SCHIEDAMSCHE C0URAN1 Rlelfrim S. hoort acht jaar eisen De I ier moet dicht Wijkoverleg VOP afgelast Kiosk voor werklozen? Deskundigen: Paed brandt uit PTT ontdekt twee valse honderdjes Na vijf jaar vluchten: «es Katten f moeten halsbandje I dragen Museum kan kiezen uit 2600 grafici Film en klaverjassen in dienstencentrum Bewoners niet ingelicht Belangstelling neemt af Ouders warm maken voor verkeers- brigade" Donderdag 9 februari 1978— ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26022 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendlenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Rotterdam/Schiedam „Een spannend verhaal. Als Ik rechercheur was en ik kon zo mooi fantaseren was ik al lang miljonair," op deze soortgelijke wijze deed Melfrim Inocentes S. gisteren alle getuigenissen af die tegen hem gebruikt zouden kunnen worden door de Rotterdamse rechtbank. De 27-jarige, uit Curasao afkom stige, Schiedammer werd ten laste gelegd dat hij op 1 december 1972 een gewapende overval uitvoerde op de Nederlandse Middenstandsbank in Groningen. Ten twee de dat hij, na kort na de overval uit het Schiedamse hoofdbureau van politie .te zijn ontsnapt, op 5 december 1973 in de buurt van Gouda een aantal agenten onder vuur lieeft genomen. Na ruim vier jaar voortvluchtig te zijn geweest zou hij tenslotte ook nog twee spoorweg- rechercheurs in Schiedam hebben beschoten. „Pathetisch zoals Melfrim en zijn familie de feiten uit de weg gaan." vond de officier van justitie mr. Lo Sm Sjoe. Volgens hem bevatte het lijvi ge dossier dat men over hem heeft, voldoende harde gege vens om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf van acht jaar. Melfrim, die gisteren door een schotwond in de rechterknie met een kruk de rechtzaal binnenkwam en constant mocht zitten, staat in de op sporingsbladen als zeer ge vaarlijk omschreven Een groot gedeelte van zijn familie' (die bestaat uit zijn moeder, zeven broers en een aantal zussen) zat op de publieke tribune van de rechtzaal. De parketwachters, waarvan er drie maal meer dan door gaans aanwezig waren, fouil leerden allen. Bij Siegfried bleef het politieop treden niet daarbij. Deze 30- jarige broer van Melfrim werd wegens memeed tijdens de bijna tien uur durende zit ting gearresteerd en in hech tenis genomen. Samen met broers Percy en Felix was hij al eerder veroordeeld tot vier jaar cel voor de Groningse overval. Siegfried zei, in te genstelling tot wat hij jarén geleden voor de rechtbank verklaarde, dat hij nooit in Groningen was geweest. Vol gens hem werd htj destijds door de politie onder druk gezet om de verklaring af te leggen. Do 28-jarige ex-vriendin van broer Felix stelde de zaken ook anders voor dan jaren geleden voor de rechtbank. Vanwege haar zwangerschap wilde de officier haar niet la ten arresteren. Hij hield haar echter wel aan de door haar in Groningen aangevoerde be wijslast Boerenk ielen Met de schietpartij op een aan tal Goudse politiemannen zei Melfrim ook mets van doen te hebben Getuigen legio. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zou hij volgens familiele den in Vlaardingen en Schie dam zijn geweest. Bij moeder S. werd die avond Sinterklaas gevierd. Halverwege moest „Papi" - zoals Melfrim door intimi wordt genoem - afha ken, vanwege zware koorts. Hij dook onder de wol, even als zjjn 28-jarige broer Yamil, die maagklachten had. 's Mor gens om vijf uur werd deze door de politie van bed ge haald. Zijn BMW was gesigna leerd in Gouda, samen met de VW waarin Melfrim zou heb- ben gereden. Deze laatste wa gen ging er vandoor toen de politie hem bij een routine controle wilde aanhouden. Na een wilde achtervolging door de polder werd de wagen klemgereden en volgde een vuurgevecht. Het zou maar een haar hebben gescheeld of de agenten wa ren geraakt door vuursalvo's uit een automatisch wapen. Panne Even wild ging het er aan toe in Schiedam, op 26 maart 1976. Ruim vier jaar was Mel frim toen voortvluchtig. Sa men met Meindert L. uit Rot terdam testte hij wapens ach ter het station Schiedam/Rot terdam-West. Daar zou ook een derde persoon bij zijn ge weest. „Die derde man doen we maar af als het