SCHIEDAMSCHE COURANT Oppositie twijfelt over rijksweg 19 Ambtenaren doodsbang voor reorganisatie Vloeibaar aardgas mag A Wê£ Ontwerp-kandidatenlij st VVD niet schokkend ASsta Zagen, zagen... ®- Autobedrijf ERTAN Sh: geweldige Toplsst Occasion aasMedlupa M-.T. SS- PvdA en PPR boos om „slappe houding" CA MIERE Madem krijgt eerste opschuifplaats ill!!! Vlaardingse chauffeur vrijgesproken iiiiiiiiiiiüinni De Hoek maakt weinig bezwaar tegen vestiging op Maasvlakte Tekeningen wijkcentrum naar GS iigemam b.v. Psageet dealer Woensdag 1 maart 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103dr jaargang no. 26036„4 pagina's Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL mat Rijksweg 19 zal veel herrie veroorzaken in Vlaardingen-Holy, in de Z-flats van Groenoord vooral, en in de nieuws woonwijk Woudhoek. Toch rijzen twijfels over de aanleg binnen de WD en het CDA in Schiedam Schiedam Doodsbang is men bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht. De ambtenaren vrezen hun zelfstandigheid te verliezen bij de komende reorganisatie van de woningdienst. Tegen het voornemen van burgemeester en wethouders hen onder te brengen bij de dienst gemeentewerken ageren zij fel. De angst is zelfs zo groot dat de ambtenaren een brief heb ben geschreven aan de ge meenteraad. Over het grote ongenoegen op het stadskan toor heeft de raadscommissie voor ruimtelijke ordening al achter gesloten deuren ge praat. Alle betrokken bonden, onder meer de ABVA, ARKA, KA- BO en BTA, hebben zich reeds achter de verontruste ambtenaren geschaard. Op de besloten bijeenkomst van de raadscommissie voor ruimte lijke ordening deed dat ook het VDA. De overige verte genwoordigers van politieke partijen wilden eerst overleg plegen met hun fractie. „Om politieke redenen wordt nu een soort multi-national ge vormd. Wij vrezen dat de be langen van de burger en de taken van de ambtenaren daaraan ondergeschikt wor den gemaakt," zo schrijven de verontruste ambtenaren, „wij beogen niet een zucht tot het vormen van een eigen groep, maar het gaat ons om het algemeen belang. De samen voeging schaadt de struetuéle en sociale belangen van de burgerij. Er is altijd een pret tige en vruchtbare samen werking geweest, in project groepen voor stadsvernieu wing. En is geen behoefte ons onder te brengen bij de dienst gemeentewerken. Om dezelf de redenen 2011 men dat im mers kunnen doen bij andere diensten uit de projectgroe pen, zoals de afdeling algeme ne zaken, openbare werken, brandweer, technische bedrij ven en dergelijke". Door de samenvoeging 20U de inspraak volgens de ambtena ren een farce worden. Alles bij elkaar zou het ook de werksfeer en het welzijn op het stadskantoor niet bevor deren. Bovendien maken de betrokken ambtenaren uit ge sprekken met de directeur van de dienst gemeentewer ken op dat hun carrièreper spectief eerder afneemt dan toeneemt zoals wordt be weerd. De taken van de twee diensten rijn volgens bouw- en woning toezicht vaak tegengesteld. „Een controlerende dienst moet men met bij een uitvoe rende dienst onderbrengen. Onze rol staat of valt met onafhankelijkheid. Een ac countantsdienst kan men toch ook niet bij een financiële dienst onderbrengen? Het achterwege blijven van een samenvoeging vormt echt geen struikelblok voor verde re reorganisatie. Bovendien wordt zo de aanstelling van oen adjunct-directeur gemeen tewerken uitgespaard". Uit een uitspraak van