NMB wijst renovatie van de hand Asielbeheei rder beschoten Triomf voor nieuw-links'' Opsporingsambtenaren voor illegale lozingen „Condooms vervuilen landbouwgronden9' Rijnmond ligt niet wakker van Broekpolder ZwerfkattenproMeem spitst zich toe Handtekeningenactie giftig havenbagger Wijk- centrum West in Kive va- schooi? Café moet aanranders afschrikken Vrees voor verpaupering bankgebouw Discussie over opslag vloeibaar gas Rumoerige PvdA - vergadering Eindhalte RTM-bns wordt verplaatst Ondanks meningsverschil SC HIEDAMSCHE COURANT Vrijdag 24 februari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26033 6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Behalve glas, bierblikjes, plastic en papier vervuilen ook voorbe- houdsmiddelen de agrarische gronden in Midden-Delfland. Dit stelt W. T, v.d. Berg namens de fractie van de Boerenpartij in Zuid-Holland. In een brief aan het college van gedeputeerde staten stelt de Boerenpartij, dat de vervuilers mee moeten betalen aan deze verontreiniging. De fractie noemt het oneerlijk, dat de eigenaren van de landbouwgronden voor deze kosten moeten opdraaien. Schiedam Het groepje oude woningen achter zwembad Groe» noord, aan de Schiedamseweg, moet waarschijnlijk plaats ma ken voor een horecagelegenheid. Een reden waarom het college daar wel wat voor voelt, is de mogelijkheid om dit stille tracé daarmee wat veiliger te maken. Een belangrijk voor deel is volgens wethouder Chris Zijdeveld het verkrij gen van een toiletgeiegenheid voor parkbezoekers. Over de ioop- en fietsroute tus sen Bijdorp en Kethel, waar vorig jaar nog een paar meis jes werden aangerand, zegt Zijdeveld: „Het is een mooie verbinding tussen de parken Harga en Beatrix. Ook een aantrekkelijk stukje loop- en fietsroute tussen Bijdorp en Kethel. Een nadeel is de een zaamheid in de donkere uren. Het zou minder eenzaam en veiliger zijn als ongeveer hal verwege een lichtpunt was met wat menselijke activiteit. De wethouder ziet wel wat in een horecagelegenheid. De zaak, die in dezelfde stijl als de huidige bouwvallen opge trokken zou kunnen worden, ''mag er echter alleen komen op voorwaarde dat er een toi let voor parkbe2oekers bij komt. Deze zou zonder con sumptiedrang van buitenaf toegankelijk moeten zijn.,,- Enïg voorzichtig verkennend overleg heeft mij hoop gege ven dat op die conditites wel een exploitant kan worden ge vonden", aldus Chris Zijde veld. die deze zaak maandag avond 27 februari voorlegt aan de raadsleden van de commissie voor ruimtelijke ordening. De commissie adviseert negatief over dit bouwplan. Hoek van Holland De deelge- meenleraad van Boek van Holland komt dinsdag in bui tengewone vergadering bij een. De bijeenkomst zal ge heel in het teken staan van de op- en overslag van vloei baar aardgas op de Maasvlak te. Verschillende voor- en tegen standers lichten die avond hun standpunt toe. De heer P. Bijl spreekt namens de Ne derlandse Gasunie, C. van Krimpen namens het gemeen telijke havenbedrijf, F. Ei- chelsheim als directeur van het loodswezen en J. Kluwen namens de vereniging de Ne derlandse Loods. Als waarne mers worden verwacht ge committeerden van het open baar lichaam Rijnmond, G, Snellink van het TNO, H, Boerma van de vereniging mi lieudefensie, H. van Tongeren van Ballast-Nedam en de Rot terdamse wethouder H. van der Pols, De vergadering wordt gehouden in De Hoek stee aan de Mercatonveg 50. Aanvang 20.00 uur. Vlaardingen De directie van de Nederlandse Midden stands Bank denkt er niet aan het pand aan het Ver- ploegh Chasséplein te restau reren, Als de bankiers geen toestemming van de gemeen te krijgen het pand te slopen en op die plaats een. nieuw gebouw neer te zetten zullen zij zich elders in Vlaardingen vestigen en het huidige pand verkopen. Daar ziet het wel naar uit want de commissie stadsherstel heeft de bouwplannen van de NMB afgekeurd. Dit deden de leden omdat 21 j het huidige pand willen behouden. Hoe wel volgens de bankdirectie de welstandscommissie de bouwplannen heeft goedge keurd, werd het plan door de commissieleden te groot en niet passend in de omgeving van het plein bevonden. „aan „Aan beginnen we niet," zo laat drs. D. Kruys van de directie algemene technische diensten van de NMB desgevraagd we ten. „Dat is te duur en het biedt geen oplossing aan het probleem van krappe huisves ting." 