Rel in top ziekenhuis Burgemeester Pruissingel wordt gereconstrueerd Schiedam wordt sim /erstad Bejaarde (81) houdt autobussen voor de deur WOUDHOEK IN DE LES Ik neem de proef Halve commissie stapt op: „Wij worden uitgeschakeld Verkeers lichten op kruispunt Van der Drift straat B? fe Rotterdamse voorspelt rattenplaag Marathonweg nog dit jaar aangepakt JAAR- EN WELZIJNSMARKT TEZAMEN: a Belang openhaar vervoer staat voorop Onderscheidingen voor brandweer Scholieren betrekken bij plannen gemeente SCHIE DAMSCHE COURANT Donderdag 16 februari 1978ONAFHANKELIJK DAGBLAD103de jaargang no. 2602<-jPAGINVS Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendtenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Fel verontwaardigd ïs de halve commissie voor het gemeenteziekenhuis opgestapt. De vijf burgerieden in dit adviesorgaan zijn unaniem van mening dat hun rol is uitge speeld, nu in de verdere voorbereiding van de fusie van Nolet en gemeenteziekenhuis geen plaats meer voor hen zal zijn. Het vijftal ziet dan ook geen noodzaak meer om nu nog verder te gaan. De vijf burgerleden, die zich uitgeschakeld voelen, zijn rar. A. Caljé, A. Stouthandei, dokter D. Kouthuijsen, drs. R, A. Kollewijn en ïr. J. J. Ewijk. In een bondige brief hebben zij hun bezwaren uiteengezet. Het sehrijven, namens de vijf ondertekend door Bert Caljé, is verzonden aan de ziekenhuizen, aan het college van burge meester en wethouders en aan de commissie zelf. In die commissie hebben als gemeenteraadslid zitting; Rietje Taverne (CDA), dr. Joop de Jong en dokter Ruurd van der Veer (PvdA) cn Gerard Verhulsdonk (VVD). De andere raadsleden zijn nog niet formeel op de hoogte gesteld. Maandagavond beslist de gemeenteraad wel over de gemeen schappelijke verklaring, waaruit blijkt dat voor „gewone" burgers straks geen plaats meer is in de begeleidingscommissie voor de nieuwe ziekenhuisvorm, die voorlopig gemakshalve de naam Sterrebosziekenhuis krijgt. Die verklaring is reeds ondertekend door, namens het Nolet-bc- stuur mr. A. F. A. van Velzen en A. A. L. Stegman en, namens de gemeente, burgemeester drs. Arie Lems en gemeentesecreta ris mr. Melis Blok. Zij spreken zich uït voor een mtegraiie- werkgroep, die bestaat uit de directies van beide ziekenhuizen en uit bestuursleden namens Nolet en de gemeenteraad. jrfrtr' o Mevrouw Wielaard op de stoep van haar woning. De twee bushaltes staan pal voor haar deur. Viaardmgen De Burgemeester Pruis- singei, een der belangrijkste verkeers aders in Ylaardingen, wordt binnen kort gereconstrueerd. Tevens zullen de aldaar geplaatste verkeerslichten worden aangesloten op een hypermo dern computersysteem, terwijl een nieuwe verkeerslichtinstallatie wordt van de Riouwlaan. geplaatst op het kruispunt Van der Driftstraat en de Rii Voorts hoopt gemeentewerken nog dit jaar een begin te maken met dé verbetering van de verkeersafwikke ling op de Marathonweg, dit in het kader van het verkeerscirculatieplan. De kosten van deze ingrijpende operatie op de Burgemeester Pruissingel bedragen 881.000 gulden Daar er nog een be drag van 268.270 gulden ten laste kan worden gebracht van de aanleg van de Burge- meester Heusdenslaan. wa gen b en w de gemeenteraad een krediet van 573.000 geil den. Wethouder Bas Goud riaan hoopt voor wat betreft de veranderingen van de Ma rathonweg in aanmerking te komen voor een extra subsi- Vlaardingen - „Zwerfkatten niet afmaken, want dan komt er een rattenplaag in Vlaar dingen, door het wegvallen van de natuurlijke vijand." Een open brief van deze strek king hebben het Vlaardingse college van B. en W„ minis ter-president Van Agt, konin gin Juliana en D'66 ontvan gen van de Rotterdamse me vrouw T. Verduyn. Zij beeft de brief geschreven, omdat zij van mening is dat „een echte dierenliefhebber een nuttig dier als een gezon de zwerfkat in leven moet laten." Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het flotterdamsch Nieuwsblad. Ssuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe In combinatie mat: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres. Deze don in open envelop zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam. die van het rijk vanwege het experimentele karakter. De veranderingen aan de struc tuur van de Burgemeester Pruissingel zijn onder meer a. de secondaire weg vlak voor de bejaardenflat tussen de Bilhtonlaan en de Soenda- laan wordt fietspad, b. het verkeer op de singel, komen de van de Maassluissedijk en dat de Vondelweg wil inslaan, wordt over de (oostelijke) se condaire rijbaan geleid, c. die zelfde rijbaan wordt ten zuid en van de Van der Driftstraat over een lengte van circa 15 meter tot fietspad omge vormd. Voor (geparkeerde) auto's aldaar komt een door steek naar de hoofd rijbaan. Als aanvullende maatregel wordt het links-af slaan voor het verkeer op de westelijke secondaire rijbaan verboden. Uitzondenng vormen de bromfietsers. Het plan gaat er van uit dat het vrachtverkeer op de singel zo veel mogelijk moet worden geweerd. Een en ander komt overeen met het door de raad in mei vorig jaar aangeno men voorontwerp structuur plan. Ondanks dat bleken het CDA en oob de VVD tijdens de commissievergadering fel gekant tegen het belemmeren van de verkeerszf wikkeling op de Burgemeester Pruissin gel. „Als er geen groene golf komt", zo stelde Jo Schriel (CDA), „dan wordt het plan op dit punt niet door ons goedgekeurd". Zolang echter de Marathonweg niet ge schikt gemaakt is voor de verkeersafwikkeling, zal de Burgemeester Pruissingel een tijdelijke groene golf houden. In het plan is nog geen rekening gehouden met de komst van het hoofdkantoor van de GG en GD naar het gebouw, waarin tot vorig jaar de ver pleeginrichting Soenda geves tigd was. Vandaar dat Rien Lensvelt (SGP/GPV) vroeg of het met mogelijk is de secon daire weg vóór het bejaarden flat te reserveren als parkeer plaats voor de bezoekers van de geneeskundige dienst. Ech ter 20, dat de fietsers er nor maal gebruik van kunnen blij ven maken. Floor Quast (WD) was deze mening trou wens ook toegedaan. Directeur gemeentewerken ir. J. G. Gerritze verklaarde dat het plan reeds dateert uit augus tus vorig jaar en dat toen nog niet bekend was dat de GG en GD in de toekomst naar de Soendalaan verhuist. Hij acht het dan ook niet mogelijk dat aan het verzoek van de twee raadsleden gehoor kan wor den gegeven. Peer Droppert (PvdA), Hiet Eg- germont (PPR) en ook Man van Opijnen (PvdA) vroegen zich af of het plaatsen van een verkeerslichtinstaUatie op de hoek van de Van de Drift- straat wel wenselijk is. Vol gens mevrouw Eggermont komt het bij haar over als het verlenen van voorrang aan het snelverkeer. Een opmer king, die volgens de wethou der met helemaal juist is. Im mers, het plaatsen van de ver keerslichten houdt volgens hem juist een zekere bescher ming van de fietsers in. Bij de stemming wilde op de PvdA na nog niemand 2ijn goedkeu ring aan het plan hechten, hoewel de commissieleden er m hun algemeenheid erg posi tief tegenover staan. Schiedam „De hele stad gaat plat. Schiedam wordt zaterdag de 27ste slingerstad". Zo kondigt coördinator F. D. van Wijk de komende jaar markt en welzijnsmarkt aan. In tegenstelling tot vorige jaren worden deze nu op één en dezelfde dag georganiseerd. Nieuws is ook dat het geheel verspreid over de binnenstad wordt gehouden en dat de totale organisatie en financiële verant woording in handen is van winkeliersvereniging City-Centrmn Schiedam. De plaats van het feestelijk gebeuren is Lange Kerkstraat, Grote Markt, Korte Hoogstraat, Hoogstraat en beide zijden van Broersvest. Deze route zal voor alle verkeer gesloten zijn, met uitzondering van de noordzijde van de Broers- vest tussen C en A en Noordennen. Er zullen in totaal tenminste 160 kramen staan. Alle scholen in Rijnmond worden aangeschreven door Organisatie Jaarmarkt