de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten en een circulaire van het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke orde ning blijkt volgens de boze ambtenaren dat de afdeling zelfstandig en onder de direc te verantwoordelijkheid van het college moet blijven. VI aar dingen Indien de le den geen bezwaar maken, wordt mevrouw mr. M. L. lloogendijk-van Holst Pel- lekaan lijstaanvoerder van de VVD voor de ko mende gemeenteraadsver kiezingen. Op de ontwerp- kandidatenlïjst, die door het plaatselijk bestuur van de WD is opgesteld, komen geen spectaculaire Schiedam In de oppositiepartijen van Schiedam beginnen steeds meer raadsleden hun voorlopig „neen" tegen rijksweg 19 duidelijk af te zwakken. Cor van Tilborg (VVD) Iaat zelfs de mogelijkheid open dat aanleg van deze weg tussen Schiedam en Rijswijk noodza kelijk is, als het sluipverkeer uit Midden-Delfland wordt geweerd. Om die reden is boer Lansbergen (CDA) keihard vóór verlenging van rijksweg 19 vanaf het Kethelplein naar het noorden, langs Delft. De neiging om over te hellen van „liever niet" naar pro-rijksweg bleek tijdens de vergadering van de raads commissie voor ruimtelijke ordening, die deze week in het stadskantoor is gehouden. De onzekere houding wordt het CDA en de WD zeer kwalijk genomen door raadsleden van PPR en PvdA, die zichtbaar geërgerd luisterden naar de motieven van Van Tilborg en Cees Lansbergen en Siem Rosman; de discus sie ging vooral om de Harreweg en om de mate, waarin deze weg voor „sluipverkeer" moet worden afgesloten. Vooral Lansbergen, die op de Harreweg woont, tegen Midden-Delfland aan, ontpopt zich meer en meer als voorstander van rijksweg 19. „Die weg is het enige middel om Midden-Delfland verkeersluw te maken", zei hij- In een brief aan de raad heeft echter de eerste enige echte Nederlandse wielrijdersbond (ENWB) uit Delft laten weten, dat het bannen van overtollig autoverkeer tussen Schïedam/Vlaardingen en Delft niet zou mogen beteke nen dat een weg wordt aangelegd, die in de polder en aangrenzende woonwijken Holy, Groenoord en Woud- hoek onaanvaardbaar veel geluidshinder met zich mee brengt. En wethouder Lr. Chris Zijdeveld gaat daarin nog verder: „Het goede alternatief van rijksweg 19 is het toekomstige station Kethcl-Oost", vindt hij, symbolisch. Van invloed op de tendens binnen de Schiedamse afdelin gen van VVD en CDA is de landelijke mening binnen deze partijen, dat rijksweg 19 noodzakelijk is. Half no vember stelden WD'ers in de Tweede Kamer schriftelijke vragen om de provincie ertoe te doen bewegen de weg weer op te nemen in het ontwerp-streekpian. Milieubeschermers zijn fel tegen, ondermeer de WesÜan- draad en de Kamers van koophandel in Rotterdam en Delft vóór. En hoe de WD-vragen in Den Haag invloed hebben op plaatselijke politiek, bleek precies een maand geleden in de Vlaardingse gemeenteraad, waar twee WD-raadsleden, Jitse Bleeker en mr, Mariëtte Hoogen- dijk, als enigen stemden voor aanleg van rijkswegen 19 en 24, met als argument „dat aanleg ervan toch onont koombaar is". Rappe handen felle za gen velden gisteren en kele honderden popu lieren in Maasland. De bomen moesten het veld ruimen ten gunste van de woningbouw. Bovendien, zo vindt men in dit groene dorp,: er is bier hoog- hout genoeg aanwezig. ,Jtiaar een populier is ook een boom, en nog nuttig ook", zo oordeel de plantsoenenbaas Af. C. A/er? uit Maassluis. Eén telefoontje was