal voor de ziekenomroep, dat za terdag in Musis Sacrum is gehouden, heeft in totaal vier duizend gulden opgebracht, waarmee ondermeer de nieu we studio aan de Korte Haven 27 wordt afgebouwd en ook een nieuwe lijn wordt aange legd nasr de Driemaasstede, het verpleeghuis in Schiedam- Woudhoek. Hoewel veel artiesten optraden, onder wie Ramses Shaffy en Rosy Andres, is de op brengst voor de ziekenomroep een aardige meevaller. Finan ciële steun verleende de Am- stelbrouwerij en serviceclubs Rotary en Tafelronde, Ook café Quibus aan de Lange Haven heeft een hoffelijk ge baar gemaakt. Als zondag een in dat tablissement opgeno men langspeler uitkomt, zal van elk verkocht exemplaar twee gulden opzij gelegd wor den voor de ziekenomroep. Over de plaat staat meer op de Toonbeeldpagina. Vlaardingen In het motor jacht „Calypso", liggende bij de watersportvereniging De Fuut aan de Watersportweg te Vlaardingen is ingebroken. Men ontvreemdde diverse- goederen, waaronder een scheepsschroef, een boorma chine en een acculader. De totale waarde van het gestole- ne bedraagt 450 gulden. De breekschade is 200 gulden. Vlaardingen Op de kruising Dillenburgsingel-Zwanensin- gel-Lepelaarsingel ontstond dinsdagmiddag een aanrij ding tussen een personenauto en een vrachtauto. De perso nenauto werd daarbij zwaar' beschadigd. Persoonlijke on gelukken deden zich met voor. De luxe wagen, be stuurd door de 53-jarige me vrouw H. E. C. reed over de Dilienburgsingel in de rich ting van de Zwanensingel. Op de kruising kreeg zij geen voorrang van de juist optrek kende vrachtwagen, bestuurd door de 25-jarige J. S. uit Vlaardingen, die over de Le pel aarsingel richting van Lin den van den Heuvelsingel reed. De vijftienhonderdste bezoekster van de poppententoon- steliing. Maassluis De poppenten toons telling van de Vladrdingse kunste naar Peter Schenk, die momenteel in het Maassluise gemeente museum wordt gehouden, is een ongekend succes. Zo groot zelfs dat dit in de geschiedenis van het museum niet eerder is voorgekomen. Gistermorgen reeds werd de 1500-ste bezoekster verwelkomd door conservator Jan Rohn. Het bleek een van de brugklassen van de Koningin Juliana Scholengemeenschap te zijn. En het was Petra van Schie die voor de school het traditionele geschenk in ontvangst mocht nemen, te weten het fotoboek over Maassluis. Maar daar bleef het niet bij; van Peter Schenk ontving zij ook nog een zelf ontworpen zogenaamde stokpop. Golden Earring Contraband van20,25voor Rotterdam-Nw. Binnenweg 91, Zwaanshals 361, Middellandplen 30, Meent 52, Groene Hilledijk 222. Schiedam- Broersvest 57. Vlaardingen-Hoogstraat 117. Schiedam In schriftelijke vragen aan burge meester en wethouders spreekt PPR-raadslid Herman Noordegraaf zich uit voor een ook door-de-weekse afsluiting van de Harreweg voor autoverkeer. Graag zou hij deze kwestie aan de orde gesteld zien bij gedeputeerde staten en, naast de gemeente Schiedam, de gemeente Delft. Vorig jaar is de Harreweg (het verlengde daarvan in Delft heet Abtswoude) alleen op zondagen gesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer, en de provincie heeft deze proef met dit jaar verlengd, tot vreugde van bewoners, recreanten en milieubeschermers. De maatregel geldt niet voor bestemmingsverkeer en gehandicapten, en ook Noordegraaf gaat daarvan uit Als de autosluiting op alle dagen momenteel te ver gaat naar de zin van de betrokken overheden, vraagt het radicale raadslid om te onderzoeken of er in de toekomst mogelijkheden voor rijn. Ook stelt hij voor de Harreweg dan toch niet alleen op zondagen, maar ook op zaterdagen en feestdagen autovrij te maken. Gistermiddag is in het stadskantoor een pakketje met informatie losgekomen, waarin wethouder Chns Zijdeveld laat blijken dat ook hij van mening is „dat de Harreweg de hele week slechts toegankelijk moet zijn voor bestem mingsverkeer en (brom) fietsers". Van de commissie voor ruimtelijke ordening, die maandag 27 februari weer verga dert, verlangt hij een advies. Aan de leden schrijft Zijdeveld: „Deze informatie ontvangt u nu reeds, omdat ik u wil verzoeken u liefst op de fiets of te voet - ter