SCHIEDAMSCHE COURANT Nieuwe kannen ;|,f voor binnenstad "'W Afrit Maassluis/ Maasland moet veiliger worden Lage huur, zonder individuele subsidies'" Eerste katten zijn gevangen Nog steeds geen schadeloosstelling Gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten Empeo doel water «*Tï 1 Discussie op komst ilill Verkoopt gemeente fabeltjes? OMLOOP 4#*'"**.- .a I ''y. Timmerman valt in gat nl Sift CEMTRALE Toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen: 99 Geruststellend idee voor de ouders Donderdag 23 februari 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26032-ë pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL a Wethouder Zijdeveld ...triomf op Em peo... Schiedam De dageraad breekt aan voor de Schiedamse binnen stad. De Utrechtse pro jectontwikkelaar Em peo, waarmee de ge meente in 1970 een con tract heeft gesloten, doet een aanzienlijke stap terug. De gemeen te krijgt daardoor meer greep op komende ont wikkelingen rond het bestemmingsplan van de binnenstad. De oorzaak is, dat het overleg achter gesloten deuren tussen Empeo en gemeente telkens weer in een impasse geraakte. Daardoor voelt de dochteron derneming van bouwgigant Bredero zich nu gedwongen wethouder Crhis Zijdeveld toe te staan een discussienota Vlaardingen De verklaring van de gemeente Vlaardingen. dat'de kattenvanger 2ijn werk zaamheden op haar advies zou opschorten kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. De kattenvanger heeft namelijk de eerste twee zwerfkatten in het Granjepaxk gevangen en deze naar bet asiel aan de van den Linden Heuvellweg gebracht. Bestuurslid van het asiel, mevrouw Philips be vestigt de aanwezigheid van de katten. Gisterenavond heeft de door de gemeente inge huurde kattenvanger- dat staat contractueel vast- weer gewerkt in de buurt van het proef gebied. De voorlichting van de gemeente Vlaar- dingen beweerde diezelfde dag stellig dat de werkzaamheden echter waren opgeschort na overleg met de burgemeester. De kattenvanger geeft toe dat er contact is geweest op het stadhuis- 'maar definitief is mij niets medegedeeld om te stoppen". De man acht het niet uitgesloten dat hij er toeh- zij het tijdelijk- mee ophoudt. De kattenvanger voegt er aan toe: „Ik" heb ook in een krant gelezen, dat ik er mee op moet houden. Nu ja, ik ga dadelijk zeven kattenval- len bekijken" De twee gevangen dieren, zullen- indien diere narts Slikkerveer ze als gezond beoordeelt niet pijnloos worden afgemaakt te schrijven, waarin de nieu we inzichten in de binnenstad- sproblcmen uitvoerig aan de orde komen. Dat kan een ommezwaai beteke nen vergeleken met het in 1974 door de gemeenteraad aangenomen bestemmings plan, een „betonnen" boek werk waartegen nog steeds een omvangrijk bezwaar schrift bij de Kroon in behan deling is. Begin april, bijna twee maanden voor de raads verkiezingen, is de discussie nota te verwachten. Daarin komen vooral duidelijke aan wijzingen voor bebouwing van het Gat van Bolmers, dat ai jarenlang braak ligt Een open vraag blijft voorals nog, hoe Zijdeveld zal inspe len op knelpunten zoals de verlengde Passage, de par keergarage en de „kleine om loop", in welke visie het win kelend publiek wordt gecon centreerd in een klein stukje Hoogstraat, een. deel van de Broersvest en die verlengde Passage, waarvan ovengens oud-staatssecretaris Jan Schaefer al ernstige financiële nadelen zag. Van Zijdeveld is, gezien de opknapbeurt van Lange Kerkstraat (met week markt) en Grote Markt, een sterk pleidooi te verwachten voor de grote omloop, waarbij het hele centrum wordt benut. De wethouder onthield zich gis termiddag echter nog van commentaar. „Ik heb mijzelf als gedragsregel