K leuterschooltuintjes primeur voor Groenoord Spanjaarden lonken naar oud %'R' \l-gebouw E uii 'opabouiie var d in najaar klaar Pieken leiden tol kSachtenverhogiiig pIIIIpSI STADHUIS OP STELTEN Demonstratie langs leegstaande panden Plakkers gepakt School uit winkel dicht UITKOMST VOOR BEWONERS BEJAARDEN CENTRUM LffvandeWeek; tiVIllyr Harbers legt functie neer POLITIE OP I SAFARI 1 Van der Vlist wordt geen gedeputeerde Onderzoek over de luehtverontreinging: Kassabonnen onder de loep „Geen Chileense muur schilderingen" Boudewijn de Groot SCHIEDAMSCHE COURANT Vrijdag 17 februari 1978ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26028pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De wijk Groenoord krijg een primeur. Voor het eerst in Schie dam komen er zeer waarschijnlijk schooltuintjes voor kleuters. De be sprekingen daarvoor zijn al in verge vorderd stadium. Het is de bedoeling dat de kleutertuintjes komen op de speelplaats van de Willem Gehrelschool en kleuterschool De Bibe- lebontseberg aan de Peter van Anrooy- laan. Deze ruimte wordt binnenkort opgehoogd, net ais de hele omgeving in Groenoord-Midden. Van die gelegen heid wil de plantsoenendienst gebruik maken om wat veranderingen aan te brengen en er tuintjes aan te leggen. De chef van de plantsoenendienst hoopt het idee nog dit schooljaar rond te hebben. De peuters zouden dan name lijk volgens H. C. Hoogewei zelf zaadjes in de grond kunnen stoppen. Lukt dat niet voor het komende voorjaar dan iaat men het een en ander aanrukken van de stadskwekerij aan de Fokker- straat, wat bij wijze van spreken kant en klaar in de grond kan worden ge stopt. Indien de kleutertuintjes inderdaad wor den gerealiseerd worden er geen groen ten verbouwd, zoals gewoonlijk bij schooltuintjes. In plaats van aardappe len, penen er. spruitjes blijft het be perkt tot bloemen en planten. De bedoeling van het geheel is de stads kinderen dichterbij de natuur te bren gen, een project waar de plantsoenen dienst al enige tijd mee bezig is. Het past ook in het samenwerkingspro gramma van de PvdA en de PPR voor de jaren 1974-1978, waarin staat dat bij de aanleg van groen - voorzieningen en experimenten - niet geschuwd moeten worden en dat de bevolking bij aanleg en onderhoud van het stads groen be trokken dient te worden. In het onlangs uitgekomen evaluatierapport over het samenwerkingsprogramma werd daar over geschreven dat dergelijke experi menten nog maar in „bescheiden mate" zijn gerealiseerd. Schiedam De Culturele Vereniging van Schiedamse Spanjaarden schreeuwt om ruimte. Het bestuur lonkt naar het voormalige VROM- gebouw aan de Buitenhaven- weg. Het schriftelijk verzoek om daar een cluhruiinte te mogen openen wordt binnen kort reeds aan bet gemeente bestuur gestuurd. Desportivo Espagnol de Schie dam, de vereniging met de naam van een voetbalclub maar die meer doet dan alleen achter een bal aan lopen, heeft nu niets. Men staat op straat, nadat in 1974 de huur werd opgezegd van het pand Lange Haven 70. waar men vanaf de oprichting in 1964 had gezeten. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur weinig aktiviteiten kan organiseren, waardoor het ledenaantal steeds maar daalt. Over dat probleem heeft voor zitter Paco Rodriquez-Lara on langs gesproken met burge meester Arie Lems. De bur gervader kon volgens de voor zitter bij dat gesprek begrip opbrengen voor de moeilijkhe den van de vereniging. Zijn advies om alles eens op papier op een rijtje te zetten wordt opgevolgd. „Wij vragen niet veel. AUeen een ruimte waar we onze eigen feestdagen kunnen vieren, een glaasje kunnen drinken, bin go-avonden en vergaderingen houden en wat Spaanse boe ken kunnen lezen", aldus Paco Rodriquez-Lara. die er op wijst dat de Spaanse werkne mers in Maassluis wel een mooi centrum hebben gekre gen. Het begeerde oude gebouw van de Vervoer-, Reinigings-, Ontsmeltings- en Marktdicnst is vorig jaar 22 juni leeg ko men te staan toen de dienst verhuisde naar nieuwbouw aan de Ringers straat. Vlaardingen Zo nu en dan wordt de Bedrijf Zelf Be scherming (kortweg BZB) van stadhuisambtenaren ac tief. Zo ook gisteren rond een uur of half vier: alle Vlaar dingse hoofden van dienst werden opgebeld met de me dedeling: terstond de nieuwe vleugel van het stadhuis ver laten, dit is een oefening. Burgemeester Kieboom wachtte ze allemaal op in de Burger zaal om ze na een speech een borrel aan te bieden. Een soort bommeldinkje spelen dus. Vijf ambtenaren van de BZB namen bij het verlaten van een nieuwe vleugel trouwens geen lift of trap, maar een touw. Ze waren verzekerd. De enige, die het spelletje niet mee mocht spelen was recep tioniste Dicky Leewisi Zij moest a: iedere Vlaardinger tegenhouden en b: ieder tele foontje beantwoorden met: bel morgen maar terug. Dic ky's commentaar: „Ze wilden me als enige in de tucht laten vliegen." Vlaardingen De Consumen tenbond, afdeling Vlaardin gen gaat in samenwerking met de Maassluise afdeling een onderzoek instellen naar de juistheid van kassabonnen in grootwinkelbedrijven. Een soortgelijk onderzoek heeft twee jaar geleden in Schie dam uitgewezen dat er rond bepaalde tijdstippen veel fou ten werden gemaakt. Tegelijk wordt bekeken wat de gemid delde wachttijd voor een klant is om aan de beurt te komen. Maandat start de Vlaardingse afdeling met het onderzoek naar de wachttij den in de polikliniek van het Holyziekerthuis. Schiedam Twee illegale plakkers zijn op de Hoog- straat op heterdaad betrapt. Na verhoor op het hoofdbureau van politie zijn de 23-jarige Schiedammer E. D. en de 20- jarige Rotterdammer W. M. W. weer op vrije voeten gesteld. De jongens plakten affiches voor een demonstratie tegen het Ultra Centrïguge Project in Almelo. Schiedam „Het is baast zover, dat als de scholen uit gaan de winkeldeuren dicht moeten". Dat zegt de Schie damse hoofdinspecteur Dick van der Veen over de winkel diefstallen, die de laatste tijd veelvuldig worden gepleegd door schoolmeisjes van rond de dertien jaar. Het lijkt volgens de politie wet een rage. Vooral in de wijk NieuwUnd bij de Parkweg en bet Dr. Wiboutplein ervaren veel winkeliers het als een hinderlijke plaag. De meisjes stelen soms zelfs op bestelling van vriendinnetjes. Gisteren zijn hiervoor vier meisjes verhoord op bet hoofdbureau van politie. Vlaardingen Het gedeelte van de geplande Europaboulevard dat ligt tussen de Lepelaarsingel en de Korhoenlaan wordt nog fc dit jaar aangelegd. De dienst stadsontwikkeling heeft inmiddels drie varianten van de toekomstige structuur van deze ruim 600 meter lange weg gemaakt, B en W hebben zich deze week over de drie plannen gebogen. De raadscommissie van verkeer en vervoer zal zich er in haar vergadering van dinsdag 21 maart over uitspreken. Het projeet moet in het najaar reeds voltooid zijn. Als de bus van de boulevard komt, zal de ze rechts-af slaan, de