plaatse te oriënteren". In zijn vragen wijst Noordegraaf op het vele sïuipverkeer tussen Schiedam en Delft Onlangs legde de ENWB (eerste enige echte Nederlandse wielrijdersbond) uit Delft in een nota een aantal gegevens vast. Veel sïuipverkeer kan ai worden geweerd door in Delft het rechtsafslaan van Abtswoude naar de Kruithuisweg te verbieden. Noordegraaf noemt ook het invoeren van verplichte maxi mumsnelheden in plaats van adviessnelheden, en een deugdelijke controle daarop. Doorgaans wordt op de Harreweg namelijk, ondanks alle bochten, met eert nood gang gescheurd. Vooral op het punt, waar de Woudweg op de Harre- uitkomt, levert dat een levensgevaarlijke verkeerssituatie op. „Ik ben mij ervan bewust dat een gek meer vragen kan stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden (dus ik ben daartoe zeker in staat), maar desalniettemin hoop ik dat een serieuze gedachtenwisseling over deze belangrijke zaken zal plaatsvinden", eindig^ Noordegraaf zijn schrij ven aan burgemeester en wethouders, Ook boer Lansbergen (CDA), nestor van de Harreweg, heeft in de laatstgehouden vergadering van de raadscom missie voor ruimtelijke ordening gesproken over de ge vaarlijke hoek van Woudweg en Harreweg, waar het uitzicht zeer slecht is. Een voorstel van de Delftse wielrij dersbond om de Harreweg ter plekke om te leiden over een bestaand puinlichaam valt bij Lansbergen in goede aarde, „Er moet dringend iets veranderen," drukte hij de commissie op het hart. „Elke week weer gebeuren daar ongelukken". „Het zou in deze tijd te recht tot een revolutie komen, ais de Polderwe- tering werd wegge vaagd" dat schreef Chris Zijdeveld als wet houder voor stadsont wikkeling al in zijn be leidsnota voor 1976. De afgelopen maand is op- nieuw aandacht gevraagd voor de Polderweg, de smalle water weg die erlangs gegraven is en de onmiddellijke omgeving het is een oud stuk Kethel, een eindje ten noorden van het Prinses Beatrixpark en hel Schiedamse industriegebied; beginnend bij de Schie loopt de Polderwetering naar de Polder vaart. door Kor Kegel „En wat ervan over is, moet behouden worden, want het is best zeer de moeite waard", zei Herman Noordegraaf (PPR) re centelijk tegen de commissie voor ruimtelijke ordening in Schiedam, Dat was niet zo maar: Midden-Delfland wordt toch al van alle kanten be dreigd (een afweging tussen landschappelijk schoon en wo ningbouw, rijksweg 19, defen- siedijken, glastuinbouw, toren- silo's), en zeker is dat ook het geval in de meest oostelijke hoek van de groene bufferzone, bij de Polderweg. De aangrenzende Oost-Abtspol der, Rotterdams grondbezit, krijgt de bestemming: indus trie. Het is al opgespoten ge bied, dat vooral bestemd wordt voor bedrijven uit stadsver- nieuwingsdelen. Het gevaar be staat, dat de komende ver keersdrukte straks de Polder weg zal treffen, dat de Polder weg door toekomstige bedrij ven in de verdrukking komt, en dat dan waardevolle stukjes De industriëlen hebben nu nog een moot uitzicht op de Polderweg. Fotograaf Jacques Zorgman bekeek het vanaf de Poldervaartkant. oud-Kethel verdwijnen. Rotter dam moet daarmee maar reke ning houden en zorgen dat het aangrenzende Schiedam geen schade berokkend wordt, en de gemeente Schiedam zou daar over kunnen gaan spreken van de buurstad, vindt Noorde graaf. En wethouder Zijdeveld geeft hem gelijk. Dat is één aspect, wel de meest ernstige bedreiging. Vanuit Schiedam is echter ook sprake Schiedam Een voorstel, dat samenwer kende milieugroepen Midden-Delfland in 1975 al deden, komt mogelijk eind deze maand aan de orde binnen de raadscom missie voor ruimtelijke ordening, die dan gaat spreken over de verkeerssituatie in het poldergebied. Het gaat om de aanleg van een fietspad van de Schieweg naar DE Harreweg, onge veer ter hoogte van de Oostveenseweg naar Schipluiden, dat de fietsmogelijkhe- den vanuit Schiedam en Delft aanzienlijk kan vergroten. Het nieuwe pad zou dan wel aansluiting moeten geven op de Groe neweg. Dat betekent, dat het traject zal liggen aan de Schiedamse 2ijde van de grens met Delft, pal ten zuiden van hoeve 't Einde, de laatste bebouwing aan de doodlopende