SCHIEÜAMSCHE COURANT Bewoners tegen Windmill" woningen sloop van Politie bestrijdt verkeersmaatregelen''' J avro- Meer parkeerplaatsen bij woonerf Kethel Aktie voor straatnaam „Haselaar van Wilton" ïkneemdeprotf RECKEATIETIJNNEL Politie verheugd over gele kaart WD-ers voor Rijksweg 19 rally niet door Vïaardsngen Natuur - monumenten koopt vlietïand in Maasland Aardsluiimg oorzaak brand Aïeidastraat Gerard Boender (PvdA): Politie lost waarschuwings schoten Vrijdag 3 februari 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD .103de jaargang no. 26018-^ PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het college van burgemeester en wet houders van Vlaardingen voelt er niets voor toe stemming te verlenen om de AVRO-rally door de ge meente te laten rijden. Bij de gemeente is een ver zoek binnengekomen van Carlson International Li mited om medewerking aan de rally te verlenen. Eveneens werd gevraagd een controlepunt voor de wedstrijd te adopteren. De raad wordt geadviseerd beide verzoeken af te wij- Maasland Het dagelijks bestuur van de provincie heeft een subsidie van bij na 64.000 gulden toegezegd aan de vereniging tot be houd van natuurmonu menten voor aankoop van 4,27 ha vlietïand. Dit on der de voorwaarde, dat het rijk een even grote bij drage zal verstrekken. Het perceel vlietïand ligt in de gemeente Maasland, langs de zuidzijde van de Boonervliel. Het vormt een aanvulling op de aan de andere 2ijde gelegen vliet- landen, die Natuurmonu menten al voor een groot deel in eigendom heeft en als natuurmonument be heert. Schiedam De Kethellappers krijgen hun zin. Veel wensen die zij vorig jaar oktober op een informatieavond spuiden over het toekomstige woonerf1 worden ingewilligd. Bij de aanleg van het erf in de oude dorpskern komen bijvoor beeld aanzienlijk meer par keerplaatsen dan aanvanke lijk gepland. Bij de uitvoe ring van het plan komen er nu 57, ofwel 31 meer dan nodig ïijn voor de bewoners van het gebied zelf. De dienst gemeentewerken heeft hiertoe besloten na een tweede verkeerstelling in Ke thel. Daarbij bleek dat de buurtbewoners gelijk hadden en er zaterdachochtend tussen negen en elf uur veel meer auto's worden geparkeerd dan 's nachts. De mogelijkheden van het tran sportbedrijf Van Tiel worden beperkt, eveneens op verzoek van buurtbewoners. De ge meente onderzoekt nog de mogelijkheden tot opheffing van de benzinepomp van het bedrijf aan de Schiedamse- weg. Het rijden met truck en oplegger door de Kerklaan zal voor de firma Van Tiel slechts zo beperkt mogelijk worden gemaakt. Praktisch komt het er volgens de ambtenaren op neer dat de Kerklaan tussen' Schiedamse weg en Meeuwen singel voor vrachtwagens lan ger dan zes meter verboden gebied is. Voor Van Tiel wordt voor volledige vracht wagencombinaties door mid del van een vergunning op eer, aantal uren per dag een uitzondering gemaakt. Het is hierdoor voor de transporteur mogelijk om na onderhoud of reparaties de werkplaats via de Kerklaan te verlaten. Het idee van een aantal buurt bewoners om bij de afsluiting van de Vlaardmgse weg een neerklapbare paal tnet slot te plaatsen, zodat brandweer en ambulance wel nog van de weg gebruik kunnen maken, wordt ook overgenomen. De angst voor de verkeersdrem pel m de Dorpsstraat is vol gens de gemeente niet terecht Ambtenaren van de hoofdaf deling civiele werken verzeke ren dat de plaats van deze drempel geen enkel probleem 2a! opleveren voor de aanlig gende woning. De afstand tot deze woning is volgens hem groot genoeg en de weinige grondtrillingen die er zullen optreden komen volgens de