Lepelaarsingei op. Via de Churchillsingel komt de bus op de Holysin- gel. Links in de boven hoek is nog juist een van de {afgelegen) be jaardentehuizen te zien. Wethouder Bas Goudriaan heeft dit bekend gemaakt tijdens de deze week gehouden vergade ring van de raadscommissie van verkeer en vervoer. Hij deed dit naar aanleiding van een vraag van Rien Lensveit (SGP/GPV). Het is de bedoe ling dat de RET-bus van deze nieuwe boulevard gebruik gaat maken. Het traject loopt dan via de Korhoenlaan, Eu ropaboulevard, Lepelaarsin gel, Churchillsingel naar de Holysingel en verder. Thans maakt de bus gebruik van de route Lepelaarsingei, Frede- rik Hendriklaan, Holysingel en verder. De nieuwe bus route zal een enorme verbetering beteke nen voor de bewoners van vooral het bejaardenhuis dat op de hoek van de Churchill singel en de Holysingel staat. Thans is het zo dat zij mini maal 600 meter moeten lopen in weer en wind naar de dichtstbijzijnde bushalte. Voor degenen die wat moei lijk ter been zijn en dat komt in een bejaardenhuis ui teraard. nogal eens voor is dit een welhaast niet te nemen hindernis. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat tegen de ze misstand herhaaldelijk is geprotesteerd. De RET, de ex ploitant van de busdienst, bleek echter niet bereid (of in staat) de busroute te verleg gen zó, dat het openbaar ver voer ook voor de bewoners uit de bejaardencentra aan de Holysingel beter bereikbaar was. Ook tijdens de commissieverga dering kwam dit probleem weer om de hoek kijken. Rien Lensveit (SGP/GPV) drong bij wethouder Goudriaan aan op een tijdelijke maatregel, han gende de definitieve route aan het einde van dit jaar. Vol gens de commissieleden moet de route tijdelijk als volgt worden: Korhoenlaan, Ut- rechtlaan, Amsterdamlaan, Churchillsingel, Holysingel enzovoorts. Hierbij wordt de Lepelaarsingei dus overgesla gen. Ook Goudriaan vindt dit een goede zaak. Vandaar dat hij weer zal proberen de RET op andere gedachten te bren gen. Over de varianten is nog niet officieels bekend. Het gaat er echter om of er langs de bou levard fietspaden moeten ko men en of de kruisingen met andere wegen al dan niet ge lijkvloers moeten worden. In dit verband wordt gesproken over tunneltjes. Stichting voor Politieke Bewustwording: Vlaardingen Nog voordat er in Vlaardingen sprake van is, heeft voorzitter P. J. G. A, Ego van zijn zo genoemde Stichting voor Politieke Be wustwording het gemeentebe stuur en de raad een brief geschreven waarin hij ageert tegen Chileense muurschilde ringen. Zoals bekend, houdt het Schie damse college zich momenteel wel bezig met de vraag of de Chileense kunstenaars een muur toegewezen krijgen voor hun kunstwerk. „Wij menen te weten, dat asiel slechts verleend wordt op voorwaarde, dat de begunstig de zich onthoudt van politieke activiteiten tijdens zijn ver blijf in Nederland", zo schrijft Ego. Comité schrikt ran artikel: Schiedam Het Komitee Jongerenhutsvesting (KJS) Schiedam gaat de straat op. Zaterdag houdt men een demonstratieve tocht langs leegstaande panden in de binnenstad. Aan burgemeester Arie Lems zullen daarbij 800 handtekeningen en een petitie met de eis „De Lindenhof voor Jongerenhuisvesling" worden aange boden. Reden van dit alles is het voor nemen van wethouder Her man Posthoorn om van het vroegere weeshuis De Linden- hof een groots cultureel cen trum te maken, zoals dinsdag in onze krant werd onthuld. Al maanden