'hij zegt het advies van de commissie zeer te betreu ren en is niet van plan de c nmissie aoor een onafhan kelijke deskundige alsnog te overtuigen van de slechte toe stand waarin het gebouw ver keert: „Men heeft zich duide lijk uitgesproken voor hand having van het gebouw, dan zoeken ze het maar zelf uit". Of de toekomstige eigenaar wel bereid zal zijn het pand te restaureren betwijfelt hij zeer: „Als een bank, die zich zoals de NMB m een goede financiële positie bevindt, daar geen heil in ziet, dan ben ik benieuwd wie daar anders over denkt" De commissie, die verpaupering van het pand tn de toekomst vreest als niemand het wü opknappen, wil overigens wel een onderzoek laten instellen naar de staat waarin het pand zich bevindt. Vlaardingen Vanuit een hardrijdende auto zijn scho ten gelost op de Vlaardingse asielbeheerder John Stet. Hij werd niet geraakt. De schietpartij en de vele le« dreigingen aan het adres van bestuursleden van de Vlaar dingse dierenbescherming onder andere het in brand steken van het asiel hebben ertoe geleid dat het bestuur in een spoedvergadering bijeen is geweest. Dit heeft "geresulteerd «ft het overhandigen van alarme rende brief aan hi gemeente bestuur, waarin heldering wordt gevraagd over de aan pak van het zwerfkattenpro- bleem. De gemeente zal eerst duïde lijkheid moeten geven, hoe zij verder bet zwerfkattenpro- bleem gaat aanpakken. Tot zolang zal het asiel zwerver tjes geen onderdak verlenen. Naar aanleiding van de schiet partij op de asielbeheerder stelt de Vlaardingse politie een onderzoek in. John Stout werd woensdagmiddag in zijn auto voor de ingang van het asiel aan de Van Linden van den Heuvellweg aangereden en beschoten vanuit een rij dende auto, die hem had op gewacht achter het gebouw van gemeentewerken. De poli tie heeft direct de omgeving afgezocht naar sporen van de schietpartij. Doordat de poli tie tijdens haar onderzoek geen lege hulzen heeft gevon den, is het niet met zekerheid vast te stellen met wat voor wapen er geschoten is. Even min trof de politie kogelgaten aan in de beschadigde wagen van Stout. Van de daders ontbreekt elk spoor. Wel heeft de Vlaar dingse politie contact opgeno men met haar collega's in Nij megen na uitlatingen van Nij- megenaar Sjaak 111 den Bo sch, Deze verklaarde in onze krant van dinsdag harde ac ties om de kattenvanger te dwarsbomen niet te schro- Het asiel Vlaardingen Vlaardingen Volgens het Milieu Aktiecentrum Nederland (MAN) bevinden zich in de Vlaardingse Broekpolder viermaal meer eenheden aan cadmium dan in bepaalde rijstgronden in Japan. Door het eten van rijst uit die grond, overleden enkele jaren geleden honderdtwmtig men sen terwijl - ook volgens het MAN - vele honderden men sen ernstige lichamelijke af wijkingen kregen. Bovendien bleek ook het nageslacht be smet te zijn door de vergiftig de rijst. Met dit verhaal m de uitgave van het MAN wil de organisa tie de aandacht vestigen op de 1e houden handtekeningenac tie Die heelt tot doel te voor komen, dat grote delen van Zuid-Hol tand een gevaar blij ven of worden voor de volks gezondheid en de planten- en dierenwereld. Het MAN wil de handtekenin gen later met een pakket van eisen overhandigen aan plaat selijke en regionale overhe den. De eisen zijn: Onmiddellijke stopzetting van het lo2en van de gevaarlijke stoffen; onmid dellijke stopzetting van het opspuiten met giftig haven bagger; geen lozingen meer van de giftige havenbagger in zee en de hoogste prioriteit voor onderzoek naar veilige methoden om van de giftige havenbagger af tc komen. Daarbij denkt de organisatie aan grote steenbakkerijen op de Maasvlakte. Schiedam Opzienbarend inde PvdA-ledenver- gadering van gisteravond is de strenge te rechtwijzing van een groep notoire