gemeente niet verder dan de sloot die tussen drempel en huis ligt. Bovendien is het de bedoeling dat deze drempel slechts een gennge hoogte krijgt. Uit onïe krant van afgelopen woensdag Vlaardingen De bewoners van de hui2en aan de Deltadijk naast de fabriek van Windmill Holland bv in Vlaardingen zijn tegen het voorstel van het bedrijf aan de gemeente om alle woningen te laten slopen. Dat is nergens voor nodig, zo menen ze. Zeven van de zestien woningen zullen over ongeveer twee jaar tegen de vlakte moeten om plaats te maken voor de spoorlijn naar het bedrijf. Die moet worden veranderd wegens de aanleg van de Deltadijk omstreeks 1980. Waarom Windmill de gemeente voorstelt de negen andere wo ningen, die niet in de weg staan, ook te laten slopen, vin den de bewoners onbegrijpe lijk. Raadslid Jo Schriel, die zelf bij Windmill werkt, schreef on langs in het personeelsblad van het bedrijf, dat de wonin gen te dicht tegen de fabriek „aanleunen". Hij noemt een dergelijke situatie uit de tijd. De vijftig jaar oude huizen Schiedam Kapelaan Hendri- kus Wilhelmus Haselaar moet meer worden herdacht Schie dammer Comelis Ronteltap gaat proberen om de gemeen te zover te krijgen dat zij een straatnaam naar deze „legen darische" geestelijke noemt. Bij de ramp in Schiedam met de ontplofte Griekse tanker Pctrakïs Nomikos op 31 okto ber 1936 is de kapelaan vol gens Ronteltap bij de werf Wilton Fijenoord letterlijk en figuurlijk door het vuur ge gaan om hulp te verlenen. „Hij heeft daarbij een legen darische rol gespeeld. Dag en nacht heeft hij deelgenomen aan het reddingswerk. Hij verwierf daardoor de naam Haselaar van Wilton. Daarom is er op de werf aan de Admi raal de Ruyterstraat ook een borstbeeld van hem. Zijn on vergetelijke werk zou toch ook in een straatnaam moeten worden herdacht? Waarom van burgemeesters, componis ten, dichters en dergelijke wel en van hem niet?" aldus de 65-jarige bewoner van de Ro- zenburgsestraat, die zegt dat de ramp waarbij zo'n vijftien mensen om het leven kwa men, hem nog vers in het geheugen ligt. Haselaar overleed op 65-jarige leeftijd op 9 december 1964 in Wassenaar, De in Amsterdam geboren geestelijke was in 1934 in Schiedam gekomen. Vanuit de inmiddels geslooop- te St. Liduinakerk aan de Nieuwe Haven werkte hij veel voor de arbeidersjeugd in de Gorzen; tot hij in 1946 als pastoor werd overgeplaatst naar Maassluis. Schiedam Het onderzoek naar de oorzaak van de felle uitslaande brand in de Aïei dastraat is afgerond. De brandweer is tot de conclusie gekomen dat het vuur dat op nieuwjaarsdag twee Suri naamse gezinnen dakloos maakte, is ontstaan door zo geheten aardsiuiting Dus niet door de gashaard, zoals aan vankelijk werd vermoed. Het uitgebrande pand in Schie- dam-West, naast de nieuw bouw van de Kiveva-kleuter- school, staat momenteel in de steigers. De bewoonster van de woning op de eerste ver dieping, de 28-jarige uit Suri name afkomstige R.S.B., is met haar vier kinderen nog steeds ondergebracht bij fa milie in Rotterdam, waar zij kort na de brand door de politie werd gebracht 9 Cornells Ronteltap uit Schiedam Haselaar een straatnaam, wii voor kapelaan zijn bovendien met best meer, zo meent hij. Daar zijn de bewoners het bepaald niet mee eens. Verpaupering Kort geleden vertrok een van de bewoners. ïn afwachting op sloop wil Windmill het huis voor-bewoning ongeschikt la ten verklaren en het dichttim meren. De bewoners, die een brief aan het college van B en W hebben geschreven, vrezen dat een dichtgetimmerd huis verpaupering van hun wijkje in de hand werkt en verzetten zich