S nrrealist zet de dikdoeners meer Agressief spel tot cheque Van kanri- sefaelp Piet Leblanc krijgt «Live lm Quibus** oordraehtskunst Bolleboos Armand In «Se Toverbal eiipo- Miiziefc- weelk was stort ook een Holland ISarij© Nieuwe ÉoneeMsife In ü©eli DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 ¥aaa alles fSenseenie legt ver&sttw@©riiiifg af wstó las «jBe vier m©l©sas" §tnds» feeiasFsIIer moetingscentrum KO NINGSHOF. Het begint 's morgens om half tien voor kinderen van twaalf jaar tot tien uur 's - avonds voor 17- en 18-jari- gen. Dinsdagmorgen is de groep uit Brielle, Oostvoorne en Roekanje als eerste aan de beurt- De uitslag van de muzie- kweek wordt woensdag te gen zes uur bekend ge maakt waarna 's avonds volwassenen aan bod ko men. Het publiek heeft voor de drie dagen vrije toegang. Het Haags Marionettentheater van Jos Mans geeft op zater dag 4 februari een voorstel ling in het Schiedamse ZOL DERTHEATER IN DE TEER- STOOF. In „De verdwenen konings kroon" volgen we de avontu ren van Bartje Bolleboos, die de koning te hulp schiet bij het zoeken naar zijn kroon. Een koning zonder kroon, dat kan immers met en zeker met wanneer hij zun verjaardag viert. De toegangsprijs is als ge woonlijk een rijksdaalder. De voorstelling begint 's middags om half drie. Armand, wie kent hem nog? de man van „Ben ik te min" en „Eén van hen ben ik". De protestzanger Armand uit Eindhoven, die zijn hoogte punten van zijn carrière eind zestiger jaren beleefde komt op zaterdag 4 februari naar de Maassluisc TOVERBAL, Ar mand, die in het verleden al eerder m de Toverbal is ge weest, begint 2ijn optreden om half negen „Gewoon omdat het leuk leek" werd op 11 december in de Quibus een plaatopname gemaakt, die zowaar een heuse langspeler tot resultaat heeft gehad. Dat kwam, omdat de muziek tóch wel meeviel. Toch, want wat verwacht je als vier muzikanten in een hoek gaan staan, terwijl zaj nog nimmer in één kwartet samen speelden. Niet, dat daar een plaat van komt. „Live in Quibus" heet de schijf, die een mengeling is van experiment en primeur. In een oplage van vijfhon derd stuks is de plaat vandaag ge perst door Sonopresse in Rotterdam. Zondagmiddag om half drie kan voor de plaat worden ingeschreven in het café aan de Lange Haven in Schie dam en *s avonds is de plaat daar hopelijk al verkrijgbaar; een nieuw optreden van het kwartet staat voor de deur. Elf gulden en twaalf cent kost het produkt, een prijs die is afgestemd op de opnamedatum, dus het is maar goed dat die niet aan het eind van de maand lag. „Anders hadden wij er een dnedubbelelpee van moeten maken," peinsde een bebaarde kwi bus. Vier „vreemde" muzikanten, althans voor elkaar. Allereerst is er de krasse saxofonist - en tussendoor violist - Piet Leblanc, een Rotterdammer die ook het Schiedamse uitgaansleven wel tot later in de ochtend pleegt te onderhouden, die in staat is elk wille keurig deuntje direct mee te blazen en die niet is af te remmen. Naar hem is het kwartet genoemd, want hij „draagt" de plaat. Zijn bescheiden heid siert hem: „Als de plaat lilt is, Peter, mag ik er dan ook eentje?" Zijn maatjes zijn Kees van Kxugten die in meer dan veertig orkestjes De geschiedenis van het geld Jules Deelder, genoemd als de enige eigentijdse Rotterdamse dichter van enig allure, komt in het kader van de schrij versavonden woensdag 8 februari in de ftfaassluise Toverbal. Vroeger heette het de con tra-prestatie, tegenwoordig de Beeldende Kunstenaars- regeling. Dat is een wat vriendelijker benaming voor de regeling voor kunstenaars, die zogezegd niet aan de bak kunnen komen wegens te geringe belanstelllng. Kunstenaars, die in dese regeling lopen, verplichten zich jaarlijks een aantal werken aan de gemeente over te doen, die hen daarvoor betaalt. In Vlaardingen zijn dat de kunstenaars Remi Poppe, Dirk Kats, Rob Janssen, Jan de Winter, Jan van Reeven en Aad Hofman, In de loop van de tijd lever den zy talloze werken in bij de gemeente. Dit alles wordt natuurlijk door de belastingplichtige betaald. Waarschijnlijk vandaar de titel „Verantwoording" voor de tentoonstelling, die vanaf vrijdag 3 februari tot en met zaterdag 19 februari in de expositiezaal HET WEESHUIS aan het gelijk namige plein