SCHIEDAMSCHE COURANT Felle brand in grondstoffenloods bij Synres Politie wil oud hoo dbureau terug ,Het ontbreekt hier aan een stek management9 Vijf messen slijpen voor zeventig gulden Excelsior moet behouden blijven wsaam Politie schiet band lek mm Diefstal tijdens brand Werkgroep voor gezins vervangend tehuis Feiten omgedraaid Journalist in de SG Heek van Holland Een felle brand in een grondstoffenloods bij de NV Chemische Industrie Synres in Hoek van Holland bracht vrijdagavond de bedrijfsbrandweer, de Hoekse vrijwillige brand weer en een vaartuig van de Rijkshavendienst in aktie. Flessentrekker geeft zich uit voor 'Scharensliep Verbouwing door „bewoners59 zelf Iedere bewoner met Bas aan vergadertafel" Handtas in brand :Ci Ié Ijs#1 J Maandag 6 maart 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 260398 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL I Vrees roor hogere zaalhuur Vlaardingen In een alarmerende brief aan een twintigtal verenigingen en politieke partijen heeft Arnold van Wezel medewerker van de Vlaar- dingse volksbond, Oosthavenkade een voorstel gelanceerd om een comité op te richten voor het behoud van Excelsior. Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis zullen een werkgroep instel- len die zich gaat bezig hou den met het realiseerbaar maken van hun onlangs geno men principe-besluit tot de bouw van een gezinsvervan gend tehuis voor geestelijk gehandicapten. De volgende instanties, c.q. or ganen, zuilen worden verzocht zich in de werkgroep te doen vertegenwoordigen: de betref fende ouderverenigingen, de Stichting Samenwerking So ciaal Pedagogische Zorg West-Zuid-Hoüand te Delft, de Samenwerkingsregeling Ge zondheidszorg Nieuwe Water weg-Noord, het Bedrijf ge meentelijke sociale werkvoor ziening, de Gemeentelijke so ciale dienst en de afdeling sociale zaken ter gemeentese cretarie, Voorzitter van de werkgroep wordt de wethou der van sociale zaken en volksgezondheid, mevrouw G. van Eek-Grootveld. Het is overigens nog niet bekend waar het gezinsvervangend te huis in Maassluis moet ko men. Schiedam Niet de winkeliers vereniging City-Centrum, maar de gemeente heeft erop gehamerd dat de feestverlich ting bleef staan tot na de op ruiming. Het verenigingsbe stuur vindt het niet juist dat voorlichter Dolf Buschkens vorige maand de feiten heeft omgedraaid. Reeds op 13 december heeft Ci ty-Centrum een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven, waar in bedenkingen werden geuit tegen het „zeer lange blijven staan" van de kwetsbare ar maturen in de binnenstad. Men vreesde vernielingen en vroeg daarom de verlichting voor de jaarwisseling te ver wijderen. Het college ging daar niet op in. Een exacte reden noemde b. en w. niet Aan de vereniging schreef men slechts „na afweging van de voor- en nadelen". Stomverbaasd was het bestuur toen na dit alles de gemeente- voorlichter ons vorige maand meedeelde dat de verlichting was blijven staan op verzoek van de winkeliers. Schiedam In de stichtïngs- raad van de Schiedamse Ge meenschap komt waarschijn lijk journalist Hans Leyte, Burgemeester en wethouders hebben besloten dit aan de gemeenteraad voor te stellen. Het voorstel over de verslagge ver zal aan de raad ter goed keuring worden voorgelegd in de vergadering van eind maart Donderdag 16 maart is er in de bovenzaal van Excelsior de oprichtingsvergadering. De gemeente moet een subsidie gaan geven volgens de initia tiefnemer. De eigenaar van Excelsior De Volksbond wil liet koffie- huis en de zalen in het ge bouw per 1 maart gaan slui ten., omdat de Vlaardingse on derneming niet meer ren deert In zijn brief schrijft Van Wezel: „Het zijn vooral organisaties en verenigingen zonder subsi dies en zonder goedgevulde kas, die van Excelsior gebruik maken. Zodoende is de Volks bond Vlaardingen een belang rijk cultureel centrum, waar het voortbestaan niet mag af hangen van de winst of ver liesrekening van de Volks bond". De gemeente moet volgens de brief alles in het werk gaan stellen om