Eindelijk redling voor monumenten Eerste huurdersraden in Holy en W W ijkverenigingen spuien kritiek over wijk* bijeenkomsten voor zuivering van water :J Lindenhof cultureel centrum 1 Woningen in Proveniershuis Minder olie ie afvalwater Raad laat belasting op rijkswegen varen Renovatie van start Kritiek op benoeming Koos van der Linden Anderhalve ton voor vuilniswagen Voorstel van college na verloren strijd: College wil voor 50 mille bomen in de Broekpolder Andere aannemer voor Slacht huisbuurt: WmCt Rijnmond aan minister Meer woning wetwoningen bouwen in Rijnmond Meisje betrapt inbrekers SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 14 februari 1978- ON AFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26025-4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 288091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL VI aar din gen De gemeente Vlaardingen wil zo snel mogelijk gaan beginnen met het instellen van huurdersraden. Hiertoe heeft de commissie voor stadsontwikkeling gisteravond beslo ten. De bedoeling is om over enkele maanden aan te vangen met twee raden voor de bewoners van bijna vierhonderd woningen in Holy en een kleine achthonderd in de Westwijk. Met het instellen van huurdersraden van woningcomplexen van de gemeente Vlaardingen wil de commissie bewerkstelligen, dat bepaalde beslissingsbevoegdheden aan huurders worden overgelaten. In een voorlopige rapportage van de begeleidingscommissie huurdersraden worden daarbij voorbeelden gegeven waarbij huurdersraden zich over kunnen uitspreken: Verhoging van de huurprijs, met uitzondering van de wette lijk verplichte huuraanpassïngen. Verhoging van de huurprijs voor bijkomende leveringen en diensten. Het onderhoud van de woningen. Het treffen van voorzieningen ter verbetering van de wonin gen of omgeving. jt)e leden van de huurdersraden worden gekozen door de bewo ners zelf. Wethouder Bas Goudriaan stelde daarbij, dat de samenstelling van de raad representatief moet zijn voor de bewoners. De instelling van een raad voor de volkshuisvesting in Maassluis noemde Goudriaan een kind met een waterhoofd, „waarin mensen uit liefhebberij in een commissie zitting nemen." De voorbereidende werkzaamheden zullen door de ambtelijke commissie van het Woningbedrijf en de verschillende afdelin gen van het stadhuis worden uitgevoerd, die na twee maanden advies uitbrengen. Naar verwachting zal de eerste huurders- raad binnen een half jaar zijn samengesteld, die dan voor een periode van een jaar gaat proefdraaien. De huurdersraden worden begeleid door de stuurgroep voor de stadsvernieuwing. Schiedam Na jarenlange verpaupering van de Lindenhof en het Proveniershuis zijn binnenkort concrete voorstellen te verwachten voor „de omme zwaai". Binnen drie a vier maanden hoopt wethou der Herman Posthoorn te komen met een kredie taanvraag voor het Proveniershuis. Voor het ande re monument, het voormalige weeshuis aan de Lange Achterweg, is „reeds" in april een veelom vattend plan te verwachten: de Lindenhof moet een groots cultureel centrum worden. In het Proveniershuis zal hen gaan om de twee tussenstuk ken, de vleugels tussen Voor- en Achterhuis waarin ach momenteel (bewoonde) ate liers bevinden. De bedoeling is, dat de oude leprozenwo- ninkjes worden samengetrok ken, op een zodanige manier, dat veertien woningen ont staan voor één- en tweeper soonshuishoudens Volgens Door nieuwe zuiveringinstaUatie Vlaardingen SheH-pernis wil een waterzuiveringscomplex gaan bouwen, dat de hoeveel heid olie per liter afvalwater gaat terugdringen tot 20 mil ligram (is nu 60 mg). Bovendien zou de stank in de Petroleumhaven, waar het water in geloosd wordt, ook afnemen. Bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Shell een vergunning aangevraagd om de zuiveringsinstallatie te mogen bouwen. Op het ogen blik gaat het vuile water naar een olievanger, waar het zoals de naam al suggereert ontdaan wordt van olie: van gemiddeld 240 milligram per Lier naar 60 milligram. Volgens Shell was het geen een voudige zaak om het oliege halte te verlagen. Maar nadat in 1976 een verslechtering was opgetreden in het water, waardoor havenshb te vuil werd, besloot het concern bin nen drie jaar verbeteringen aan te brengen. Vanaf maandag ligt de aan vraag in de openbare biblio theken aan. de Uiverlaan 18 (Maassluis), de Fransenstraat 6 (Vlaardingen) en aan de Lange Haven 131 (Schiedam). Eventuele schriftelijke bdzwa- ren kunnen van heden tot 14 maart worden ingediend by B, en W. van Rotterdam. Vrijdag 3 maart (16.00 uur) is er m het Rotterdamse gemeente huis een hoorzitting, waar mondeling bezwaren geuit kunnen worden. Vlaardingen B en W van Vlaardingen vragen de raad 155.