op nummer 13 in Vlaardingen wordt ge houden. We kunnen dus stellen, dat de gemeente verantwoording aflegt over de gelden, die aan de kunstenaars zijn uitgege ven. De tentoonstelling laat ongeveer zestig werken van de Vlaardingers zien, die in gemeente-eigendom zijn. De toegang voor de exposi tie is gratis en het geheel staat onder auspiciën van de Culturele Raad Vlaar dingen, Openingstijden, maandag tot en met vrijdag van 12 tot 17 uur. Op vrijdag bo vendien van 19 tot 21 uur en 's zaterdags van tien tot vijf. Aanstaande maandag wordt er in Maassluis weer de muziek week gehouden, traditiegetrouw in het out- „De taal van Chris was er één om ruimte rondom zijn werk open te laten. Erbij dromen, de spontaniteit achter het verstan delijke de kaas geven. Hij had de gave daarvan iets aan anderen te laten aden en at daarbij vol zelf- Chris J. van Geel spot" tijdens de opening van de tentoonstelling van Chris J. van Geel (1917-1974) ia Schie dams Stedelijk Museum werden die woorden gesproken door Lu- do Pieters; woorden die iets dui delijk moesten maken van Van Geels surrealistische levensin stelling, voor zover weloverwo gen woorden van een verstande lijke taal dat kunnen. „Men mag blijven twijfelen of een door Rubens opgeraapte spijker wel een Rubens is", was een uit spraak van Van Geel zelf die, hoewel hier volkomen uit het ver band gerukt, toch vragen op roept, de dikdoeners in de kunst neerzet, en de intuïtie een kans geeft voor Van Geel was het een overtuiging, ook een vorm van verzet tegen maatschappelij ke normen. Vanuit die mentaliteit werd belang gehecht aan de uitin gen van kinderen, geesteszieken en naïef handelende mensen, om dat voor hen „de regels" wereld vreemd zijn Chris van Geel, vooral dichter, maar met een sterk visueel ge richte inslag, voelde zichzelf „die per" dan de experimentele kunst enaars van na de oorlog, zoals de Cobra-groep. Hoe en waarom is alleen maar te veronderstellen in het museum zelf en niet om toe te lichten m een krantekolom. De expositie iaat de gewoonste, en tegelijkertijd de gekste dingen zien. Samenstellers zijn Elly de Waard, K. Ankerman en T. van DeeL Tot en met zondag 19 fe bruari duurt de tentoonstelling in het museum op de Hoogstraat. Hoek van Holland heeft weer een toneelvereniging. Na ja ren zonder gezeten te hebben werd onlangs de „Hoekse Ko medie" opgericht, die nu be staat uit elf leden. Nog meer liefhebbers zijn van harte welkom en kunnen zich opge ven bij secretaresse van de vereniging Saskia Lens ink, Prins Hendrikstraat 199. Voordat de toneelclub zich met het instuderen van stuk ken bezig gaat houden krijgen de leden eerst spellessen van een docente van het Neder landse Centrum voor Ama teurtoneel in Zuid-Holland. De lessen zijn vrijdagavond in de zaal van Theater de Kweek- bak in de Harmoniestraat bo ven de discobar De Lantaarn. overigens ook een plaatplaatsje in voor het gelegenheidstrio rond Cor Pijpers, accordeonspeler en organist, een generatiegenoot van Piet Le blanc. Vóór vorige week hadden zij alleen nog in de Quibus samen met elkaar gespeeld- Van dat trio maken ook drummer Dick Renooy en bassist Cees Alberts deel uit. De laatste tekent en schildert graag (in het Delftse Ploemp kunnen ze daarvan meepraten) en hij maakte dan ook de hoes. Op de voorkant prijkt de achterkant van Marilyn Monroe, van wie de voorkant werd afgebeeld op een cafémuur, door kunstenaar Jan Mes, en de achter kant bevat een deel van het Quibus- interieur. Solisten zijn er ook al. Op „Live in Quibus" zijn ook zanger/gitarist Peter Frings vérn de Flails en zanger/actist Peter Junior te horen. drumt, Krijn van Dnel die elektrisch piano speelt, en Harry Emmery? hd van de Lucy Steymel Band. De sfeer op de langspeler is opvallend ont spannen. Het is typisch zo'n geluidje dat je rustig als achtergrondmuziek opzet, waarna je de piek-up geleide lijk wat harder zet, totdat je plotse ling helemaal meedeïnt. Dat kan ook andersom, als je moe bent. Producer Frits van Mourik ruimde Naast de gulden, de franc ot dollar bestaat er de kauri- schelp als betaalmiddel. Een zee schelpje, zo groot als een kleine tuinboon met een prachtige zachte glans, ver vult nog altijd de functie van pasmunt in gebieden van Afrika