Excelsior voor Vlaardingen te behouden. On der de huidige omstandighe den isdat te bereiken, als de gemeente het belang inziet van Excelsior voor deze orga nisaties. Van Wezel desgevraagd: Als de mogelijkheid voor vergaderen wegvalt, dan zullen elders de prijzen voor vergaderruimte omhoog schieten. Dat is dui delijk in het nadeel van die verenigingen, die dat mis schien niet meer kunnen beta len". Van Wezel ziet duidelijke over eenkomsten met andere cultu rele instellingen in Vlaardin gen als het Visserijmuseum, de Harmonie en de Stadsge hoorzaal. Hij vindt het juist dat er flink wat geld van de gemeente besteed wordt aan deze culturele centra, „Maar hetzelfde kan gezegd worden van de Volksbond aan de Oosthavenkade, die mijns inziens uit zo'n zelfde gemeentepot behouden moet blijven", aldus Arnold van - Wezel. Het ligt in de bedoeling dat in het eerder genoemde comité mensen zitting gaan nemen uit verenigingen die regelma tig in Excelsior vergaderen. Alsde Volksbond eventueel zou besluiten alsnog rij het verliesgevend door te draaien, dan vindt Van Wezel dat ook goed. Schiedam Een Schiedam se agent heeft zaterdag avond rond half acht een band lek geschoten van een automobilist die kwaad in reed op andere agenten. De 40-jarige H. J. W. werd aangehouden, omdat hij de IS-jarige R. O. achter het stuur, dus te jong voor een rijbewijs, liet rijden. De politie vroeg aan H. J. W. zijn papieren te laten zien. Omdat W. die niet hij zich had, werd hij boos, trapte in zijn wagen en reed terwijl een agent zijn hand nog had aan het linkerportier in op de andere agenten. Na het schot in de linker- band reed hij toch nog door. Later heeft W. zich bij het hoofdbureau ge meld. steunpunt hartje Schiedam De politie wil hoofdbureau als steun punt weer Het vuur werd rond half negen ontdekt in een grondstoffenloods waarin zich diophenynolpropaan bevond, alsmede adipine- zuur en siliconeolie, alle maal produkten die nodig zijn bij de vervaardiging van kunstharsen. Volgens een zegsman van Synres Schiedam Het vroege re hoofdbureau van po litie wordt mogelijk weer politiebureau. Het Schiedamse korps lonkt al naar het ge bouw op de hoek van de Grote Markt en de Hoogstraat. Van het monumentale pand, dat men in de vijftiger jaren de rug toekeerde, wil commissaris Cees van der Haagen het nieuwe steunpunt in het hartje van de stad maken. "Het is er inderdaad een goede plek voor," meent de burger meester, die tevens hoofd is van de politie, "we zijn aan het uitzoeken of het kan." Om de politxedroom in vervulling te laten gaan moet volgens burgervader Arie Lems voor de Raad voor het Bejaarden- werk, die nog in het gebouw zit, een ander onderkomen ge vonden worden. De nieuwe post in de binnen stad moet het te kleine postje aan de Buitenhavenweg; ver vangen. Dat gebouwtje wil de commissaris al een tijdje kwijt. Aan de Grote Markt zou men nabij een aantal "be ruchte" café's komen, waar nog al eens vechtpartijen plaatsvinden en barkrukken of gevaarlijker zaken door de ruiten vliegen. Niet verwon derlijk dus dat Jan Hagen- doom, bestuurslid van de be- wonersvereniging Schiedam- Centrum, enthousiast is en het nu al heeft over het Schie damse Bureau Warmoes straat Vanuit het hoekpand zouden twee groepen politiemannen moeten gaan werken. Het moet daar wel voor worden verbouwd. Gemakkelijker te realiseren is de benodigde parkeergelegenheid- De politie heeft goede herinne ringen aan het gebouw. In het grijs verleden heeft men lang op die historische plaats bij het oude stadhuisje gezeten. In de tweede helf t van de vorige eeuw werd het hoofdbureau. Voor die tijd was daar echter al een soort hoofdwacht ge vestigd. In de twintiger jaren verhuisde het hoofdbureau naar de Lange Nieuwstraat, waar het nu nog is gevestigd. Op de Grote Markt bleef al leen nog een politiepost Tot deze ruim twintig jaar gele den werd opgeheven. Sinds dien heeft het gebouw onder dak geboden aan diverse in-' stanties. Burgemeester: Schiedam De hoofden van dienst bij de gemeente, moeten