SCHIEDAWCHE COURANT Verbouwing Scimurkerkje de t Mini-Zuidplein in oude bakkerij mmmm Sloop voor nieuwbouw Zwerfkatten niet a: WERKGROEP VOO! WONINGONDERZOEK Politie stopt voorlopig nog yéór automobilist „ENKELE FINANCIËLE TEGENVALLERS" Grote verwarring over nieuwbouw OJC Plan: overdekt winkelcentrum voor Schiedamse middenstand longen in water gegooid Ondersoek wachttijden Holy-Ziekenhu is Feestverlichting gaat weer weg Probleem Korhoenlaan onder de loep Vrijdag 10 februari 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26023- g PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Het kan nog wel eens lang duren eer wordt be gonnen raet het verbouwen van het Schuurkerkje in Maassluis. Sterker nog: de verbouwing staat op dc tocht! Tijdens de deze week gehou den vergadering van de Cultu rele Raad verklaarde wethou der Isaac van der Knaap na melijk dat er „enkele finan ciële tegenvallers" zijn en dat' Gedeputeerde Staten nog steeds geen toestemming heeft gegeven, Hoe de zaak er precies voor staat is tijdens deze vergade ring niet bekend geworden, ondanks herhaald aandringen van onder andere mevrouw Elly Coenen-Vaessen (WD). „De wethouder draaide er een beetje om hoen", zo zegt zij, „maar het staat voor mij vast dat het nog wel eens erg lang kan duren. Dat verbaast mij overigens niet zo. Er is geen sou en van het ministerie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk behoeven wij ook niet veel heil te ver wachten, want daar zitten ze ook met een lege portemon nee. Alleen al met het ruwe restauratiewerk is een bedrag gemoeid van een dikke zeven honderdduizend gulden, op basis van het prijspeil van eind vorig jaar". Het hberale raadslid vraagt zich daarom af of het nog wel zin heeft te praten over de toekomstige functie van het voormalige Roomskatholieke kerkje. „Wat mij betreft kan het wel in de ijskast zo lang er geen duidelijkheid is rond de financiering. Maar ik heb de stellige mdruk dat het met goed zit", zo zegt zij. Intussen heeft de werkgroep Schuurkerkje een rapport uit gebracht over de bestemming van het reeds geruime tijd leegstaande godshuis. Zo ziet de werkgroep het Schuurkerkje van de toekomst als een gebouw, waarin ver schillende activiteiten zijn on dergebracht, zoals vormings centrum „Maaskant", Stedelij ke Muziekschool, film- en theaterruimte, ontmoetings centrum en gebedsruimte voor buitenlandse werknemers (moskee). Dit advies is in te genstelling tot wat het college van B en W wil, namelijk het onderbrengen van het gemeen temuseum in het Schuurkerk je De werkgroep tekent m haar advies aan dat hiervoor wel de nodige bouwkundige voorzieningen getroffen moe ten worden, maar dat nog ruet is te overzien of dit financieel haalbaar is. Een andore mogelijkheid is dat het vormingscentrum met in het kerkje wordt onderge bracht, maar dat het theatertje zodanig wordt ingericht dat het een functie heeft voor de wijk, filmliga, filmclub, schoolvoorstellingen, lezingen en repetities van muziekver enigingen. De derde mogelijkheid ziet de werkgroep m een combinatie van museum en theatertje. Zij heeft daarbij wel ernstige twij fels over de voldoende be schikbare oppervlakte Ook is zij van mening dat deze oplos sing voor het museum geen verbetering zal zijn Het Schuurkerkje: plannen in de ijskast9 J..; a Gisteren is begonnen met de sloop van pan den aan de Schiedam- seweg op de hoek van de Oosthavenkade. Op deze plaats zullen 37 nieuwe woningen met parkeergelegenheid ko men te staan. De archi tect is de heer A. W. Haak uit Delft. Het lag eerst in de be doeling dat de woningen in de premiekoopsfeer zouden komen te liggen. Een premiekoopwoning mag echter niet meer dan 127.000 gulden kos ten en