aan de oevers van de Niger en ook in Nieuw-Gui- nea. Ook is de kauri geliefd om sieraden te maken. In vele gebieden wordt het ook be schouwd als vruchtbaarheids- symbool of wordt het ge bruikt als amulet, afweermid del tegen kwade invloeden of als tovermiddel. Grenswisselkantoren in onze streken zullen de kaurï niet gemakkelijk accepteren als wettig middel om aan Neder landse munt te komen. Daar is bijvoorbeeld de eurocheque geschikter voor. Dit zoge naamde girale geld is sterk in opkomst. Bankiers hopen dat deze even bekend zal worden als indertijd de kauri. De kau ri en de eurocheque. Tussen deze twee betaalmiddelen ligt een werelgeschiedems, de ge schiedenis van het geld. De Nederlandse gulden kwam er niet van de ene op de andere dag Wie weet nog af van het aan één zijde bedrukte geeltje van vijfentwintig gulden uit de „serie 1860" of het inflatiegeld uit Duitsland met 200 miljard mark biljetten? Wie over de geschiedenis van het geld meer zou willen weten kan van 8 februari tot 1 maart terecht in de AMR O-bank aan het Veerplem 2-4 in Vlaardin gen. Daar wordt een tentoon stelling gehouden over de rijk geschakeerde geschiedenis van het geld met ruim hon derd authentieke vaak eeuwe noude voorwerpen. De ten toonstelling draagt de naam ,van kaurischelp tot euroche que" en kwam tot stand in samenwerking met het Mu seum voor Land- en Volken kunde te Rotterdam. Cees Alberts ontwierp voor- en achterkant van de „Live ïn Guibus"-hoes. Onder auspiciën van de Culturele Raad Vlaar dingen wordt er in deze gemeente een cursus voordrachtskunst geor ganiseerd. De cursus beoogt belangstellenden door middel van zelfex pressie nader tot de Ne derlandse literatuur te brengen. Onder leiding van mevrouw C. Kool wijk-Eibers wordt op 16 februari begonnen. De cursus omvat vijftien avonden waarvan er ze ven voor de zomervakan tie en acht daarna wor den gegeven met een re gelmaat van een keer per veertien dagen, De cur sus wordt gehouden in de societeitszaal van de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg van acht tot tien uur, De kosten bedragen vijftig gulden. Belangstellenden vanaf vijftien jaar kunnen zich aanmelden op de eerste cursusavond. Voor nade re inlichtingen kan men terecht bij het stadhuis, secretariaat van de Cul turele Raad in kamer 308 Vrij entree geldt zondag 5 fe bruari voor wie het Schie damse dienstencentrum DE VIER MOLENS bezoekt tus sen twee en vijf uur 's mid dags. Daar wordt de speelfilm „Een rare dag" vertoond naast een aantal natuurfilms. Verder kan men er terecht om een gezellig muziekje aan te horen van de folkgroep Big Bal Wee- val uit de jeneverstad en kun nen verzamelaars van postze gels, munten, stickers er der gelijke er op de ruilbeurs hun hart ophalen, Stadsbeiaardier Jan van der Zwart verzorgt aanstaande zaterdag 4 februari weer het wekelijkse carillonconcert in de toren van de Grote Kerk in Maassluis. Hij is te horen van drie tot vier uur. Begin van het jaar 200Ö. De wereld wordt geregeerd door zes corporaties. Armoede be hoort tot het verleden. Omdat er geen oorlogen meer worden gevoerd, heeft men „Roller- bal!" uitgevonden, een wreed, woest en hard spel, dat het publiek toch de sensatie geeft van geweld en agressie. Rond dit spel is het verhaal geweven van de Rollerbalheld (James Caan) van het kam pioensteam. Hij leeft alleen voor het spel en het enige dat hem dwars zit is dat zijn vrouw hem door de leiders is afgenomen. Dan wordt van hem geëist net voor de we reldkampioenschappen in To kio dat hij zich als speler zal terugtrekken. Dan zal hij zijn vrouw, van wie hij nog steeds houdt, terugkrijgen. Hij weigert echter het spel op te geven ondanks de wetenschap, dat de spelregels dermate ge wijzigd zullen worden, dat geen der spelers de wedstrijd zal overleven. SCHIEDAM Passage Theater Dagelijks 14 en 20 uur, zaterdag aiieen om 20 uur, vrijdag alleen om 14 uur. ONCE UPON A TIME IN THE WEST (12) Passage Bio Dagelijks 13.30 en 19.30 uur Zaterdag, zondag en woensdag alleen om 13.30 DE TIEN GEBODEN (alle leef tijden) Zaterdag, zondag en woensdag 14 uur TARZAN DE ONOVERWINNE LIJKE (alle leeftijden MAASSLUIS Vrijdag 3 februari, 21 uur ROLLERBALL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4