hiertegen. Daar komt nog eens bij. dat het betreffende huis buiten het nieuwe tracé van de bedrijfsspoorlijn valt en het niet noodzakelijkerwijs weg moet. De meeste woningen worden be woond door personeelsleden van Windmill maar zijn geen dienstwoningen m de zin van de wet. Dit laatste betekent, dat de functie van personeel bij het bedrijf gekoppeld is aan de woning, die verlaten moet worden als men ontslag bij het bedrijf neemt. Dat geldt hier dus niet. Een woordvoerder van veertien van de zestien bewoners, die de brief aan B en W onderte kenden, noemt het argument, dat de huizen te dicht tegen het bedrijf „aanleunen", on zin. „De huizen staan er al vijftig jaar. Daar komt bij, dat de overlast van het bedrijf de laatste jaren stukken is verminderd. Men woont er prettig." De woningen werden een halve eeuw geleden voor personeelsleden gebouwd, dm dicht bij het bedrijf moesten wonen vanwege hun functie. Die noodzaak is de laatste jaren afgenomen. „Zo zie je", stelt de woordvoerder, „als het met meer m de kraam van het bedrijf te pas komt dan moe ten de huizen weg." Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd tn combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe ïn combinatie met: Rotterdamse!! Nieuwsblad Naam Adres Woonpi Tel Deze bon tn open envelop, zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam. De nachtelijke rust rond de Merel en Kwarteltaan in Maassluis is weer te ruggekeerd. De heiwerk zaamheden ten behoeve van de bouw van het voetgangerstunneltje onder het spoor zijn achter de rug. Het tun neltje gaat de bewoonde wereld verbinden met het toekomstige oever- bos langs de Nieuwe Waterweg. Tijdens de boomplantdag tn maart vorig jaar vertelde bur gemeester Van Dijke reeds dat eind van dat jaar begonnen zou wor den met de bouw van de tunnel. Zijn uitspraak is bewaarheid geworden. De kosten van het tun neltje bedragen circa 1,1 miljoen gulden, de bouwtijd anderhalf jaar. Dat betekent dus dat de moeders en hun kroost voorjaar 1979 zonder ge vaar in hef nieuwe re creatiegebied kunnen komen. Een 20 hectare groot recreatiegebied dat zich uitstrekt van het station Maassluis-West tot de gemeentegrens nabij de Schenkeldijk. Vlaardingen De Vlaardmgse politie moet meer op één lijn gaan zitten met het verkeers beleid van het college van burgemeester en wethouders. ,,De taak van politici is het ver talen van wensen van de be volking in maatregelen. Enke le van die punten zijn het selectief autogebruik te bevor deren en het woongenot te verbeteren", dit schrijft Pv- dA-lid Gerard Boender in het februari-nummer van partij- orgaan Achterban. Boender vraagt zich af in zijn artikel of het verkeersbeleid wel wordt onderschreven i door het Vlaardmgse politie korps. Zijn verhaal: „In plaats dat het politieapparaat deze maatregelen ondersteunt cn experimenten een faire kans geeft, heeft het er alle schijn van dat er gevechten gevoerd moeten worden met dat appa raat om deze maatregelen ui- gevoerd te krijgen". Het Vlaardmgse beleid op het gebied van verkeer en vervoer is de laatste jaren opvallend geweest. Zo werd ondermeer het nachte lijk rijverbod voor vrachtau to's ingevoerd en wordt een experiment genomen met het diagonaal oversteken. Gerard Boender schrijft; „Uit diverse «krantenberichten meen ik te moeten constateren dat bij het instellen van deze maatre gelen nogal wat tegenwerking wordt ondervonden van de politie". Het geeft de PvdA-er noga! te denken, dat een scherpe con trole op het niet volgen van vrachtauto's van de speciale vrachtwagenroute achterwege bkjft. Bij nog een