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe vuilniswagen. Het vuilniswagenpark bestaat uit elf wagens, waarvan de oud ste dateren uit 1968 en 1969 Een van deze twee wagens moet worden vervangen. Na een grondige inspectie van deze twee vuilnisauto's zal worden bepaald welke het eerst aan vervanging toe is. Het bedrag is grotendeels op gebouwd uit 59.000 gulden voor het (DAFVchassis en ruim 70.000 gulden voor de huisvuilopbouw van 15 m3. De btw bedraagt 24.000 gul den. Posthoorn heeft het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk zich bijzonder positief over dat plan uitgelaten. Hij rekent dan ook op een behoorlijke1 subsidie. Over het Voorhuis, waar de WV en de Schiedamse Ge meenschap huizen, blijft nog onduidelijkheid bestaan. Ook het m zeer slechte staat zijnde Achterhuis wordt voorlopig met onder handen genomen. Hollandia „Wat de Lindenhof betreft, ik denk, dat wij ons rotschnk- ken bij het horen van de prijs", zet Posthoorn gister middag. Hij heeft een bestem ming voor ogen, die meteen doet denken aan het Holland- ia-gebouw aan de Vlaardingse Oosthavenkade, waar veel mogelijkheden zijn tot creatie ve ontplooiing. De Lindenhof heeft op tekening plaats voor een deel van het Stedelijk Mu seum en voor cursuswerk, ter wijl de cultuurwethouder ook denkt aan een grafische work shop en een keramiekshop. Andere culturele mogelijkhe den zijn niet uitgesloten, Bezoekers van de Lindenhof zullen in de wethouderlijke plannen actief kunnen „ban-1 darbeiden" (de basis waarop moet nog worden bezien), maar ook zou literatuur over de verscheidene bezigheden ter inzage moeten liggen, eventueel met een kans op uitleen. Over dit element, specifiek gericht op het ge bruik van het gebouw, heeft Posthoorn advies gevraagd De Lindenhof aan de Lange Achterweg: een toekomstig cultureel centrum? aan bibliotheekdirecteur W. F. van der Blij. Aanpak van de Lindenhof gaat ver boven een miljoen gulden kosten. Gezien het budget van monumentenzorg zal werkelij ke restauratie dan ook nog even uitblijven, verwacht wet houder Posthoorn. „Eerder moet je denken aan het ge- - bruiksklaar maken. Dat bete kent dat monumentenzorg pas financieel inspringt als van echte restauratie sprake is, maar dat noodzakelijke kar weien al geklaard gaan wor den Ik kan wel zeggen, dat zoiets ingrijpender wordt dan een verfje of een behangetje. Denk aan nieuwe trappen of zo. Maar met op een manier, Schiedam De gemeenteraad heeft een bittere pil te slikken: maandag komt het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde om het raadsbesluit van 22 november 1976 (om onroerend-goedbelasting te heffen op rijkswegen en spoorba nen) in te trekken. Het college komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kroon. Financien wethouder drs Renner Scheeres heeft er enige moeite mee, maar ziet zich genoodzaakt- „Ik ben overtuigd van mijn gelijk, maar ik ga geen Don Quiehotte spelen. De Kroon heeft zich met een jantje-van-leiden afgemaakt van ons plan om die OGB ook te heffen op wegen, die wel op ons grondgebied liggen maar niet van, ons zijn. Aan dat besluit van onze raad is goedkeuring onthouden Als er nog een mogelijkheid was om in beroep te gaan, zou ik het doen. Maar die is er niet. Het betreft hier een uitspraak m hoogste instantie" De Kroon oordeelde begin december vorig jaar, dat het Schiedamse raadsbesluit m strijd is met het openbaar belang. „Belasting heffen van de overheid, dat doe je met, was zo ongeveer de kreet. Maar verder gemotiveerd werd die uit spraak var. de Kroon met. Ik vind het weinig overtuigend klinken", aldus