Schiedam (waarin opgenomen de winkeliersvereniging, Stichting Jaarmarkt en de Schiedamse Gemeenschap). Men wil namelijk de kramen en straten versieren met kilometers lange slingers. Schoolkinderen zouden die moeten maken. De wat oudere scholieren kunnen bovendien door het maken van sprookjesfiguren van pa- piermaché meedoen aan een wedstrijd waarbij diverse prijzen zijn te winnen. Die figuren pas sen in de sfeer van het hele gebeuren: sproook- jes en oude spelen. De twee markten worden gescheiden van elkaar neergezet Waar wat komt, is nog niet zeker. Rand evenement en zul len plaatsvinden op het museumplein, Broers- veld, Lange Achterweg/Hoogstraat. Gedacht wordt aan een geraniummarkt en parachute- springers. „Vanwege de enorme kosten hebben wij de zaak overgenomen," aldus coordinator Van Wijk. „Eerst hebben we nog getracht de jaarmarkt en de welzijnsmarkt te integreren. Maar dat kon niet. Het zou dan namelijk kunnen, dat een anti-alchoholvereniging komt te staan naast een biertent. Nu zullen de mensen zich niet belem merd voelen." De begroting die voor de bewuste dag is opge steld bedraagt 17.0DG gulden. Veel organisatori sche zaken moeten nog gebeuren. In het achter hoofd heeft City-Centrum echter reeds nieuwe activiteiten, zoals een wedstrijd m honderd kilo meter hardlopen, die zeer waarschijnlijk begin volgend jaar wordt gehouden Zestien Schiedamse brandweerlieden hebben gistermiddag voor een diensttijd van 12 1/2. 25 en 30 jaar een onderscheiding gekregen. De verschillende onderscheidingen van de Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandan ten werden in het stadskan toor uitgereikt door burge meester Arie Lems. De jubilarissen zijn zowel van de vrijwillige als van de beroepsbrandweer. Op de ladderwagen zijn het van links naar rechts: W. J. C Sjoerdsma, W. Reinders, J. Holswilder, J. van Roon, J. W. van Eijk an J. P. van Eijk. Voor de wagen: S. A. !m- ming, Th. J. Jansson, F. Schukken, H. van Doorn. J. L. van der Touw. C. S Krop, J. P. Corveleijn, C. Bieze, A van Eijk en W van der Most. Schiedam Leerlingen van middelbare scholen in Schiedam gaan zich heel waar schijnlijk buigen over het bestemmings plan voor Woudhoek-Noord. Onderwijs wethouder Herman Posthoorn voelt veel voor dit nieuwe idee. Het lijkt hem een prima mogelijkheid om scholieren direct te betrekken bij een actueel gemeentelijk plan. Daarom wil hij deze suggestie bin nenkort schriftelijk aan de schooldirecties doorgeven. „Van de scholen zelf hangt natuurlijk af, of het ook gebeurt. Het lijkt mij wel, hoor, want het geeft een aardig idee van wat er bij zo'n stukje stadsontwikkeling allemaal komt kijken. Ik vind het niet oninteres sant," reageerde de wethouder op het voor stel. De Woudhoekplannen zouden tijdens de verplichte lesuren kunnen worden behan deld, in het pakketje „wereldoriëntatie", op sommige scholen ook wel zaakvakken ge noemd, en vergelijkbaar roet het vroegere aardrijkskunde-onderricht. Het bestem mingsplan kan worden behandeld in rela tie tot het gebeuren m de regio, maar ook de gevolgen voor Schiedam zelf zouden in de lessen zichtbaar moeten worden. „Wat natuurlijk ook heel goed aanspreekt, is Midden-Delfland", aldus Posthoorn. „Een polderlandschap waar de komende tijd veel staat te gebeuren, waar verschil lende gemeenten bij betrokken zijn, en waarop veel factoren een aanzienlijke in vloed kunnen, hebben, dat zou ook een mooi onderwerp kunnen zijn in het leren kennen van de eigen omgeving. Het lijkt mij' wel, dat daarmee nog even moet worden gewacht, totdat er ontwikkelingen gaan komen. Zolang de reconstructiccom- missïe niet daadwerkelijk iets doet, heeft het misschien nog weinig zin om in de les op te nemen." Overigens zit Posthoorn zelf m de stichting onderzoek Midden-Delfland (SOMD), als vertegenwoordiger van de gemeente Schie dam. Het poldergebied - de groene buffer zone - zal een zaak worden voor na de