waarschijnlijk weer de schoolbanken in. Het gemeentebestuur denkt er over deze ambtena ren een basis-cursus hoger management te laten volgen. Over het nut dubben sommige raadsleden echter nog. „Het topkader is een gemêleerd gezelschap", meent CDA-frak- tie-voaratter Riet Taverne, ..ik geloof niet dat iedereen aan de bak komt met zo'n cursus. Ik vraag me af of de kosten, tachtigduizend gulden, de hoogste prioriteit moet hebben". Burgemeester Arie Lems verde digt het voorstel: „Het ont breekt hier aan een stuk ma nagement. Er rijn knelpunten. De geesten moeten maar eens worden losgewoeld. De heren moeten maar eens Ieren over leg te plegen. Ik ken de pap penheimers. Daarom hebben we een externe adviseur aan- getrokken, zodat iedereen wel aan de bak komt", zo zei bij tijdens de laatst gehouden openbare vergadering van de raadscommissie voor algeme ne en bestuurlijke zaken. Op nat tafel tje liggen de messen. Kosten in rekening zijn gebracht door de "ge slepen" op lichter: ze ventig gut den. Vlaardingen Wederom is een Vlaardingse huisvrouw opgelicht door een "scharenslijper", die veel te veel geld vroeg voor gedane "arbeid". Ditmaal kreeg mevrouw Van Aarsen uit de Bloemenbuurt een gepeperde nota van zeventig gulden voorgescho teld voor het slijpen van vijf messen en een schaar. De politie stelt alles in het werk om de man te vinden. Er rijn namelijk al meer klachten binnengekomen: Onder valse voorwendsels worden te hoge rekeningen gevraagd. Zo werd er donderdagochtend bij mevrouw Van Aarsen gebeld. Haar verhaal: hoewel regel matig via de TV - en dan met name Koning Klant - wordt gewaarschuwd tegen dit soort bedriegers dacht ik: nu ja, 't zal zo'n vaart niet lopen. Die jongen moet ook zijn brood verdie nen en ik heb tenslotte enkele botte messen, die nodig eens geslepen moeten worden. Voor mevrouw Van Aarsen leek er dus geen vuiltje aan de luchL Tussen de „handelaar" en de huisvrouw werd wel geen honderd procent waterdichte overeenkomst afgesloten, maar vol gens haar zeggen zouden vijf messen voor drie gulden per stuk geslepen worden en drie daar van nog eens gekarteld worden voor een kwart je per mes meer. Een oude schaar werd ook geslepen. In alle vertrouwen wachtte de vrouw tot de "scharensliep" terugkwam, want op zich leek er een allerredelijkste prijs te zijn afgesproken. Na een kwartiertje kwam hij terug en deelde mevrouw Aarsen mee: "f 70,- a.u.b." Allereerst dacht de Vlaardingse, dat de scha rensliep oen grap maakte. Maar dat bleek allerminst het geval, omdat hij "een kwartje per karteltje" in rekening bracht. En dan tem de prijs aardig doen oplopen als je een lang broodmes laat kartelen. De huisvrouw werd boos: "Dan zal ik de politie bellen". Maar daar kreeg de vrouw geen kans voor, want de scharensliep zei: "U kunt alleen maar betalen. U staat in Uw ongelijk". Na veel vijven en zessen wist de vrouw toch nog een tientje van de prijs af te pingelen, hoewel ze voor die zestig gulden net zo goed alles nieuw had kunnen aanschaffen. Volgens de politie stelt deze scharenslijper, die verdacht wordt van oplichting zich nogal bru taal op als de 'klanten' tegensputteren. De recherche heeft de zaak in handen, omdat er meer klachten rijn binnengekomen. Tot slot: een ijzerhandel op de Hoogendorplaan achtte een prijs van rond de twintig gulden redelijk Bovendien, 20 meent hij, is de vakbe kwaamheid van de flessentrekker niet zo beit. Bewonersvereniging voor de LindenJiof in oprichting: Schiedam Uiterlijk een week na de eerstvolgende gemeen teraadsvergadering verwach ten actiecomité De Laan en het Komité Jongerenhuis ves ting Schiedam antwoord op een aantal voorstellen voor woonruimte in de Lindenhof. Vorige week is een brief naar de raad gestuurd, die mede ondertekend is door een in oprichting zijnde bewoners- vereniging Lindenhof, die zich in de zuidelijke vleugel van het voormalige weeshuis wil vestigen. Ondanks de sociaal-culturele bestemming van de Linden hof menen beide comités en de bewonersvereniging, dat jongerenhuisvesting