voldoende en de bomen mochten worden ge rooid. Nu staan se nog kaal te preiken fangs een speelterrein tje ach ter het Vcrto-terrein in Maassluis. Maar, dat is schijn. Over enkele maanden staan ze in vol blad, zo zeggen de mensen die bet weten kunnen. Zie verder pa gina 3. Den Haag De Haagse recht bank heeft een 27-jarige vrachtwagenchauffeur uit Vlaardingen vrijgesproken van dood door schuld. Voor het overtreden van de wegen verkeerswet kreeg hij 250,- boete. Met zijn vrachtauto reed de Vlaardinger op Abtswoude in Delft achteruit omdat hij een weg in wilde rijden, die hij reeds was gepasseerd. Achter de auto bevond zich een bromfietser die door de ma noeuvre onder de vrachtauto kwam en overleed. Tegen de vrachtwagenchauffeur, die rijn beroep inmiddels heeft opgegeven, was een maand voorwaardelijk, gevangenis straf en 500,- boete geëist, Hoek van Holland Jan Klu wen, spreekbuis van de Vereni ging de Nederlandse Loods, was misschien verondersteld een te genstander te zijn van de op- en overslag van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte. Wellicht was dat ook de reden waarom hij was uitgenodigd op de hooravond van de Hoekse deelgemeente raad over dat onderwerp. Kluwen, duidelijk een beetje teleurge steld over het feit dat de vereniging De Nederlandse loods tot nu toe in feite was genegeerd in de discussies, maakte van deze uitnodiging een dankbaar gebruik om een aantal grie ven op tafel te leggen met betrekking tot de verhouding van de loodsen met diverse andere diensten. Het beeld dat TNO geeft over de gevaren van het aardgasv ervoer achtte hij te pessimis tisch en ook nadere maatregelen wa ren volgens Kluwen nauwelijks nodig. „In de periode van 1363 tot 1974 heb ben rich nauwelijks aanvaringen en. strandingen van enig belang voorge daan," stelde hij, „en het beeld van de jaren daarop volgend is zelfs nog gunstiger. De standaard LNG-carrier is goed handelbaar. Vanuit de nauti sche praktijk is er weinig bezwaar tegen het vervoer van LNG." Havenwethouder Henk van der Pols reageerde kort op de uitlatingen van de loodsen vertegenwoordiger. Hij stel de dat de hele LNG-zaak weliswaar een politieke beslissing is, maar dan wel één die vanaf het begin is behan deld in overleg met de burgers. De voorzitter van de deelraadscommissie voor sociale zaken Jan van Belkom mocht het spits afbijten tijdens de buitengewone deelgemeenteraadsver gadering die geheel in het teken stond van de eventuele aanvoer, op- en over slag van vloeibaar aardgas op of nabij de Maasvlakte Van Belkom benadrukte een aantal negatieve aspecten van Liouid Natural Gas en hij gaf als voorbeelden onge lukken te New York en in Japan. Tijdens zijn beloog zei hij dat uitstel van de beslissing gewenst is, zeker nu België niet in 1980, maar pas in 1982 uit Algerije aardgas gaat importeren. Sprekend namens de Nederlandse Gas Unie toonde de heer P. Bijl rich „uite raard" voorstander van een aardgas- terminal, „LNG", zo zei hij, „is ge woon me taan huishoudgas dat bij een temperatuur van -163 graden Cel sius vloeibaar is gemaakt Het is een technologie die al vele jaren op allerlei gebied wordt toegepast" Eigenlijk had de heer H. Boerma, vertegenwoordiger van de Vereniging Milieudefensie, niet eens zoveel beden kingen tegen de aanvoer van vloeibaar aardgas. „Het is een plezierige schone brandstof' of *aei hij- „De gevaren bij V,„f fr->r>^rw*ir+ -nin rv-^itrw iWrliiV aanwezig. Niet