zomervakantie, maar op Woudhoek-Noord kunnen de middelbare scholieren zich mis schien nog dit seizoen storten. „Op het stadskantoor hebben wij ongetwijfeld nog voldoende informatie beschikbaar," vol gens Posthoorn, die als wethouder voor vorming en recreatie ook met onderwijs is belast. Vlaardingen - Wethouder Bas Goudriaan van ver keer en vervoer zal proberen te bewerkstelligen dai de 81-jarige mevrouw M. J. Wielaard-Dun weg, wonend aan de Van der Driftstraat 19, dubbele beglazing aan de voorkant van haar woning krijgt. Hiertoe heeft hij gisteren contact opgenomen met de directeur van Patrimoniums Woningbouwver eniging. Pal voor het slaapkamerraam van de bejaarde dame is een autobushalte van zowel de RET als de WSM gevestigd. Gevolg: $00 l autobus sen die tussen 5 uur *s morgens en 1 uur 's nachts voor de deur stoppen en optrekken. Daar blijft het niet bij: een stroom van passagiers moet daar ook wachten Op zteh niet zo erg, maar velen van hen gebruiken het slaapka merkozijn en de entree van haar womng als wachtruimte annex prullebak om daar met opgegeten frites van de tegen over de woning gelegen patat- zaak m te smijten. In een brief aan de gemeente laat mevrouw Wielaard schrij ven. „Het dagelijks schoon houden van trottoir, raamko zijn enzovoorts kan ik met meer opbrengen, het lawaai, de stank van ui* la a tg assen en het feit dat ik vóór 12 uur middernacht geen oog dicht doe, heeft voor mij een nadeli ge invloed op mijn gezond heid Mevrouw schrijft et nog btj dat zij best begrijpt dat een bushalte in de buurt noodzakelijk is Hopend dat het gemeentebestuur begrip heett, vercoekt zij om ver plaatsing. „Ik hoop dan nog de laatste jaren van mijn le ven in rust tn mijn eigen huis te kunnen wonen", zo besluit mevrouw Wielaard. In eerste instantie het de ge meente aan de bejaarde dame weten dat een bushalte voor haar deur wel als „onprettig" wordt ervaren, maar dat zij mets voor haar kan doen Im mers, het streven van het ge meentebestuur van Vlaardin gen is er op gericht het open baar vervoer te bevorderen. Daarom ook moet de loopaf stand van het pubhek zo ge ring mogelijk zijn „En uit het aantal in- en uitstappers", zo staat te lezen, „kan worden afgeleid dat de bushalte in een behoefte vooraet." In een persoonlijk gesprek met wethouder Goudriaan heeft deze mevrouw Wielaard laten weten een brief te schrijven aan de commissieleden van verkeer en vervoer. De com missieleden waren tijdens de vergadering verkeer en ver voer unaniem van mening dat er „iets" gedaan moet worden Alleen, de betrokken wethou der zelf zag geen moge lijk heid rrplaalnon „Als we nu eens een van die twee haltes verplaatsen", zo suggereerde Rien Lensvelt (SGP/GPV) „Gedeelde smart is halve smart Ik vind dat trouwens een zaak voor de Stichting Welzijn En Rietje Belhngwoul (CDA) sprak over een .schrijnend geval'1. „Kan mevrouw niet naar een andere- woning", /u vroeg zij <üch af Guudriaar. echter antwoordde dat hij dn ook had voorgesteld, maai dat mevrouw Wielaard daar met veel voor voelt Het ver plaatsen van een van de bus haltes 2ag de wethoudei evenals de overige commissie leden. met 2itten Het zou een verschuiving van de proble men betekenen. Jo Schriel (CDA) en Floor Quast (WD) kwamen tenslot te met een schijnbare tussen oplossing. namelijk dubbele beglazing. Een opluchting bij vele commissieleden, maar de wethouder moest de vreugde temperen: dubbele beglazing schept problemen met andere bewoners uit de stad die een bushalte voor hun deur heb ben. In dit verband merkte Jo Schriel op dat het tijd wordt het probleem van de geluids- overlastop te nemen m het investeringsplan, zodat gelden vrijgemaakt kunnen worden voor isolatie. Tenslotte beloofde Goudriaan de commissie contact op tc nemen met Jan de Ligt van Patrimoniums Woningbouw vereniging. er moet in elk ge val een dubbele beglazing ko men, zo vindt men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1