SCHIEDAMSCHE COURANT SI®A ,tez Dam wordt promenade Arbeidsbureau vreest nog meer sluitingen Bouwen op is vragen om een conflict' „Je weet niet wat je overkomt" Gatenplan past in monumentenbeleid mm K Muziek week Melfrim S. morgen voor rechter CDA wil meer informatie van wethouders KWIK-SINAASAPPELEN NU OOK IN DE HOEK f Zeventig jaar „trouwe dienst" Nog wel open voor (brom)fietsers Slechts één vals honderdje Toekomst van kleinere distilleerderij somber Renovatie van Simplex- huizen uitgesteld Dinsdag 7 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26020-4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardmgen Indien er woningen komen op het zogenaamde palenveldje langs de Vettenoordsekade, dan betekent dit onherroepelijk het begin van een conflictsituatie. Dat is althans de unanieme mening van de directies van zowel de van oudsher gevestigde ondernemingen als van de bewoners uit de Vette- noordsepolder. Ook CDA-fracUevoorritter Jelle Wijn stok is f Eerstgenoemden waren gisteravond naar een door het CDA georganiseerde hoorzitting gekomen om daar hun kritiek te spuien en hun verlangens kenbaar te maken Kritiek, die vooral de voorgenomen woning bouw op het slechts 700 m2 grote stukje grond geldt Onlangs werd bekend dat wethouder Bas Goüdriaan van stadsontwikkeling van plan is uitgerekend dékr een aantal woningen neer te zetten Gedacht wordt aan veertien De aangrenzenden ondernemers voorzien grote moeilijkheden Vandaar ook dat harmgreder W. Kwakkelstein en de heer J M van der Drift naar de Lajndraajer waren gekomen om te getuigen van hun ongerustheid. Kwak kelstein gmg zelfs zo ver dat hij wel eens wilde weten wie er op dat palenveld komt te wonen. „Dan zou ik deze mensen willen vragen een verklaring te tekenen waarin zij beloven nooit te klagen over geluid- of stankoverlast Want dat komt er natuurlijk onherroepelijk van. zo stelde de heer Kwakkel stein nadrukkelijk. Samen met andere ondernemers had hij bekeken hoe het mogelijk moet kunnen zijn daar huizen te bouwen. „Volgens mij kan dat met," nep de hannghandelaar ontstemd uit „Die mensen komen daar volledig inge bouwd te zitten Ingebouwd tussen een metershoge muur van de Lijnbaan, de wasserij De Hoop, en visverwerkende industneen Met nadruk stelden de twee ondernemers dat zij evenzeer vóör woningverbe tering zijn, maar met op de wijze zoals nu dreigt te gebeuren Van der Drift hierover „Wij zitten officieel op een industrieterrein Dat palenveld behoort een bufferzone te blijven tussen de industrie en de wonin gen Eén van de bewoners uit de VOP had haar rappe antwoord al klaar. „Wij moeten straks uit ons huis Dat gaat tegen de vlakte Ik ben met geen tien paarden naar dat palenveld te krijgen, maar we moeten wel Natuurlijk weten wij dat het wonen daar zeer ongerie flijk zal zijn Uit de discussie kwam naar voren dat het besluit om te willen bouwen op het onderhavige terreintje uit nood geboren zou zijn. Dit omdat het gemeentebe stuur aan het vereiste aantal woningen wil komen om in aanmerking te komen voor een bijzondere subsidieregeling. Een ander punt dat tijdens de discussie duidelijk naar voren kwam was dat m het VQP-Aktieplan weinig gerept wordt over het palenveld Hoe meer er gediscussieerd werd hoe meer vragen er rezen Twee dingen staan echter voor de christen-de mocraten vast Ten eerste zal er veel meer duidelijk heid moeten komen en er zal nooit een besluit mogen worden genomen zonder een uitspraak van alle betrok kenen Reder Kwakkelstein gaat het voorbeeld geven Binnenkort wil hij de bewoners uit de VOP via een discussieavond in de keet informeren over de proble men die zullen rijzen Problemen voor de bewoners, en de ondernemers Hoek van Holland „Je weet niet wat je over komt. Natuurlijk zie jje die dingen op de televi sie en je leest er over in de krant. Maar