alleen bij lekkage, scheuren en dergelijke, maar ook en vooral bij mogelijke aanslagen. Direkteur C. van Krimpen van het gemeentetijk havenbedrijf noemde dne mogelijkheden voor vestiging van de terminal: In de Zuid-westhoek van het Beerkanaal (kosten 32 miljoen), bij de achtste petroleumhaven (39 mil joen) en op een uitstulping in zee. Die laatste mogelijkheid kost 417 miljoen en vraagt bovendien uitbreiding van de Maasvlakte, Het havenbedrijf zelf is voorstander van een lokatie bij de 8e petroleumhaven- De conclusie van het havenbedrijf is {na het nemen van de noodzakelijke maatregelen) dat de risico's te ver waarlozen zijn, dat de gasterminal op de Maasvlakte de havenpnsitie van Rottrdam economisch veilig stelt en dat er bovendien een forse injectie voor ée werkgelegenheid uit voort- ADVERTENT1E jijpv yoór betrouwbare ^Bovat-occasioiis - -V' DEVENTERSTRAAT 17 'Vo;TEL. 73.11.44.; Koopavond"geopenid! Schiedam De realisering van wijkcentrum Schiedam-Noord is weer een stapje dichterbij. De tekeningen voor dit cen trum zijn ter goedkeuring ge stuurd aan gedeputeerde sta ten van Zuid-Holland. Bij de afdeling algemene zaken op het stadskantoor verwacht men over zo'n veertien dagen een antwoord uit Den Haag. Over het winkelcentrum, dat naast het wijkcentrum wordt gebouwd, vindt u meer op ''pagina drie van deze krant. veranderingen voor. Op een na zullen volgens deze lijst alle zittende raadsle den na de verkiezingen weer terugkeren. Op een na, want reeds in no vember van het vorig jaar kondigde de toenmalige frac tievoorzitter Jan Madem aan dat hij na de verkiezingen niet meer in de raad wilde terug keren. Dit, vanwege fami lieomstandigheden en drukke werkzaamheden. In afwach ting van deze stap besloot hij toen het voorzitterschap van zijn fractie neer te leggen. Se dert dien is mevrouw Hoogen- dijk fractievoorzitter. Op de ontwerpkandidatenlijst is de heer Madem nu „geklas seerd" als zevende. Daar de WD zes zetels bezit zou men kunnen zeggen dat hij eerste reserve is. „Niet waar", zo zegt voorzitter drs. P. Groerie- veld. „dat is een titel die hij niet verdient We praten liever over: eerste opschuifplaats. Mocht de VVD zeven zetels veroveren, dan is de heer Ma dem wellicht bereid alsnog zijn ruime ervaring beschik baar te stellen" In de plaats van Madem komt Johan van Hemert die als vijf de is geplaatst De heer Van Hemert is conrector van de scholengemeenschap Wesl- iand Zuid in Vlaardingen. Zesde op de lijst en nog net verkiesbaar staat mevrouw H. A. Bleeker-van Styrum. Vol gens het bestuur was me vrouw Bleeker bereid plaats te maken voor een jonger raadslid, een wens dte ook bij het bestuur leeft Daar komt nog bij dat zij ook lid is van de Rijnmondraad. Vanuit de fractie is echter het dringende verzoek gekomen dat me vrouw Bleeker zich toch nog herkiesbaar stelt Wellicht omdat er anders te veel .ken nis" in een keer verloren dreigt te gaan. De ontwerplijst riet er als volgt uit: 1. Mr. M. L. Hoogendijk-van Holst Pellekaan, 2. G. A. Néijssel, 3. M. C. van Toor- Buschmann, 4. F. R. Quast, 5. i. van Hemert, 6. H. A. Blee ker-van Styrum, 7. J. Madem, 8. W. van 't Hoen, 9. J- Roest, 10. Pol de Beer. De leden zullen zich in hun ver gadering van 7 maart defini tief uitspreken over de kandi datenlijst en het programma van de liberalen. ADVERTENTIE' vanBerihuveriMnjid 124 Vl.jjrdinKen 1110 - T.70 <K>\^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1