SCHIEDi MSCHE COURANT Tiental len ontslagen bij mouterij De Koning I Pleidooi voor lokale monumeiitendieiist Het gaat slecht met de drankenmdustrie Personeel lijdt aan geluid-en stofoverlasl Glro- fraude opgelost Gemeente wil Bethel kerk wél kopen. West neemt inspraak op de korrel ERTAN Schotel moet verhuizen Broodnodig in Schiedam Autt -bedrijf Woensdag 22 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 103de jaargang no. 26031-4 pagina's - SCHIEDAM EN KETHEL ZMCT/^'.T^ Vlaardingen Gezonde Vlaardingse zwerfkatten zullen NIET afgemaakt worden. Wel zal het dierenasiel aan de Linden van den Heuvellweg naar stig naar onderkomens gaan zoeken voor gevangen „zwervers", die öe kattenvanger er naar toe gebracht heeft. Zowel de gemeentelijke voor lichting als burgemeester Kieboom als de Vlaardingse Dierenbescher ming bevestigen dit. Daarmee zijn de gemeente en de beheerders van het dierenasiel - de Stichting - volledig met elkaar in overeenstemming geko men. Ook zal de kattenvanger, de heer Stam, niet meer bepalen welke dieren afgemaakt worden. De ge meente wilde dat ook, bet dierenasiel niet. Nu beslist de dierenarts in samenwerk ing met medewerkers van het asiel welke dieren afgemaakt worden. Wel zullen zieke en/of agressieve straat- katten pijnloos middels een spuitje in bet hart afgemaakt worden - maar daar heeft nooit een controverse tus sen gemeente en dierenbescherming over bestaan. Vorige week werd het stichtingsbe stuur door penningmeester - me vrouw Philips - in een spoedvergade ring bijeen gebracht naar aanleiding van de voorlichtingsfolder: „Katten en sluipend Gevaar." In de folder stonden de plannen van de gemeente: iedere gevangen zwerfkat afmaken en huiskatten een bandje om, zodat de kattenvanger het verschil kan zien. Het bestuur was echter zeer verbaasd dat de folder al gereed was, daar het bestuur inspraak zou krijgen in het opstellen van de inhoud. Na de spoedvergadering had de voor zitter telefonisch contact met het stadhuis, waarin werd toegezegd dat de tekst veranderd wordt in de zin van: gezonde zwerfkatten moeten el ders ondergebracht worden. Desgevraagd reageerde burgemeester Kieboom op de 180 graden draaiing van Vlaardingen: Het asiel ziet mo gelijkheden om de dieren elders on der te brengen. Welnu, wij zijn nooit „anti kat geweest Als er Vlaardin- gers zijn die zo'n zwerfkat in huis willen nemen, nou daar is niets op tegen" Mocht evenwel blijken, dat er ruimte gebrek in het asiel ontstaat, dan is het volgens welingelichte kringen niet uigesloten, dat de katten - geste riliseerd of gecastreerd - weer de straat op gestuurd worden. Zoals ook in Rotterdam gebeurt. Maassluis Vendet- caissière G. v. K. D. uit Vlaardingen wordt er van ver dacht fraude te heb ben gepleegd met gi robetaalkaarten. Klanten hadden vorige week aangifte ge daan bij de Maas- si uise politie, omdat er honderd gulden teveel van de giro was afgeschreven. G. v. K. D. zou op acht girobetaalkaarten een ééntje voor het bedrag hebben gezet en daarna honderd gulden uit de kassa gehaald hebben. [>p die manier klopt bet totale eindbe drag van de kassa wel, doch dat van de klanten niet. Schiedam De Schie damse arbeidsmarkt, die door de onafwend bare sanering in de scheepsbouw ernstig wordt bedreigd, krijgt binnenkort weer een kiap. De mouterij van destiileerderij De Ko ning B\' gaat dicht. Enkele tientallen werk nemers komen op straat te staan. De Koning kan de concurrentie slag met vooral Frankrijk met meer aan. In Noord-Frankrijk liggen de grootste hopvelden van West-Europa bij wij2e van spreken naast de fabriek- spoorten. Hop is de grondstof voor de fabricage van jene vers. De Koning is eén van de onge veer tien destilieerbedrijven die nog in Schiedam over zijn. Een jaar of tien geleden wa ren het er nog 35, maar het zijn er ooit vierhonderd ge weest Secretarie H. van Geem van het Produktschap voor Gedestil leerd m Schiedam noemt dat laatste cijfer met weemoed m zijn stem. „De realiteit is dat er nog maar tien over zijn. Ik vrees dat het daar met bij zal blijven. Waar we