lang wórdt er volgens het KJS in de stuur groep voor jongerenhuisves ting gepraat om de rechter! vleugel van het monumentale gebouw in de binnenstad voor huisvesting van jongeren te verbouwen. Het pand aan de Lange Achterweg zou daar uitstekend voor geschikt zijn omdat er vroeger begeleide kamerbewoning is geweest „De burgemeester heeft gezegd dat daar plannen voor ont wikkeld zijn en dat alleen nog maar gewacht hoefde te wor den op toestemming van het ministerie in Den Haag". To- bie Broos en Frans Schippers, verbolgen woordvoerders van het comité, „wij hebben ver schillende verzoeken inge diend om uitsluitsel over dit plan te krijgen Telkens wer den deze alleen ter kennisge ving aangenomen. We schrok ken ons wezenloos van het artikel in de krant. Daaruit blijkt dat we steeds aan het lijntje zijn gehouden". De demonstratieve tocht door de Schiedamse binnenstad be gint 's middags om een uur op de Koemarkt. Na afloop wordt er in het jongerencafé De Quibus aan de Lange Ha ven eeen toespraakje gehou den en volgt een optreden van de Rode Keten. Maassluis Onbekenden heb ben in de nacht van dinsdag op woensdag een diefstal ge pleegd in een kelder box van een flat aan de Van Beetho- venlaan in Maassluis. Zij zijn vermoedelijk met een valse sleutel binnengekomen en ontvreemdden zes steeksleu- tels. zes ringsleutels en twee tangen. ADVERTENTIE m \Vt'l Hetbestevan Boudewijn de Groot t| M Oubbelpee Van28.50voor Rotterdam: Nw. Binnenweg 91. Zwaanshals 361, ■Midöellandplein 30, Meent 52. Groene Hilledijk 222. Schiedam: Broersvest 57. VlaardjngSL Hoogstraat 117 Vlaardingen De directeur van het Toeleveringsbedrijf, de heer Th. J. M. Harbers, heeft per 15 februari zijn functie geheel neergelegd. Enige tijd geleden was er spra ke, dat de heer Harbers zich als directeur zou terugtrekken en zou worden benoemd in do functie van adjunct-directeur Om dit stapje terug had Har bers zelf gevraagd omdat hij om gezondheidsredenen zijn taak niet meer voor honderd procent aankon, zo vond hij. Speciaal voor Harbers zou de ze functie worden gecreeerd. Nu blijkt echter, dat hij zich geheel wil terugtrekken. Op grond van het Ambtenaren reglement is hij door wethou der Kloots voor personeelsza ken buiten dienst gesteld. Naar een nieuwe directeur za! volgens de procedurele weg worden gezocht. De functie van adjunct-directeur komt met het vertrek van Harbers (e vervallen giiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiüiitiiKmiiii^ 'Schiedam De gemeente raak! haar verkeersdeskundige niet kwijt. Hans van der Vlist, voorzitter van de PvdA in Schiedam, wordt geen lid van gedeputeerde staten van Zuid- Holland. Ten onrechte is bin nen zijn partij, maar ook in andere politieke groeperin gen, de indruk ontstaan dat Van der Vlist vertrekt. Vol gens hem is dat te wijten aan onbekendheid met de proce dure rond de verkiezingen voor provinciale staten, die overigens samenvallen met de verkiezingen voor Rijnmond en de gemeenteraad, in mei. Terwijl Henk Engelsman, op het ogenblik nog gedeputeerde, zijn politieke nadagen in de Schiedamse gemeenteraad wil slijten (in de jaren vijftig was hij daar ai fractievoorzitter Politiek abuis van de social is ten), zou een andere Schiedammer dan in het dagelijks bestuur van de provincie komen. Van der Vlist echter: „Ik voel er zelf sowieso niets voor. Bovendien zijn er in Zuid-Holland ande ren, die zonder meer voorrang zouden moeten krijgen. Zij