SCHIEDAMSCHE COURANT Eis: betere sorj huiten ziek enhuis Rattenvanger toch ss^aan de slag Luchtverontreiniging" verder terugdringen Raad beslist nog niet over muurschildering is opeis L- Als Schiedam aantal bedden kwijt moet Demonstrant verwijderd uit raadsvergadering jJi Duimelaar definitief lijstaanvoerder PvdA Schotel niet tevreden met opknapbeurt vervangende woning Reserveren via VW weer Ondanks dreigementen Ook staats secretaris krijgt motie Burgemeester Wim Kieboom: 95 Korte discussie over protestbrief Dinsdag 21 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26030_ 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL tlasrcfajfeji - te vsr- bamd mei -Met- Ie geeds brengen va», ie 'aaaft Ss de fiaar- dtar» Uifwau g'a- tetavmi gmhtm geweest. Se baan is w«r te oiJti&a- te muiltje *m <fe SlteSteteterï kur<- we» VBaiv<>nd van is ia» 22 aar met naar hateetest tem. Het reserveren van plaatskaar- ten via de plaatselijke VVV's gaat weer één gulden per per soon kosten. Per 1 februari werden deze kosten verhoogd naar een rijksdaalder. Deze verhoging heeft vele negatie ve reacties uit het land tot gevolg gehad. De Stichting WV-Theaterbe- spreekbureaos te Amsterdam beeft daarom in haar laatste vergadering besloten de prijs verhoging voorlopig op te schorten. Giste ren is katten vanger Stam -> zwerfkatten begonnen. Vlaardingen/Nijmegen De 29-jarige Nijmege- naar Siaak in den Bosch gaat mensen inhuren om het werk van de Vlaar- dingse kattenvanger de heer Stam onmogelijk te maken. De heer in den Bosch heeft er maar liefst tachtigduizend gulden uit eigen zak voor over om de gemeen- Sjaak tn zijn woning in Nijme gen met twee varr zijn lievelingskat- ten op de arm ,lk ga mensen inhu ren om het werk van de kattenvan- ger onmogelijk te maken." nog nooit is vertoond vier jaar tmgspenode meenteraad demon strant wordt laatste zoiets voorkwam tijdens de laatste zit ting van oud burgemees- Roelfsema. RECHERCHEUR GRIJPT IN: Schiedam Opgeschrikt door een actie voor jongerenhuis- vesting heeft burgemeester Arie Lems gisteravond een demonstrant uit de raadszaal laten zetten. Tets dat tijdens de bijna vier jaar lange zittingsperiode van deze gemeenteraad nog niet is vertoond. Actievoerder Frans Schippers van het Komitee voor Jonge renhuisvestmg in Schiedam (KJS) werd door rechercheur Gerard Eiderkamp m het stadskantoor de zaal uitgeleid teen hij met interrupties de orde verstoorde "U noopt mij tot maatregelen die ik eigenlijk niet wjl", zei de burgemeester toen hij hiervoor de vergadering al een keer had geschorst Later op de avond, tijdens de pauze, aanvaardde Lems wel een petitie van de jongeren, die zaterdagmiddag reeds in de binnenstad hadden gedemonstreerd Beloofd werd dat de bnef met het verzoek De Lmdenhof te bestemmen voor jongerenhujsvestmg op de agenda zal worden gezet voor de gemeenteraadsvergadering van volgende maand Daarbij wordt geadviseerd het stuk voor pre-advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders Na deze toezegging verdween de actiegroep rustig uit het stadskantoor lINlItliniIllllllIlllllIUFtHHiliülllIl Schiedam De gemeenteraad vindt een verminde ring van het aantal ziekenhuisbedden in Schiedam slechts aanvaardbaar, als poliklinische voorzienin gen, wijkverpleging en psychiatrische hulpverle ning in deze stad aanzienlijk worden verbeterd. Gisteravond is daarover een motie aangenomen, die door alle fractievoorzitters was ondertekend, om goede gezondheidszorg te waarborgen. Burgemeester en wethouders moeten dit Schiedamse stand punt kenbaar maken aan de staatssecretaris voor volksge zondheid en milieuhygiëne, het college van ziekenhuis voorzieningen (dat wil dat Schiedam voor 1990 tweehon derd bedden inlevert), de be sturen van