eindigen, dat weet niemand", van Geend schat dat er nu nog zo'n drie honderd mensen werken m de Schiedamse jeneverindustrie Het bestuurslid wijst erop dat de combinatievorming binnen de sector gedestilleerd (en ook verhuizing van bedrijven „naar buiten") later begonnen is dan in andere bedrijfstak ken. Er is dus een achter stand, die nu wordt ingelopen Explosie In de jaren zestig barstte de fusie-explosie in de sterke drankenindustrie pas goed los. „Een economische ont wikkeling die niet te stoppen was." aldus Van Geem, Gi gant Heineken verzwolg Coe- bergh en Hoppe, Henkes nam Rijnbende mee naar Hendrik Ido Ambacht. Wenneker ver dween naar Rozendaal Het zijn drie voorbeelden. Schie dam liep leeg en de werkgele genheid kreeg een ernstige knauw. Ook toeleveringsbedrijven als drukkerijen (etiketten) en de transportsector ondergingen aderlatingen. „Het verhaal gaat voor elke be drijfstak op. De rentabiliteit van de bedrijven laat te wen sen over," zegt de waarne mend secretaris van het pro duktschap Het Nederlandse kostenpeil kan niet meer te gen dat van bijvoorbeeld Frankrijk op „Het loslaten van de mmimum-literpnjs maakt alles nog eens extra moeilijk," aldus Van Geem In een speciale vergadering heeft de afdeling Schiedam van het NKV de verontrusten de gang van zaken in Schie dam besproken. Maar ook de bonden zien niet hoe de zaak een draai ten gunste zou kun nen krijgen c Mr. J. G. L. Reuder (rechts met hoed) bekijkt de woning met C- M. Schotel (midden) Vlaardingen De Vlaar dingse familie C. M. Scho tel moet uiterlijk 1 maart de woning aan de Lom bokstraat verlaten. Dit heeft rechtbankpresident mr. J. G. L. Reuder gister middag beslist. Hij kwam tot deze uitspraak tijdens een bezichtiging van de woning aan de Boeroe- straat, die de gemeente aan de familie Schotel heeft toegewezen. Op kosten van de gemeente moet m de nieuwe woning nog een wastafel in de doucheruimte worden ge plaatst, zo bepaalde de magistraat, hetgeen ge meentesecretaris mr. P. C Franken deed verzuchten. „Daarmee zijn we aan het einde van ons Latijn."' WindmiU-directie gelast onderzoek Vlaardingen Personeelsleden van verschillende afdelingen van de kunstmestfabriek Windmill Holland BV in Vlaardingen lijden onder stof- en geluidsoverlast. Bij de bedrijfsarts, maar ook bij de veiligheidsdeskundigen en milieucoördinator komen regelmatig klachten hierover binnen. Vandaar dat de directie van het Amerikaanse bedrijf een werkgroep heeft ingesteld om deze klachten nader te onderzoeken. De werkgroep bestaat uit het hoofd van het bedrijfsiaboratonum, de miheucoordinator, de veiligheidsdeskundige en bedrijfsarts dokter K. ten Kate. In een interview m het bedrijfsorgaan Supervisie zegt de voorzitter van de werkgroep bedrijfsveiligheid, de heer G Dorsman onder meer dat de deskundigen een studie zullen maken van de werkomstandigheden van sommige werkne mers en dat metingen moeten worden verricht. Ook zai er een bepaalde normstelling moeten komen. Op basis van de uitkom sten hiervan zal de directie worden geadviseerd welke maatrege len genomen dienen te worden om verdere overlast te voorkomen De werkgroep intern milieu, zoals de commissie van deskundigen officieel heet, begint haar onderzoek op die afdelingen waarvan bekend is dat daar problemen bestaan. Hoe lang het onderzoek zal duren kan de heer Dorsman nog met zeggen Wel gelooft hij dat het vrij veel tijd zal vergen en dat er veel geld mee gemoeid is De lokale monumenten- dienst in Schiedam zou hier een beschermende controle op moeten hou den. Schiedam De gemeente is wel degelijk bereid de Bethelkerk te kopen. En voor méér dan alleen het symbolische bedrag van een gulden, zoals eerder werd beweerd. Over deze zaak is de bewonersverenigïng Schiedam-zuid inmiddels door het gemeen tebestuur op de vingers getikt. De vereniging zou de onderhan delingspositie van de gemeente hebben verslechterd door in het openbaar aan te dringen op aankoop en eisen van kerkbestuur als redelijk te betitelen. Burgemeester en wethouders hebben een verklaring doen uitgaan waarin wordt