SCHIEDAMS "HE COURAf IT W<eer distilleerderij minder in Schiedam ■sir Aceoord over zwerfkatten Sneltram zorgt voor opwinding Achttien mensen zonder werk: Kinderpolitie en jongerenwerkers nader tot elkaar pBr mm Gusto-comité wil beslagen ten ijs komen Brand op gasthuis Maassluis weigert extra bijdrage in afvalverwerking Heibel in Hoiy- Noord jgga| ■-jl|%£ College ongerust Gemeente laat achter inbraak In één uur: 15 te hard bSft SdKp ë- i S a»;: SS&arr. Rien Poortvliet bij jaarmarkt? Jeneververleden komt op straat Neutronenbom ongewenst Regionale schooltand- verzorging Donderdag 2 maart 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 2603~| 6 pagina's Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kJachtendiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL W#*a ''iiMte ■GtW Vlaardingen De gemeente Vlaardingen en het stichtingsbestuur van het dierenopvangcentrum Nieuwe Waterweg hebben gisteren overeenstem ming bereikt over de aanpak van het kattenpro bleem. Dit deelde de Vlaardingse burgemeester Kieboom de gemeenteraad gisterenavond mee, naar aanleiding van vragen. „Binnen enkele dagen wordt er een officiële persverklaring uitgegeven, die ondertekend is door beide partijen, waar in de wijze van aanpak duidelijk gemaakt wordt", aldus de burgemeester. Hij wilde echter de raad ruets over de inhoud van het bereikte aecoord zeggen, We! zou er volgens kringen in de dierenbescherming een grootscheepse actie te verwachten zijn om gevangen zwerfkatten, na sterilisatie of castratie, aan een onderdak te helpen In overeenstemming met het raadsbesluit zou dat binnen drie dagen na de vangst gebeurd moeten zijn Van officiële zijde is dit bericht noch bevestigd noch tegengesproken De afdelingen Veenendaal en Zoetermeer van de dierenbe scherming hebben telegrammen gestuurd, waarin stelling wordt genomen tegen het aangenomen raadsbesluit van vorig jaar om zwerfkatten af te maken Plannen DNA-onderzoek Vlaardingen Het college van B. en W. van Vlaardingen heeft in brieven aan het Rijn- in on dbestuur en aan de direc tie van Unilever Research zijn ongerustheid uitgespro ken over de plannen van Uni lever om binnenkort te star ten met het DNA-onderzoek. Aan de Umlcverdirecüe wagen B en W. in hoeverre de te starten onderzoeken naar er felijke eigenschappen gevaar kunnen opleveren voor de verspreid mg van ziektever wekkende stoffen in en buiten het laboratorium, alsmede in welke mate die gevolgen voor de volksgezondheid met zich kan meebrengen. „Als plaatselijke overheid voe len wij ons verantwoordelijk voor bij dit onderzoek moge lijke verspreiding van ziekte verwekkende stoffen", zo schrijft het gemeentebestuur aan Rijnmond. Aan het dage lijks bestuur wordt daarom met klem gevr -agd zowel de arbeidsmsper e als de regio nale inspec4 van de volksge zondheid li een vroegtijdig stadium in te schakelen 0 Eindelijk is er in Holy-Noord weer een peuterspeelzaal. Na vele maanden vol ongeduld ge wacht te hebben kunnen de kleintjes in speelzaal de Hei bei, in de Lemster- landhoeve 10 te recht De padvinders, die er normaal in gehuis vest zijn, vonden het prima dat een ruimte in hun nieuwe ge bouw voor peuters gebruikt wordt. Gis teren is de zaal open gegaan. Een vaste leidster gaat de kin deren begeleiden. Schiedam Door tegenstrijdige opvattingen van wijkverem- gingen Groenoord Omstre ken is een conflict ontstaan over het toekomstige snel tramtracé in Schiedam- Noord, dat echter na een spoedvergadering helemaal is In overleg met twee