SCH1EDAMSCHE COURANT li Jolijt Portier steekt barbezoeker neer VE itö^S Turks pension moet sluiten Van Belkom is wèl objectief Na weigering van ministerie één kan voor lopig wel9 maar Eerste paal voor presiiie-koopfiiiizeii III Singel onder water Vogelvangers betrapt Thema- ochtenden voor vrouwen Niet gewond uit autowrak: toch nog aangereden Deelraadsbestuur aan artsen: Partijen hand in hand op tournee Maandag 6 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26019-6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Met vijf messteken in de borst is de 28-jarige VJaardmger Si mon de Gier dit week einde om het leven ge bracht. De steekpartij ge beurde in House of Dimple aan de Oosthavenkade in de binnenstad. De portier van deze bar-dancing, die de steken toebracht, is nog voortvluchtig. Zijn naam en woonplaats wordt door de politie nog niet vrijge geven. Onmiddellijk na de steek partij in de nacht van vrij dag op zaterdag nam de portier de benen. Via ken nissen liet hij weten dat hij zich op het Vlaardingse politiebureau zou melden. Gisteravond had hij dat echter nog niet gedaan. De portier, die afkomstig is uit Curacao, en die al en kele maanden in de hore cazaak werkte, stak tij dens een vechtpartij, die volgede op een woorden wisseling. Het is volgens de recherche nog niet dui delijk waar de strijd over ging. Ook is het nog niet bekend wie is begonnen. Na de steekpartij is de ge wonde vrijgezel uit Ylaar- dingen-Oost naar het Holy- ziekenhuis gebracht. Bij aankomst bleek hij echter te zijn overleden. Na het gebeuren was de dancing „wegens omstandigheden" gesloten. College wil greep op opbouwwerker Feestgedruis in Schiedam. Een paar honderd Schiedammers zochten de leut dit weekeinde niet in het zuiden, maar in eigen stad. En dat hebben we moeten weten. Toedeloedeloe, wat is dat voor gedoe??" was her en der te horen. Ir. Bart Wilton, die zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt als directeur van Schiedams grootste werf, moest er ook aan geloven. Hij werd benoemd tot het Witte Schaap van de Rietzeilers. Meer over de jolijtmakers vindt u op pagina drie van deze krant. Vlaardingen Enkele bewoners van het Turkse pension aan de Binnensingel in Vlaardingen heb ben er nog geen flauw idee van, waar zij over twee' weken komen te wonen. Het pension moet sluiten. Dit meent de gemeente omdat de inrichting van het gebouw niet voldoet aan de voorschriften van de brandweer. Eigenaar Sayith Ce lik heeft in het verleden al verschillende keren te horen gekregen, dat hij aan de voorschriften moest voldoen en daar de no dige voorzieningen voor Schiedam Een Icidingbreuk heeft zaterdag voor nogal problemen gezorgd in Schxe- dam-Oost. Midden op Singel, nabij de Oosterstraat, spoot het water omhoog, waardoor op de rijbaan een enorme plas ontstond. Het water liep bij een paar nabijgelegen hui zen naar binnen. Het verkeer moest door de wa teroverlast worden omgeleid, onder andere via de Boerhua- velaan. Ambtenaren hebben in het asfalt van het wegdek een gat moeten hakken om bij de breuk te komen. Tot 's-1 avonds laai is men daarmee bezig geweest. moest treffen. Tot nu toe heeft hij dat nagelaten waar op burgemeester en wethou ders van Vlaardingen meen den, dat nu de maat vol is. Op 14 februari moet het pension daarom dicht. Twaalf van de ruim twintig be woners hebben inmiddels bij de dienst volkshuisvesting om een vervangende woonruimte gevraagd. Voor hen zijn inge richte flats in Holy-Noord ge reserveerd om met vier a vijf personen in te wonen. De prijs komt dan neer op onge veer veertig gulden per