gesteld, dat ik niet op de discussie voor uitloop". De nota komt in elk geval ter sprake van de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening, waarbij Empo NV wordt uit genodigd een inbreng te leve ren. Op die manier hoopt het college van burgemeester en wethouders de vicieuze cir kels, waarin de gesprekken met de projectontwikkelaar voortdurend geraken, te door breken. In de loop van het vorige jaar hebben met name Siem Hos- man (CDA) en Cor van Til- borg (WD) aangedrongen op opheldering over de bespre kingen. De speciale commis- sie-Empeo kwam niet meer bijeen, waardoor rij met vra gen bleven 2itten, maar wel was er telkens een contrac tueel overleg tussen het colle ge en Empeo. De situatie is in elk geval niet meer zo, dat het merendeel in de PvdA-fractie van de pro- jee tontwikkelings maatschap pij af wil, gezien Zijdevelds uitspraak van maanden gele den: „Het zal mij een zorg zijn wie er bouwt, als het maar gebeurt zoals de ge meente wil". Overigens benadrukt Empeo, dat de overeenkomst met de gemeente „van volle kracht en- waarde" blijft. Geen enkele verantwoording wordt aan vaard voor de op handen zijn de nota. ■,'p^- lTSr i J ■yj Rijkswaterstaat Iaat nog niets van zich horen: o De afrit Maassluis/- Maasland moet veiliger worden. Brief over wateroverlast Schiedam Al een half jaar wachten de gedupeerden van de wateroverlast die vorig jaar Schiedam-Oost trof tevergeefs op een bericht of schadeloosstelling van de gemeente. Namens de veertig gedupeerden heeft de bewonersvereniging; Schiedam- Oost de gemeenteraad ingelicht over deze laakbare handelwijze van burgemeester en wethouders. De brief is niet behandeld tij dens de gemeenteraadsverga dering van 20 februari. Het schrijven stond namelijk niet op de agenda. Toch is de brief 10 februari bij het stadskan toor bezorgd. Het bestuur van de vereniging vermoedt dat Schiedam Met een kersen schudding is gisteren de 22-ja- rige timmerman H. J. H. opge nomen in het NoJetziekenhuis. De Schiedammer was van de eerste verdieping in een pand aan de Van Beverenstraat ge vallen. Achteruitlopend had hij, tijdens herstelwerkzaam heden. een gat in de vloer over het hoofd gezien. het stuk expres is vergeten om weer een maand uitstel te hebben. Noch de gedupeerden noch de bewonersvereniging, die in oktober en november schrifte lijke vragen heeft gesteld,- heeft tot nu toe iets verno men. „Totaal geen reactie, 2elfs niet een bericht van ont vangst. En dat is toch wel het minste", aldus secretaresse Corrina Bosveld, „cn dat ter wijl sommige mensen nog steeds op gekrulde vloerbe dekking zitten", De ondertekenaars van de brief hopen dat de gemeenteraad sleden op het college druk gaan uitoefenen om snel een positief antwoord te geven op de ingediende schadeclaims en op de door de vereniging gestelde vragen over onder meer plaatsen van een pomp bij de Sehie om herhaling te voorkomen. Maasland Het is nog steeds niet bekend of Rijkswater staat daadwerkelijk iets gaat doen aan'de gevaarlijke afrit van rijksweg 20, ter hoogte van Maassluis/Maas land, De verkeerscommissie van Rijkswaterstaat heeft wel metingen verricht, maar wat het resultaat daarvan is, is nog niet bekend. - „De zaak is nog steeds in onder- I zoek, maar we zullen er weer eens achteraan gaan", zo ver zekerde Maaslands burge meester J. van den Bnnk tij dens de gemeenteraadsverga dering raadslid Wout van Geest (CHU). Dit naar aanlei ding van zijn vraag hoe het stond met de verbetering van de afrit van rijksweg 20 Di verse malen heeft de CHU-er aangedrongen de bestaande situatie te wijzigen Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor de afrit gevaarlijk is: De afrit is