SCHIEDAMSCHE COURANT „Unilever, stop D N A-onder zoek!" Ouders betrekken politici bij Geen kritiek op mini-Zuidpieiii CJV bad't Beslissing gemeente zaait paniek Elektriciteit flink duurder ALLEEN SOCIALE WONINGBOUW Grote verwarring bij dierenasiel Personeel wijst op 5000 ongelukken: Na intrekken subsidie voorstel voor peuterspeelzaal: Vrouw redt jongetje uit ijskoud water W els fondscommissie: „Ja" na één kwartier Morgen protestvergadering Raad bespreekt fusie met Nolet Gedwongen verhogingen door Rotterdams besluit: Maandag 13 februari 197bONAFHANKELIJK DAGBLAD103de jaargaiig no. 26021- 6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 344144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De leden van industriebond-NVV van Unilever Research hebben in een open brief aan de directie van het bedrijf gevraagd te stoppen met de voorbereidingen voor DNA-onderzoek, zoals dat momenteel in Vlaardingen gebeurt. Vanmorgen is de brief onder het personeel verspreid; het uitdelen vond plaats voor de poort van het gebouw aan de Olivier van Noortlaan, omdat het binnen was verbo den. De vakhondsleden wijzen op vijfduizend bekend zijn de gevallen over het ontsnappen van ziekteverwek kende bacteriën uit laboratoria. Nu Unilever Re search plannen maakt voor industriële toepassing van het DNA worden de gevaren nog groter, aldus de ondertekenaars van de brief. De vakbondsleden willen, dat eerst op democratische wijze een beslissing wordt genomen over het al dan niet doorgaan van het onderzoek naar de beïnvloe ding van erfelijke eigenschappen. Zij stellen, dat de samenleving eerst haar bereidheid moet tonen om de risico's van het onderzoek te aanvaarden. Ook moet er eerst een wettelijke basis worden gelegd voor de veiligheidsmaatregelen omtrent het onderzoek, aldus het Unilever person eel. De directie van Unilever denkt er bij monde van prof. dr. J. Boldingh niet aan met de voorbereiding te stoppen. De voorzitter stelt, dat er geen sprake is van enig gevaar, als de onderzoeken plaatsvinden in het goed geoutilleerde, in aanbouw zijnde labora torium in Vlaardingen. Hij noemt het een slechte zaak, als buitenstaanders het onderzoek willen af remmen: „Hier liggen prachtige kansen voor Neder land om op dit terrein van de wetenschap voorop te lopen, vooral gezien de relatief weinig dure appa ratuur en aanvaardbare investeringen om de onder zoeken te kunnen instellen". Professor Boldingh stelt verder geen bezwaar te heb ben tegen een wettelijke regeling inzake de veilig heidsaspecten, maar deze niet te willen afwachten: „Dat kan nog jaren duren en dan liggen wij met onze kennis achter op het buitenland". Schiedam De ouders van De Ukkenput nemen het niet dat hun actie om voor de peu terspeelzaal toch nog subsidie te krijgen door wethouder Herman Posthoorn wordt af gedaan als „hysterisch gedoe". Alle politieke partijen ïn Schiedam-en burgemeester cn wethouders heeft men daar een brief over geschreven. In het sehrijven, dat ook is on-' dertekend door de Katholieke Stichting voor Sociaal-Cultu rele Arbeid, wordt gevraagd ervoor te zorgen, dat de wet houder zich aan zijn belofte houdt en de financiële steun alsnog rond komt. „Wij hebben er moeite mee ons aan de indruk te onttrek- ken dat de wethouder wil voorkomen dat de gemeente raad zich over deze zaak uit spreekt en dat hij zich tegen over ons en zijn achterban niet voor zijn beleid wil verant woorden", zo schrijven de ou ders en de KSCA: Over het snelle antwoord op het eerste. verzoek aan het college van b en w zijn de schrijvers ver wonderd en teleurgesteld. „Het college blijkt beter in staat op 2eer korte termijn uiteen te zetten welke moei lijkheden en procedures er zijn om tot een voorstel aan