SCHIEDAMSCHE COURANT Scholier in trappenhuis van en D afgeranseld Renovatie Nieir e K erkstraat j.s an le I aan Forse straffen voor overvallers benzinestation Rijrichting Boterstraat wordt niet omgedraaid Premie voor drie molens P1 Huren werden te hoog B en w keuren annen voor buurthuis goed „Trillende" Peugeot wordt terug gekocht Tweede keer in half jaar Schiedammer promoveert op Rijnwater Gemeentewerken ontkent bewering van vereniging: OJC niet in september open Rijnmond wil rampen bestrijding regelen Woensdag 8 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no- 26021- e PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend senst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De heer J. Mak n it Schiedam heeft zijn strijd tegen de Peugeot-dea- ler aan de Van Deventer- straat gestaakt De twee hebben overeenstemming bereikt Uit protest tegen een slechte service-verlening had de 48- jarige Schiedammer zijn Peugeot 504 een paar dagen voor de deur van de deaier geparkeerd; met op de ach terruit een oproep aan po tentiële autokopers om eerst eens in zijn wagen een proe frit te maken. Met deze actie wilde de bewoner van de Rotterdamsedijk bereiken dat er iets zou worden ge daan aan een irritante tril ling m zijn pas zeven maan den oude wagen. Nadat hij de Peugeot van twintig mulle vorig jaar juli had gekocht was hij ai ongeveer tien keer terug geweest voor dit man kement, dat zich alleen openbaarde bij een snelheid van tachtig honderd kilo meter per uur „De ene monteur zei dit en de andere zei dat. Ik werd er doodziek van", aldus Schie dammer Mak, „blijkbaar werd de dealer da t van mijn actie, want al gauw deed hij het verzoek om de oproep van mijn auto te halen. Om de sfeer niet te bederven heb ik dat ook gedaan. Kort daarna is een akkoord be reikt". Overeengekomen is dat de dealer de wagen tegen een redelijk bedrag terugkoopt. Op de vraag of de Schie dammer na deze ervaringen opnieuw een wagen van dat merk koopt zegt hij: „Oh nee. Daar pieker ik niet over. Ik stap over op een ander merk". Vlaardingen „Ze waren met zijn tienen, ik kon mij niet verdedigen. Het Is een laffe streek". Ha rold de Kok (15) ziet er bont en blauw uit. Het spreken gaat bem moei lijk af. Samen met zijn evenoude vriendje Ron nie was Harold maandag naar V en D in Vlaardin- gen gestapt om daar een grammofoonplaat te ko pen. Van hun voornemen is weinig terecht gekomen, wam in het trappenhuis van het wa renhuis. tussen twee verdie pingen in, is de Vlaardingse scholier door tien „heldhafti ge" leeftijdgenoten half be- De Nieuwe Kerkstraat: re novatie gaat niet door. Op de voorgrond de proefwo- ningen die wel verbeterd zijn Vlaardingen De renovatie van de 59 woningen In de Nieuwe Kerkstraat in Vlaardïngen-Oost gaat niet door. De bewoners hebben de plannen hiertoe na een uitvoerige enquête afgewezen. Voornaamste reden; de te forse huurverhoging als gevolg van de woningverbetering. De mees ten wilden niet verder gaan dan circa vijftig gulden m de maand. Volgens de bere keningen echter had de huur der zeker zeventig gulden, meer in de maand moeten gaan betalen. Per woning zou namelijk ongeveer 70.000 gul den moeten worden geïnves teerd. „Een fors bedrag, maar wel strikt noodzakelijk", zegt Nico Nieuwstraten, de directeur van de woningbouwvereni ging „Samenwerking". „Velen vinden dat bedrag te hoog, maar als je goed wil renove ren, dan ben je dat vandaag de dag kwijt. Noem maar op: gevel dakconstructie, verwar ming, vloeren en het verder aanpassen van de woning aan de eisen des tijds. In de zoge naamde beperkte renovatie, waarover nogal eens wordt gesproken, geloof ik met zo erg. Verbeteren van douche cel, of keuken is natuurlijk een goede zaak, maar daar mee bereik je bijvoorbeeld niet dat het huis weer vocht- vnj is om maar eens wat te noemen. En dat is toch wel van essentieel belang, wil je permanent prettig wonen. Vooral bij oudere mensen speelt dat een belangrijke rol". Nu de woningen met worden verbeterd, zijn onder hou ds- mensen inmiddels begonnen met het tocht- en windvnjma- ken van de woningen Dat betekent dat de huizen ogen schijnlijk worden opgeknapt, maar dat het in wezen gaat om een lapmiddel. „Ais men daar op stuit", zo vervolgt de heer Nieuwstraten, „worden tevens kleine reparaties ter hand genomen". In de Nieuwe Kerkstraat staan sedert 1975 vijf zogenaamde proefwonmgen die fraai gere noveerd zijn. Zij steken schril af