vnj kort. waar door er veelal te hard wordt gereden, daardoor ontstaan op de kruising nogal eens aanrijdingen. Zeker m de spitsuren trek ken weinig automobilisten zich iets aan van de witte streep. Dat geldt met name voor het verkeer in de rich ting Maasland, dat do vlucht strook gebruikt om te kunnen voorsorteren. Schiedam De etalage van pianozaak Houtman aan de Singel is gisteren geramd door een auto. Door nog onbekende oorzaak had de bestuurder de macht over het stuur verloren. Na eerst een etalageruit te heb ben vernield kwam de wagen van de 69-jange Rotterdam mer J. J. A. E. m de winkel tot stilstand. ADVERTENTIE U kunt nu in twee cagen hon derden guldens verdienen. De tapijtcentraie Holland komt twee dagen naaf Vlaardingen. Met medeneming van een ko lossale partij vloerbedekking zo uit de (abrieken naar het pu bliek. Met vijf jaar fabrieksga rantie tegen weg geef prijzen. Enige tips om voordeel te be halen zijn- collectie nylontegels 40 x 40 zelfklevend. 0 98 cent in dozen van 50 stuks. Tapijfte- gels in zes kleuren, los te leg gen, per stuk 4,-; keuken- en badkamertaput 49.- twee me ter breed. Breed nylontapijt, per m2 7,44. Huiskamer nj*- Ion tapijt, 400 cm breed, 29 75 per strekkende meter. Schitte rende Engelse bloemtapijten vanaf 73,- per strekkende meter. 400 cm breed. 100% wollen berber, 400 cm breed, vanaf f 99,- per meter, Huiska- merbreed tapijt in 400 cm, van af 39.-, 49,-, 59,-. 69.-. en 79,-. Als speciafe aanbie ding een woflen berbertapijt, 400 cm breed, 69,- per strek kende meter. Er kan gelegd worden Er kan bestefd worden op afroep. De koffie staat klaar voor u. Bij aankoop van 1.000,- of meer een kado. Deze eenmalige verkoop wordt gehouden in de Stadsgehoor zaal „De Harmonie", Schie- damseweg 51a, Vlaardingen en wel vrijdag 24 februari V avonds van 17,00 tot 21.00 uur en zaterdag 25 februari van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een van de woningen naar ontwerp van Nico Andriessen. Vlaardingen De toekomstige bewoners van de huizen op het Lamoen terrein in Vlaardingen willen niet meer huur betalen dan tweehonderdvijfentwintig gulden per maand. Dit geldt voor een vierkamerwoning. De bewo ners zullen deze eis dinsdag 28 februari aan wethouder Bas Goudriaan voorleggen op de vergadering in de VOP-keet aan de Waalstraat. De bewoners willen zonder in dividuele huursubsidie tot deze lage prijs komen. Ver trouwen hebben zij niet in deze subsidieregeling wegens de bezuinigingsplannen van de huidige regering. Ook wij zen zij de huurgewennmgsre geling van de hand omdat die regeling slechts geldt voor een periode van vijf jaar waarna toch het volle pond moet worden betaald. Wat zij wel willen is een zo gunstig mogelijke berekening van de huur door middel van verlaging van de grondprijs en door extra objectsubsidie in verband met de bijzondere situatie. De bijzondere situatie is, zo blijkt uit een onderzoek van de projectgroep dat de toekomstige bewoners rond moeien komen van een laag inkomen, gemiddeld amper dertienhonderd gulden per maand. „Voorwaar...geen vet pot", luidt het commentaar van de samenstellers van het rapport. Of hun wensen te realiseren zijn, is zeer de vraag. De ge middelde bouwprijs van de woningen exclusief btw, grond en architectenhonora rium is ongeveer tachtigdui zend gulden. Wanneer blijkt, dat zowel de gemeente als de bewoners akkoord gaan met de voorlopige schetsen van ar chitect Nico Andnessen zal contact worden opgenomen met de minister, die dan mid dels de zogenaamde huurga- rantieregelmg kan verklaren, dat de huren niet meer zullen bedragen dan een bepaald be drag. Daar is dus het wachten dan op. Zaterdag zullen de bewoners