de gemeenteraad te komen dan antwoord te geven op on ze vragen". Het college had ondermeer geantwoord, dat, waar wordt gesteld dat er bepaalde ver wachtingen zijn gewekt, deze bij de KSCA zijn opgekomen en in stand gehouden. In ge sprekken zou erop zijn gewe zen, dat van enigerlei toezeg ging geen sprake kon zijn. „Dat de gevolgde procedure met de term onbehoorlijk be stuur wordt aangeduid, doet ons vermoeden dat de volle betekenis hiervan u wellicht is' ontgaan", schreef de gemeente aan de KSCA. Over de onbereikbaarheid van wethouder Posthoorn werd ge steld, dat dit probleem inhe rent is aan een functie die erop is gericht het openbaar en algemeen belang te dienen. Als enige toezegging deed het college dat „intern wordt ge- .tracht een modus en middelen te vinden, die ertoe moeten leiden dat op enigerlei wijze •tegemoet wordt gekomen aan de moeilijke situatie waarin de peuterspeelzalen zich bevin den". Volgens de ouders en de KS CA heeft Posthoorn wel dege lijk verwachtingen gewekt. In november zou hij namelijk nog gezegd hebben, dat hij het volste vertrouwen had in een spoedige gunstige beslissing. Vlaardingen Dankzij door tastend optreden van me vrouw Pauwels uit de Een- drachtstraat 86 in Vlaardin gen is zaterdagmiddag het zesjarige jongetje M. G. ge red uit het ijskoude water van de Ammanstraat. Tij dens het spelen was hij door het ijs gezakt. Dé jongen was al een paar keer kopje onder gegaan, toen mevrouw Pauwels- in haar auto passeerde. Zij aar zelde geen moment en spoed de zich in de singel, waar zij de jongen bij de haren wist te grijpen. Zelf had zij, toen de jongen op het droge was geholpen, nog de grootste moeite om aan de wal te komen. „De omstanders stonden met de handen in de zak. Een schan dalige zaak!" vertelde gister middag hoofdinspecteur van politie G. J. M. Bierüng op het hoofdbureau. „Het laat ste woord hieroveris nog niet gesproken". Schiedam De welstandscom missie heeft geen bezwaren tegen de komst van een „mini- Zuidplein" aan het Broers- veld, zoals Hotam BV uit Strijen dat in een bouwplan heeft voorgesteld. Na een kwartiertje heen en weer schuiven van allerlei papie ren, waaronder de platte grond van Schiedam, kwam de commissie tot de slotsom dat de buitenkant van het overdekte winkelcentrum- in de voormalige Vlug-bakkerij zal voldoen aan de „schoon- heidseisen". De openbare vergadering van de welstandscommissie begon vrijdagmiddag in het stads kantoor wel twintig minuten later dan was aangekondigd, omdat de heren eerst een be sloten zitting hielden. Toen la ter het Hotam-plan aan de orde kwam, bleek dat de le den zich nog .niet hadden voorbereid. Op de stadsplatte grond zocht voorzitter M. D. van Weftsveen eerst het Broersveld op, daarna kwa men de bouwtekeningen op tafel. De commissie besloot zich niet te bemoeien met het interieur, hoewel de aandacht enige tijd gericht bleef op een gesloten muurtje, dat volgens de teke ning middenin het overdekte winkelcentrum komt. „Er staat niet bij of dat gemetseld wordt, of dat het van ander materiaal zal zijn", consta teerde Van Wensveen, terwijl de leden-architecten B. Kraayvanger en G. P. de Bruijn af en toe over zijn schouders meekeken. „Aan de buitenzijde zien wij geen opmerkelijke verschillen met de huidige situatie, dus dat stuit niet op bezwaren", concludeerde de voorzitter. De welstandscommissie kon aan het bouwplan zien, dat een. overdekt winkelcentrum wel past aan het Broersveld en het Herenpad. 