BPMT Ik blijf Sparta trouw n li'ü' Leiderspositie HVK erg wankel ©tips I 11 Sfi HSV kampioen 99 99 mam Warmerdam districtskampioen HEMMES BESLIST SNEL DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 WACHT OF VHF BANEN Johan Spijker geen voorzitter meer: 1811 Jeugd Êtriii&Stiw&th iS KJ39BHK J filPïö fisSSJ -"•'/BÉ EMS Oranje Nassau: verloren i afdelings handbal Opp, 5. Gerard Fiaes naar Sunlight? Fusie tussen watersporters N 5 Maasland Tijdens de leden vergadering van de tennisver eniging Maasland, is met alge mene stemmen besloten tot bet verplicht stellen tot het verrichten van bardienst. Dit in het huishoudelijk regle ment op te nemen artikel zal ook op de inschrijfformulie ren van nieuwe leden komen te staan. Hetgeen betekent dat bet lidmaatschap aan de bar dienst gekoppeld wordt. Slechts in bijzondere gevallen ban op deze regel een uitzon dering worden gemaakt. Le den die niet aan het verrich ten van de bardienst willen meedoen, worden aangeraden naar een andere vereniging te gaan. Aanleiding tot het verplicht stellen van de bardienst is het m eigen beheer houden van de bar in het clubgebouw. Naar de mening van het bestuur is dit noodzakelijk om de gezel ligheid en het clubleven te be houden en te bevorderen. Het uitbesteden van de bar is daarom met wenselijk. Het in stellen van de regeling bete kent volgens het huidige le dental dat er eens in de zes weken gedurende 3 uur bar dienst gedraaid moet worden, Op de ledenvergadering werd tevens besloten 20 seniorleden extra boven het normaal aan tal wat dit jaar aangenomen kan worden, toe te laten. De tennisvereniging telt zodoende straks 300 leden, wat een rela tief hoog percentage is voor een dorp met 5600 inwoners. Ondanks dit extra aantal in te schrijven leden, blijft er niette min nog een aanzienlijke wachtlijst. Die wachtlijst zal voorlopig blijven bestaan, want de uit breiding van drie naar vier en in een later stadium naar vijf banen, is nog lang niet in zicht. Ten eerste is er vertra ging ontstaan, omdat het ge meentebestuur het bestem mingsplan Dorp West eerste herziening pas vijf maanden na het raadsbesluit aan Gede puteerde Staten heeft gezon den. Anderzijds wacht er ook nog de afwikkeling van de be zwaarschriften. Door de ge meenteraad zijn die inmiddels wel verworpen, maar volgens de tennisvereniging is de kans aanwezig dat enkele bezwaar den tot aan de Kroon door gaan. Het realiseren van de uitbreiding en de daarmee ge paard gaande vernieuwing van de akkommodatie kan in dat geval nog geruime tijd op zich laten wachten. In het bestuur zijn enkele wij zigingen gekomen. Secretares se Fij Bakker was niet meer herkiesbaar, terwijl het be stuur van vijf tot zeven leden werd uitgebreid. De funkties zijn nu B. Nederlof voorzitter, N. van der Lety penningmees ter, M. Taapken secretaresse, G. v.d. Lans ledenadministra tie, J. Letfcmga barorganisatie, W. J. Kolpa materiaal en H. Both technische commissie. Johan Spijker blijven trim men. Maassluis Vijftig jaar lid, veertig jaar daarvan als bestuurslid, waarvan 35 jaar als voorzitter. Het is de dienststaat van Johan Spijker, de scheidende voorzitter van de gymnastiekvereniging Sparta. De 59-jarige ouderwijzer vindt het nu wel genoeg. En gaf de hamer derhalve over aan mevrouw Makkes-Van Dijk. Het afscheid viel samen met het 65-jarig bestaan van de vereniging. Een club die in snel tempo is opgebouwd. Spijker erover: „Ik ben blij dat ik heb mogen meewerken aan de opbouw van Sparta. De vereniging telt nu 450 leden, waarvan zeventig procent jeugd is". <;Jv. 