Scheeres, die ztjn verloren strijd met het rijk toch wel weet te relativeren: „Nou ja, jammer. Wij verzinnen wel wat anders" Vlaardingen In het kader van de nationale boomplantdag wil het college van Ben W Vlaardingen voor vijftigduizend gulden aan bomen planten in de Broekpolder. Naast andere kleinere plantob- jecten, die reeds in overleg met de directeur van gemeen tewerken zijn aangewezen, wil het college op boomplantdag ook een groter object van bo men voorzien. Daarbij is het oog gevallen op de Broekpol der De plaats waar de bomen m de Broekpolder moeten ko men is in overeenstemming met het door gedeputeerde staten van Zuid-Holland goed gekeurde streekplan Rijn mond. Voor de aanleg van de Broekpolder heeft de gemeen te Vlaardingen over een perio de van vijf jaar een totaal bedrag gereserveerd van 240.000 gulden. Schiedam De renovatie van de Slachthuisbuurt in Schie- dam-West is begonnen. Het karwei wordt niet geklaard door de aannemer die de proefwoningen heeft ge maakt. Met dat bedrijf kon de gemeente het niet eens worden over de prijs van de werkzaamheden en daarom heeft men de opdracht aan een andere firma gegeven. Het eindrapport van het project team Slachthuisbuurt is bijna klaar. Na de tweede huisbe zoeken wordt daar de laatste hand aan gelegd. Het geheel zal dan worden aangeboden aan het gemeentebestuur In verband mei de renovatie is de mfo-woning aan de Geert Rem dersstraat verhuisd naar Slachthuisiaan 9a Buurtbe woners kunnen daar terecht op 27 februari, 13 maart en 27 maart van's avonds zeven tot acht uur Een nieuwe aannemer pakt de renovatie aan van ae De gemeentelijke womngdienst Slachthuisbuurt IH Schiedam-West heeft in een informatiefolder de buurtbewoners op het hart gedrukt kinderen uit de buurt van de bouwwerkzaamheden te houden en hen met met, op of tussen de bouwmaterialen Vlaardingen— Het VVD-twee- de kamerlid A. J. Evenhuïs heeft bij de behandeling van de begroting van binnenland se zaken kritiek geleverd op de benoeming van het oud- Vlaardingse raadslid en oud wethouder Koos van der Lin den tot burgemeester van Eleiswijk. De liberaal zag de ze benoeming als illustratie van het minder goede beleid van de vorige minister, mr, W. F. de Gaay Fortman, op het gebied van burgemeesters-be noemingen. De WD en de PvdA klagen al enkele jaren over de naar hun zeggen scheve verhoudin gen in de aantallen burge meesters en zij vinden dal het CDA overbedeeld is. De WD- er Evenhuis vindt dat de vori ge minister er weinig aan ge daan heeft om de verhoudin gen recht te trekken. „Zelfs m een plaats als Bleiswyk, waar de WD nota bene de grootste raadsfractie heeft (vier man tegenover drie KVP-ers. twee ARP-ers en een CHU-er) werd echter geen VVD-er benoemd, maar een CDA-er", aldus het tweede kamerlid. De confes sionele fracties waren ten tijde van die benoeming nog niet verenigd in een CDA-fractie. Voor de Bleiswijkse WD was het niet benoemen van een partijgenoot indertijd een be hoorlijke teleurstelling dat het restauratie in de weg staat" Bij het Proveniershuis valt wei de term restauratie. Mms tens één bewoner had dat nooit meer verwacht. Vorige week nog zei Henk „Schelvis", ook wel bijgenaamd Henk de gla zenwasser, dat het Prove niershuis uiteraard gesloopt wordt: „Het staat tussen twee supermoderne kantoorflats. Enens het stadskantoor, ande- rens het tweede stadskantoor Wat heeft zo'n monument dan nog voor waarde voor de he ren?" Posthoorn stelde hem gisteren gerust: „Ik ontken an alle too naarden, dat het Proveniers huis ooit tegen de vlakte gaat". en keten te laten spelen. „Dat kan met alleen schade voor komen, maar is ook uit een oogpunt van veiligheid van groot belang", aldus een amb tenaar. Vlaardingen Vier Vlaar dingse wijkverenigingen me nen dat van inspraak tijdens de driemaandelijkse wijkbij eenkomsten niet werkelijk sprake is. Zij vinden, dat de bewoners door de huidige Vlaardingen/Schiedam In Rijnmond moeten naar ver houding meer woningwetwo ningen worden gebouwd dan In de rest van Nederland, om dat in Rotterdam, Vlaardin gen en Schiedam veel meer mensen met lagere inkomens wonen dan daarbuiten. Zo schrijft het Openbaar