hebben langer ervaring, ter wijl ik straks kersvers in het provinciale bestuur kom." De verkeerde indruk is. zo meent hij, gewekt doordat hij staat genoteerd als lijsttrek ker van de PvdA in het dis trict-Delft. „En dan wordt al gauw gedacht, ja. hij haalt het wel. Maar het gaat heel an ders. Naast de kieskringen Rotterdam en Den Haag heb je in de provincie vijf distric ten. waarvan Delft en omge ving er eentje is. Ik ben dus één van de zeven lijstaanvoer ders. Nou, en alleen de plaats van Engelsman komt vrij. Daar komt iemand met veeï meer politieke ervaring dan ik heb. Hetzelfde geldt, a/s er een zetel in gedeputeerde sta ten bij zou komen, zoals het p/an is." Vlaardingen - A-Jet een Ej ive/gemikt schot uit een ge- 5 jE weer heeft de politie giste- EE ren rond het middaguur een einde gemaakt aan het S leven van t-en ekster. Het EEj dier had een boom langs de EE Komnginnelaan in V/aar- dingen als vaste verblijf- s E= p/aats. Van daaruit terrors- seerde hij de schoolgaande S jeugd door hen soms tof bloedens toe op liet hoofd S „te pikken". Het Jukte de plantsoenendienst rn sa- 5 menwerking met de dieren- bescherming niet de bruto- le vogel te vangen Daarop schakelden zij de po wie in. S die tijdens een succesvolle S safari her wild uit de boom schoot jftiitmiiimiiiiiiiimiumiiHiiiminimmiiuiiri Vlaardingen Er bestaat een duidelijke relatie tussen pie ken in de luchtverontreini ging en klachten van de luchtwegen. Vooral mensen, die aan zogenaamde chroni sche aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA) lijden zoals astma en bronchitis, reageren het meest op de pie ken in de luchtverontreini ging. Deze pieken veroorza ken onmiddellijk een prikke ling in de ogen en pas na één of soms zelfs twee dagen tre den klachten in de luchtwe gen op. Dit blijkt uit een onderzoek bij ongeveer vierhonderd vrou wen uit Vlaardingen en een zelfde aantal uit Ommoord. De resultaten van dit onder zoek zijn neergelegd in het proefschrift „Airways and Urban Air Pollution" van dr. A. M. J. Wever. Het proefschrift dient als basis voor de eindrapportage van een medisch-wetenschappeiijk onderzoek, dat Vlaardingen liet instellen na een periode van ernstige luchtverontreini ging in 1971. Hel onderzoek werd uitgevoerd onder super visie van de Werkgroep TNO Epidemiologie van CARA in samenwerking met verschil lende instanties zoals de GGD van Vlaardingen en het TNO instituut voor Gezondheid stechniek, afdeling buiten lucht te Delft. De vrouwen, die aan het onder zoek meewerkten, hebben ge durende een geheel jaar een dagboekje bijgehouden waar in zij dagelijks aangaven of zij al dan niet klachten had den van de longen. Een team van medewerksters bezocht de vrouwen wekelijks en na men bij hen een eenvoudige longproef af. De medewerk ing van de vrouwen noemt Wever uitstekend. Ruim hon derd personen hielden er in de loop van het onderzoek mee op, voornamelijk omdat zij verhuisden. De meeste reacties bleken te verschijnen bij pieken van stikstof mono xide, ozon en aldehyden. De heren dr. R. v,d. Lende en dr. A. !H. J. Wever zullen maandagavond om acht uur in de burgerzaal van het Vlaardingse stadhuis een le zing over bet onderzoek ge ven. Behalve de gemeente raad zijn hiervoor de leden van de regionale raad voor het milieubeheer Rijnmond uitgenodigd, de Vlaardingse huisartsenkring en de staf van het Holy-ziekenhuis,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1