4 „Aan het Herenpad komt een nooduitgang en aan de Broersveld-zijde komt er een deurtje bij; kennelijk wil men die kant intensiever gebrui ken". Overigens was van winkelin- richtingsadviseur Hotam geen vertegenwoordiger aanwezig. Binnenkort buigt Gemeente werken zich over het bouw plan. Daarna komt het in de raadscommissie voor ruimte lijke ordening ter sprake. De propagandamiddag, za terdag in de Ichtuskerk in de Vlaardingse westwijk, heeft het CJV bijn dertig nieuwe leden opgeleverd. „Het was alleszins redelijk druk", vond Henk van Goor. jeugdleider, toen hij gisteren nog eens alles op een rijtje zette, „Het ijs hield natuurlijk vee! kinde ren bezig, logisch, als er nooit ijs is, en dan kan je niet verwachten dat veel kin deren naar zo'n middag ko men. Maar wij hebben het goed naar ons zin gehad. Er zijn poppen vervaardigd, wij hebben gipsmodellen ge maakt, er is fijn gepraat, dus wat deze wijk betreft zijn wij zeer tevreden. Toch blijven wij wel leden werven, maar waar en wanneer precies moeten wij nog even bekij ken". Kinderen tussen pakweg acht en twaalf zijn bij hef CJV zeer welkom. De middag in de ichtuskerk aan de Van Maerlantlaan was een begin van de ledenwerfactie. Vlaardingen De bewonersgroep Kaalslag Oostwijk wil geen dure (huurwoningen op het kaalslagterrein aan de Eerste Van Leydcn Gaclstraat, maar alleen sociale woningbouw. Uit een onlangs gehouden enquête is gebleken, dat de toekomstige bewoners niet meer dan circa tweehonderd gulden in de maand willen betalen. Omdat volgens de bewonersgroep de gemeente weigert rekening te houden met deze verlangens, wordt dinsdag 14 februari om 20.00 uur een speciale wijkvergadering gehouden op de bovenver dieping van het gebouw Oosthavenkade 31. De bewoners uit de Vlaardingse Oostwijk vinden dat, als niet voldoende naar de portemonnee wordt gekeken, actie moet worden gevoerd tegen het beleid van wethouder Bas Goudriaan van stadsontwikkeling. Deze zou ook hebben gezegd dat de leden van de bewonersgroep alleen zichzelf vertegenwoordigen, maar niet de massa. Om nu duidelijk te maken dat de bewoners een vuist kunnen maken, wordt deze speciale protestvergadering gehouden. Twee felle tegenstandsters van het {naar hun smaak) „uitmoorden" van katten zijn de Vlaardingse dames Jan sen en Vethaak. Zij probeerden tijdens een persconferentie 380 handteke ningen aan burgemeester Kieboom te overhandigen, om hun gevoelens kenbaar te maken. Kieboom nam de lijst niet aan, omdat het tweetal niet was uitgenodigd op de persconferentie. Vandaag neemt hij ze wel in ontvangst tijdens het spreekuur. Vlaardingen Bij Stichting Dierentehuis Vlaardin gen is grote verwarring ontstaan, omdat volgens de gemeente Vlaardingen na 20 februari in het dierenasiel aan de Van Linden van de Heuvellweg ook gezonde zwerfkatten afgemaakt gaan worden. De stichting, die het beheer heeft over het asiel, zegt dat alleen agressieve en zieke kat ten doodgemaakt zullen wor den. Tweede controversen tussen ge meente en de stichting: de door de gemeente ingehuurde katlenvanger mag niet uitma ken welke zwerfdieren pijn loos worden afgemaakt. In te genstelling tot wat de gemeen te vrijdag bekend maakte, wil het asiel dat zelf in handen houden. Vrijdag hebben deze twee strijd punten er ook toe geleid dat de penningmeester van Stich ting Dierentehuis, mevrouw Philips, alles in het werk heeft gesteld om zaterdag het volle dige bestuur in een spoedver gadering bijeen te krijgen. Dat mislukte, omdat voorzitter Vogelij niet bereikbaar was Schiedam De gemeenteraad word t gevraagd m a a n d ag- avond 20 februari in tc- stom mer. met de gemeenschappt- lijke verklaring van de twee Schiedamse ziekenhuizen om een speciale werkgroep de in tegratie te laten voorbereiden. Het Noielziekonhuis krijgt daarin een even grote stem als het gemeenteziekenhuis. De verklaring werd op dins dag 17 januari al ondertekend door burgemeester Arie Lems en gem eentesec rctar i s Mt-lis Blok namens de gemeente en door