dwarslig gers, gevormd door huisarts Ruurd van der Veer, oud-wethouder Clara Stroman, oud voorzitter Lou van der Stel en rooie vrouw Jo Ouwens, van wie de eerste drie ondubbel zinnig werden ontmaskerd. Een duidelijke voorkeur werd uitgesproken voor jongere nieuwkomers als Hans van Kleef, Ton de Vos en opbouw werker Jos van der Lugt, die allen een plaatsje in de nieu we gemeenteraadsfractie krij gen toebedeeld. Ook het hand haven van Nikolaj Dielemans en Aad Wiegman {de laatste bteeg van de achttiende naar de zevende plaats op de lijst) is de, als rechtse kliek aange duide, minderheidsgroep een doorn m het oog De avond was dan ook zeer rumoerig gevallen. Zijtl Tot en met nummer zes bleef de nieuwe plaats is voordracht van het Schiedam- vprraqqend se Partijbestuur ongewijzigd, verrdbbena Voormalig fractieleider Ane hoog, nummer Verlmde wordt inderdaad zeven. lijsttrekker, en de huidige Aad Wiegman klom elf plaat sen: de enige, echte verras sing op de Pv dA-verkiezing slijst. De PvdA heeft nu zestien raadszetels, en als nummer achttien was Wiegman wel licht uit de boot Schiedam Voor het bestrij den van illegale lozingen In rioleringen worden vrijwel zeker opsporingsambtenaren aangetrokken. De aanstelling van dergelijke functionaris sen wordt besproken op de komende vergadering van de raadscommissie voor ruimte lijke ordening. Deze openbare^ bijeenkomst wordt op maan-" dagavond 27 februari gehou den in het stadskantoor. Voor de aanwijzing van de op sporingsambtenaren moet een overleg op gang worden ge bracht tussen de commissaris van politie, de dienst gemeen tewerken en de dienst algeme ne zaken. De raadscommissie moet beslissen of dat mag. Daarna moet ook de gemeen teraad akkoord gaan, wil de zaak rond komen. Aan de raadsleden wordt tevens het modellozings verordening riolering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ter vaststelling voorgelegd. Deze verordening wordt mede noodzakelijk in verband met de lozingen van de gemeente lijke riolering op de zuiver ingsinstallatie Grote Lucht in Vlaardingen. Uniformiteit is volgens wethouder Chris Zij develd gewenst omdat een af wijkende verordening ver moedelijk het overleg met de beheerder van de zuiverings installatie zal vertragen. Er wordt door het college dan ook slechts een heel kleine wijziging voorgesteld. In Maassluis en Vlaardingen is de modelverordening reeds door de raad in nagenoeg on gewijzigde versie aangeno men. De nieuwe regeling houdt on dermeer in dat in de praktijk slechts vergunningen verleend behoeven te worden indien een bedrijf dermate specifiek ts dat het niet meer gnder een van de algemene regelingen valt. wethouders Herman Post hoorn, Rei nier Scheer es en Chris Zijdeveld staan m deze volgorde op de volgende plaatsen. Voor de laatste bete kent dat een stap terug in de populariteit, vergeleken met zijn voorganger op het gebied van stadsontwikkeling Cor Boimers, die vier jaar geleden ondanks zijn omstreden rol als lijsttrekker werd gebom bardeerd. Tol heldin van de avond werd de oude socialiste Janttne Krikke uitgeroepen. Bij veel adviezen had zij een aanzien lijke stem m het kapittel, en vooral hield zij vurige plei dooien voor - Wiegman, oud- fractievoorzitter Jan Simons (lid van de Eerste Kamer) en Van Kleef. M»nder positief sprak zij over Dielemans. die zich de afgelo pen jaren heeft laten zien als een zelfstandig opererende stedebouwkundige, met een soms zeer afwijkende kijk op bijvoorbeeld Woudhoek- Noord als wethouder Zijde veld, maar o\er haar kritiek op deze „kabouter" zei me vrouw Krikke later: „Het moet toch óók eens gezegd v/orden? Al die grote braver- ikken houden hun mond!" Voor verbijstering zorgden vooral dokter Van der Veer en Lou van der Stel, die wei allebei terugkomen in de nieuwe raad (ondanks eerde re opmerkingen in de trant van: met sommige mensen is verdere samenwerking onmo gelijk), maar wel wordt hen, zeker sinds gisteren, ernstig verweten op twijfelachtige gronden mensen onmogelijk te hebben willen maken als raadskandïdaat. De persoonlijke