in de Z-vleugei mogelijk is: „Om moeilijke financiële situaties te voorkomen en de onmoge lijke nonnen van de nota-Van Dam te omzeilen, stellen wij voor dat deze vleugel kaal de bewonersvereniging in huur wordt gegeven. Door de vereniging zal een ver bouwingsplan gemaakt wor den, waarbij zelfwerkzaam heid van de bewoners cen traal staat Wij zijn er hon derd procent zeker van, dat een dergelijke beheersvorm beter garant staat voor goed samenwonen en goedkoper is dan het bouwen van Van Dam-eenheden met subsidie." I Als voorbeeld van een dergelij ke realisatie wijst Kees Chris- tiaanse namens de drie groe peringen op de verbouwing van het voormalige Bethelzie- kenhuis in Delft tot studen- tenhuisvestingsgebouw. Mocht de gemeenteraad van Schiedam toch nog financiële bezwaren hebben, dan is be wonersvereniging Lindenhof bereid verbouwingskosten en onderhoud voor eigen reke ning te nemen, mits de ge meente de huur tot een sym bolisch bedrag reduceert Ook over de termijn, waarop de Lindenhof voorlopig zal worden bewoond, valt te pra ten. De bezettingsactie van vorige week, een protest tegen de anti-kraakwet, was in Schie dam verder gericht op het afdwingen van spoedige maatregelen voor huisvesting van urgent-woningzoekenden (met het accent op jongeren) in contrast met de grote leeg stand in Schiedam, het be stemmingsplan voor de bin nenstad, de teleurstellende in formatie vanuit de stuurgroep voor huisvesting van alleen staanden en tweepersoons huishoudens en de nota-Van Dam die nauwelijks in staat blijkt goedkope huisvesting te realiseren. leverde geen van de aan wezige stoffen bij vrijko men of bij verbranding ge vaar op voor de gezond heid. Niettemin werd het vuur ste vig aangepakt. De be drijfsbrandweer was snel ter plaatse en kreeg na luttele minuten al assisten tie van de Hoekse vrijwilli ge brandweer. De "Rijks havendienst 4" verleende vanaf de Nieuwe Water weg eveneens assistentie omdat de betreffende loods vlak langs de water weg ligt. De bedrijfsbrandweer legde vier stralen uit, de Hoekse brandweer vijf en het schip van de havendienst ondersteunde het blus- singswerk met nog eens twee stralen terwijl vanaf de Waterweg met schijn werpers voor voldoende licht werd gezorgd. Omdat het vuur in de dak bedekking doorsmeulde en ook de toegang van de slechts gedeeltelijk gevul de loods door balen ge blokkeerd was, duurde het blussingswerk nog gerui me tijd. De geblokkeerde deur moest door de be drijfsbrandweer met be hulp van een vorkheftruck worden vrijgemaakt Op dat moment was men ech ter de brand al meester en kon met nablussen wor den begonnen. De schade aan loods en goederen loopt in de tienduizenden guldens. Vlaardingen „Wij willen al leen met Bas Goudriaan (wet houder) praten met alle be woners erbij". Een boze brief van deze strek king heeft de wijkgroep Vette- noordsepoïder naar de ge meente gestuurd als reactie op een telefoongesprek met een ambtenaar die zei dat de wethouder 7 maart alleen wil vergaderen met de deelpro- jectgroep over de voortgang en ontwikkeling van de nieuwbouw Lamoenterrein/- Palenveld. In een spoedvergadering van de bewonersvertegenwoordigin gen is besloten om de overige bewoners niet buiten spel te zetten. Schiedam - De brandweer heeft z3.terd2gocb.tend uit een geparkeerde personenwagen *an de Schiedamse SingeJ een brandende handtas gehaald. Onbekenden hadden gemeld dat er brand was, zodat de brand weer met groot materieel uit trok De eigenaar was niet ter plekke. De brandweer was het vuur gauw meester. Over de oor zaak tast men nog in het duis ter. Vlaardingen In de woning boven de bar aan de Oostha venkade 60 is zaterdagoch tend rond half drie door nog onbekende oorzaak brand uit gebroken. De bar liep nogal wat waterschade op, de brand was snel meester. Tegelijkertijd werden vier jon geren door de politie ap heter daad betrapt, toen zij tijdens de brand geprobeerd hadden goederen uit de bar te stelen. Srl't'l TUI ft 1->l| Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1