SCHIEDAMSCHE COURANT D Inbrekers stelen pistolen. is bereikt Weinig belangs telling Jongeren eisen één vleugel op voor betaalbare huisvesting „Acties doel totdat Ik neem de proef PSP over busbaan: Weer gesleutel aan Koemarktbrug '4t 'fi tL 1 llilllil VVD met één nieuwkomer Fontein in de Zuidvliet Zwerfkatten losgelaten Melfrim S. in hoger beroep Vlaardingse slijters: „Borrel moet weer duurder" Maandag 27 februari 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie ie 262566 - klachtendienst 144144 - 103de jaargang no. 26034 - 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Viaardingen De belangstelling naar de tentoonstelling van de tekeningen en maquette \ran de te bouwen woningen in het Lamoenterrein en Palenveld is zaterdag gering geweest. Slechts een te tellen aantal mensen kwam ervoor naar de VOP-keet aan de Zomerstraat. Daar verbleef architect Nico Andriessen om de schetsen toe te lichten. Ook haringhandelaar Kwakkelstein was aanwezig om nog eens uitvoerig zijn bezwaren te uiten tegen de bouw van de woningen zo in de onmiddellijke nabijheid van zijn bedrijf. Voor belangstellenden had de dienst gemeentewerken met palen en draden op het Lamoenterrein aangegeven waar de woningen precies zouden komen te liggen. Schiedam Vier luchtdrukpis tolen en een bukskijker heb ben inbrekers gestolen bij Mak aan de Hoogstraat Deze zaak aan de drukke wiakel- straat kwamen de nog onbe kende nachtelijke bezoekers aan de achterzijde binnen. De schade die zij daarbij aan richtten bedraagt 8fl gulden. De waarde van de ontvreem de spullen wordt geschat op 500 gulden. Groter was de buit bij de 50-ja- rige Schiedammer J. D. aan de Buys Ballotsingel. Uit de woning van deze timmerman verdwenen een filmtoestel, projector, cassetterecorder, fototoestel en rookartikelen met een gezamenlijke waarde van 2100 gulden. De inhoud van laden en basten hebben de daders deels over de vloer van het huis gegooid. Bij De Molukken aan de Tuin- iaan werd ook ingebroken. !n het kantoor van deze handels firma werden wat laden opengebroken. In één van die laden vond men de sleutel van de brandkluis. Daaruit verdween een bedrag van bij na 600 gulden. Wat worstjes, drank en 50 gut den werden ontvreemd bij de kantine van de korfbalvereni ging Succes aan de Mgr. No- lenslaan in Nieuwiand. Voor een bedrag van 150 gulden aan snoepgoed maakte een in breker buit bij dc sportclub SV en HV in het Hargapark. Niets wordt er vermist na een inbraak bij de St. Ga- briëlschool aan de Dr. Schaepmansingel. Wel werd bij dit ongewenste bezoek speeltuig over de grond ges meten. Ook werd een ruit vernield en werden laden en kasten opengebroken. Lindenhof bezet Schiedam De Lindenhof is bezet. Zaterda gochtend vroeg hebben actiecomité De Laan en het Komitee Jongerenhuisvesting Schiedam het voormalige weeshuis aan de Lange Achterweg gekraakt. Van het gemeentebestuur wordt geëist, dat de zuidelij ke vleugel van het monumentale gebouw geschikt wordt gemaakt voor betaalbare jongerenhuisves- trng. In de loop van de dag zijn in de binnenstad pamfletten verspreid om de aandacht te vestigen op de verpaupering van het gebouw, op de woning nood onder de jongeren vooraï als de anti-kraakwet er door komt en op „het vrijblijvend geleuter" in de twee jaar oude stuurgroep voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. - Eenmaal binnen bleek hoe de Lindenhof achteruit is gegaan door vandalisme en leegstand. Maar ais het gebouw is op te knappen voor culturele doeleinden, kan dat ook voor woningen, aldus de jongeren. Vlaardingsn PSP in Vlaar- dingen meent, dat het comité Aktie Busbaan haar werk zaamheden onverkort moet voortzetten. Dit omdat de ge meente blijft bij haar weige ring de busbaan aan de Kor- hoenlaan voor alle verkeer te openen. De uitspraak van burgemeester Wim Kieboom, dat de ge meente bij haar besluit de belanghebbende bewoners on-, voldoende heeft geïnfor-' meerd. noemt de PSP een mooie bekentenis, „maar het stelt niets voor", In een schrij ven in het maandblad Rood Vlaardingen nemen de paci fisten het de gemeente met name de PvdA en PPR kwalijk, dat ook bij de uitvoe ring van het genomen raads besluit geen contact met de belanghebbenden werd opge nomen. .Dat de zogenaamde bekentenis niets