Geen woningen in oude school Slotfeest in die LiM Kraak gezel in vier scholen Provincie zoekt naar verbetering voor Maasdijk Huizen gaan tegen de grond Kosten ;noog: „Stop BNA-onderzoek^ Foto-tentoonstelling van mogelijke bouwprojecten Rijsciïooïhouder met veertien kilo hasj aangehouden Vernielzucht dwarsboomt behoefte Overval op Beursbrug oversteken nog niet definitief PSP in open brief aan gemeenteraad: Turkse moeder en zoon bewusteloos Dode bij frontale botsing Brand schrikt raads leden op Schiedam Vier scholen in wijk Nieuwland zijn in bet weekeinde door inbre kers bezocht. In de loop van gisteren deden de ver schillende directies bij de politie aangifte. Over het algemeen valt de buit erg mee. De boeven sloegen hun grootste slag in de Maassluis De Turkse rij schoolhouder S.Y. uit Maas sluis is aan de grens Grieken- land-Joegoslavië door de Joe goslavische politie gearres teerd. Zo is de Maasslulse politie via Interpol bericht. De man vertrok enige tijd geleden voor een bezoek aan zijn geboorteland. Hij bleek op zijn terugreis veertien kilo aan hasj-poeder in zijn auto verborgen te hebben. De par tij heeft een handelswaarde van ongeveer vijftigduizend gulden. Vlaardingen Wie na ne gen uur 's avonds een plas (of zo) moet doen als hij op het perron van het Vlaard/ngse station-cen trum staat te wachten, korat helaas een dichte toilet-deur tegen. Ais propere Nederlander stuit zoiets legen de bor st. Vraag aan assistent groepschef de heer Duif- huis waarom een dichte deur? Duifhuis; ,A3Je vernielingen die in het verleden zijn aangericht hebben de NS er toe genoopt om de :..~wsluiten - ais - het personeel vertrokken is. Er werd veel schade aange richt en bovendien was het enorm smerig." Schiedam Een meisje van vijftien jaar is op de Beurs brug overvallen door twee jongens. jongens rukten de Schie- damse B. G. D. een tasje uit de hand en reden daarmee op fiets hard weg. In het gestolen handtasje 2at een portemonnee met 27,50 gui- c*en- Van de dieven ontbreekt nog elk spoor. Prinses Marijkeschool aan de Dr. de Visserlaan, waar twee blokfluiten en een defecte microfoon werden ontvreemd. In drie gevallen kwam men binnen door een ruit te vernielen. Bij de LTS aan de Mgr. Nolenslaan poog den de inbrekers enkele binnendeuren te forceren, hetgeen mislukte. De scha de bedraagt vijftig gulden, maar er wordt niets ver mist. Lokalen werden doorzocht in de Prof. R. Casimir- school aan de Burgemees ter Honneriage Gretelaan. Een enveloppe met twaalf gulden verdween uit een bureaulade, de aangerich te schade is tweehonderd gulden groot. Via dit schoolgebouw kwamen de illegale bezoekers de aan grenzende Sint Petrus Ca- nisiusschooi binnen, waar een enveloppe met veertig gulden in beslag werd ge nomen. Den Haag De provinciale waterstaat zoekt naar een oplossing voor de verkeersproble men, die vooral op mooie dagen met veel strandbezoek, optreden op de Maasdijk. Een mogelijkheid, die onderzocht wordt, is verbe tering van de bestaande route. Daarvoor zou dan bij de Oranjesluis het kruispunt met de Öranje-Sluisweg verbeterd moeten worden (verkeerslichten) en het zelfde dient te geschieden met de aansluiting van de kern Maasdijk op de doorgaande route en met het kruispunt Nolweg. Ket gaat er vooral om een aantal schuin oplopende aansluitingen te laten vervallen. In dit plan is dat denkbaar door het aanleggen van een parallelweg onderlangs de dijk. In totaal zou dit plan ongeveer ƒ8 a 9 miljoen vergen en zonder parallelweg 3 miljoen. Een geheel andere oplossing is mogelijk door omleg ging van de route via rijksweg 20 en de Oranje- Sluisweg. Het knelpunt hierin is dan echter het verkeersplein Westerlee, dat niet berekend is op een zo sterke toeneming van - links afslaand - verkeer. Dat verkeersplein zou dan ongelijkvloers gemaakt moeten worden, maar rijkswaterstaat voelt er niet voor het plein te verbeteren zo lang niet tevens de verdere plannen voor rijksweg 20 worden uitgevoerd. Voor de provincie zou uitvoe ring van dit plan een uitgave van 6 a 7 miljoen betekenen. Voor de ver keerssituatie op, de Maasdijk wordt naar een op lossing