Li chaam Rijnmond aan de nieu we bewindsman op Volkshuis vesting. de heer Beelaerts van Blokland, m een knelpunten nota over hel verstedelijking:»- beleid. Volgens het regeerakkoord van het CDA en de WD zal het eigen womngbezit worden ge stimuleerd; Hei Openbaar Li chaam Rijnmond vreest daar om. dat er in haar gebied minder huurwoningen ge bouwd zullen worden Bovendien, aldus de nota, heeft onderzoek uitgewezen dat de verkoop van huurwoningen geleid heeft tot stijging van de huurwaarde Lagere inko mensgroepen kunnen die min der goed betalen Daarmee is met gezegd dal Rijnmond tegen het bouwen van koopwoningen is. Ze pleit zelfs voor een veelzijdig wo ningbouwpakket, waarin door middel van koopwoningen de „uittocht uit de stad" gekeerd kan worden. Schiedam Een hogere belasting op waterveron treiniging zal een gevolg zijn van gestegen bouwkos ten van zuiveringsinstallaties. De gemeenteraad buigt zich aanstaande maandag over de vraag, hoe groot de bijdrage van de Schiedamse bevolking moet worden m de mvesteringskosten van zuiver- mgstechrusche werken. Burgemeester en wethou ders stellen een heffmg van 20,28 per inwoner- equivalent voor, een stijging van circa dne gulden. Dat houdt in, dat dit bedrag door alleenstaanden 2al worden betaald, terwijl voor twee- of meer per soonshuishoudens een tarief van het drievoudige f 60,84) zal gaan gelden De gemeente verwacht daarmee ruim 1,7 miljoen gulden op te brengen, waarvan op de administratiekosten na alles aan het rijk moet worden afgedragen. Dé bedoeling van de belastingheffing op verontrei niging van oppervlaktewateren is. dat op een ter mijn van vijftien jaar de totale opbrengst in even wicht is met het totaal van uitkeringen voor zuiver- mgswerken, die worden gebouwd door bedrijven, gemeenten of regionale waterkwaliteitsbeheerders (zoals hoogheemraadschap Delfland). Omdat echten de bouwkosten hoger zijn geworden dan in 1974 nog werd geraamd, is nu ook een hogere belasting noodzakelijk, staat m het voorstel aan de raad. wijze van inspraak medplich- tig worden gemaakt aan be slissingen, die in wezen al vast staan. Verder geven de wethouders geen concrete antwoorden op vragen, hou den zij slagen om de arm en komen zij hun gedane toezeg gingen nauwelijks na. Deze scherpe kritiek spuien de wijk verenigingen in een geza menlijke brief aan het college van burgemeester en wethou ders. Dit naar aanleiding van een afspraak, dal de verenin- gen de reacties ten aanzien van het functioneren van het wijkoverleg namens verschil lende instellingen zouden toe komen De opstellers van de brief stel len, dat het voorzitterschap met langer dooi een wethou der bekleed dient te worden maar door een bewoner uit de wijk. Voorts verlangen zij van de wethouders, dat zij zich beter voorbereiden op de ver gadering zodat vragen beter beantwoord worden. De des betreffende hoofden van diensten zouden daarbij aan wezig moeten zyn. Het wordt als een gemis ervaren, dat er van de kant van de wethou ders geen punten aangaande de wijk op de agenda worden geplaatst „Nu is het teveel eenrichtingsverkeer en te spe cifiek een vragenuurtje in plaats van overleg" Ondanks deze kritische geluiden worden de bijeenkomsten door de bewoners wel dege lijk als een zinvol initiatief beschouwd. De wykverc-riigin- gen dringen er echter bij het college op aan rekening te houden met hun aanbevelin gen, vrat tot verbetering van de contacten tussen bevolking en overheid kan leiden Schiedam —-Het dochtertje var) schilder J. T. aan de Vlaardin- gerdijk heeft thuis twee inbre kers betrapt Toen het kind haar vader had gehaaid wa ren de ongewenste bezoekers echter al weg. Meegenomen 51 biljetten van 100 gulden en een cassettere corder van 400 gulden. Het huis van de 38-jarige Schie dammer is men vermoedelijk met een valse sleutel binnen gekomen Schiedam Bij het schaatsen heeft de 34-jange J.C. H.-K haar Imkerpols gebroken. De vrouw uit de Gordonstraat had geprobeerd te schaatsen op het speelterrein van de St. Jozef-school aan de Nassau- laan. Na de val is zij met de GG en GD naar het Gemeen teziekenhuis gebracht,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1