omdat de garages van deze huizen onge veer twintigduizend gul den aan de kosten per woning gaan toevoegen vallen zij buiten deze sfeer. De woningen gaan nu rond de 145.000 gul den kosten. Eronder zul len winkels komen, maar hoeveel is nog onbe kend. Dat ligt aan de verdeling van de opper vlakte. Schiedam Twee jongens heb ben gistermiddag de 7-jarige Michel van der Burg bij de Mastenbroekschool in het wa ter gegooid. De Schiedammer werd aan de Mgr. Nolenslaan door medeschoJiertjes gered. De twee kwajongens, die gelijk aan de haal gingen, waren ongeveer 15 jaar. Bij de poli tie heeft de vader van Michel inmiddels aangifte gedaan. Vlaardingen DE Vlaardingse Consumentenbond wil een onderzoek naar de wachttij den voor polikliniek-patiën ten in bet Holy-Ziekenhuis. Volgens Bob Vlaskamp van de werkgroep Vlaardingen var de cons urnen tenor gamsa tie er veel kritiek op de tijden, die als te lang worden bestem peld. Maandag wordt hierover verga derd in de Lijndraaier (Baan- straat 4) vanaf 20.00 uur. Te vens wordt er op die vergade ring verslag uitgebracht over de situatie bij de gezondheids zorg en de CAI. Voorzitter Rotterdamse dierenbescherming: Vlaardingen De voorzitter van de Rotterdamse dierenbescher ming, de heer P. Blussê, is te genstander van het afmaken van Vlaardingse zwerfkatten. Hij ziet bever dat de gemeente Vlaardingen de werkwijze van Rotterdam - het steriliseren of castreren van zwerfkatten - gaat opvolgen. Gelet op de er varingen m Rotterdam, aldus de voorzitter, is het even doel treffend als het doden van de dieren. Daarnaast past het meer in de filosofie van de dierenbescherming om gezonde dieren te laten leven. Het voor stel van de commissie algemene zaken (afgelopen dinsdag ge daan aan de gemeenteraad) om eigenaren van huiskatten te verplichten het dier een hals band met naam om te doen vindt hij ook onjuist. Blussé vreest dat de dieren zich aan boomtakken kunnen ophangen. Beter achtte hij het dat de huis dieren (net als de zwervers) ste riel gemaakt worden. De kosten en moeite die bij de Rotterdam- se aanpak gemaakt worden ver- schillen volgens de voorzitter met veel met het eventuele Vlaardingse recept. In beide ge vallen moeten de zwerfdieren gevangen worden voor een me dische ingreep. Bovendien is het middel om de katten af te maken duur. Schiedam Met het verwijde ren van de feestverlichting in de Schiedamse binnenstad wordt maandag een aanvang gemaakt. De lichtmasten zijn op verzoek van de winkeliers, die ze onlangs aan de gemeente nzdden geschonken, blijven -laan tot het einde van de oj>- ruïming. Dit tot de woede van sommigen. Schiedammer J. C. zei bijvoor beeld: „Een kwalijke 2aak. Dat is verspilling van geld en ener gie. Is dat nou nodig? Juist in deze tijd dat we allemaal moe ten bezuinigen. Bovendien wor- den die palen steeds maar ver nield door de jeugd, zolang ze bbjven staan" Schiedam Voor het onder zoek naar de toestand van de woningen m de omgeving van de Ouddorpsestraat wordt een werkgroep ingesteld. In die begeleidingswerkgroep komen vertegenwoordigers van de bewoners, ambtenaren en het Bouwfonds Nederland se Gemeenten. Samen gaat men uitzoeken of het complex moet worden verbeterd. In of bij het blok woningen in de Gorzen wil de gemeente ook een in formatieruimte ope nen. Buurtbewoners zouden daar informatie moeten kun nen inwinnen over de stand van het onderzoek, de aktivi- teiten van de werkgroep en de gesprekken over subsidie van het ministerie. Ideeen van be woners zijn daar welkom. Het is nog niet bekend waar of wanneer deze ruimte wordt geopend. De werkgroep wordt reeds op gericht tijdens een vergade ring voor buurtbewoners op dinsdagavond 14 februari. De ze bijeenkomst