week de man. Momenteel betalen zij voor een bed in het pen sion honderdüen gutden in de maand. Kamers worden ge deeld met twee of drie perso nen. De Turkse bewoners, die zich om welke reden dan ook nog niet bij volkshuisvesting hebben aangemeld, weten echter nog helemaal niet waar zij na 14 februari heengaan. „We zien wel", stellen ze. Over hun relatie met de eigenaar van het pand, die momentcel in het ziekenhuis ligt. laten zij zich niet uit. 9 Wegens het niet nale- brandweer- voor schriften gaat het pen sion dicht. Schiedam Twee broers zijn in het Hargapark op heter daad betrapt bij het vangen van vogels. In een vangnet hadden de twee Schiedam mers drie koolmezen en een merel. Bij het net hadden de 19-jarige J. v. S. en de li-jari ge A. v. S. een kooi met een meesje dat andere vogels moest lokken. De politie heeft de vogels vrijge laten cn de spullen in beslag-' genomen. De broers zijn voor verhoor meegenomen naar het hoofdbureau van politie. Zo ook de 19-jarige D.F. V. P. uil Schiedam. Deze jongen werd 's nachts bij Plein Een- dragt op heterdaad betrapt bij het stelen van een Eend. Het dak van deze Citroen had hij opengesneden. Ai eerder had hij op hetzelfde plein ge probeerd om in een DAF en een Dat sun weg te rijden. Bij de recherche heeft hij bekend. Schiedam Op de ene opbouwwerker, die er via een paar maatregelen toch zou kunnen komen, wil de gemeente veel te veel invloed uitoefenen naar de zin van de Stichting Schiedams Werkgeversin stituut ten behoeve van Opbouwwerk (SSWO), waarbij de opbouwwerker in dienst zou moeten komen. „De gemeente wil invloed heb ben op belangrijke besluiten binnen onze stichting, maar vergeet dat die opbouwwer ker er is om de belangen van de wijkbewoners te beharti gen. Hij kan dus nooit zijn werk goed doen, als de ge meente een dikke vinger in de pap heeft", zegt Wim van Meenen, voorzitter van de SS WO, die van het ministerie van erm te horen heeft gekre gen dat er voor de oude wij ken geen opbouwwerkers ko men. Het werkgeversinstituut voelt zich door de gemeente voor het blok gezet, want er moet haast gemaakt worden. Alvo rens een opbouwwerker aan te stellen \vü de gemeente ech ter praten, over- de statuten om de invloed gegarandeerd te zien. .Maar wij zeggen: schiet nou op, éérst die op bouwwerker, anders is het te iaat, en over de kleine letter tjes hebben wij het nog wel", aldus Van Meenen. „En wat bovendien erg lullig is: ander half jaar geleden boden wij al aan over de werkwijze te pra ten, maar nu komt de ge meente er pas mee". Ombuiging Hoewel het ministerie weigerde, is er toch een mogelijkheid voorlopig één opbouwwerker aan te stellen. Dat moet dan gebeuren door ombuiging van de bepaalde vacature voor een opbouwconsulent stads vernieuwing. Bijna anderhalf jaar geleden ontstond in het college var. burgemeester en wethouders over die post een ernstig con flict, waarna PPR-wethouder Hans van der Wilk opstapte; tij wilde een vaste aanstelling van de toenmalige opbouw consulent Frans Le Large, die bovendien zoveel mogelijk tos van het ambtelijke apparaat zou moeten werken. Met na me Pvd A-wethouder Chris Zijdeveld (stadsontwikkeling) wilde dat niet; de mening van het college is dus nog niets veranderd. Over de gang van zaken werd een motie inge diend, mede ondertekend door CDA-fractieleidster Rie tje Taverne, die door de raad unaniem werd aangenomen. Maar ondanks schriftelijke vragen van Taverne over die motie (wat gaat er nou gebeu ren?) werd nooit meer iets gehoord. Le Large, die bij de gemeente werd overgeplaatst, is als op bouwconsulent stadsvernieu wing