bekende mannetje van de maan," al dus de officier: gistermiddag. Bij het naderen van een wa gen van de s pooi weg rech er- che reden rij er in een auto met hoge snelheid vandoor, na een schot gelost te hebben, Toen de vluchtelingen op de Bokelweg door panne waren gestrand naderde een van de rechercheurs hen tol op zo'n twintig meter. „Als ik dichter bij was gestopt was het waar schijnlijk anders afgelopen." meende gisteren de achtervol gende spoorwegman, die daar weer onder vuur werd geno men en niet geraakt Melfrim beweert dat hij voor het schie ten de wagen heeft verlaten. Bij de sehietparij werd hij niet gearresteerd. Dat gebeur de pas op 3 november 1977 in het Schiedamse Noietzieken- huis, waar hij werd geope reerd voor de schotwond in de rechterknie. Sindsdien ver blijft hij in het gevangeniszie kenhuis in Scheveningen. „Het mag blijken dat deze man heeft gekozen voor de crimi naliteit. Hij schiet zich een weg naar de vrijheid als hij in het nauw is gedreven. Geen enkele maatschappij zal dit geweld kunnen verdragen. Het is ook angstaanjagend dat sommige getuigen hun verkla ringen om onverklaarbare re denen intrekken. De straf moet de verdachte murw slaan, zodat hij later geen fut meer zal hebben om weer het slechte pad op te gaan," 2ei de officier. De raadsman, mr M. Vladimi- rov, drong 'bij de rechtbank president mr. J. M. L. Elders aan op een „meer dan kriti sche benadering" van het be wijs. Volgens hem rijn de po litie en de officier bevooroor deeld door de „hetze in de pers" tegen de famiiie S. De manier waarop de politie hen na de overval aanpakte beti telde hij als terreur. Over veertien dagen doet de rechtbank een uitspraak. De kiosk aan het Liesveld Vlaardingen De groene kiosk aan het Liesveld moet een in formatiecentrum voor werklozen worden, waar permanent een tentoonstelling aan wezig- is. Dat is de wens van de werk groep „Mensen zonder werk", die allerlei ac tiviteiten gaat ont plooien voor Viaar- dingers, die geen werk hebben. De kiosk is te huur en de werkgroep heeft zich ais nieuwe huur der aangediend. Bui ten de werkgroep zijn er nog meer „kapers" op de kust. „Uiteraard" zegt cultu reel sociaal werkster Trees van EJderen die het werklozenproject begeleidt worden er in dat kleine onderko men dan alleen tips gegeven aan werklo zen die vragen: wat kan ik gaan doen?" Vanuit de buurtcentra de Havende Heipaal en West is indertijd een initiatief ontwik keld voor een werk groep^ „Mensen zonder werk". In deze werkgroep zit een aantal werklozen die het werkloos zijn bespreekbaar wil gaan maken. Iedere woens dag (14.00 uur) is er een bijeenkomst van de werkgroep in het gebouw van de stich ting Welzijn Vlaardin gen. Oostmaaslaan 31. telefoon 356544. Eén van hen identificeerde Melfrim later als de schutter, die met nog een tweede man er door het weiland vandoor ging. Achter bleef de VW waarin een vioolkist, munitie en een papier met een gijze- lingsplan werd gevonden. Uit een schuur stalen de twee vluchtelingen klompen en boerenkielen. In deze ver momming ploeterden rij door de bagger en sloten naar de snelweg bij Nieuwerkerk aan den IJsse). Daar kregen zij van woonwagenbewoners een lift naar Katendrecht. In een bordeel aan de Katendrechts- estraal. waar ztjn vrouw' had gewerkt, verstopte Melfrim zich volgens een getuige met een stengun. „Typisch een be- we ring van een heroïnever- siaafde," zo wuifde Papi dit weg. Hoek van Holland Oe Noorderpier moet dicht. Dat is de r;,".;ng van deskundigen van zowel Loodswezen als Rijkswater staat. Afgelopen dinsdag zijn twaalf sch olieren uit Vlaardingen en Schiedam aan de dood ontsnapt toen een hoge golf hen bijna van de pier vaagde. Onder hen bevonden zich Elly en Mieke Schaeffer. De golf werd veroorzaakt door een Deens koelschip, de Italian Reefer. ^llllllllIIIIIIIIIlMIIIIIIIIIIIIIIIlllimillllilllllllllll^ Vlaardingen Eigenaren 5 =S van huiskatten worden jj= verplicht de dieren een S halsbandje met adres om E te doen, teneinde het E S werk van de kattenvan- 5 H ger, die zwerfdieren gaat E vangen, te vergemakkelïj- S ken. Dat vindt de meer- =j E derheid van de Vlaar- 5 dingse commissie voor E Algemene Zaken. E De halsband maakt de 5 huiskat herkenbaar waar- e E door na het vangen het E S huisdier teruggegeven e kan worden. Een zwerf- E kat daarentegen wordt herkend door het niet s dragen van een bandje, s 5 zodat deze (pijnloos) afge- maakt kan worden. e PPR-commissiehd Riet E Eggermond ts tegen het E halsbandenvoorstel, om- E dat zij ervan overtuigd is 5 s dat katten zich ermee E S kunnen ophangen aan een 5= boomtak. 