als je dan zelf zo'n sinaasappel aantreft met kwik er in dan sta je toch echt wel even raar te kijken". Mevrouw Belfroid uit Hoek van Holland kan er eigenlijk nog met over uit dat het juist haar moest overkomen „Of liever eigenlijk mijn zoon van zestien Hij wilde zondag een sinaasappel eten en toen hij hem open maak te zag hij die zilverachtige korreltjes Ik geloofde eerst met dat het kwik was, maar de kinderen waren er van overtuigd Mijn dochter werkt soms met dergelijke dingen en zij zag ook dade lijk dat het kwik was De eerste reactie is dan weg gooien zo'n duig, maar dan herinner je je dat er een verzoek is om ze dij de poli- Mevrouw Belfroid: Ue te brengen Ik heb nog even getwijfeld of we dat nu wel op zondag zouden doen, maar uiteindelijk hebben we de kwik-smaasapppels en de andere sinaasappels uit dat zelfde netje toch maar weg gebracht Kost ons trouwens mooi nog vier-en-halve piek", zegt mevrouw Bel froid De sinaasappels wa ren vrijdag gekocht in een supermarkt Het gaat in dit geval om Spaanse sinaasap pelen en de keuringsdienst voor waren heeft in de be treffende winkel ook de rest van de zending onderzocht Het is nog met bekend of daarbij nog meer sinaasao- pelen zijn aangetroffen, die met kwik zijn „behandeld" Mevrouw Belfroid „Voor mij voorlopig geen sinaasappels meer Ik heb toch wei even de schrik te pakken" Doch ter Betty staat er duidelijk wat nuchterder tegenover Zij hapte met smaak in een oranjeappel, die duidelijk geen kwik bevatte en hond Eppo kreeg er zijn deel van Schiedam De Dam wordt binnenkort promenade. Net als de nabijgelegen Hoogstraat. Alleen met die uitzondering dat er na de afsluiting nog wel fietsers en bromfietsers mogen komen. Deze plannen voor het gebied Dam, Oude Sluis en Prinsenstee- g/St. Pietersteeg gaat de gemeente binnenkort aan de buurtbe woners en winkeliers voorleggen. Over de nieuwe inrichting en de daarmee samenhangende ver keerscirculatieplannen m de binnenstad houdt de gemeen te een informatie-avond op maandag 23 februari Op die bijeenkomst m de aula van de dienst gemeentewerken aan de Korte Haven 2? zullen de ambtenaren Hans van der Vbst en Jan Goed aanwezig zijn voor toelichting en beant woording van vragen Naar aanleiding van de circa tachtig reacties die na de vori ge informatie-avond, in juni, binnenkwamen heeft de ge meente reeds een en ander veranderd Voor het gebied Korte Dam-Hoogstraat-Brede Marktsteeg-Nieuwe Sluis straat (waar de herbestra- tmgswerkzaamheden al zijn begonnen) zijn de belang- njkse wijzigingen bromfiets- verkeer weren uit de Korte Dam-Hoogstraat, geen par- keermeters m de Nieuwe Sluisstraat (oostzijde), maar m de Brede Marktsteeg en een trottoir m de Nieuwe Sluisstraat (oostzijde) In het gebied Dam, omgeving Korenbeurs en Oude Sluis, wordt de verkeersduk op de Korte Haven beperkt In ver band daarmee wordt voorge steld de Dam tussen de Lange Haven en de Oude Sluis af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer De Lange Haven tus sen Dam en Korte Haven zal dan eenrichtingsverkeer krij gen Verder wordt de Dam afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd laad- en losverkeer De parkeerplaat sen op de Dam komen te ver vallen en in plaats daarvan komen voorzieningen langs de Vlaardingerstraat, nadat deze is verbreed, en op het terrein Prmsensteeg/St Pietersteeg Het „gestrekte" karakter van de straat willen de ambtena ren op het stadskantoor „ver zachten" Voor de Prinsensteeg/St Pieter steeg is een tijdelijk plan op gesteld, waarmee winkeliers en bewoners mee m hebben gestemd. Er komt heel wat voor kijken om slechts acht zogenaamde vloedpalen langs de kade zn de Oude Haven te vernieu wen een drijvende heistelkng, een ponton met daarop de tienmeter lange palen van een tropische houtsoort (basralocus uit Suriname), en een bootje dat