werkgroe pen van de stichting voor sa menlevingsopbouw in dat stadsdeel (de SSSN), die voor ruimtelijke ordening en die voor het wijkontmoetingscen- j trum, is uiteindelijk berust in i het gegeven dat de sneltram „op maaiveldniveau" het in aanleg zijnde winkelcentrum Kethel/Groenoord zal door snijden. In het bestemmingsplan was ook rekening gehouden met een rail weg „in de lucht", een verhoogd tracé dus boven het winkelcentrum. Het rijk vindt i dat echter veel te duur. Aanvankelijk was de wijkver- eniging daarom boos, want nu t zal de sneltram het wijkcen trum enigszins scheiden van het winkelcentrum. Groe noord Omstreken vreesde zelfs voor „bloederige toestan den". Maar omdat het toch niet anders kan en de tekenin gen van architect Van Heezik voor een overkapping wel aardig uitpakten, en omdat bovendien de wijkveremgmg een paar jaar geleden nota bene had geprotesteerd tegen juist een verhoogd tracé, is nu alles weer koek en ei. Schiedam Voor de tweede maal in deze week is ingebro ken in twee schoolgebouwen aan de Burgemeester Hornier- lage Gretelaan. Het ging er deze keer iets rigoureuzer aan toe. Alle kasten, laden en boe kenrekken werden overhoop gehaaid en over de grond uit- gekiept. Ook nu kwam men binnen, door een ruit stuk te slaan. De enige vermissing, die tot op heden werd gecon stateerd, is een stopwatch Ook bij de gemeente Schiedam is ingebroken. Een opslag plaats aan het Oude Kerkhof, het voormalige archief» is be roofd van viltstiften, nietap paraten, tien schaartjes en twee nijptangen met een ge zamenlijke waarde van hon- derüvijftig gulden. De in braak is geschied in de loop van half november tot eind januari. Pas deze week ont dekte de gemeente het gebeu ren. Schiedam Tussen de kinderpolitie en de jongerenwerkers ui Centrum De Dukdalf groeit meer begrip Eindelijk hebben zij een gesprek met elkaar gehad. En er volgen meer van dergelijke bijeenkomsten. Naar aanleiding van het eerste gesprek heeft de kinderpolitie reeds contact opgenomen met de Raad voor de Kinderbescherming Al diverse malen hadden de so es aal-cultureehverkers om een gesprek met de politie ge- ra agd Ton Molenaar en Rob Hoogwerf willen namelijk be trokken worden bij de behan deling door de politie van jeugdige inbrekers uit de Gor zen Onder meer omdat zij een vertrouwensrelatie heb ben opgebouwd met die jon geren en hun ouders, zoals zij zelf zeggen Alle aanvragen waren echter te vergeefs Tot over hun voor nemen een artikel verscheen in onze krant van 13 januari Kort daarna werden de twee Gor2enaren uitgenodigd voor Schiedam Distilleerderij Piet van Gent in Schie dam gaat dicht. Het bedrijf verhuist naar het Groningse plaatsje Nieuwe-Pekela, waar het een fusie aangaat met Nieboer. Vanmorgen heeft de directie daarover een gesprek gevoerd met het districtsbestuur van de industriebond NKV. Piet van Gent, dat al jaren is - gevestigd aan de Noordmolenstraat in de oude Schiedarase Bran- dersbuurt, sluit reeds op 1 april. Achttien mensen komen dan zonder werk. Bij het Gewestelijk Ar- beids Bureau zijn de ont slagaanvragen al inge diend. Tot nu toe heeft men daar ech ter nog geen goedkeuring ge geven, omdat volgens de CAO eerst een gesprek met de bon den moest plaatsvinden. Al het personeel mag van de directie mee naar Groningen. Waarschijnlijk doen dat ech ter maar vijf werknemers. De reden dat de Sehiedamse vestiging dichtgaat is volgens de directie tweeledig. Aller- eerst ruimtegebrek. Ten twee de moeilijkheden met het ge meentelijk