SCHIEDAMSCHE COURANT Huurdersbond eist geld terug Koningshoek mag uitbreiden De zwerfkat heeft evenveel voor-als tegenstanders MOGEN CfflLENEN AAN DE SLAG? gaataig Provincie akkoord Deelraadsbestuiir vindt angst om pier overdreven Onderhoudsfonds een oude sok" Politie zoekt nieuw steunpunt in centrum Loods dood op zee Barricade met zout opgeruimd -Winter stilte? Ondersoek wijst uit: Driemaal, en toch geen scheepsrecht Bewonersgroep houdt verkiezingen Woensdag 15 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD .108de jaargang no. 26026-4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De Bond van Huurders en WoningEoe- kenden in Vlaardingen, die 2egt namens honderden bewoners te spreken, eist het geld terug uit het onderhoudsfonds van de gemeente, dat bewoners voor nooit uitgevoerde werkzaamheden zouden hebben betaald. Verder eist de bond een onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van dit fonds. Dit naar aanleiding van vragen hoeveel rekeningen er in de loop der jaren waren verstuurd, hoeveel er betaald waren en in hoevee! gevallen dit geld inderdaad is aangewend voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Als antwoord kreeg de bond te horen, dat er geen tellingen hierover waren bijgehouden, In een open brief aan het gemeentebestuur noemt de BHW dit onderhoudsfonds „een oude sok waarvan niemand weet wat er in komt en wat er uit gaat". Volgens de bond zonden tientallen en misschien meer dan honderd bewoners van woningen van de gemeente rekeningen hebben betaald, die ten onrechte zijn verstuurd. Ondertekenaar Remi Poppe van de open brief wijst daarbij op de dagvaarding van een der bewoners „voor het niet betalen van een rekening voor uitgevoerde werkzaamheden herstel be treffende een separatiewand aan de woning Franciscastraat 15". Toen echter bleek, dat de gemeente een en ander niet hard kon maken, besloot zij de vordering op de betrokken bewoner in te trekken. De bond meent, dat vele bewoners voor hetzelfde geval als bovenstaand wel be teal d hebben en nu recht hebben op teruggave van hun geld. In totaal zullen de rekeningen in de tienduizenden guldens belopen, zo stelt de BHW, die spreekt over „juridische bluf van de gemeente waar vele bewoners voor door de knieën gaan". In de open brief waarschuwt de bond het gemeentebestuur, indien zij nalaat klaarheid in deze zaak te brengen, stappen te overwe gen om de door de gemeente ontvangen gelden terug te vorderen. Een woordvoerder van het gemeentelijk Woningbedrijf verklaart echter desgevraagd de controverse tussen het gemeentebestuur en de bond niet goed te, kunnen begrijpen. Dat er sprake zou zijn van een oude sok waarvan niemand weet hoeveel er in gaat en eruit, zoals de bond het onderhoudsfonds beschrijft, wijst hij naar het rijk der fabelen": „In het jaarverslag staat iedere cent opgenomen. Onderhoudskosten per omng houden we inderdaad niet administratief bij, wel per complex. De betalende bewoners staan echter als debiteuren in de boek houding vermeid. Zo is exact te zien wat rij aan rekeningen hebben voldaan of nog moeten voldoen". Niet in het verslag wordt het aantal gevallen vermeld waarin bewoners rekeningen worden verstuurd voor het in oude staat brengen van de woning, zo antwoordde het college van B en W de bond een jaar geleden. Nieuwe opzet: Schiedam Voor een nieu we opzet wil de politie een nieuw bureau in het hartje van de stad. Dit ter vervan ging van het kantoortje aan dc Buitenhavenwreg. Com missaris Cees van der Haa- gen heeft daar reeds een hrief over geschreven aan het college van burgemees ter en wethouders. Vanuit dat nieuwe steunpunt moeten straks twee groepen politiemensen werken. Op papier heeft men Op het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat de stad name lijk in vier-stukken verdeeld. Over elk gedeelte ontfermt zich tenminste een brigadier, een oudere politieman en nog drie jonge agenten. In de toekomst komt daar mis schien nog een man en een hond bij. Deze groepen wor den indien nodig bijgestaan door zogeheten assistentie- groepen. Ook bij andere af delingen heeft men sinds kort een soortgelijke blok vorming. Er is nu ook een soort roula- tie-systeem voor vooral jonge agenten. Het doel daarvan is volgens hoofdinspecteur Dick van der Veen het „te rugpompen" van ervaring. Door