begint 's avonds om acht uur in de zaal van café De Nieuwe Brug aan dc Rozenburgerstraat. De be wonersveren tgmg Schiedam- Zuid xs ook uitgenodigd Schiedam Voor de plaatselijke midden stand wil de Hotam BV uit Strijen winkels inrichten in de oude bakkerij van Vlug op de hoek van Broers- vel d en Herenpad. „Af hankelijk van vraag en aanbod denken wij aan dagwinkeltjes, geen warenhuis, maar een soort mini-Zuidplein, zoals in Rotterdam- Zuid, met verschillen de winkels onder één kap," zei gistermiddag P. J. Stuijts, vertegen woordiger van projec- tontwikkeiingsbureau Hotam. Hij deed deze onthulling na an derhalf jaar van voorberei ding. Contacten met de ge meente kwamen er steeds op neer, dat de onzekerheid rond het bestemmingsplan voor de binnenstad (het wachten is op de raad van state) met zich mee zou brengen dat in de leegstaande panden aan het Herenpad ook nog niets kan gebeuren. Toch heeft Hotam nu een bouwplan ingediend. Dat staat op de agenda van de welstandscommissie, van middag om vier uur, in het stadskantoor. „Met een zwaar woord zou je het een middenstandswaren huis kunnen noemen, maar het heeft een heel andere op- Vlaardingen De fracties van de PPR en PvdA zullen zich opnieuw beraden over de pro blematiek rondom de bus baan over de Korhoenlaan in Vlaardingen. Dit heeft voor zitter Hans Versluijs van de PvdA-fraetie gisteravond toe gezegd na afloop van een ver gadering met een delegatie van het busbaan-comité, dat de Korhoenlaan weer voor al- le verkeer geopend wil aden. Deze toezegging betekent vol gens wethouder Bas Goud- riaan geenszins, dat de wens van de bewoners van Holy- noord, die door de afsluiting dagelijks moeten omrijden op weg naar het werk en weer terug naar huis, zal worden ingewilligd. Aan de barxd van de kaart zette hij uitgebreid uiteen waarom tot sluiting van de weg was besloten en welke voordelen dit heeft op geleverd en zal opleveren als in de toekomst de Europabou levard is gerealiseerd. Omdat hij echter moest toegeven niet al zijn argumenten hard te kunnen maken aan de hand van wetenschappelijke onder zoeken en tellingen van de verkeersdienst, zegde hij de delegatie opnieuw dergelijke onderzoeken te laten instellen en de resultaten van het een en ander aan de bewoners te overleggen. De vergadering in het stadhuis had overigens een veel rusti ger karakter als de indertijd gehouden hearing waarbij Hans Versluijs voor rotte vis werd uitgemaakt, Duidelijk was, dat de wrevel bij de be woners voor een belangrijk deel lag aan de gebrekkige voorlichting over de vraag waarom de Korhoenlaan voor auto's moest worden afgeslo ten. Zowel Goudnaan als Ver sluijs gaven dit laatste vol mondig toe zet dan de Hema, de Vendel of zo Denk aan tien klemc winkeltjes, of bij andersoorti ge belangstelling van de plaat selijke middenstand aan vier grote. Momenteel is daardoor niet te zeggen, hoe duur het geheel zal worden," aldus Stuijts. Omdat echter sprake zal zijn van een grote investering, is het bouwplan toch al bij de gemeente ingediend. Bij de dienst gemeentewerken moet binnenkort worden bekeken, of het plan niet in strijd is met het bestemmingsplan, maar daarbij zou ook een rol spelen hoe de Kroon oordeelt over het bezwaarschrift van Ben Schweers en Dolf Ooster hof f, waarover maandag 3 ok tober m Den Haag een hoor zitting werd gehouden. Het initiatief tot een bouwplan voor een mmi-Zuidplein is van Stuijts. Sinds enkele maanden is er de associatie met Hotam, een beleggings maatschappij waarin hij deel neemt samen met enige ande ren. Dit bureau is gevestigd m Strijen, op het adres van Stuijts, aan de Julianastraat 56 Vlaarddingen - Sinds Dick Ringlever, bestuurslid van het Open Jongeren