nog steeds niet opge volgd. „De functie is nog al tijd vacant", aldus Van Mee nen, „cn omdat een opbouw consulent op dezelfde basis wordt aangenomen als een opbouwwerker, met evenveel subsidie van erm alleen nog wat duurder, moet het moge lijk zijn de functie om te bui gen. Door de huidige situatie moet de voorkeur meer uit gaan naar een opbouwwerker dan naar een opbouwconsu lent, een soort opbouwwerker dus, die zich uitsluitend met stadsvernieuwing bezig houdt". Onredelijk Maar er is haast bij. De vacatu re voor de opbouwconsulent is er nagenoeg anderhalf jaar, en achttien maanden vormen wel de termijn waarop het ministerie nog subsidie zou geven voor een dergelijke kracht. „Wordt nou nog lan ger gewacht, dan is die ter mijn straks om en zegt het ministerie dag met het hand je", zegt Van Meenen. De SS WO vindt echter de invloed, die de gemeente wenst, zeer onredelijk en gaat zich nu ook harder opstellen. In Schiedam worden inmiddels wel initiatieven genomen om het ministerie wat betreft de weigering op andere gedach ten te brengen, maar dat het ministerie de aangevraagde opbouwwerkers afwees, is volgens de SSWO ondermeer te wijten aan gemeentelijk getreuzel, zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een geschil binnen het college over de ambtelijke invloed op een op bouwwerker voor de bevol king. Pas na een jaar praten erkende de gemeente, dat de opbouwwerkers bij de SSWO Ln dienst moeten zijn; dat was in augustus vorig jaar. Frappant noemen enkele raad sleden inmiddels, dat vorige week een vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid werd afgetast „wegens gebrek aan bespreekbare punten". Maassluis De Maassluise Vrouwenraad houdt vooralle vrouwen in Maassluis op elke derde woensdag van de maanden februari, maart en april discussieocktenden in Ontmoetingscentrum Ko ningshof, Uiverlaan, zaal 7. Op woensdag 15 februari zal het thema „Invloed van re clame" zijn. De eerste ochtend, die deze maand werd gehouden en waarin het onderwerp Rijn mond behandeld werd. was een groot succes. Alle vrouwen zijn welkom. Wie meer inlichtingen wil hebben kan terecht bij de volgende telefoonnummers: 14767. 14679 en 12385. Café ,,'t Praatje" maakt plaats voor vijftien v/oningen. Vlaardingen Eind van deze maand zal de eerste paal in de grond worden geslagen voor de wonin gen bij de Waalstraat in Vlaardingen. Aanvanke lijk was de datum bepaald op 6 maart. Maar omdat wethouder Bas Goudriaan die dag slecht uitkomt zal in overleg met Bouwfonds Nederïanse Gemeen ten getracht worden de datum op Z1 februari vast te stellen. Aannemer Van der Waal b.v. uit Vlaardingen zal naar ontwerp van architect ir. Pietro P. Hammei de vijftien woningen bouwen. De huizen zijn in de premie-koopsekt or. Er zijn zes verschillende typen gepland. De drie grootste woningen met vijf kamers zullen maxi maal rond de honderddertig duizend gulden gaan kosten. De prijs moet nog exact vast worden gesteld. Naar ver wachting zullen de bewoners van de duurste huizen een premie van zo'n vijfentwintig-, duizend gulden kunnen ont vangen, uitgesmeerd over vijf of tien jaar. Aan de achterzij de van de huizen ligt een ge meenschappelijke tuin. Er zijn geen parkeergelegenhe- den bij. De bewoners werden middels een oproep in de kranten on geveer anderhalf jaar geleden bij de ontwikkeling van de bouwplannen betrokken. Het project voldoet derhalve ge heel aan de wensen van de nieuwe bewoners. De wonin gen zullen binnen een jaar gerealiseerd worden. Maasland Bij een poging het verkeer te waarschuwen voor zijn over de kop geslagen auto is de 