uitwisseling van erva ring en kennis wil men het •zakkende peil van de erva ring bij de politie opvijzelen. „In die blokken ritten gelijk gerichte mensen. Men weet van elkaar waar men mee bezig is, „aldus de commissa ris", als er iemand weg is kan dat worden opgevangen. Een man in een wijk is na tuurlijk goed, maar die man moet ook wel eens met va-* kantie of is ook wel eens ziek- En dan moet er toch iemand rijn. Met het nieuwe systeem kunnen we waar schijnlijk doeltreffender wer ken. Een aantal van onze mensen moet er wel nog aan wennen. Bij de politie doet men sinds kort ook aan preventieve surveillance. Uit de meldin gen van de afgelopen twee jaar, bij elkaar zo'n 20.000, weet men soms waar iets te verwachten is. Een assisten- tie-groep kan daar nu „ge richt" reeds van te voren worden ingezet. Maassluis Direct na de bouwvakvakantie zal worden begonnen met de verdere realisering van het bestemmingsplan Koningshoek. De provincie, heeft de gemeente Maassluis daartoe toestemming verleend. Het gaat om 95 vrije sectorwo- ningen in het zuidelijk deel van dit gebied, nabij het sta tion Maassluis-West, en 181 woningen in Koningshoek- noord bij de Westlandseweg. Voor het bouwrijp maken van beide terreinen hebben R en W kredieten gevraagd aan de gemeenteraad. De voor stellen hiertoe komen in de raadsvergadering van 7 maart dinsdag aan de orde. De 95 vrije sectorwoningen rijn van een verschillend type. Volgens de heer F, Mansens, chef hoofdafdeling stadsont wikkeling, gaat het om onder meer schakelbungalows en woningen zoals deze ook aan het Kastanjedal staan. De bouwwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Bouwselekt uit Capelle aan den IJssel. Het bouwplan van Ohlsen Hol ding uit Delft in Koningshoek- noord wordt (vermoedelijk) verwezenlijkt door het aanne mingsbedrijf Den Hartog uit 's-Gravendeel. Het gaat om 181 woningen, waarvan '74 in de premie-koopsfeer, en 147 garages. De maximale grens van premiekoop bedraagt cir ca 140.000 gulden. Voor het toewijzen van de premiewo ningen zullen zeer strenge normen worden gesteld. Bij de toewijzing van de vrije see- torwoningen krijgen de inwo ners van Maassluis voorrang. De bouwplannen zijn uitvoerig besproken in de raadscom missie voor stadsontwikkeling" en ontmoetten weinig bezwa ren- Hoe het er allemaal pre cies komt uit te zien, vooral wat betreft het aantal wonin gen dat gebouwd wordt in de zogenaamde sociale sector, werd niet erg düidelijk. Wel liet voorzitter Han Hummelen weten dat de sociale woning bouw tot circa eenderde van i het geheel beperkt zal blijven. En dat is ongunstiger dan de gemeente eigenlijk wil. Vandaar dat Maassluizers voor rang krijgen bij het kopen van een nieuwe woning in het uitbreidingsplan, zodat de goedkopere woningen vrij komen voor wat minder draagkrachtigen. Eigenlijk zou de realisering van het bestemmingsplan reeds geruime tijd aan de gang moeten zijn. In mei vorig jaar namelijk stuurde de gemeente het herziene plan naar de Pro vinciale Planologische Com missie. Dit adviescollege van Gedeputeerde Staten had in eerste instantie nogal wat be zwaren, met name voor wat betreft de bebouwingsdicht heid. De P.P.C. achtte deze veel te gering; er moesten meer woningen worden ge bouwd. Dit was echter tegen de zin van het Maassluise ge meentebestuur, dat juist wil voorkomen dat van Konings hoek een dichtbevolkte buurt wordt gemaakt. Uiteindelijk zijn de P.P.C. en G.S. akkoord gegaan met het plan zoals dat in mei is ingediend. Scheepvaart moet zich aanpassen Hoek van Holland Het dagelijks bestuur van de Hoekse deelraad is bij monde van voorzitter L. van der Houwen in' bet geheel niet onder de indruk van de zorg die er bij deskundi gen bestaat over de veiligheid voor het publiek van de noorder- pier. Vorige week dinsdag werden daar twaalf middelbare sch olieren en enkele vissers door een hoge golf van de pier gevaagd. Gelukkig bleef het bij een nat pak. Toch vinden Rijkswaterstaat en het Loods wezen dat de pier te gevaar lijk is voor bezoekers. Kortge- zegd; hij zou dicht moeten. Het dagelijks bestuur van de deeigemeenteraad vindt dat de zaak nogal overdreven wordt Sterker nog: ze is op geblazen, Van der Houwen: „Natuurlijk, wanneer er op korte of lange termijn inder daad eens een dodelijk, onge val zou gebeuren dan kunnen de voorstanders van afsluiting de beschuldigende vinger uit steken naar degenen die de pier zo nodig voor de toerist moesten openhouden". Hij gaat verder met steun van het bestuur „Maar is er ooit een spoorwegovergang gesloten omdat er mensen rijn die toch onder een gesloten spoorboom doorkruipen? Gaan we ook stranden sluiten als er iemand in zee is ver dronken? Komt er een vlieg verbod als een vliegtuig is neergestort,..?" Volgens het bestuur van de deelgemeente- raad brengt alles wat men doet een bepaald risico met zich mee. „Men kan stellen dat het leven zelf een zeker risico inhoudt", zegt Van der Houwen. 