drietal za ken wordt Boender vraagte kens gezet; het ruet ingrijpen en in goede banen leiden van het experi ment van het diagonaal over steken op de eerste dag; de standpunten, die door de commissaris uitgedragen wer den over het al dan niet wet tig mogelijk zijn van dat expe riment; en, de uitlatingen over de af zetting van de Korhoenlaan en het achterwege blijven van ingrijpen. Het stuit Gerard Boender te zeer tegen de borst, dat de politie als een soort vierde m2cht „deze wettig tot stand gekomen maatregelen met ob jectief en poshef benaderd cn naar buiten toe zelfs de in druk wekt deze maatregelen te bestrijden". De socialist besluit in zijn schrijven, dat het tijd wordt dat burgemeester Kieboom ervoor zorgt, dat ook het poli tieapparaat net als alle an- de^ mabtelijke diensten loyaliteit gaat demonstreren. Schiedam Over de gele kaart voor geparkeerde auto's die de doorgang voor brandweer auto's belemmeren is de poli tie dik tevreden. Op het hoofdbureau van politie riet men deze kaart niet als con current van de gewone poli- tiebon. „Een goed plan. Wij zijn best gelukkig met die gele kaart", zo reageerde gistermiddag hoofdinspecteur Dick van der Veen op het bureau aan de Lange Nieuwstraat, „het is met zo dat alle automobilisten die een dergelijke kaart krij gen eigenlijk een bekeuring zouden moeten hebben. Zij krijgen die kaart alleen als ze de doorgang voor de brand weervoertuigen belemmeren. Ze hoeven dan met altijd fout geparkeerd te staan, ook al zal dat vaak samengaan. Om die reden is ons op verzoek niet het woord foutparkeerder op de kaart gebruikt Ook om dat de brandweer dat niet kan beoordelen. Daar is men niet op de hoogte met de gehele verkeerswetgeving." Vlaardingen De fractievoor zitter van de VVD, Mariëtte Hoogendïjk, heeft te kennen gegeven voorstander te rijn van de aanleg van rijksweg 19. Zij vertelde dit eergisteravond op de vergadering van de ge meenteraad in het Vlaar dmgse stadhuis. Zij werd ge steund door partijgenoot me vrouw H. A. Bleeker- van Sty- rum. Rijksweg 19 komt Als de weg wordt aangelegd te lopen dwars door het Midden Eteif- iandgebied. Talloze actiegroe pen hebben zich al ingezet om de wens van ex-rmnister Wes terterp geen doorgang te laten vinden. Ook m de Schiedamse gemeen teraad is de kwestie aangetipt Ten aanzien van de beide Rijkswegen 19 en 24 is een motie aangenomen tegen de aanleg ervan. Dat gebeurde op 29 november van het vorig jaar De Schie damse mening is schriftelijk medegedeeld aan het Vlaar dmgse college van B en W, die het schrijven als ingekomen stuk op de agenda zette voor de raadsvergadering van eer gisteren. Het advies van B en W luidde: „Adhesie betuigen met de Schiedamse bnef'. Door de gehele gemeenteraad werd dit advies moeiteloos overgeno men. Met uitzondering van de twee vrouwelijke WD-sters. Me vrouw Hoogendijk vertelde, dat zij niet blij was met de rijkswegen. „Maar", zo sprak zij, „ik zie dat de aanleg onontkoombaar is. En daarom zal ik dus geen ad hesie betuigen". Schiedam Bij een poging om twee vluchtende inbrekers te pakken heeft de politie van nacht drie waarschuwings schoten ingelost. De twee wer den betrapt bij het benzines tation aan de Rotterdamse- dijk, waar zij een ruit hadden ingeslagen. Bij het arriveren van twee politiewagens na men zij de benen. Waarschijn lijk hebben zij niets meegeno men. Wel was reeds het een en ander klaargelegd. In het centrum is een man aange houden, die aan het signale- ment voldeed. Toen bleek dat hij er niets mee te maken had is hij vrijgelaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1