zocht. ge- Schiedam - In het school gebouw op het Oude Kerkhof komen geen woningen voor alleen staanden en tweeper soonshuishoudens, maar waarschijnlijk wel een gemeentelijke afdeling. Burgemeester en wethouders hebben afgezien van het plan om woonruimte te scheppen in het solide, sobere gebouw. Het ar gument daarbij is: de te hoge kosten, die res tauratie met zich mee zouden brengen. Het besluit is vorige week ge- nomen en komt als een nieu we tegenvaller over bij het Komitee Jongerenhuis ves ting Schiedam, dat ook het voormalige weeshuis De Lindenhof aan zijn neus voorbij ziet gaan en daarom overging tot bezetting van het monument. Echter, wethouder voor stads ontwikkeling Chris Zijde veld; „De calculatie heeft duidelijk gemaakt dat goed kope huurwoningen gewoon niet kunnen. In de vrije sec tor zou het natuurlijk altijd mogelijk zijn, maar dat is niet direct wat je wilt. Dat leidt ertoe, dat je het pand dan op andere wijze gaat. proberen te gebruiken, door er kantoorruimte te creëren met gemeentelijke bestem ming. Er zijn verschillende gegadigden, maar ik kan nog moeilijk zeggen welke afdeling het meest in aan merking komt. Dat hangt ook weer van de berekening af." In het vorige week genomen collegebesluit staat even wel, dat de directeur van gemeentewerken, Harm de Block, een exploitatiemoge- lijkheid moet onderzoeken voor de jeugdbibliotheek, die nu gevestigd is aan de Korte Haven en waarvoor het plan was om, samen met de centrale aan de Lange Haven, over te gaan naar nieuwbouw. Wethouder Zijdeveld meent echter dat het onverstandig is om er helemaal vanuit te gaan, dat een tak van de gemeente wordt onderge bracht in het oude schoolge bouw. „Het hangt echt van de calculatie af. En als het nou straks tegenvalt, en men dacht er al aan dat er iets zou komen, dan krijg je het zelfde als nu met die wonin gen die niet doorgaan, ter wijl een groep misschien an ders hadden gehoopt. Maar wij hebben zelf nooit hard gesteld: er komen geen wo ningen. Zo is het nooit ge bracht. Het leek alleen een aardig idee, waarvan wij de kans om het te realiseren wilden onderzoeken. Nou. jammer, het kan niet." Vlaardingen Het open- Q u-bÏm baar ministerie heeft een oCOUlll beroepsprocedure aanhan gig gemaakt bij de Raad van State over de Vlaar- dingse diagonale over steekplaats. Daarmee kan het nog wel drie jaar du ren eer deze door wethou der Bas Goudriaan naar Vlaardingen gebrachte landelijke primeur het predikaat van definitief kan dragen. Toch zal de wethouder de oversteek over twee maan den uit het experimentele stadium halen door het kruispunt op te laten ho gen en de diagonale over steken beter te markeren. Het argument van het openbaar ministerie, dat het plan in strijd is met de wet noemt Bas Goudriaan zwak: „De wet is er voor de mensen en niet anders om, dus verander je zo nodig die wet maar". Schiedam Ondanks pro testen van buurtbewoners In een open brief aan de gemeenteraad van Vlaardingen. dringt de PSP er bij de leden op aan een zo groot mogelijke in vloed aan te wenden ten einde Unilever Research te dwarsbomen in haar plannen binnenkort met het onder zoek naar DNA-recombinant te starten. I De open brief sluit geheel aan op de brief, die de Industrie bond KW aan de directie van Unüever Research heeft ver zonden. Daarin vragen zij om stopzetting van de voorberei dende werkzaamheden. Zoals bekend, wijst het KW daar bij op de grote gevaren, die aan het onderzoek verbonden zijn: het ontsnappen van „on bekende bacteriën" uit het la boratorium en de griezelige mogelijkheid van beïnvloeden van de natuur door middel van „knutselwerk" aan erfelij ke eigenschappen. Net als de Industriebond NW wil de PSP eerst, dat er een open discussie plaats vindt over de wenselijkheid van het onder zoek en indien de samenle ving zich zo uitspreekt, dat voordat met de werkzaamhe-» den kan worden begonnen er duidelijke wettelijke regels moeten worden vastgesteld op de wijze waarop de geleerden aan de slag mogen gaan. &De bezetting is voor bij; maar de actie niet Voorlopig echter staat de Linderifaof weer een tijdje leeg, want gister avond hebben de bezet ters