gesteld dat het college bereid was en nog steeds bereid is de onder handelingen over aankoop met de kerkvoogdij te herope nen. Die onderhandelingen zouden door de kerkvoogdij zijn afgebroken omdat men geen belangstelling had: met omdat men problemen had met het uitgebrachte bod. Om de onderhandelingen te starten heeft de gemeente in 1978 een bod van een gulden laten uitbrengen. De kerk voogdij liet daarop op 25 mei van dat jaar weten: „Met ver wondering hebben wij kennis genomen van de inhoud van uw schrijven, daar onzerzijds geen enkel verzoek aan de gemeente is gedaan om de Bethelkerk over te nemen in eigendom. Van plannen in die richting is bij ons geen spra ke. Op uw aanbod om de grond en gebouwen voor de symbolische som van een gul den te kopen, kunnen wij dan ook niet ingaan". Burgemeester en wethouders zeggen nu in onderhande- hngs situaties een bod alleen als het laatste bod te zien als dit als zodanig is neergelegd. „Wij zijn verder altijd bereid onderhandelingen die door anderen verbroken zijn weer te heropenen, „zo stelt men in de verklaring die werd uitge geven omdat" er een Babylo nische spraakverwarring dreigt te ontstaan „over de aankoop van de kerk in Schiedam-Zuid. Schiedam Een lokale mo- nuinentendienst is vol gens de Historische Ver eniging in Schiedam broodnodig. Het idee voor de instelling van een der gelijke dienst, werkend met een eigen begroting en een kleine staf, heeft men het gemeentebestuur schriftelijk aan de hand gedaan. Als taken van de LMD worden m die nota lokale monumen tenzorg genoemd het coördi neren en centraliseren van al le zaken die betrekking heb ben op monumentenzorg en het uitstippelen van een be leid op korte en langere ter mijn. Verder het verwezenlij ken van een praktisch samen werkingsverband met alle daartoe in aanmerking ko mende gemeentelijke instan ties, als: de dienst gemeente werken, stadsontwikkeling, technische bedrijven, gemeen te-archief, stedelijk museum en Schiedamse Gemeenschap Tenslotte zou men levens ad viezen moeten geven aan de gemeenteraad en het college van B en W Een mdirekle, doch effectief werkende oplossing voor de financiën zou bereikt kunnen worden in een begroting op basis van een percentagerege- lmg Van de begroting van alle genoemde diensten zou een vast percentage, bijvoor beeld één procent, van hun begroting moeten afvloeien Schiedam Over de komende her bestra ting van de omgeving van de Vondellaan is het laatste woord nog niet gezegd. De bewoners uit de zijstraten zijn tot de ontdekking gekomen dat zij bij de in spraak over de aanpak van hun straat niet snel genoeg hebben gereageerd en eigenlijk een beetje zijn „overspeeld" door de bewoners van de Vondellaan. Wakker geschud door de bewonersvereni ging Schiedam-West, die in de buurt huis bezoeken heeft afgelegd, dubt men erover aan de gemeente te vragen de auto's nog meer te gaan weren. De bewoners zien wel wat in de voordelen van een woonerf die de leden van de bewonersvereniging on langs hebben uitgelegd. Op de pas gehouden informatie-avond in zaal Irene was het leeuwendeel van de aanwezigen afkomstig uit de Vondellaan, Deze willen zo min mogelijk veranderin gen in hun straat: Zeker geen woonerf. Bij de herbestratingsplannen heeft de ge meente daar ook rekeing mee gehouden. Over de inspraakprocedure bij dergelijke herbestratingen zegt secretaris John de Kievïth van de bewonersverenigïng: „Daar moeten we ons eens ernstig over beraden. Telkens blijkt namelijk weer dat de men sen pas aan het eind van die procedure wakker worden. Later beseffen ze pas wat voor informatie ze in de bus hebben ge kregen. Op de allerlaatste info-avond ko men ze dan pas met kritiek. Die hele inspraakprocedure moet geloof ik langer duren. Het is te belangrijk om het in een tijdsbestek van twee maanden te persen, zoals nu wel gebeurt Verder zou er meer informatie op papier moeten worden gezet en moet er ook meer langs de deuren worden gegaan". De bewonersverenigïng wil dat dat de Dirk van Wassenaarstraat geheel autovrij wordt, waarna er speeltuig kan worden