5 E Het ziet er ook naar uit als de raad akkoord gaat, E dat er een verbod tot het voederen van katten ir, de Algemene Politie Veror- denmg wordt opgenomen. Het ontstaan van het H zwerfkattenprobleem is E mede veroorzaakt door- dat de dieren gevoederd e worden door de bevoi- E H king. e iiiiiiiiimiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiittiiimiiEiiiiiiiü Schiedam Voor een grafiek manifestatie, die dit jaar in het Stedelijk Museum van Schiedam wordt gehouden, moet een keus worden ge maakt uit werken van meer dan 2600 kunstenaars. „Daar mee halen wij ons wel heel wat op de hals, gisteravond gistefvond museumdirecteur Hans Paalman, die overigens we! helemaal achter het pro ject staat Hij zei dat tegen de leden van de museumcommis- sie. Het grafiekgebeuren is één van de opzienbarende punten in het tentoonsteUingsprogram- ma. Ook de Schiedamse Ate liers springen eruit. Zaterdag middag 25 februari vindt de opening plaats van de derde expositie uit deze serie over plaatselijke kunstenaars. „Aan de beurt" zijn de krasse beeldhouwer Piet van Stuy- venberg (eindelijk, volgens sommigen), de nijvere grafi cus John Hesselberth, en de schilders Joop Schafthuizen en Daan van Golden; de laat ste blinkt uit tot in Amerika. Direct na het gebeurde rees de vraag of het wel toegestaan is dat schepen in de monding van de Waterweg zo snel mo gen varen dat dit gevaren op levert voor de vele toeristen die 's zomers en 's winters de pier bevolken. Voorts rijst de vraag of het wel verantwoord is de pier voor het publiek geopend te houden. „In de eerste plaats^ heeft de, pier tui taak de" Soms hoge* golven op te vangen", zo zegt het hoofd van de sectie opera tie van het Loodswezen, plaatsvervangend directeur R. J. Reitsma. „In de loop der jaren is de pier geworden tot wat hij nu is, namelijk een groot recreatie object, een toe ristische trekpleister van de eerste orde." Evenals ingenieur J. A. de Kant. het hoofd van de dienstknng Hoek van Holland van Rijks waterstaat, is de heer Reitsma van mening dat het eigenlijk niet verantwoord is zonder meer de pier op te gaan. In dit verband wijzen beiden met nadruk op de levensgrote waarschuwingsborden die ge plaatst zijn aan het begin van de pier en langs de pier ter hoogte van het strand. Het is bij het Loodswezen be kend dat de situatie op de pier niet ongevaarlijk is voor Mieke en Elly Schaeffer met nog tien vrien den en vrien dinnen aan de dood ontsnapt de toerist Vandaar dat alle loodsen daarmee rekening proberen te houden. Dit door middel van snelheidsbeper king en het afhouden, dat wil zeggen zo ver mogelijk van de pier varen. „Een wettelijk vastgelegde snelheidsbeper king is er niet", zegt Reifcsma, „het gaat om een mondelinge afspraak". De heer De Kant heeft de waar schuwingsborden zelf laten plaatsen Hij is zich maar al te goed bewust dat er (bijna) niet op wordt gelet. „Maar als er gevraagd wordt de pier te sluiten voor het publiek" zo zegt hij, „dan zullen wij het verzoek zeker in overweging nemen..." Zie verder pagina 3 Hoek van Holland In het Dienstencentrum in De Hoek stee zal op donderdag 16 brtian een film worden v toond over de sleepvaart Smit International zorgt voor de ver toning van „Trekpaarden ter zee" waarin de sleepdienst in al zijn facetten naar voren komt. De film begint om 2 uur en de toegang is gratis. Woensdagmiddag 22 februan om half twee is er eveneens in het Dienstencentrum een kla- verjastoemooi voor de bejaar den. De inschrijflijst hangt m het dienstencentrum. Het in schrijfgeld is 1,50 en moet voor de wedstrijd worden vol daan. Vlaardingen - Het driemaandelijkse wijkoverleg in de Vettenoord- sepolder gaat vanavond niet door omdat er geen punten op de agenda zijn ingediend. Dit laat de voorlichtingsdienst