en bet Komitee Jongerenhuisvesting Schiedam en actiecomi té De Laan een vrolijke slotmanifestatie gehou den: met krachtige kraakliedjes van vólks- muziekgroep Snierken, met een op de politiek toegespitste persiflage op Schiedamse proble men van Frank de Ko ning en Hans Heu- schen, met een trieste film over de Jordann en Amsterdam, en met een knap diaprogram ma over de kraakge- schïedenis in de Laan in Schiedam, Ve actievoerders blijven, ondanks het beëindigen van de bezetting van het voormalige wees huis, wel bij hun eisen; goede en betaalbare i jongerenhuisvesting, onder andere in een I vleugel van de Linden- bof. Maar nieuwe ac ties zijn te verwachten. In een inmiddels ver stuurd telegram aan de Haagse burgemeester noemen de actiecomi tés een gewelddadige ontruiming van kraak panden door de politie in de residentiestad „walgelijk". Schiedam Een foto-expo sitie over bouwprojecten wordt momenteel gehou den in het stadskantoor. Het is de bedoeling van het college van b en w om Schiedam Twee in Schie dam-West wonende Turken zijn in bewusteloze toestand in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. De 18-jarige G. Yüksel was be wusteloos geraakt in de dou- Vlaardingen Banketbakker Van Tienen aan de Schiedam- seweg is na een bezoek van inbrekers bijna duizend gul- den armer geworden. Uit een geldlade werd 650 gulden meegenomen. che in zijn ouderlijk huis aan de Mariastraat. De jongen had gebrek aan zuurstof ge kregen toen de zelfgemaakte douche in de keuken niet ven tileerde. Met behulp van een buurman had zijn vader hem uit de douche gehaald. Eenmaal klaar met die klus ont dekte men dat de moeder van de jongen, de 49-jarige H. Yüksel, bewusteloos op de bank in de woonkamer lag. Over de oorzaak tast men nog in het duister. zo vooral de raadsleden kennis te laten maken roet architecten, die mo gelijk in Schiedam aan de slag kunnen. Eén en ander houdt verband met de komende voor dracht van architecten voor nieuwbouw in Schie- dam-Noord. In mindere mate echter ook voor het opvullen van „gaten" in het oude gedeelte van Schiedam. De foto's betreffen vooral projecten van goedkope .gestapelde laagbouw her en der in het land, onder meer Berkel, Zwolle, Ut recht, Amsterdam, Helle- voetsluis en Vlaardingen. De tentoonstelling in de rechtemis van de recrea tiezaal, op de benedenver dieping van het stadskan toor, duurt tenminste een week, mogelijk langer. Vlaardingen De 46-jarige Vlaardin- ger H. v. Slob is gisterochtend op de provinciale weg Rotterdam-Schoon hoven om het leven gekomen na een frontale botsing met een inhalende tegenligger. De tegenligger liep bij de botsing geen letsel op. worden over enige tijd vier panden in Schiedam- Oost gesloopt. Het gaat om de panden Archime- desstraat 48, 50 en 52 en Lange Singelstraat 39. Het college van burgemees ter en wethouders heeft besloten de dienst gemeen tewerken te machtigen de beuk in deze huizen te zet ten, zodra zij totaal zijn ontruimd. Een gedeelte is namelijk nog bewoond. Vorig jaar toen de gemeente de andere panden liet diehlmetselen kwamen buurtbewoners reeds in het geweer. Men meende dat de woningen nog best bewoonbaar wa ren. Tevens werd verpau pering van de buurt ge vreesd. Schiedam Brand heeft gisteravond in het stads kantoor de raadscommis sie voor ruimtelijke or dening opgeschrikt. Vanaf zijn voorzittersplaats zag wethouder Chris Zij develd fikse vlammen naast hel gebouw, waar nu nog de laatste resten liggen, van de oude brand weer kazerne, Onmiddelijk schorste hij de vergadering en vroeg één van onze aanwezige jour nalisten de brandweer te bellen. Vóór deze echter aan dat verzoek had kun nen voldoen, waren een paar commissieleden ech-, ter al naar het raam ge rend en zagen dat het loos alarm was. Een paar PTT-ers stookten een vuurtje bij giaafwerk- zaamheden voor het re pareren van een telefoon- leiding. SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 28 februari 1978_ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 2603o_4 pagma's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klacntendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1