35-jarige Hagenaar A.G.D. op rijksweg 20 geschept door een auto. De man die zonder kleer scheuren uit zijn total-loss geraakte wagen was gestapt liep daarbij alsnog een gebroken been op. Na eerst in het Vlaar dingse Holyziekenhuis te zijn verpleegd is hij naar het Leyen- burgzïekenhuis in zijn woonplaats gebracht. Het ongeluk gebeurde vrijdagnacht op de rijksweg tussen Maas land en Hoek van Holland toen een automobilist ging inhalen op het moment dat de Hagenaar dat net deed. De 40-jarige P-J.S. uit Monster reed op de nog niet gewonde bestuurder in toen deze uit het wrak was gestapt. De bestuurder uit Monster werd niet gewond. Zijn auto werd zwaar beschadigd. De automobilist die het ongeval veroorzaakte is doorgereden. Hoek van Holland Het dagelijks bestuur van de deelraad Hoek van Holland heeft het in een brief aan de drie Hoekse huisartsen opgenomen voor Jan van Belkom. Het bestuur heeft de beschuldiging van de artsen als zou PvdA-er Van Belkom de vergaderingen van de commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieu en de subcommissie die zich bezighoudt met een eventueel te stichten medisch centrum niet objectief leiden, resoluut van de hand gewezen. Met name de houding van Van Belkom ten opzichte van het medisch centrum hebben de artsen doen besluiten zich als deskundigen terug te trekken uit deze commissies. Namens de huisartsen A. V/. L. Hut en R. J. D. de Groot, had dokter A. M. Vtnker zitting in deze commissies. In deze hoedanig heid heeft Venker slechts één vergadering over het medisch - ccntrum bijgewoond. „Noch uit het over deze verga dering gemaakte verslag, noch uit de geluidsband blijkt ons, dat de voorzitter deze vergadering niet objectief zou hebben voorgezeten en geleid. Di? door u geuitte scherpe aantijging aan een van onze dagelijkse bestuurders vinden wij dan ook onjuist", zo schrijft het dagelijks bestuur in een brief aan de arisen Deelraads voorzitter L. van der Houwen heeft voor het dagelijks bestuur een gesprek aangevraagd met de drie art sen. Zij hebben inmiddels la ten weten op korte termijn „wegens drukke werkzaamhe den geen gesprek te kunnen arrangeren". Toch rekent het bestuur erop dat er een gesprek kan plaats vinden „omdat het in het be lang van Hoek van Holland geen goede zaak is om als twee gescheiden partijen te gaan voortleven". Ook het af delingsbestuur van de PvdA heeft zich in een openbare reactie gekeerd tegen de uitla tingen van de huisartsen. Het partijbestuur beschuldigt de artsen van „rancuneus den ken" en „onfatsoenlijk ge- 'M drag". Schiedam De politieke partij en gaan gezamenlijk rond trekken door de Schiedamse wijken om voorlichting te ge ven over hun beginselen, maar vooral ook om de bevol king ervan te doordringen dat m mei drie verkiezingen wor den gehouden: voor de ge meenteraad, voor de Rijn- mondraad en voor provinciale staten. Het initiatief tot de tournee door di? stad is van de WD, die alle partijen in Schiedam heeft aangeschreven. Van de meeste is antwoord binnen. Aan de voorbereiding van de politieke ronde wordt nu ge werkt. Met het houden van een politiek forum in onder meer dienstencentra, wijkcen tra, bejaardenhuizen, buurt huizen en andere ontmoe tingscentra hopen de politieke partijen een zo groot mogelij ke opkomst naar de stembus te bevorderen. In het oude stadhuis op de Gro te Markt, waar zich de fractie kamers van de partijen in de gemeenteraad bevinden, is op dinsdag 14 februari een geza menlijk overleg te verwach ten, over het hoe en wanneer van de politieke karavaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1