de vracht moest versiepen van de werf naar de Vlaardingse Oude Haven De aannemer hoopt echter dat het karwei nog vandaag gepiept is Dat de vloedpalen moesten worden vernieuwd is overigens met zo verwonderlijk Na zeventig jaar „trouwe dienst" had de tand des tijds de palen danig aangetast, vooral het gedeelte dat juist onder en boven de waterspiegel zit Vloedpalen deden vroeger dienst om bij hoog water de schepen vast te houden, zodat deze met op drift raakten Tegenwoordig fungeren zij als buffer teneinde de kademuur tegen de staalharde scheepswand te be schermen Of de nieuwe palen het net zo lang zuilen uithouden ais hun eikehouten voorgangers is natuurlijk nog met be kend Dat moeten de historici uit het jaar X dan maar nagaan Schiedam Het valt (nog) mee met de valse honderdjes m Schiedam. De afgelopen we ken is er in de jeneverstad slechts één gesignaleerd. De „knappe" falsificatie kwam aan het licht bij een van de banken. Het biljet is door de directie afgestaan aan de po litie en bevindt zich momen teel op het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat, Voor valse honderdjes zijn di verse winkeliers in Schiedam op hun hoede. In veel winkels worden de bankbiljetten ach ter de toonbank nauwkeurig betast en bekeken. Schiedam Melfrim Inocentes S. moet morgen voor de rechter verschijnen, 's Morgens komt de zaak van de Antilliaan, die bijna vijf jaar voortvluchtig is geweest, voor bij de recht bank in Botterdam. De 27-jarige „Papi" uit Schiedam, die in het opsporingsblad van de politie wordt omschre ven ais uitermate gevaarlijk, wordt verdacht van een bankoverval ïrt Groningen (op I de cember 1972), schietpartij op twee agenten nabij Gouda (in de nacht van 5 op 6 december 1973) en een schietpartij op twee spoorwegre chercheurs in Schiedam (op 26 maart 1976) Kort na de bankoverval ontvluchtte hij uit het Schiedamse hoofdbureau van politie Hij bleef voortvluchtig tot hij vorig jaar 3 november werd gearresteerd ui het Schiedamse Noletzie- kenhuis, waar hij voor de tweede keer aan een schotwond in zijn rechterknie werd geope reerd In het gevangenisziekenhuis m Sehevemngen, waar hij onder zware bewaking naar werd overgebracht, heeft Melfrim S onlangs nog een korte hongerstaking gehouden Na een paar dagen heeft hij die echter opgegeven Waterweggebied De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, drs. H. J. Harberts, voorziet nog meer sluitingen van kleine zelfstandige distilleerderijen en slijterijen nu de minimum verkoopprijs van jenever en vieux is komen te vervallen. „Die ondernemers zitten met een beperkte omzet" zo zegt de heer Harberts „Nu is de winst per eenheid nog meer onder druk komen te staan, terwijl daar nagenoeg geen omzetverhoging tegenover staat Voor wie met tot de grote behoort Hemeken, Bols en Allied Brewery (Skoll), red wordt het erg moeilijk onder deze omstan digheden het hoofd boven Wa ter te houden Er komen grote problemen" Dit pessimistische geluid gaf de heer Harberts als toelichting op de vandaag vrijgegeven werkloosheidscijfers in het Waterweggebied Deze zijn m vergeljking met december vo rig jaar vrijwel onveranderd In dit overzicht staat verder on der meer dat Aquapur een volle dochter-onderneming van het Havenbedrijf Vlaar- dingen Oost inmiddels is ver kocht aan Esmil uit Amers foort Esmil behoort tot de Estel-groep, waarbij ook de Hoogovens zijn aangesloten Alle medewerkers uit deze Vlaardingse vestiging kunnen volgens het Arbeidsbureau op gelijke voorwaarden mee overgaan Verder blijkt dat het bijzonder moeilijk is om jongens met een lagere beroepsopleiding aan de slag te krijgen, vooral degenen die met over een di ploma beschikken. „De moeilijkste groep", zo schrijft drs Harberts, zijn de 66 ingeschreven Its'ers zonder diploma Daarnaast 2ijn er nog 40 Its'ers met een diploma