uitvoerig worden voorgelicht over de bouwplannen. In de VOP-keet wordt van elf tot één uur 's middags een ten toonstelling gehouden van de schetsontwerpen en maquette. Tegelijkertijd is door middel van palen en draden op het terrein exaet te zien waar de woningen komen. Doordat er op de afrit te hard wordt gereden, wordt de automobilist met bestemming Maassluis (richting Laan 1940- 1945) beneden aan de afrit te snel geconfronteerd met een vrij onoverzichtelijke situatie als gevolg van het feit, dat het uitzicht naar links ernstig wordt belemmerd door de pij lers van het viaduct. Maassluis Ben W van Maassluis willen dat in dde gemeente een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten wordt gerealiseerd. Er wonen daar voldoende geestelijk gehandi capten, die in de (nabije) toekomst onderdak behoeven. In dit verband wordt gedacht aan onder anderen de werknemers van de B.G.S.W., het bedrijf voor gemeentelijke sociale werkvoorzie ning. Hoe alles er uit gaat zien, wat het gaat kosten en waar het komt te staan is nog lang niet bekend. Daarvoor verkeren de collegeplannen te veel m een beginstadium. De Provin ciale Commissie Planning Dagverblijven en Gezingsver- vangende tehuizen voor Ge handicapten in Zuid-Holland heeft het gemeentebestuur van Maassluis gevraagd zo snel mogelijk, doch vóór 20 maart, zijn standpunt bekend te maken. Een dergelijk ver zoek heeft deze commissie ook gericht tot andere ge meentebesturen in Zuid-Hol land. Aan de hand van een soort van inventarisatie moet zij een advies uitbrengen aan de minister van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk. De minister heeft be paald dat hij nog vóór 1 juli het rapport op tafel wil heb ben. De gemeente werkt reeds gerui me tijd aan plannen om te komen tot een gezinsvervan gend tehuis. Wethouder me vrouw Cre van Eck-Grootveld hierover: „Reeds een jaar ge leden is deze kwestie intern al aan de orde geweest. Hoewel ik van mening was dat het uitwerken van de plannen pas na de verkiezingen moest gaan gebeuren is alles in een stroomversnelling geraakt door het rapport van de pro vinciale commissie, die als het ware zit te springen op ant woord van Maassluis. Ik vind het ovengens een geruststel lende gedachte voor de ou ders van deze gehandicaD- len". Hoewel zij niet precies weet waar een dergelijk te huis kan worden gebouwd heeft zij wc! een bepaalde voorkeur. Het moet in elk geval goed bereikbaar zijn met de bus, of trein en moet staan in de buurt van de B.G.S.W. met audere woor den: in de directe omgeving van Koningshoek. Een globale telling heeft inmid dels uitgewezen dat in Maas sluis circa zestien geestelijk gehandicapten wonen die steaks moeten worden, opge vangen, omdat de ouders hun taak met meer kunnen vol brengen, als gevolg van het ouder warden. Daar zijn m- middels ook enkele werkne mers bij de B.G S.V/. bijgeko men. Op basis van de bereke ningen van het ministerie komt Maassluis in aanmer king voor een tehuis dat onge veer 20 pupillen kan huisves ten. Maximaal mag men gaan tot 24. Voorlopig wordt er nu een. werkgroep ingesteld om de bestuurlijke plannen ver der uit te werken. In Zuid- Holland is een groot gebrek aan dergelijke tehuizen. De raadscommissie van volksge zondheid heeft gisteravond onverwacht met de plannen kennis gemaakt. Schiedam Een gedeelte van Schiedam-West heeft gisteren enkele uren zonder stroom ge zeten. Oorzaak was een explo sie m het transformatorhuisje aan net St. Lidumaplem Het gehele huisje brandde daar door uit. De brandweer, die werd gealarmeerd door een toevallig passerende surveil lancewagen van de politie, bluste het vuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1