'i Hl „En juist de jeugd is zo belangrijk", zegt hij. „Die moet optimaal begeleid worden. Vooral tegenwoordig. Want het verloop is ontzettend groot. De jeugd Stapt tegenwoordig gemakkelijk over naar iets anders. Vroeger ging dat allemaal minder snel en veel gerich ter". Het probleem waarmee vrijwel iedere gymnastiekver eniging zit xs dat de jongens ztch vrijwel met aanmel den. Johan Spijker: „De verhouding is op dit moment 20 procent jongens en 80 procent meisjes. Dat zegt genoeg. De individuele sport ligt de jongens niet zo. En de meisjes voelen het turnen beter aan. Toch is dat een taak van het kader. Waarbij een onderscheid gemaakt rnoet worden tussen de wedstrijdsport, alge mene gymnastiek, lichaamsconditie en trampoline springen". Kader Spijker vindt wel dat deze tak van sport toegankelijk voor iedereen moet zijn. Waar kader voor nodig is. Spijker: „Eu daar ontbreekt het nog steeds aan. Het zoeken naar het juiste kader en voldoende mensen daarvoor is noodzakelijk om te slagen". De afgetreden voorzitter zal het gymnastiek zeker met de rug toekeren. „Wanneer ik Sparta kan helpen met een bepaald advies doe ik dat graag. Ook als jury-lid zal ik actief blijven. En wat mezelf betreft zal ik actief in de trimciub blijven meedoen. Om er voor te zorgen dat mijn conditie op peil blijft". Johan Spijker heeft Sparta als voorzitter de rug toegekeerd. Zal echter zeker nog veelvuldig te zien zijn hij de vereniging. En zegt dan ook tot slot: „Er is nou eenmaal een tijd van komen en van gaan. Ik heb er een ontzettend fijne tijd gehad en ben nu blij dat ik het over kan dragen. Maar als lid zal ik Sparta voorlopig zeker niet in de steek laten". VI aar dingen De komende twee weken staat er een matig programma op papier voor de Waterwegclubs. Voor het komend weekeinde is er slechts één duel en wel die tussen Sagitta en Oranje Nassau. Twee districtteams, die zich in de microcompeti- tie tevreden moeten stellen met zeer magere resultaten. Beide teams kunnen in de zaal niet tot ontplooiing komen en daardoor zijn beide teams nog niet geheel vrij van zorgen. Sagitta heeft dit micro-seizoen reeds afgeschreven en richt de aandacht reeds nu volledig op de veldcompetitle Ook Oranje Nassau kan spreken van een verloren microseizoen. De hoge verwachtingen, die vele van dit team, hadden zijn met uitgeko men. Keer op keer vallen de prestaties tegen en kan het in de zaal maar tot matig spel komen. Ondanks de kwaliteit binnen het team van Oranje Nassau moet de jeugd menigmaal plaats maken voor de routinier Mart Rommers Oranje Nassau mag bij zichzelf wel eens te rade gaan wat de oorzaak is. In het duel tegen Sagitta zou een winst toch wel prettig zijn omdat het dan meer in de middenmoot terecht gaat komen. Maar zoals bijna alle Oranje N assauwed strijdenzal het ook ditmaal wel een verrassing zjjn wat de uitslag zal worden. Sagitta—Oranje Nassau, Ridderkerk. Sporthal de Fakkel, aanvang 20.05 uur. ifiei Warmerdam ..eersteklasser.. Vlaardingen Piet Warmerdam heeft na een fel biljartgevecht de districtstitel tweede klas libre voor zich opgeéist. De Schie dammer bereikte de winst op de laatste dag van het toernooi in „De Griffioen", toen hij kon profiteren van de misstappen van Van Dorp van De Kroon en Sijs van Apolio. Warmerdam en Sijs promoveerden overigens op grond van hun moyennes, respectievelijk 4.23 en 4.28 naar de eerste klas van het district Schiedam. Het driedaags toernooi in bet Vlaardingse sportcafé trok grote belangstelling. De totale stand was: 1. P. Warmerdam (DVK) 2. Van Dorp (De Kroon) 3. M, Sijs (Apollo) 4. J. Ketting (Apollo) 5. H. de Geul (Entre 6. L, Meijer (Apollo) 7. H. Stiefel (Start) 8. J. Zoutendijk (Entre N) Nous) 12 822 194 4.23 45 11 B06 246 3.27 23 10 815 190 4.28 52 10 786 238 3.30 21 8 822 249 3.30 22 4 632 252 2.50 17 2 538 212 2.53 24 0 633 241 2.62 19 Hoek van Holland In de sfeervolle zaal van „De Hoekstee" heeft het eerste badmmtonteam van HSV 1946 de titel veroverd in de vijfde klasse C. Het is het