tegen de niet-verbeterde woningen. Jammer voor dege nen die wel bereid waren hun woning te laten verbeteren? „Ach, dat zijn nu eenmaal de consequenties van de in spraak. Het is een democra tisch genomen besluit", aldus Nieuwstraten. wusteloos geslagen. Nie mand heeft gezien hoe alles kon gebeuren. Een verkoop ster nam zelfs niet de moeite de flink bloedende Harold te helpen en haar chef te waar- schuwen. Op de vraag vsn de jongeman waar zich een toilet bevond kreeg hij broodnuchter te horen ..De ze kant. Plaatselijk directeur J. Chris tel van V en D vmdt het een vervelende zaak „De balda digheid neemt erg toe Vori ge week nog moest een be jaarde dame naar een zie kenhuis worden vervoerd, omdat lolbroeken erwten in de lift hadden gegooid en zij daarop was uitgegleden" Hij heeft er overigens geen verklaring voor hoe het mo gelijk is dat de bedrijfslei ding met is gewaarschuwd. Zelf was hij die dag niet m hel warenhuis aanwezig en kent het voorval slechts „zij delings". Het is de tweede keer binnen enkele maanden dat iemand in het trappenhuis van V en D is afgetuigd. Op zaterdag 9 oktober van het vorig jaar werd de lS-jarjge Eline Bruin in hetzelfde trappen huis afgetuigd door twee volslagen onbekende leef tijdgenoten, van wie een no ta bene een meisje was. Met een hersenschudding, tan den door de lip, blauwe ogen en inwendig letsel als gevolg van het trappen in haar buik en het van de trap vallen moest Eline worden opgeno men in het Holyziekenhuis Harold de Kok kwam er „ge nadiger" van af Hij hield aan zijn aframmeling slechts enkele blauwe ogen, bloed neus lichte hersenschudding, een dikke lip, stijve kaken en moeilijk spreken aan over. En waarom? Niemand die het weet, behalve de da ders dan De vraag rijst of hel niet tijd wordt dat de warenhuizen beter worden beveiligd „On mogelijk". zegt de heer Christel beslist „Je kan met op iedere plaats een politie agent of bedrijfs rechercheur neerzetten We proberen ons best te doen. maar we zijn een warenhuis, waar iede reen vrijelijk entree heeft Je kan natuurlijk moeilijk de deur op slot doen". Schiedam Voor de gewa pende overval op het Schiedamse benzinesta tion Van Rijswijk in de 's-Gravel andsepol der heeft de Rotterdamse rechtbank gisteren vonnis gewezen. De 23-jarige Surinamer Roy. B. kreeg twee jaar gevangenis straf voor diefstal met ge weld en afpersing, terwijl zijn landgenoot Ranny M. (23) werd veroordeeld tot een jaar en terbeschikkingstelling van de regering. Voor medeplich tigheid aan diefstal met ge weld kreeg de 20-jarige Rot terdammer Wiïfried van W. tenslotte anderhalf jaar ge vangenisstraf. Gewapend met een karabijn en enkele revolvers voerde het trio op 17 november een over val uit op het benzinestation aan de Scholtenstraat. Door Ranny kreeg pompbediende M. Kooijman een revolver le gen het hoofd gedrukt met de woorden: „We willen poen". Toen de Rotterdammer (58) Schiedam In het Rijnwater zitten ve le honderden organi sche stoffen. Dit heeft drs, J. C. Krui thof uit Schiedam aangetoond in zijn proefschrift „Zui vering van Rijnwa ter met behulp van coaguiatie en ozoni- satie". Hij promo veert er vandaag op aan de Technische Hogeschool in Delft bij prof. dr. ir. F. M. Heertjes, De organi sche stoffen waren lang niet allemaal bekend toen drs. Kruithof aan zijn onderzoek begon. Hij heeft ook gepro beerd de meest voor komende van de2e stoffen te verwijde ren met behulp van onder meer ozon. De Vrijheid krijgt als malende industriemolen de hoogste provinciale premie. Schiedam De rijrichting in de Boterstraat wordt niet omgekeerd. De ge meente ontkent deze be wering van de bewoners- vereniging Schiedam-Cen trum. Tijdens de onlangs gehouden al gemene ledenvergadering m zaal Beatrix deelde het be stuur mee dat de dienst ge meentewerken onderzoekt of de rijrichting in deze belang rijke toegangsweg tot de Schiedamse binnenstad kan worden omgedraaid. Dat zou worden gedaan vanwege de klachten over de moeilijkheid voor automobilisten om snel uit het centrum te komen. Be stuurders kunnen immers wanneer zij op de Lange Kerkstraat staan de bin nenstad alleen verlaten via een grote omweg over de Parkweg of de Nieuv/straat. ,,Er zijn helemaal geen plannen m die richting. Ik weet niets van een dergelijk onderzoek", zo reageerde gistermiddag Hans van der Vlist, de ver- keersdeskun dige van de ge meente, „als bij de huidige situatie de rijrichting m die straat wordt omgedraaid kan men via alle richtingen de Parkweg weer op en komen er weer allerlei sluiproutes. Die zouden eerst moeten wor den voorkomen. ïn de Lange Kerkstraat worden m de toe komst wel wat kJeine schoon heidsfoutjes gecorrigeerd. Maar met de rijrichting m de Boterstraat". 