het Holy- en het Noletziekenhuis, de stichting samenwerkende ziekenhuizen Rotterdam en de vereniging van Nederlandse gemeenten De motie, uitgesproken door Pv- dA-fractieleider dr Joop de Jong, werd unaniem aangeno men, ver voordat de gemeen schappelijke verklaring over de samenwerking van Nolet en gemeenteziekenhuis (GZ) aan de orde kwam, een inte gratie die al jaren duurt en nog jaren gaat duren, en die door PPR-raadshd drs Her man Noordegraaf dan ook „de zwaarste operatie van bei de ziekenhuizen" werd ge roemd Naar aanleiding van de verdere voorbereiding van de fusie stapten vorige week de burgerleden van de com missie voor het GZ veront waardigd op Voor CD A-aanvoerster Bietje Taverne was dat een reden om aan te dringen op een ziekenhuiscommissie op meer gemeentelijke basis, met meer raadsleden erin dus, al betreurde zij dat in dé töfr- komst de deskundigheid van de vertrokken burger! eden moet worden gemist. Taverne vond hun besluit jammer en is bang, dat er vanuit de ge meente een minder duidelijke visie zal bestaan: „Laten wij alsjeblieft niet werken met meerderheidsstandpunten van de raad", zei zij, doelend op de lichte overmacht van PvdA en CPN. Hoe een nieuwe commissie eruit kan zien, komt aan bod op de i Ni jfiimmii! tui rtruii j itin rtf ir rmii eerstvolgende vergadering van de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke za-" ken De gemeenschappebjke vcrgader.ng kreeg tenslotte de instemming van de raad Een speciale werkgroep, die de fu sie moet gaan voorbereiden, zal bestaan zo onthulde burgemeester drs Ane Lems uit de volgende personen O oud-KVP-wethouder mr Ri* nus van Kinderen AAL Stegmann namens het Nolet- bestuur burgemeester Lems en econo misch wethouder drs Reirner Scheeres namens het gemeen tebestuur met loco-secretam mr H Snoep als ambtelijk notulist twee directieleden van Nolet i twee directieleden van het GZ telijke maatregel - het vangen van en daarna pijnloos afmaken van zwerfkatten - te dwars bomen. Burgemeester Kieboom rea geerde desgevraagd op de dreigementen met ik vind het zonde van het geld Ver der geef ik geen commen taar Nog nooit heeft mij hier iemand bang kunnen maken. Ik word liever blij gemaakt Vrijdag heeft de Nijmegenaar een aangetekende bnef ge stuurd naar Kieboom Daar in stond, ondermeer, dat de man alles in het werk wil gaan stellen om de zwerfkat ten in leven te laten Burge meester Kieboom zegt de bnef met ontvangen te heb ben De heer In den Bosch beschikt echter wel over een PTT-antwoord-recu De bnef is dus wel aangeko- Gisteren is de kattenvanger. de heer Stam. zijn werk zaamheden begonnen Welis waar waren in de buurt van het Oranjepark, waar de proef is gestart, demonstran ten, maar daar had de heer Stam weirug last van Stam ik heb de kattenvailen neergezet, waar geen de monstrant ze vermoedde Wel waren er heel wat men sen met luid blaffende hon den Maar last' Neen, dat heb ik met gehad Stam heeft wel last van men sen. die boos opbellen Oak hij is niet bang van even tuele dreigementen Hij wordt" uel eens lastig geval len met telefoontjes Niet se rieuze gooit hij terstond de hoorn op de haak De heer Stam vangt alleen maar kat ten. verder mets Hij maakt ze dus met af .Sommige noemen onjuist nietsDe kattenvanger wordt trou wens ook geschaduwd door de politie Zie verder pagina dne Vlaardingen - „Het gemeen tebestuur dient te streven naar het nog verder terug dringen van de luchtver ontreiniging in dit ge bied". Deze conclusie trekt burgemeester Wim Kieboom van Vlaardin gen naar aanleiding van de resultaten van het uit- PELTENBURG VALT UIT DE BOOT Maassluis Tijdens de openbare ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Maassluis is Mees Duime laar, de fractievoorzitter van deze partij in de