eerste seizoen dat HSV deelneemt aan de competitie en de thuiswedstrijd tegen Mariahoeve, nummer twee op de ranglijst, vormde de bekro ning van een goed seizoen. Dankzij een 5—2 overwinning blijft HSV namelijk ongeslagen, mits in de laatste wedstrijd tegen Delft geen fout wordt gemaakt. Toch heeft Mariahoeve vooral in het begin van de wedstrijd nog wel wat tegengesputterd. In de eerste partij moest Ben Theimissen een nederlaag incasseren, waarna Ron Heggel- man de score Li evenwicht bracht Bij het dames enkelspel icon Ans Dingemanse zich met 11- -0 en 11—2 naar winst spelen, maar Anita Goossens moest ±n dne sets het hoofd buigen zodat de stand opnieuw gelijk was. Het gemengd dubbel Ans Dingemanse en Rob Heggelman moest vervolgens erg veel geven om tot wmst te komen, maar toen daarna Anita Goossens en Bert de Snoo ook nog wonnen leverde dat een 4—2 voorsprong op en daarmee was het kampioenschap van HSV al een feit Uiteindelijk kon het Hoekse team nog tot 6—2 doordrukken in de laatste partijen waarin Mariahoeve nauwelijks nog behoefte had om ernstige tegenstand te leveren. Vlaardingen Zondag is de schijnwerper volledig op het afdelingspro gramma gericht, waar zich aantrekkelijke ont moetingen aandienen. In de eerste klasse heeft bij de da mes het Schiedamse HVK de eerste plaats weer overgeno men zij het in een uiterst wankele positie. Er zal dan ook heel wat moeten gebeu ren wil HVK deze situatie kunnen handhaven. Een heel grote klip kan het daartoe zondag al omzeilen, als het in de Energiehal om 12.30 uur Olympla uit Spijkenisse ont vangt, dat op eigen bodem met 5—7 werd verstagen. De dames van Wilton konden lange tijd in deze klasse niet van de laatste plaats losko men, maar door hun succes van de laatste weken, hebben zij zich in een vrij gunstige positie gelaveerd ten koste van de Meeuwen uit Rotter dam. Deze teams treffen el kaar om 14.20 uur in de Ener giehal en een gelijkspel is daarbij voor Wilton voldoende om definitief veilig te zijn. De kans hierop is erg groot, ge zien de 7—10 zege m de eerste wedstrijd. Bij de heren in de eerste klasse zag Wilton zijn riante voor sprong met twee punten ver- ldeunen. Het heeft nu Urntas en Sa turn us op vier punten achter zich. Deze twee kemp hanen zullen dit weekeinde moeten gaan beslissen wie of er Wilton op de hielen mag blijven zitten. In Maassluis ontmoeten de teams elkaar om 15.30 uur, een geheel open strijd gezien de resultaten, die door hen tot nu toe werden bereikt. Wilton heeft het iets gemakkelijker en moet in staat zijn om Ancora 3 vanaf 14.20 uur in de Energiehal op afstand te houden. In de tweede klasse A dames heeft Unitas nu de koppositie in handen, na een wat matige start van de competitie. Het kan nu één van hun lastigste concurrenten van zich af schudden, nu het Goudse Vi res om 14.30 uur op bezoek komt. De eerste ontmoeting werd een 10—8 Vires zege. In de tweede klasse B is het WIK dat mee staat te dringen om de bezetting van de eerste plaats. WIK ontvangt om 12.00 uur Eros uit Hoogvliet, één van de mindere goden m deze poule. Weinig problemen wor den er dan ook voor WIK verwacht, die de eerste ont moeting in een 6—11 zege kon omzetten >a$sen In de tweede klasse A heren is het nog steeds oppassen voor WIK, al wordt niet verwacht dat bekkesluiter HVK in de nog resterende wedstrijden voor rare diagen zal gaan zor gen. Maar wü HVK alsnog iets trachten te wijzigen La zijn benarde positie, dan zal het nu toe moeten slaan. Maar of HVK kaas ziet in de Energiehal Roda 2 achter zich te laten, moet worden betwijfeld, gezien de eerdere 19—15 uitslag. WIK ontvangt hot Rotterdamse Snelwiek 2, dat de eerste ont moeting met 18—12 zegevie rend afsloot. Snelwiek liet zich toen niet erg van zijn sportiefste zijde zien en pakte vooral