brandweerkorps. Voor het bedrijf geparkeerde auto's en pallets met lege fles sen zouden regelmatig op last van de brandweer snel moe ten worden weggehaald, om- .dat men de doorgang zou be lemmeren voor'brandweerwa- gens die uitrukken bij de na bijgelegen kazerne aan de Breedstraat. Bij Nieboer in Nieuwe-Pekela, een oude rela tie van de distilleerderij, ver wacht de directie meer ruimte te krijgen. Bij het gesprek dat vanmorgen plaatsvond, heeft districtsbe stuurder Karei Verhappen van de industriebond NKV onder meer zijn ongenoegen gespuid over het te snel indie nen van de ontslagaanvragen. Schiedam Tijdens een een uur lange radarcontrole heeft de politie in Schiedam-H'est vijftien bekeuringen uitge deeld voor te hard rijden. De controle werd gehouden op de Vlaardmgerdijk De hoog ste snelheid die daar met de mesta-apparatuur werd geme ten bedraagt 78 kilometer per uur De spoeling- bakken dre straks op straat komen te staan worden nu ge sloopt bij mout erij Holiandia. M* Op hoorzitting: Dit nieuwsblad, waarin u af het meuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met bet Rotterdamsch Nieuwsblad Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proel toe In combinatie mat: Ronerdamach Nieuwsblad Naam Adres Woon pl Tel Qeze Oo-o (i-i open envelop zen oer oostzege' sturen naar Antwoordnummer 83*. Rotterdam Schiedam - Het Comité Gus to Open gaat een strategie bepalen voor de komende hoorzitting van de vaste commissie van economi sche zaken in de Tweede Kamer. Alle politieke par tijen en organisaties die zich in het verleden heb ben ingespannen voor het behoud van de werf zijn daarvoor uitgenodigd op een vergadering. Op die bijeenkomst, die vrij dagavond 10 maart wordt Schiedam De jaar- en wel- zijnsmarkt wordt waarschijn lijk geopend door oud-Schie dammer Rien Poortvliet. De coordinator van het feeste lijk gebeuren op zaterdag 27 mei heeft hiervoor al kontakt opgenomen met de bekende illustrator, die tegenwoordig in het Utrechtse Soest woont gehouden in het Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven, komen etenschap- pers van de Technische Hogeschool m Delft en de Erasmusuniversiteit van Rotterdam die onlangs rapporten hebben ge maakt over de toekomst mogelijkheden van de off shore. Eerder heeft het co mité nog een gesprek met het college van burge meester en wethouders. Bij dat overleg, op dins- dag 7 maart, wordt ook i besproken welke stappen I moeten worden onderno- men om de werf aan de i Maasdijk te behouden. i De berichten dat de Neder- landse werven begin vol- gend jaar zonder orders zitten noemt het comité een doorzichtige poging van de werfdirecties om een snelle saneringsbeslis- sing te forceren, „Orders voor de bouw van drie kraanschepen, die door de Gusto-engmeering werden ontworpen, heeft de IHC- directie op Japanse wer- ven laten bouwen, terwij! dat ook op de Gusto had j gekund", aldus woord- j voerder Ulferd Bruseker uit Schiedam. Schiedam - Als straatversie- ringr worden twee houten spoelingbakken in de stad geplaatst. De herinnering aan het jeneververleden van Schiedam komen voorlopig bij de molens De Noord en De Walvisch. De meterslange en loodzwa re gevaarten zijn een ge schenk van mouterij Hol lands. Burgemeester en wethouders hebben, ze reeds in dank aanvaard. Voor plaatsing aan de Noordvcstgraeht en de West vest reserveert het college 2500 gulden uit de pot onvoorziene wïjkkos- ten De versiering past in het een informeel gesprek op het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. „Het