'Hij'vindt echter dat het scheep vaartverkeer zich moet aan passen- „Op papier rijn die maatregelen er wel", zo stelt hij, „maar in de praktijk blijkt dat daarmee niet altijd rekening wordt gehouden met de mensen op de wal. Tenslot te zijn er ook maximumsnel heden voor het verkeer op de weg..." Hoek van Holland ge loods A. C. - De 54-jari- Schaap uit Hoek van Holland is gisteren op de Noordzee om het leven gekomen. De loods viel uit een veiligheids riem toen hij aan boord van het Noorse schip Star Esfa- han werd gehesen. De heer Schaap viel negen me ter naar beneden en kwam met rijn rug op het water terecht. Schiedam Op verzoek van de politite heelt de reinigings dienst in de wijk Nieuwland korte metten gemaakt met een barricade van sneeuw. De barricade was aan het Dr. Wibautplein opgeworpen door de jeugd. Volgens de politite en omwonenden hadden er zo'n honderd kinderen aan ge werkt Ambtenaren van de VROM- dienst gingen het te lijf met een partij zout, waardoor al spoedig alleen nog een plas water overbleef. Wmterstilte: een schoon ge dicht van Guido Gezette, lang geleden geschreven. Maar als hij in het Julianapark van Schiedam had gestaan, zoals het er gistermiddag bij tag, bij had in alle rust zijn ganzeveer neergevleid. Wie zag een eeuw geleden nog een dergelijk j prieel in de jeneverstad. Zwart '*\j Nazareth? Die verstilde wereld; gister aanschouwde fotograaf Theo Böhmers het. En Gezelle schreef het al: 't Is even stille en stom alhier... En aldaar? z Het was er een drukte van jewelste, aan de Schiedamse- dtjk in Vlaardingen. Sleeënde hinders, dikke pret. Ijsmutsen, bonte sjaals, warme kledij, uit bundige tol, een schrille tegen stelling tot die indrukwekken de kalmte. En toch kan het niet zonder elkaar. Vlaardingen Er rijn evenveel voor- als tegenstanders van het pijnloos afmaken van de ongeveer achtduizend zwerfkatten die in Vlaardingen rondlopen. Deze conclusie is te trekken uit de enquête die is gehouden door onze krant. De drie vragen die wij aan tach tig willekeurige Vlaarduigers hebben voorgelegd luidden: Wel of géén zwerfkatten af maken?; Zoniet: steriliseren of castreren? En: Moeten huiskatten een halsbandje met naam en adres gaan dra gen? De eerste vraag verdeelde Vlaardingen in twee bijna' geijke kampen: 37 procent voor, 36 procent tegen en de rest geen mening. Minder omstreden wordt ge dacht over het steriliseren of castreren van zwerfkatten, Tachtig procent vindt dat juist, tien procent niet en de rest geen mening. De groep van voorstanders van sterili satie/castratie wordt voorna melijk gevormd door de te genstanders van het doden van zwerfkatten Ongeveer dezelfde cijfers rijn uit de derde vraag komen rollen. Tachtig procent vindt dat huiskatten een halsbandje moeten gaan dragen, veertien procent is daar tegen en de rest heeft geen mening, Het onderzoek geeft alleen een lijn aan. Er werden Vlaardin- gers op straat en door de telefoon vragen gesteld. Uit het onderzoek is ook komen vast te staan dat meer vrou wen tegen de maatregel rijn van de gemeente dan mannen. Bijna alle mannen rijn voor het afmaken van de zwerfkat ten. De overige vragen wer den door mannen en vrouwen op dezelfde manier beant woord. Vlaardingen Driemaal heb ben fervente tegenstanders - de dames Jansen en Vethaak - van het afmaken van Viaar- dingse zwerfkatten tever geefs geprobeerd 500 handte keningen te overhandigen aan de Vlaardingse burge meester Kieboom Vrijdag (tijdens een persconfe rentie) omdat ze niet uitgeno digd waren. Maandag, omdat - in tegenstelling tot wat be loofd was - Kieboom ruet op zijn spreekuur was. En gisteren kwamen de dames niet verder kwamen dan de secretaresse van de burge