Groeneweg. Er zijn enkele probleempjes: zo zal er voor dat nieuwe pad een onderdoorgang (een brug lijkt ondenkbaar) bij de spoorlijn Schiedam/Delft moeten komen, terwijl het pad beslist gesloten moet worden ver klaard voor bromfietsers, gezien het feit dat het vlak langs een vogelbroedgebied zou lopen. Bovendien moet, volgens het voorstel van de milieugroepen, gedaan m hun fïetswegenplan van augustus '75, aan de noordzijde van het pad een afplanting komen. In de broedtijd mag het pad hele maal niet toegankelijk zijn, ook met voor fietsers. van aantasting van het land schapsgezicht Bij de kant van de Schie ontstaat door de vuil nisbelt en autowrakken voor het woonwagenkamp een grau we indruk van de Polderweg, en iets verderop doemen de fiats van Groenoord op. Dc wo ningbouw m spaiand komt straks ook weer dichterbij (al lereerst is Woudhoek-Noord aan de beurt) en dan, tot slot, is er weer die industrie, maar dan de Schiedamse. Nou is het met zo. dat de ge meente het industriegebied on beperkt laat uitdijen en opruk ken, steeds meer naar de Pol derweg toe, want dan zou dat de revolutie betekenen die Zij develd m zijn beleidsnota noemde In 1988 is weliswaar een structuurplan door de ge meenteraad aangenomen, waarin met een hneaallijntje de 's-Gravelandseweg vanuit het Schiedamse centrum helemaal is doorgetrokken tot ver ten noorden van de Polderweg, om daar aansluiting te geven op toekomstige Rotterdamse in dustrie, maar in dat structuur plan staan wel meer rare din gen. Zo wordt een inwoneraan tal van pakweg honderddui zend in 1980 niet uitgesloten. Zijdeveld heeft dan ook, onder meer in zijn beleidsnota, be klemtoond dat een fiks aantal veranderingen m dat plan moet worden aangebracht Dat kan, want een structuurplan js niet bindend, een bestemmingsplan daarentegen wél. Op de woorden van de wethou der afgaand is te verwachten, dat de industrie een halt wordt toegeroepen Die indruk is al eens bevestigd door wethouder Reuuer Scheeres, die stelt dat Schiedam nog maar héél wei nig grond aan industrie uit handen heeft te geven. ADVERTENTIE Zeker weten dan pas antwoor den. Dat deed Ria van Heese gistermiddag m het bekende radioprogramma van Hans van Wilhgenburg en Bert de Winter. Gelukkig maar, het had haar anders tientallen guldens gekost. De vragen, die Ria met wist te beant woorden, ondanks uitgebreide aanwijzingen van dochter Mi riam, konden wel door de Limburgse assistente aan de andere kant van de lijn wor den ingevuld. Zenuwachtig boeltje ovengens bij Ria's buurvrouw Meeder in de Vlaardingse Van 't Hoff- straat van waaruit het pro gramma deels werd uitgezon den. Ria werd er pas gisterochtend van op de hoogte gesteld. In november stuurde zij haar deelnemerskaart op. „Dat wordt niks, zo denk je toch altijd," reageerde ze toen ze Bert de Winter van „Zeker Weten" voor haar deur zag. Maar vermoeden deed ze wel iets. De werkzaamheden van de PTT. die een speciale lijn ten behoeve van het program ma bij haar buurvrouw aan moest leggen, waren Ria enige tijd geleden wel opgevallen. Ria van Heese: „V/at moet ik daar nou op antwoorden?" .Doodeng maar wel vreselijk leuk", vond Ria van Heese het toen ze eenmaal met de kopte lefoon op het hoofd door de microfoon de vragen van Hans van Wilhgenburg direct in de uitzending moest beant woorden. Ondanks de nodige aanwijzingen van de 17-jange dochter Miriam - moeder ver stond er niets van wegens de koptelefoon - moest enkele en- kelz vragen onbeantwoord la ten. Haar Limburgse assisten te aan de andere kant van de lijn wist van wanten. Dat be tekende uiteindelijk alle vra gen op één na goed, of te wel 450 guldens. Eén vraag moest worden open gelaten voor de luisteraars: „Hameien had zijn rattenvan ger, wat krijgt Vlaardingen deze maand? Ondanks de in gewonnen informaties door Ria's assistente bij het Vlaar- dingse stadhuis moest Hans van WiUigenburg het ant woord als fout aanrekenen. Laat nu net deze vraag door deze krant aan de program mamakers te zijn toegespeeld. Wij weten het antwoord wel. Het woord is vrijdag bij „Ze ker Weten" aan de luisteraars.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3