bestuursleden van het Noletziekenhuis. Deze stap op weg naar de sa mensmelting van beide zie kenhuizen staat als punt 24 op de agenda van de raadsverga dering, die om acht uur in het stadskantoor begint. door werkzaamheden {ver moedelijk is hij in het buiten land). Deze week gaat het bestuur ze ker vergaderen. Mevrouw Philips was er trou wens ook verbaasd over dat een voorlichtingsfolder van de gemeente „Zwerfkatten, een sluipend gevaar" (wordt bin nenkort in Vlaardingen ver spreid) al gereed was. Het stichtingsbestuur zou in spraak krijgen bij het formu leren van de inhoud. Ambte naar Brom heeft inmiddels toegezegd, dat dat toch nog kan gebeuren hoewel de fol der al aan de pers was uitge deeld. In de gemeente Vlaardingen is het aantal zwerfdieren naar de smaak van B en W „buiten sporig" groot. Een schatting van de plantsoenendienst gaat in de richting van 8000. Burgemeester Kieboom: „Ge zien de overlast die zwerfkat ten veroorzaken en het ge vaar, dat ze vormen voor de volksgezondheid, is een in greep geboden. Het is name lijk bekend dat zij bij aanwe zigheid van hondsdolheid evenals honden deze ziekte kunnen overbrengen. Het aan tal zwerfkatten zal op korte termijn binnen redelijke gren zen moeten worden terugge bracht". Burgemeester Kieboom kan niet exact zeggen wat een redelijk aantal zwerfkatten in vlaar dingen zou zijn. Wel vindt hij: „Iedere kattenbezitter wordt aangeraden zijn of haar kat te steriliseren of te castreren, omdat huiskatten nu eenmaal voor de hoeveelheid zwervers in grote en kleine steden heb ben gezorgd". In de omgeving van het Oranje- park begint de kattenvanger zij het in een experimenteel stadium maandag 20 fe bruari zijn werkzaamheden. Schiedam Het gebruik van elektriciteit 's nachts en in het weekeinde wordt ruim twintig procent duurder, en hel jaarlijkse „vastrecht" voor huishoudelijk gebruik en andere kleinverbruikers gaat zelfs met honderd veertig procent om hoog. Ook overdag gaat stroom meer kosten; dat geldt tevens voor het groot verbruik. Dat zijn de gevolgen voor Schiedam van het besluit van de Rotterdamse gemeen teraad om de tarieven per 1 januari van dit jaar te verhogen. Schiedam moet daarin meegaan, omdat contractueel is vastgesteld dat deze gemeente niet op gunstiger voorwaarden dan Rotterdam elektrische energie mag leveren. Volgen de week maandag komt de kwestie in de Schiedamse gemeenteraad aan de or de. Het vastrecht voor nacht- en weekend- stroom voor kleine (niet)hu:shoudelijke verbruikers wordt vijftien gulden per jaar, ongeveer tweeëneenhalf keer zoveel als eerst, om twee redenen. Volgens fi- nanciënwethouder Reinier Scheeres is steeds meer sprake van oneigenlijk nachtst room verbruik, hetgeen leidt tot verminderde opbrengsten. Bovendien zou een andere oplossing, installatie van nachtstroommeters, zulke hoge kosten met zich meebrengen dat alleen daar voor al een vastrecht van meer dan dertig gulden nodig zou zijn. Het vastrecht voor dagstroom voor huis houdelijke doeleinden wordt iets minder: 55,44. De zogenaamde dagkilowattuur- prijs wordt in plaats van 8,7 straks 9,6 cent. De tariefswijzigingen hebben tot gevolg dat, na aftrek van de vijftig procent die volgens net contract aan Rotterdam moet worden afgedragen, bij het ge meentelijke elektriciteitsbedrijf een voor delig saldo ontstaat van 133 mille. Maar in verband met aanleg van de centrale antenne-inrichting (CAI) wordt een aan tal kabeltracés ten behoeve van het elek triciteitsbedrijf enkele jaren eerder aan gelegd, Dat gaat 136 mille kosten. Ook daarmee was in dc primitieve begroting geen rekening gehouden. Daardoor wordt nu een nadelig saldo van driedui zend gulden verwacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1