haat fen opzich te van Dielemans et ook Si mons, Van der Lugt en Yvon ne Siljee is de groep rond Van der Veer en Van der'1 Stel zeer kwalijk genomen, efi nieuwe ruzies in. de nieuwè fractie worden dan ook al gezien als onvermijdelijk. Schiedam De Kiveva-scbool aan de Van Beverenstraat wordt waarschijnlijk wijk centrum. De werkgroep die de realisatie van een dergelij ke voorziening in Scbiedam- West voorbereidt lonkt reeds naar dit gebouw, dat vrij cen traal in de wijk ligt. In au gustus komt het schoolge bouw leeg te staan. De kleu terschool verhuist dan naar nieuwbouw waar momenteel nog aan wordt gewerkt op de hoek van de Westfrankeland- sestraat en de Aleidastraat. Over de mogelijkheden in het pand heeft de werkgroep al contact gehad met het school bestuur. Binnenkort zal het plan ook aan de gemeente worden voorge legd. Nadrukkelijk zal dan worden gesteld dat het alleen wordt gezien als een voorlopi ge voorziening. Voor het defi nitieve wijkcentrum wil men nieuwbouw. Deze zou ook groter moeten zijn dan de vier lokalen die de kleuterschool slechts telt. Centrum De Kreek, dat ook in de werkgroep wijkcentrum is vertegenwoordigd, is enthou siast over de plannen. De so- ciaal-cultureelwerkers willen daar namelijk het peuter- en kleuterwerk onderbrengen. Vlaardingen De Vlaardingse eindhalte van de RTM-bus 51 op het Van Schravendijkplem wordt binnenkort verplaatst naar de Van Riebeeckstraa- t/Achter het Veerplein. Hier zal gebruik worden gemaakt van de reeds ten behoeve van de RET-buslijn 52 aanwezige accommodatie. Door de verplaatsing van de halte kan een betere service worden geboden aan de veelal van buiten deze gemeente ko mende passagiers, die de bin nenstad bezoeken. De nieuwe halte ligt ongeveer tweehon derd meter dichterbij het cen trum. Bovendien ontstaan be tere mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling op bet Van Schravendijkplein Vlaardmgen/Rotterdam „We komen er heus wel uit, hoor. En als zich verwikkelingen voordoen, dan hoort u nog wel van mij". Met deze woorden heeft Rijn mond gecommitteerde Joh. de Jong gistermiddag de leden van de (Rijnmond) commissie voor volks huisvesting gerustgesteld. Onderwerp van discussie was het geharrewar tussen Rijnmond en Vlaardingen omtrent de bestem ming van de Broekpolder, het met giftig havenblubber opgespo ten gebied m Vlaardingen. De eerste wil de Broekpolder bebou wen, de laatste wenst een groot bos. Vanuit de commissie werd enige terwondering getoond, dat er al zo'n lange tijd een menings verschil is en dët, terwijl alle bestuurd eren toch eenzelfde partij (PvdA, red.) vertegen woordigen. Joh. de Jong had hier zijn antwoordje wel op klaar „Tja, ze zijn een beetje hardleers", mijmerde de Rijn mondgecommitteerde over de houding van het Vlaardingse college van burgemeester en wethouders. En vervolgens: „Het begint steeds meer een principekwestie te worden". De gedachte, dat de Broekpol der een wig zou drijven tus sen het college van Gedepu teerde Staten, - dat ook mee praat over de bestemming van het gebied - en Rijnmond, wees De Jong pertinent van de hand. Voorts sprak hij de commissie leden toe, dat Rijnmond wer kelijk tot het uiterste wil gaan. „Maar", zo schetste De Jong in een vergelijking, „het is als met de opvoeding van kinderen. Uiteindelijk zal de vader beslissen". De sfeer, waarin het college van Vlaar dingen praat over de Broek polder, vertaalde Joh. de Jong met de woorden: „Absolut met voor tweeerlei uitleg vat bare terminologie". Als het echter puntje bij paaltje zal komen - met andere. woorden: Vlaardingen weigert bebou wing - dan 2al Rijnmond zijn maatregelen treffen. „Dan zal de knoet van een aanwijzing erover heen moeten", aldus merkte de gecommitteerde op. Wat erop neer komt, dat de gemeente Vlaardingen wordt opgelegd haar plannen over eenkomstig het streekplan uit te voeren. Het zou de allereer ste keer tn de geschiedenis van het Openbaar lichaam Rijnmond zijn, dat zo'n aan beveling dwangmatig zou worden opgelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1