is een fijn gesprek geweest", aldus Mole naar „We hebben een beetje begrip gekregen voor eikaars situatie Echt concrete zaken zijn er nog niet uitgekomen Misschien bij het volgende ge sprek. dat binnenkort plaats vindt. We moeten er zeker mee doorgaan Bij de kinderpolitie en de Fede ra tie voor Sehiedamse Club- en Buurthuizen gaat Tom Mo ienaar polsen hoe men denkt over een dergelijk overieg on stedelijk niveau Rob Herwig, de coordinator van de federa tie die ook bij het overleg aanwezig was. schijnt voor dat plan wel iets te voelen Schiedam Brand bovenop het Sint Jacobs Gasthuis heeft dc rode uitrukploeg van de ge meente gisteren doen uitrij den, en al na korte tijd werd het vuur gedoofd. Dat guig zelfs zo snel dat van schade geen sprake is, terwijl even min iemand m paniek raakte Hel gasthuis cp de hock van Burgemeester Knappertlaan en Ary Pnnslaan is momen teel in renovatie. De bewoners zijn zolang in een aangren zend paviljoen ondergebracht. Tijdens werkzaamheden op het dak van het tehuis had een gasbrander in een onbe- wa akt ogen blik vl am m en doen ontstaan Vlaardingen De Vlaardingse gemeenteraad heeft zich gis teravond uitgesproken tegen de neutronenbom. Alleen de VVD sprak zich tegen de aan genomen motie uit, omdat het naar de smaak van de liberalen niet op de weg van de gemeente ligt een uit spraak hierover te doen. De andere partijen, CDA, PvdA, PPR, zijn ongerust over het feit dat de regering Van Agt- Wiegol tot nu toe geen afwij zend standpunt ten aanzien van de invoering van de neu tronenbom heeft ingenomen Bovenaien, aldus de motie, wordt het gevaar van een oor log met het toevoegen van de bom aan het wapenarsenaal, allemaal groter plan om wat meer toeristi sche attrakties in Schie dam te maken, zo zei wet houder Chris Zijdeveld gisteravond tijdens de openbare vergadering van de raadscommissie vcor ruimtelijke ordening. Maassluis - Het college van Ben ff van Maas sluis maakt bezwaar tegen de door Rijnmond voorgestelde verhoging ora het tekort op de begroting van. de NV Afvalverwerking Rijn mond te dekken. Dc voorgestelde wijziging van de begroting houdt voor Maassluis een terugbetaling in van zo'n veertigduizend gulden Daar bgt het probleem dus niet Maar tegelijkertijd moeten de Rijn- mondgemeen ten (met uitzondering van Rotter dam en Schiedam) nog eens twee miljoen gulden extra op tafel leggen Dat komt neer up twee gulden per Maassluizer De begroting struc a twee miljoen js gelijk aan het door S< hJi-dam te betalen bedrag Deze gemeente 'Vrugtrt echter dit te doen, omdat zij helemaal gten vuil aan de afvalverwerking van Rijn mond levert Maassluis neemt het Rijnmond nu kwalijk, dat zij dit tekort op de overige ge meenten afwentelt. Schiedam is een Rijmond gemeente en moet betalen of 2ij nu we! of geen vuil levert, zo luidt Ue stelling van het Maas- sluise gemeentebestuur. c C? r~ Maassluis gaat ten Jusie aan met de Stichtingen School tandt erzorgtng Vlaardingen en Schiedam Hiertoe heeft het college van B en W beslo ten Aan de gemeenteraad word* voorgesteld mede-opricht mg van en deelneming in een nieuwe Stichting ter bevoi cu ring van de jeugd-tand\eizc>j ging in het Nieuwe Ie bet or de ren Het werkgebied an deze stichting met-de-lange naam omvat Schiedam Vlaar dingen Maassluis Maasland Rozenburg en Schipluiden Het ligt tn de bedoeling ddi de stichting haar werkzaam heden met mgang van hei scnooljaar 1978 79 kan *ui ten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1