gemeente raad, definitief gekozen tot lijstaanvoerder voor de komende verkiezingen. De op de ontwerplijst als elfde geplaatste Toon Hexspoor werd gekozen op de negende, vermoedelijk verkiesbare plaats. Een en ander ging ten koste van Herman ^Pelten burg Deze zit nu nog in de gemeenteraad namens WM'80 Daar deze be langengroepering ruet meer aan de verkiezingen deel neemt, besloot Peltenburg era- keur genoot van de aanwezige leden boven Herman Pelten- burg Argument van deze meerderheid was dat Toon Hexspoor, eveneens raadser- varing heeft Alleen met m Maassluis, maar m Delft ge tijd geleden zich aan'te Tweede op de kandidatenlijst sluiten bij de Partij van de Arbeid De selectiecommissie van deze partij had hem ge plaatst als negende op de ont- werpkandidatenlijst Dit van- wege zijn ervaring als raad slid De ledenvergadering ech ter, oordeelde anders Toen het er op aan kwam bleek bij stemming dat Toon Hexspoor, zij het met de kleinst mogelij ke meerderheid, toch de voor- Vlaardingen Rechtbankpresident mr. J.G.L. Reudcr uit Rotterdam be slist nog vandaag of de familie C.M. Schotel uit de Lombokstraat haar nieuwe huis aan de Boeroestraat in de Indische Buurt moet accepteren, De magistraat was genoodzaakt naar Vlaardingen te komen, omdat er tus sen de heer Schotel en de gemeente nog een flink meningsverschil be staat over de wijze van opknappen. "Weliswaar ziet het er ogenschijnlijk netjes uit", zo vertelde mevrouw Schotel giste ren "Maar aan de keuken is mets gedaan, met uitzondering van het stucwerk aan muren en plafond Er hangen niet eens keukenkastjes en op de slaapkamerverdie ping is nergens anders een wastafel te bekennen dan op de douchecel". Haar aanmerkingen bleken met overdreven. Inderdaad ontbraken de zo noodzakelijke keukenkastjes Slechts een smal plankje duidt er op, dat daarop de panruien ko men te staan De sponningen van de bin nendeuren zijn weliswaar voorzien van een verse laag verf, de timmerman is er in het geheel met aan te pas gekomen. De trap beeft een nieuwe leuning gekregen, maar niet een hekwerkje tot aan het pla fond, waarom de rechter had gevraagd en. dat zo gnf werd toegezegd door gemeente verdediger mr F Staderman Wel is het huis inmiddels voorzien van nieuwe ra men, een fraaie voordeur en een achter deur. Tot gisteren, was het pandje aan de Boeroe straat het domein van schilders, stuka doors en een behanger. Tijdens zijn be zoek eind vorige maand aan de woning van de familie Schotel en de vervangende woning aan de Boeroestraat had mr. Reu der bepaald, dat laatstgenoemd pand we liswaar in aanmerking komt voor herhuis vesting van de familie Schotel, maar dat het grondig moest worden opgeknapt Mocht het gezin Schotel met akkoord gaan met het resultaat van de opknapbeurt, dan zou hij terugkomen Gisteren zei de heer J Peppelaar van de afdeling stadsontwikkeling onder meer dat zijn dienst haar best had gedaan alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, waar bij het betrokken gezin zoveel mogelijk tegemoet werd gekomen "Zelfs de kleu ren van de muren en het soort behang mochten de heer en mevrouw Schotel zelf uitkiezen", zo zei hij "Maar ik ben bang dat we niet tot een vergelijk zijn gekomen De rechter zal het laatste woord hebben" Indien het huis door de heer Reuder m orde is bevonden om te worden bewoond, dan moet het echtpaar Schotel vóór het einde van deze maand naar de Boeroestraat erhuisd zijn. staat wethouder Koos Smit en derde diens collega Han Hum- meien vier jaar geleden was Smit lijstaanvoerder Toen reeds verklaarde deze wet- houder, dat hij bij de volgen de verkiezingen geen lijstaan voerder meer wilde zijn Op de plaatsen van Hexspoor en Peltenburg na had de ver gadering geen moeite met de ovenge kandidaten