meester. Maandag wordt een nieuwe po ging gewaagd. Zie ook pagina 3 Vlaardingen - Omdat de ge meente Vlaardingen uiet vindt dat de bewonersgroep Kaalslag-Oostwijk de bewo ners van deze wijk vertegen woordigt, zullen binnenkort verkiezingen worden gehou den. Degenen, die in aanmer king willen komen in de nieu we groep zitting te nemen, kunnen zich opgeven hij de huidige actievoerders. Dit is bekend gemaakt tijdens een gisteravond gehouden pro testvergadering van de bewo- nersgToep. Voorts is gesproken over de voorlopige inhoud van het ei senpakket dat de nieuwe „volksvertegenwoordigers" aan de gemeente zullen over handigen. De voornaamste eis is wel dat de nieuwbouwwo ningen niet meer dan twee honderd gulden aan huur in de maand mogen doen. Ver der is een verdeling van 220 beneden- en 80 bovenverdie pingen gewenst. Tenslotte wil len de toekomstige bewoners zelf controle knjgen op de uit te voeren plannen. ADVERTENTIE Schiedam Eén van de omstreden Chileense muurschilder brigades mag misschien naar Schie dam komen. Ia opdracht van het college van B en W worden de mogelijkheden daartoe reeds onderzocht door een werkgroep van ambtenaren. Voor een Chileense schildering denkt men op het stadskantoor aan een muur hij de Kreupelstraat in de binnenstad en de Stationsstraat in Schiedam- Oost. En dat terwijl op de komende gemeenteraads vergadering een brief wordt behandeld waarin de reactionaire Stichting voor Politieke Bewustwor ding en de Stichting Oud-Strijders Legioen tegen dergelijke kunstwerken ageren. De ambtenaren van de werkgroep hebben onlangs gezamenlijk in een besloten voorstelling een film bestudeerd, waarin een hele serie Chileense muur-; schilderingen waren te zien. De brigades van vlucht elingen rijn namelijk al op zo'n 150 plaatsen in Europa aktief geweest In Nederland onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Sittard, Ou dewater en Dordrecht Het herhaaldelijk bekladden van een door de El-Frentebrigade aangebrachte muurschildering bij het Utrechtse hoofdbureau van politie veroorzaakte onlangs heel wat opschudding in de landelijke pers. Zo ook de afwijzende houding van burgemeester en wethouders van Vlissingen op het verzoek van enkele Zeeuwse organisaties om de Ramona Parra-brigade aan het werk te laten. Met verf en kwast proberen de Chileense vluchtelin gen de problematiek in hun vaderland onder de aandacht te brengen. Aan de orde komen dan ook de onderdrukking en vervolging door het regime na de val van Salvador Allende, op 11 september 1973. Een dergelijke schildering is een brok Chileen se traditie, ontstaan en gebruikt als onderdeel van de politieke strijd om vrijheid. Dat zal ook te zien zijn op een tentoonstelling die zeer waarschijnlijk over enige tijd in het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat wordt gehouden. Die expositie wordt momenteel volgens wethouder Herman Posthoorn in alle stilte voorbereid door directeur Hans Paal man, die het binnenkort in de museumcommissie te berde 2al brengen. Over een eventuele Chileense muurschildering in Schiedam zegt wethouder Chris Zijdeveld: „Door wie een muurschildering wordt gemaakt zal me een zorg zijn. Wat mij betreft mag iedereen het. In principe zou elke muur die daarvoor geschikt is beschilderd moeten worden Als de gemeente maar geen onkosten kiijgt, omdat zij de schildering moet gaan verwijderen die door onverlaten op de echte schildering is aangebracht. Sommige muiurschilde- lïngen wekken immers agressie op." Allesbehalve enthousiast is voorzitter P.J.G.A. Ego van de Stichting voor Politieke Bewustwording: „Dat is politiek bedrijven. Zo werk je polarisatie op straat in de hand. Politiek gedram, met een geestelijke zwart-witwerking. Het past gewoon in hetzelfde straatje als bij Lenin en Stalin. Eten belediging voor onze hier verblijvende Amerikaanse vrienden. Als de mensen zonodig spotprenten willen moeten die er ook komen over de Sowjets. Die muurschilderingen zorgen constant voor rotzooi, 't Lokt immers altijd reacties uit Straks komen de Turken, Marokkanen en Grieken ook nog voor muurschilderingen." Burgemeester en wethouders van Schiedam stellen de raadsleden voor de brief van de club van Ego op maandagavond 20 februari slechts voor kennis geving aan te nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1