de jeugd-doelman van WIK erg hardhandig aan, De dames van WIK nog steeds in de race waardoor deze met een her senschudding naar het zieken huis moest worden vervoerd. WIK zou de grootste overwin ning in deze strijd kunnen behalen, als het Snelwiek zou tonen wat ware sportieve strijd is Walter van Rossom legde de snelste tijd af op een mili taire cross in Scheveningen over zes kilometer. Tijd 15.59. De Vlzardinger had al/een concurrentie van de Metro-at leet Paul Bije. Het bestuur van MSV7I heeft er genoeg van als poli tieagent bij de kleedkamers te blijven staan die met opge ruimd worden. Hel gebeurt nu dat de jeugd na afloop van de wedstrijden de cabines schoonmaken Maar ook de se nioren zovden dat moeten doen Diane Edelïjn krijgt voor haar prestatie het afgelopen seizoen op de 100 en 260 rug op de kringvergadering van de ZRO (6 april) de gouden medaille uitgereikt. Ook an dere Vlaardingers, die op de ranglijsten van de KNZB staan, komen voor medailles in aanmerking. Rob de Gier en Ruud Pijper behoorden het afgelopen seizoen tot de tien snelsten op de rug- en vlinder slag. Zij krijgen daarvoor een zilveren medaille. Brons is er voor Marcel Blomsteel, Ada Pors, Irma Voorham en Anne ke van der En de. PPSC ontkent ten stelligste dat de club m onderhandeling is met Piet de Wolf, nu nog trainer van HION, Secretaris Van der Berg: „We hebben nog met niemand gesproken. Er zijn wel kandidaten, maar die sturen we eerst een officie- Ie brief." Ook zal het bestuur wachten met een beslissing tot Jaap Brussé terug is van va kantie. Piet de Wolf gaat wel bij HION weg. De leden van Asvion zullen het dit jaar zonder hei tradi tionele paastoemooi moeten doen. Dit omdat én de Engelse clubs niet meer komen én om dat Nederlandse clubs veelal wegblijven zonder af te bel len. Wel zullen de hockeyers een onderling toernooi hou den. JJftlS >s§ Schiedam ïn tegenstelling tot wat eerder gemeld werd, is Hans Eikenbroek geen kan didaat als trainer van Hermes DVS. De hulptrainer van Sparta zou zelf wel hebben verklaard met Berry Janse als enige kandidaat over te zijn. maar secretaris Lubeek zegt: „Totaal niets van waar. Ei kenbroek heeft niet bij ons gesolliciteerd. Janse wel. Maar er zijn er nog acht of negen. We willen zo snel mo gelijk gaan selecteren. Ten slotte hebben we nu de erva ring dat je er snel bij moet zijn. En toestanden als afgelo pen jaar moeten we hoe dan ook zien te voorkomen." Wie de andere kandidaten zijn wilde Lubeek niet zeggen. O Vlaardingen Zaterdagclub Sunlight is zo goed als rond met trainer Gerard Flaes. De kans is groot dat hij deze week nog zijn contract tekent Gerard Flaes is afkomstig van Kermes DVS en speelde een aantal seizoenen als semi- prof bij FC Dordrecht. Hij is in het bezit van het C-dipio- ma. Tot voor kort trainde hij de Brie (se zondagclub WR1V. Maasland De watersporters van Westland hebben ver gaande plannen om een fusie aan te gaan met de water sportvereniging Maasland. Als reden wordt genoemd bel feit, dat door hel te zijner tijd onder water laten lopen van de Foppenpolder, een accom modatie niet kan uitblijven. Tot dusver liggen de boten van de Westlandse sporters her en der verspreid. Daar staat tegenover dat honderden watersporters uit Maassluis Vlaardingen, Delft en omstre ken m de zomermaanden op de Maasland se vlieten vertoe ven. De leden van de watersport vereniging Maasland worden op 17 februari ingelicht over het fusie-verzoek van de West landers. Getracht zal worden om op die bijeenkomst door gezamenlijk overleg te komen tot een grote vereniging. Het bestuur van Maasland is van mening dat men met een gro tere dub meer gewicht m de schaal kan leggen voor het verkrijgen krijgen van een zo- meraccommodatie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5