bij ons ingeschreven" In ja nuari standen 169 schoolverla ters 79 jongens en 90 meis jes bij het arbeidsbureau ingeschreven In december lag dit cijfer iets hoger, name lijk 204 Zoals vermeld zijn de januari cijfers vrijwel ongewijzigd Er stonden 1621 mannelijke werklozen ingeschreven tegen 1624 in december, terwijl er 828 vrouwen zonder werk wa ren, in december was dat aan tal 758 De toename bij de vrouwen wordt echter volle dig gecompenseerd door de afname van het aantal mge schreven part-time vrouwen met 73 Waar de landelijke cijfers met circa 2 5 procent opliepen, kan de ontwikkel mg in de regio als redelijk gunstig worden aangemerkt sa Uit volle borst zong giste ren de dertien jaar oude Eric Krosse in het ontmoe tingscentrum „Konings hor1 in Maassluis zijn twee liedjes in de hoop dat hij woensdag in de prijzen zal vallen. In de „Koningshof' wordt namelijk tot en met woens dag een Muziekweek ge houden Kinderen, volwas senen en groepen kunnen hun kunnen tonen en mee dingen naar de prijzen De ze prijzen zijn echter aan moedigingsprijzen, daar er met alleen maar geschool de, maar ook ongeschoolde musici - waar Ene toebe hoort - meedoen De toegang is voor iedereen gratis Dit geldt ook voor het slotconcert dat vrijdag avond om half acht wordt gehouden m de grote zaal van „Koningshof. Schiedam Om open plek ken in huizenrijen op te vullen zou de gemeente, na enig onderzoek, een ga- tenplan moeten opstellen: een uitdaging voor ieder zichzelf respecterend ar chitect, omdat hij zich zal moeten afstemmen op de bestaande omgeving, al zijn nieuwe vormen na tuurlijk niet bij voorbaat uitgesloten. Deze bouwsteen draagt PPR- raadshd Herman Noordegraaf aan m de discussie over een plaatselijk monumentenbe leid Hij heeft daarover een notitie vervaardigd „Monu mentale panden uit vorige eeuwen horen er natuurlijk bij, maar bij een beschermd stadsgezicht moeten wij ook oog hebben voor het heel een voudige pandje, zowel uit so ciaal als uit esthetisch oog punt Denk aan twintigste eeuwse pionierswerken van woningbouwverenigingen Aan kleinschalige projecten zoals het opvullen van gaten m straatwanden. één van de sdeeen ui de notitie, zitten veel voordelen, aldus Noordegraaf Zij 2ijn overzichtelijk en kunnen een impuls voor zelf werkzaamheid zijn Er kan een stimulerende werking op de omgeving vanuit gaan Verscheidenheid van vorm blijft mogebjk, omdat het met gaat om grote, efficiënte bouwstromen En bijsturen is ook een Mogelijkheid", aldus Noordegraaf Hij wijst op het belang van industriële archeologie (be houd van vormen en leefwij zen: gereedschap, beroepen) en van zorg voor de omge ving (atraatmeubilair). Bij restauratie van oudere woon huizen moet rekening wordrn gehouden met bewoners met een smalle beurs (de huren stijgen namelijk vaak fors), terwijl particuliere eigenaars niet met een pand mogenspc- culeren, als dat is opgeknapt met gemeenschapsgeld (subsi die) De overheid moet boven dien zijn voorkooprecht heb ben, vindt Noordegraaf in zijn notitie, die belangstellen den bij hem kunnen opvra gen. Singel 122, Schiedam (te lefoon 268523). Vlaardingen De gemeente hoopt met de renovatie van de Simplex-woningen m de Indische buurt in de eerste week van april te beginnen. Volgens plan zou de renova tie vorige maand al zijn aan gevat. De uitwerking van de tails tussen de gemeente en aannemer Panagro bv uit Warmond heeft echter tot uit stel geleid. Iu totaal gaat het om een com plex van tweehonderdvijfen vijftig woningen onderver deeld in duplex-, eengezins- en portiekwoningen Daar is een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen gulden mee gemoeid De extra huur, die na de reno vatie moet worden betaald be draagt tussen de twaalf en dertig gulden, afhankelijk van het type woning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1