Centrum, maandagavond tijdens de CDA- hoorzitting in Vlaardingen naar voren bracht dat het toe komstige OJC-gebouw twee drie ton meer gaat kosten dan het verleende krediet van 885.000 gulden, is er een grote verwarring ontstaan. Wethouder Rien Bovenberg, die thuis ziek in bed lag toen hij van dit tekort vernam, ging meteen informeren of het waar ïs. Hij werd er echter van verzekerd dat het gebouw zeker niet duurder wordt. P. Vredebregt, ambtenaar jeugdzaken en secretaris van het bouwteam, vindt dat Ringlever onjuiste conclusies trekt. „Je kan zo'n gebouw zo duur maken als je zelf wilt", zegt hij. „Als je bijvoorbeeld een beweegbaar podium of gouden deurknoppen wilt hebben, zullen de kosten, stijgen. Je kan pas iets over de prijs zeggen als er een kostenberaming is gemaakt. En dat is nog niet gebeurd." Toch heeft Dick Ringlever die twee a drie ton niet zomaar uit de lucht gegrepen. Voor een welzijnsinstïtuut heeft de overheid berekend dat er ongeveer driehonderd gulden per vierkante meter nodig is. Voor het OJC-gebouw - dat ook een welzijn- sinstituut ïs - is een bedrag van circa tweehonderd gulden per vierkante meter beschikbaar gesteld. Dan kan. je wel op je klompen aanvoelen, vindt Dick, dat er een geldtekort gaat ontstaan. Bovendien hebben berekeningen eveneens dat tekort aangewezen. Maar hier treedt een vreemde tegenstrij digheid op. De architect. Pietro Hammel, heeft samen met het OJC deze berekeningen gemaakt. Hij houdt echter bij hoog cn bij laag vol dat, als het aan hem ligt, het gebouw zeker niet meer gaat kosten dan het beschikbaarges telde krediet. Ook hij vindt dat je pas van een tekort mag spreken als er een definitieve kostenberaming is. Over twee weken zal er misschien wat meer helderheid in de zaak komen. Dan zal er over de kosten worden gesproken van het gebouw. K o Dit beeld is voorlopig nog niet in Schiedam of Vlaardingen te verwachten. Schiedam/Vlaardingen De nieuwe manier van het laten stoppen van automobilisten wordt voorlopig nog niet door de Schiedamse of Vlaar dingse politic toegepast. Schiedam gaat over enige tijd voorzichtig experimenteren. Vlaardin gen kijkt wat meer de kat uit de boom. Het nieuwe systeem houdt tn dot de politiemen sen met meer voor de aan te houden automobilist stappen, maar er achter Dat betekent wel dat de surveillancewagens moeten worden voorzien van een aantal extra's. Deze bestaan onder meer uit lichtbakken met de teksten „Stop" en „Poli tie" in spiegelbeeld en megafoons op de auto's. Deze manier van aanhouden, die al jaren m de Verenigde Staten wordt toegepast, wordt aange raden door de Centrale Politie Verkeerscommis- sie (CPVC), het landelijx samenwerkingsverband van de Nederlandse politie op vei keersgebied Voornaamste redenen zijn dc* toegenomen ver keersintcnsiviteit en de gehele agressiviteit Het Schiedamse korps gaat kijken of een spiegel schrift-lichtbak kan warden gemonteerd m een nieuw zwaailicht waar men mee gaat experimen telen Met geen mogelijkheid kan hoofdinspec teur Dick van der Vc*en zeggen wanneer een en ander rond komt. Het Vlaardingse korps zit er nog met zo mee. „Het is nog met bekend wat het beste materiaal voor deze methode ts. Sommige borden blijken bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg te zijn. Vóór we iets aanschaffen willen we weten of het goed' is We bekijken alles heel rustig tot die duidelijk heid er is", aldus hoofdinspectnce mr Marianne Ekcls, „bij dit alles speelt ook mee dat er nog geen geld voor beschikbaar is Voor een goed functioneren van de methode zou er eerst ook een uitgebreide voorlichtingscampagne moeten komen om het oubhek er mee bekend te maken"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1