Nieuwe, verkiesbare kandidaten zijn Lidy van de Meulen (4) Zij is van beroep bibliothecaresse Voorts heeft zij reeds jaren Mees Dui melaar, lijstaan voerder van de PvdA in de ko mende verkie- p zmgsstrijd. zitting in de besturen van de gemeentelijke woningstichting „Womngbeheer" en de Alge mene "Woningstichting Een ander potentieel raadslid is Robert Punt, zeven op de lijst Punt is gemeenteambtenaar in Zoetermeer, maar maakt zich in zijn woonplaats sterk voor het behoud van het Schuurkerkje Ook Pteter Hoogenraad staat, aisachtste, op een verkiesbare plaats Hij is wetenschappelijk medewer ker aande Erasmusumversi- teit Hij is als jurist verbon den aan de rechtswinkel De definitieve lijst ziet er nu als volgt uit, 1 Mees Duimelaar, 2 Koos Smit, 3 Han Humme- len, 4 Lidy van der Meulen, 5 i Anton Wustrow, 6 Gerrit Brons, Robert Punt, 8 Pie- ter Hoogenraad, 9 Toon Hex spoor, 10 Herman Pelten burg. 11 Tom Wensmk, 12 Carla de Winter Recourt, 13 Martin Burger, 14 F X Lausberg 15 Ch Muchall, 16 Arend de Winter, 17 Ria Groenewegen, 18. Carlo de Swart, 19 Jaap Seegers, 20 Geert Geursen Schooten De twee laatstgenoemden hebben zitting jn de raad, maar op eigen verzoek zijn beiden op een met-verkiesba re plaats gezet. gevoerde CAR A-onder zoek, waarover dr. A. M. J. Wever gisteravond in de burgerzaal van het stadhuis een uiteenzetting gaf. Een vergelijkend onderzoek, waarvoor de rijksoverheid een bedrag van vier ton voor beschikbaar stelde, tussen de bevolking van Vlaardingen en Ommoord is duidelijk tn het nadeel van de Vlaardingers uitgevallen Het aantal klach ten over de Luchtwegen blijkt duidelijk verband te hebben met pieken in de luchtveron treiniging Wat de schadelijke gevolgen op de lange duur voor de bevolking van Vlaar dingen 2uiten zijn, heeft de wetenschap nag met voldoen de kunnen aantonen Uit een ander onderzoek, waarbij de bevolking van Vlaardingen werd vergeleken met de be volking van het Drentse plaatsje Vlagt wedde, wees ook al uit dat Vlaardingers meer hoesten en ireer slijm opgeven, dan de VUgtwedde- naren in hun landelijke omge ving Rokers en met rokers hebben beiden evenveel last van pieken in de luchtveron treiniging, zo kwam verder vast te staan Nog een opmerkelijk gegeven' dr. L, vd. Lende toonde gis teravond aan, dat mensen, die meer dan veertig sigaret ten per dag roken, een betere longfunctie hebben dan de met-rokers Of aan het resul taat van dit onderzoek veel waarde kan worden gehecht, meende de onderzoeker zelf echter toch wel te moeten twijfelen. Schiedam - De gemeente* raad heeft nog geen be* sluit willen nemen over een eventuele Chileense muurschildering in Schiedam. Een echte dis cussie daarover is men gisteravond uit de weg gegaan. De ingekomen bnef van de Stiehtmg voor Politieke Bewustwording en de Stichting Oud-Strijders Legioen, waarin fel wordt gereageerd tegen dergelijke kunstwerken, zal men pas behandelen als het college met een voorstel komt over de omstreden muurschilder- brigades En zover is het nog lang niet, want een werkgroep van ambtena- ren is pas onlangs ge start met een onderzoek naar de mogelijkheden in Schiedam voor iets dergelijks, zoals wij vori ge week meldden Toch konden diverse raad sleden het met nalaten reeds uiterst fel te reage ren op de brief van de reactionaire club „We moeten niet toegeven aan dat fascistoïde gespuis. Als deze superrechtse fi guren m het kwadraat tegen zijn moeten wij juist voor zijn, „aldus PPR-man Herman Noordegraaf. CPN-er Aad de Wolf stelde voor de hele brief gewoon als met ontvangen te be schouwen, wat bij VVD- fractievoorzitter Gerard Verhulsdonk de vraag ontlokte of dat soort praktijken wel meer bij de CPN wordt toegepast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1