neegezet. De buurtbewoners vinden dat best. Vooral de Potgieterstraat, waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Via een soort overloopsysteem zou dan het overschot aan geparkeerde auto's, in de Rembrandtlaan terecht moeten komen. Het mooist zou zijn geweest als dat in de Vondellaan kon. De bewoners van die straat willen echter absoluut niet dat er meer parkeerplaatsen worden gereali seerd. Daar is men zo fel op tegen dat de bewonersvereniging er niet eens aan begint om dat nog aan te kaarten. naar de Lokale Monumenten- dienst. Dat geld moet volgens de Historische Vereniging worden besteed aan directe en praktische monumenten zorg Voor posten als huisves ting, salarissen en bureaukos ten zou ruimte gevonden moe ten worden binnen de begro ting voor algemene zaken Aanvullende financiële mid delen kunnen worden verwor ven uit het optimaal benutten van alle subsidienngsmoge- hjkheden. het stimuleren van schenkingen, legaten en fond sen en ook uit baten die toe vloeien uit het gebruik van historische gebouwen, in ei gendom van de gemeente, doch in gebruik bij derden Athankeüjk van tijd, mankracht en middelen zouden naast de op beleid en coördinatie ge richte taken nog meer pracu- sche zaken verricht kunnen worden, zoals het opstellen van een restauratie-urgentie- iijst en het doen verrichten van de eerst noodzakelijke re paraties om directe, ernstige schade te voorkomen. Verder denkt men aan het uitoefenen van een beschermende con trole bij verbouwingen en res tauraties, het inrichten van een adviesbureau voor infor matie over restauraties en his torische architectuur, het zoe ken en werven van kandida ten voor te restaureren pan den, hei bijeenbrengen en toe gankelijk maken van alle be schikbare informatie over dit onderwerp en tenslotte het verzorgen van regelmatige pu bliciteit en voorlichting door het organiseren van bijvoor beeld tentoonstellingen en le zingen In de nota van de Historische Vereniging worden ook nog even aangestipt het oprichten van een Stichting Stadsherstel (zoals in Vlaardingen), het be schikbaar stellen van een ge meentelijke aanmoedmgmg- spremie voor particulieren, het ontwerpen van een ver keersplan dat gericht is op een verkeersvrije of verkeers arme binnenstad en het in richten van een historisch mu seum, molenmuseum en bran derij museum. ADVERTENTIE - Koopavond geepend! Uitspraak rechtbank president: De gemeente heeft gedurendt- dne weken gewerkt aan het opknappen van de woning Zij plaatste daarbij nieuwe raamkozijnen, voorzag het in- en exterieur van een verfje en bedekte de muren met be hang, dat door de aanstaande bewoners zelf was uitgezocht volgens woordvoerder Jules Peppelaar van de gemeente heeft het een en ander een nog niet te overzien bedrag van zeker tienduizend gulden gekost De eisen van Schotel om. kastjes m de keuken en tegeltjes, een andere gasaan- sluiting en een lichtpunt m do schuur, weeft de rechtbank president van de hand De kosten voor het proces zullen door beide partijen zelf moe ten worden opgebracht be paalde mr. Reutiei verder De heer Schotel kreeg van de staat een advocaat (pro deo> toegewezen Het proces komr de gemeente naar verluidt op rond de veertiendutzend gul den te staan De uitspraak voor dit unieke proces is echter de gemeente in zo verre ten goede geko men, dat nu is bepaald dat het renoveren van een wo ning voldoende grond biedt tot uitzetting van de bewo ners mits hen een gelijkwaar dig huis wordt toegewezen. De Hoekse politie heeft een blauwe reiger gered die met de poten in het ijs was vastgevroren. De reiger, die al enkele we ken bij de grote vijver in de Hoekse bosjes vertoef de is kennelijk door de vorst verrast. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vmden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Aotterdamsch Nieuwsblad Stuur mij <111 nlouwsblad 14 dagge gratis op proef loa in combinatie met Rotterdam ach Nieuwsblad Naam Adres Deze bon m open envelop zonder postzegel sloren naar Antwoordnummer 834. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1