voorstelt, blijkt ook aan het feit dat er geen enkele consequentie aan wordt ver bonden", stelt de PSP verder. ..Als je een fout begaat en dat inziet, lijkt het ons een logi sche consequentie dat je die fout probeert te herstellen. In dit geval zou dat betekenen dat de busbaan weer wordt opgesteld voor alle verkeer en dat daarna met de mensen wordt gepraat over hoe de verkeersproblemen in Holy zullen worden aangepakt", uit de gesprekken, die de be woners van Holy-noord met wethouder Bas Goudriaan en de burgemeester hebben ge- bad. concludeert de PSP dat de gemeente tot dat laatste niet bereid is en zij stelt daar om: „Er is alle aanleiding om de actie voort te zetten". Het'hele weekeinde hebben de jongeren de Lindenhof opengesteld om geïnteres seerden te laten zien, wel ke mogelijkheden er met het gebouw zijn. Allerlei informatiemateriaal was tentoongesteld, een film over de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt werd gedraaid en ook was een speciaal dia-klankbeeld vervaardigd. De bezettingsactie was er een in het kader van de tweede landelijke kraak- dag; de eerste was in mei 1970. „Het gaat niet om een beperkt eigenbelang", aldus beide comité's, „maar wij willen beklem tonen. dat kraken een goedbedoeld iets is, dat ge beurt uit nood. Woning nood. Als straks de anti- kraakwet er komt, worden tienduizenden op straat gezet, ongelooflijk en bela chelijk, maar Van Agt wil met zijn wet waarschijn lijk de positie van specu lanten versterken, want straks zal het dan immers mogelijk zijn een pand on gestraft lang leeg te laten staan. Zaterdagmiddag kwam het tot een heftige woordenwisseling met CPN-wethouder Eef Col- lé, die poolshoogte kwam ne men. Ook PvdA-lijsttrekker Arie Ver- linde liet zich horen: ..Het 2ijn natuurlijk niet alleen jonge ren, die moeilijk te huisvesten zijn. En zoiets ligt niet aan de gemeente alleen, het is zo'n groot omvangrijk probleem". Bij de jongeren komt her vreemd over. dat de gemeente wel kansen ziet voor een cul turele bestemming van de Lincenhoi, terwijl er geen be taalbare woningen voor kleine huishoudens in Schiedam bij- komen. Daarom werd vorige weck ook al gedemonstreerd. Het lag in de bedoeling van actiecomité De Laan en het KJS om vanavond een punt te zetten achter de bezetting Ongeveer twintig jongeren hebben in het weekeinde in het gebouw overnacht, en ge vreesd werd voor ontruiming door de politie, ook nadat za terdagavond hoofdinspecteur Piet van de Hengel en brand weerofficier Gerard van Staalduinen een bezoek aan het oude weeshuis hadden ge bracht. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Woonpl. Tel. Deze bon m open envelop, zonder postzegel, sturen naar: ^Antwoordnummer 834, Rotterdam. Taxi's mown C7 in Hoogstraat blijven rijden Schiedam Burgemeester en wethouders hebben het voorstel ingetrokken om geen taxi's meer de Hoog straat in te laten rijden. De bestaande toestand blijft gehandhaafd. Het college heett dit beslo ten naar aanleiding van de kritiek die eind vorige maand op het plan werd gespuid door raadsleden, in de openbare vergade ring van de raadscommis sie voor ruimtelijke orde ning. Schiedam De Koemarktbrug moet weer worden gerestau reerd. Het gevaarte tussen Koemarktplein en Gerrit Ver boonstraat zal daarom in de nacht van donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart, na een uur voor alle verkeer zijn afgesloten; ook voor voetgan gers. De zogeheten klap van de brug moet worden opgehaald, om dat de aanrijp]aten los liggen en gerepareerd moeten wor den. Vanaf het „weeshuisplein" konden de jongeren zaterdag in alle vroegte het monument" binnenkomen. Het hele weekeinde waren er activiteiten: toespraken, film en dia's een tentoonstelling en een optreden van folkgroep Snierken uit Schiedam Schiedam Als de WD na de verkiezingen opnieuw met vijf gemeenteraadszetels in Schie dam uit de (stem)bus rolt, zal de fractie één nieuw gezicht kennen. Annie Renskers. die ondermeer actie? is geweest binnen de VOS-kringen (de cursus „Vrouwen oriënteren zich in de samenleving"), komt dan te zitten naast Ge rard Verhuisdonk. Cor van Tilborg. ir. Theo Bakkers en Ineke de Jong. Anton Lauwaars, die nu nog in de raad. zit. vertrekt uil de politiek-met-de-daad; vandaag wordt hij 