0 Voor drie van de vier molens in de Schiedam se brandersbuurt kan maximaal drie mille per jaar worden opge streken, a/s provinciale staten zich scharen ach ter een voorstel om een maal- en draaipremie in te stellen voor de Zuidhollandse indus trie- en poldermolens. ,4)e gemeente Schiedam zal zeker van die subsi- diemogelijkheid ge bruik gaan maken", zei gistermiddag voorlich ter Dolf Buschkens. „De nonnen zijn nog niet precies bekend, en het gaat niet zo zeer om grote bedragen als wel om een provinciaal ge baar, een ondersteu ning, maar de Schie damse molens zijn te belangrijk om die pre mie te vergeten". De betrokken molens staan aan de Nieuwe Haven (De Walviscb) en de Noördvestgracht (De Vrijheid en De Noort). Alleen De Drie Koom- bloemen, aan het begin van de Velievest bij de Vlaardingerstraat, is momenteel buiten ge bruik en moet grondig worden opgeknapt De grootste premie zal de gemeente krijgen voor De Vrijheid, omdat al leen deze molen ook maait en de premie daarvoor drie keer zo boog kan worden als voor het draaien. niet snei genoeg reageerde deed Ranny een greep in kas sa. dat hem ongeveer zeven honderd gulden opleverde. De 27-jarige taxichauffeur F. Noordzij, die toevallig aanwe zig was, werd gedwongen zijn portefeuille met ongeveer vijf tig gulden af te geven De Rotterdamse officier van justitie mej mr. A G Korvi- nus eiste vorige maand drie jaar voor Roy B., twee jaar voor Wiïfried en van der R. en drie jaar en tbr voor Ran ny M. Vlaardingen Alle beloftes van de wethouders Bas Goudriaan en Rien Boven berg ten spijt, het Open Jon geren Centrum opent zijn poorten zeker niet op 1 sep tember. zoals met de raad was afgesproken. Architect Pietro Hammel heeft name lijk berekend dat de stich- tlngskosten veel hoger zijn dan het uitgetrokken krediet, te weten 885.000 gulden. „Wij komen zeker twee tot drie ton tekort", zegt Dick Ringle- ver, een der bestuursleden van het Open Jongeren Cen trum. Tijdens de door het Christen Democratisch Appel georganiseerde hoorzitting had hij tot verbazing van de voltallige CDA-fractie verteld dat de bouw zeker een half jaar moet worden uitgesteld als gevolg van deze financiële tegenvaller. „We moeten weer van vooraf aan beginnen. Er moet meer geld op tafel ko men" CDA-raadshd Cees Bot, die zelf bestuurslid is van de Vlaar dingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk wist van de problemen mets af. „Ik ga er direct achteraan", was zijn commentaar. ADVERTENTIE Vlaardingen B en w van Vlaardingen hebben de bouwplannen voor het nieu we buurthuis in de Vette- noordsepolder goedgekeurd en deze inmiddels doorgezon den naar het ministerie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk. Dit in ver band met het verkrijgen van een extra subsidie van 450.000 galden. In een eerder stadium had de raad reeds 900.000 gulden be schikbaar gesteld. Don Rodri- gues, de coordinator van de subgroep buurthuis, hoopt dat medio maart erm uitsluitsel zal hebben gegeven Het definitieve ontwerp, dat is gemaakt door architect Jan Gaijé in nauwe samenspraak met de toekomstige gebrui kers, bestaat onder meer uit een centrale ontmoetings ruimte, een grote zaal, ver schillende crea ti viteits ruim ten, stafruimten, keuken, ma gazijn, en een soort binnen straat waaraan de diverse ge legenheden grenzen Het buurthuis komt aan de Willem Pijperstraat, achter het bad huis. Vlaardingen Burgemeester Kieboom van Vlaardingen maakte gisteren in een commissievergadering bekend, dat het Openbaar Lichaam Rijnmond 6 februari een brief heeft gestuurd naar de gemeenten binnen baar gebied, waarin de wens wordt uitgespro ken de coördinatie van een eventuele rampenbestrijding aan Rijnmond over te laten. De heer Kieboom deelde dit mee naar aanleiding van wat kritiek, die er uit de commissie Algemene 2aken was gekomen op de huis aan huis verspreide folder over het Vlaardingse rampen plan. Sommige raadsleden vonden de vluchtwegen uit Vlaardin gen „onduidelijk". Kieboom voegde er aan toe dat er een nieuwe rampenfolder samengesteld gaat worden, die het hele gebied Rijnmond zal gaan omvatten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1