van de gemeente desgevraagd weten. De bewoners weten echter nog van niets, evenmin George Deibei van „Wïjkgroep Totaal" en zelfs wethouder Bas Goudriaan en burgemeester Wim Kieboom verkeerden gisteravond nog in de veronderstelling, dat üe vergadering gewoon zou doorgaan. De opslagplaats, tussen de Lindenhof en het museum, brandde geheel uit. Om instortingsgevaar te voorkomen sloopte de brandweer een groot deel van het dak. Schiedam Met vijf wagens heeft de brandweer zich gister middag „gewrongen" door de smalle straatjes van de Schie damse binnenstad, waar een opslagplaats aan de Lange Achterweg geheel uitbrandde. Slechts één hogeörukstraai werd gebruikt, maar de brand weer was met estra materieel naar de kraak buurt gekomen vanwege eventueel gevaar in het drukke centrum. De schade is nog onbekend. Eigenaar is Jacques van Gel deren, wiens firma in het pand spullen had opgeslagen. De Schiedammer is verzekerd. Ook over de oorzaak kon de politie nog geen mededelingen doen. Wel rijn gisteren later in de middag twee jongens aange houden, omdat bet vermoeden bestaat dat zij de brand ge sticht hebben. Een en ander blijkt op een reeks van misverstanden en gebrek kige communicatie te berus ten George Dei bel meent, dat er wel degelijk reden tot ver gaderen aanwezig is „We heb ben één punt op de agenda aangedragen", zo stelt hij, „namelijk om te praten over het functioneren van het wijk overleg Daarbij zullen genoeg zaken aan de orde komen" Het verder achterwege laten van andere vragen lijkt mis schien op een boycot van het wijkoverleg - m de VOP-krant spreekt men cynisch over de driemaandelijkse confrontatie met twee wethouders vol gens Dei bel is daar echter geen sprake van: „Er liggen nog genoeg vragen, die op antwoord wachten. Het heeft toch geen zin om steeds de zelfde vragen te stellen"? Hoofd van de voorlichtings dienst van de gemeente, C Spruijt, stelt echter, dat in hel verleden al eens over het functioneren van het wijk overleg in de VOP is gespro ken. „We wachten nu af op een rapport van de commis sie, die zich met die zaak be zighoudt. We kunnen niet steeds over hetzelfde onder werp doorzagen". Schiedam Op het hoofd postkantoor in de Lange Nieuws traat zijn gisteren twee valse honderdjes binnengekomen. Van wie de nagemaakte bankbil jetten afkomstig zijn, niet meer te achterhalen. De politie heeft zieh over bei de briefjes ontfermd. Eer der deze week nog be richtte onze krant, dat in Schiedam tot op dat mo ment nog maar één vals honderdje was gesigna leerd, bij een plaatselijke bank, die de politie in schakelde. Schiedam Ondanks toe nemende verkeersdrukte taant de belangstelling voor de ouderwaeht op het Lo- rentzplein, bij de Prof dr Kohnstammschool. Veel ouders zelf laten verstek g3an. Binnen de resterende verkeersbrigade van vol wassenen heerst een teleur gestelde stemming. Eén van de initiatiefneem sters van vier jaar geleden, Marina Hendriks, vindt dat er een grote werfactte moet plaatvinden onder de ou ders van scholieren van de Kohnstamm, die staat in de Fahrenheitstraat. Zij wijst erop, dat voor de school en op het Lorentzplem des tijds ernstige ongelukken zijn gebeurd. Na een bezet ting van de zebrapaden, waaraan veel buurtbewo ners spontaan meededen, gesteund door bewoners- vereniging Schiedam-Oost, zag de gemeente ook de noodzaak van een ouder waeht m. Sindsdien zijn geen ongelukken gebeurd. Vogens Manna Hendriks ligt daar waarschijnlijk ook de oorzaak van de afne mende belangstelling. Aan staande maandagavond be gint dan ook de werf actie. Via een informatiestand in de aula van de school en door middel van telefoni sche oproepen hoopt de ac tiegroep te bereiKen, dat meer ouders weer de nood zaak van een volwassenen- brigade gaan inzien Men kan zich opgeven bij de dames Hendriks (374240) en Brugman (374176) Dit nieuwsblad, waann u al hel mauws u«t eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mi) dit nieuwsblad 14 dagon gratis op proal toe rn combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Deze bon tn open envelop, zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834r Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1