65 jaar. Op de ver kiezingslijst. die vrijdagavond in Novo tel door de leden werd vastgesteld, prijkt Lauwaars nu op de veertiende plaats. Hoog op de lijst staan voorts Peter Slijpen, huidig secreta ris. en Ria Verspeek, bekend van Koos Postema's televisie programma „Nederlands elf tal". waarin overigens ook Ver hulsdonk een rol speelde. Aan het besloten overleg over de verkiezingslijst ging een openbaar gedeelte over het program vooraf, waarin veel heen en weer werd gepraat hoewel weinig ingrijpends aan het concept-programma werd veranderd. Met name Jaap van der Most. voorzitter van de werkgroep Schiedam van de Consumentenbond, be- nadrukte dat ook de VVD meer oog moet hebben voor cultuur. Hij vond daarvan ie weinig in het program terug. Op deze eerste openbare leden vergadering van de WD- Schiedam waren ook niet-Ji- berate" politici aanwezig, on der wie PvdA-fractievoorzit- - ter dr. Joop de Jong en het charmante CDA-paar Els Heil wig en Cees Lansbergen. Maassluis In de Maassluise Zuidvliet wordt een fontein geplaatst. Het koopcentrum „De Lantaarn" heeft bij wijze van proef toestemming gekre gen om ter hoogte van de Wip een fontein ie laten plaatsen.' Afhankelijk van de resultaten zal te zijner tijd nader worden bezien in hoeverre ook op an dere plaatsen in de vlieten fonteinen kunnen worden geïnstalleerd. Vlaardingen In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een onbekende drie kattenhokken van het die renasiel aan de Van Lin den van den Heuvel 1 weg opengebroken en de dieren vrijgelaten. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat het de enige zwerfkatten waren, die door de kattenvanger daar gebracht zijn. Schiedam Melfrim Inocentes S. uit Schiedam gaat in hoger beroep. De 27-jarige Antil liaan is het niet eens met het vorige week uitgesproken vonnis van één jaar gevange nisstraf voor zijn aandeel bij een gewapende bankoverval. Verdediger mr. M. Wladimirov acht het niet bewezen dat de man, die bijna vijf jaar voort-, vluchtig is geweest, mede plichtig is aan de overval die op 1 december 1972 plaats vond bij de Nederlandse Mid- denstandsbank in Groningen. Van de Rotterdamse rechtbank heeft „Pa pi" zoals bekend ook nog vier jaar gevange nisstraf gekregen voor een schietpartij op agenten nabij Gouda en het beschieten van spoorwegrechercheurs in Schiedam. Voor deze zaken gaat verdediger mr. W. Haag man vooralsnog niet in hoger beroep. |III!llllllll!llllllll]llllllllllllllUlllllttllllllllll|[l)IIIIIIJIinillilllllll!lillllI!IIIIimil[]|llll|||||||||!|||!iiii|[ii||ui!j]|||||i[|||[in|[||i||iii||||UHIlll!lli|!|||!|j||i^ Vlaardïngeit Vlaardingse slijters willen af van de bo demprijs voor jenever, om- dal de meeste winkeliers een te geringe of geen winstmar ge hebben. Vrijwel alle slij ters (ook grotere) zeggen al lerminst blij te zijn met de beslissing van het Europees gerechtshof, om de bodem prijs (door de regering inge steld) te laten vallen. De reacties van de slijters varieerden desgevraagd van: er is een beschamende vorm van concurrentie ontstaan tot: we hebben op het ogen blik weinig of geen netto ver diensten. Voor een fles gedestilleerd moet 11,50 inkoop betaald worden, terwijl de meeste za ken de goedkoopste flessen voor 11,50 in hel Vlaardingse verkopen. Daarvan moet per verkochte fles nog tien cent belasting aan de gemeente betaald worden. Weliswaar zeggen de grotere zaken niet zo veel Tast te hebben van de lagere prijs voor een borrel. Wel zijn er slijters die een omzetstijging weten le mel den. Maar qua winstmarge zijn deze handelaren niet zo tevreden. De verkoop van sterke drank schijnt wel gestegen te zijn door de lagere prijs. Slijters willen ook van dc maatregel af omdat gevreesd wordt dat de jenever nog verder dreigt te keideren. Een grote drankhandelaar wil al onder de elf gulden gaan zitten. Als dit laatste gebeurt, zo menen de meeste slijters, dan wordt het helemaal moeilijk om nog te kunnen concurreren. De verkoopprijs komt dan lager te liggen dan de in koop. ^iiiüitiiiEimiiiitiimiiiiiiiHitiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiüiiiHiiuiiiiiiiiitiiifiifiiiiiiiiimiiiniimRiiuifiiiiujiiiiiiiiuiiiimifiijiiiiiiKtHiünKiiiiiiuiiiiiJiiiii1^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1