Sociale kaart in beeld brengen Kapper mist deiirversiering Onderzoeker Ton ter Hoeve: KipSteiïi Rob. MAANDAG 6 MAAKT 1978 f<nog Koninklijke onderscheiding Steenen Dijck in Steendijk polder Gestolen stopwatch verloren Geen Engels 2 PAAR SWetLE. SWSEM EN IK *5sifa BEN Bij HEI DOttyk, f MEM zesr TOCH ALTIJD BAT BERGAF-fOtfToNBKEISr/ GOED PAN, IK WAS W,AARTS GAAN ERG IS - IK VIND HET j EN JU A DROOGT AF uitstekend; —mr-T^T v«Lfevi /w St!S5 IK m NET TEGEMTItt, WT/KN0PI5 mi M'JN UMWTO£JUM MOET OM P£ VttlOtEN TUD WJ 615- A TEELN IN TE HALEN. X, P^TDOET Mê Eg- AANDENKEN, MT IK GKMGVWT mts. ji mtmx zou nom. mi me. m je dat schikken 10 IS'THêOS, HET 15 OOK EOIETS GEI S'JMA ONMOGEl'J*. «tl VEESIOEG A OM PAT 01T TE IE5- 1 GEN AAN EEN Lf£KDMEVOüKMOÊK J£ glGENUK EEN MEDISCHE ONPEi- J GEONDHEÊBÉW- NABESTELLEN FOTO'S KLACHTENQIENST ABONNEMENTEN Chef- H, L. Lambreglse Redactie SchiedamrK. Kegel en W. J. van der Post Redactie Vlaardingen: J. Hazejager, W.A.M. Visser en C. H van firemen. Sportredactie: S. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209. postbus 110, Viaardmgen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P van Zuilen, Diepenburchstraat 34. tel. 01899- Hoek van Holland1 L. van Ooijen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2804 REDACTIE ADVERTENTIES Uitgave: S1JTHOFF PERS BV De2e krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord {van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (m Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen. Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen. (tel. 010*354525, b g g, 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaq tot 18.00 uur, Rotterdamsch Nieuwsblad, tel, 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, teï. 070-624562 Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14 30-15.30 uur. Tel. 010-144144. toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. Vlaardingen Het welzijnswerk - variërend van kindercrèches tot het organiseren van kaartmiddagen voor bejaarden in clubhuizen - wordt gedecentraliseerd. Moeilijk woord, doch het houdt niet meer in dan: de gemeen ten bepalen in de toekomst zelf hoe het geld uit de Haagse welzijnspot besteed gaat wor den. CRM maakt in dezen nog steeds de dienst uit, maar wil ervan af, omdat de regering het minder gewenst vindt om nog te zeggen waar het geld naar toe moet vloeien. Om het welzijnswerk in Vlaardingen in kaart te brengen is sinds 1 februari de socioloog Ton ter Hoeve in dienst van de Stichting Welzijn Vlaardingen (kortweg SWV) aan de Oosthavenkade. In overleg met de gemeente worden prioriteiten gesteld, dus hoe en de manier waarop het geld besteed gaat worden. Voor een aantal terreinen gelden reeds rijksbijdrageregelin gen (waar de gemeenteraad het dus voor het zeggen heeft). Dat zijn bijvoorbeeld het vormings- en ontwikke lingswerk voor volwassenen en voor de maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren. Voor andere terreinen, sociaal-cultureel werk en bejaarden- werk, is het onderzoek dus van toepassing. De gemeente krijgt een rijksbijdrage echter niet zonder meer. De belangrijkste voorwaarde is dat de gemeente raad welzjjnsplannen vaststelt, en wel een globaal plan voor een periode van vier jaar. Dat weliswaar jaarlijks wordt bijgesteld. Terug naar Ton ter Hoeve, die als functieomschrijving sociaal onderzoeker heeft, met de vraag: wat is dat en wat gaat ie doen? Ton: „Ik ben pas met een onderzoek begonnen naar de gevolgen van de decentralisatie van het welzijnsbeleid in Vlaardingen. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de rol die de SWV in de toekomst kan vervullen". Werkwijze? Welnu naar de pakweg tachtig welzijnsclubjes (en clubs) heb ik een vragenlijst opgestuurd, die voor 18 maart weer in mijn bezit moeten zijn. Eind maart kom ik met een tussentijds rapport, waar de gemeente vervol gens haar inbreng in krijgt. Stap twee is dan het schrijven van. een definitief verslag, waarin de opmerkingen van het stadhuis zijn opgenomen. Het onderzoek hangt samen met de bestaande onzekerheid over de vraag of de decentralisatiepolitiek van CRM wel of niet doorgaat Er wordt ook nagegaan in hoeverre en op welke termijn de gemeente Vlaardingen in samen werking met het particulier initiatief en de bevolking in staat is een welzijnsbeleid over de terreinen educatie, recreatie en bejaardenzorg te ontwikkelen. Bovendien gaat de socioloog Ter Hoeve uitzoeken waar al een sociale planning plaats vindt Het gaat hier voornamelijk om de Rijksbijdrageregeling Kinderdagverblijven, Alternatieve Hulpverlening aan jongeren en Vormings- en ontwikke lingswerk. Zoals eerder gezegd vallen deze takken van het sociale werk onder de gemeente. Wat uiteraard ook belangrijk is, is het nagaan in welke mate er bij de instellingen (de clubhuizen) organisaties (zoals de Vlaardingse Vrouwen) en bewonersgroepen. behoefte gevoeld wordt voor eventueel nieuwe vormen, van sociaal- en/of cultureel werk. Ton ter Hoeve: „Er moet eigenlijk een soort sociale land kaart in beeld gebracht worden. En vragen stellen als: is in die Vlaardingse buurt niet te veel van één soort behoefte, terwijl elders dat totaal ontbreekt. Een voor beeld: als blijkt dat er in een vergrijsde buurt te veel kindercrèches zijn, dan moeten die gesloten worden - er Advertentietarieven op aanvraag, tet. 010-144144 WEI'MAAKT KOOP IK.P0KTEE THOM SON, NT I/ £2ANWA6 EEN5 Om fttKEPT, H01U At PAT öftEEKPS KUNT UiTtasefti AAN EEN ONWETENDE Zift AL& IK. tocht met een wetenschappe lijk doel en Rob wordt een vorstelijk honorarium aange boden. „Zo'n kans krijg ik nooit weer", zegt Rob. „en over drie maanden ben ik trouwens weer thuis. Hij weigerde koffie en sandwiches. Bij de deur keek hij nog eens om. Vader en zoons zaten nu, praatten summier met elkaar en met ande ren Alleen de jongste jongen keek verdrietig. Het was te zien dat hij moeite had met zijn tranen. Zou hem zijn mgehamerd dat hij zo'n „onmanlijkheid" moest verbergen' Zo geschat bestond de rest van de bezoekers uit familieleden, kennss- sen van de vader - of zakenrela- ties' - en enkele medestudenten. De enige persoon die werkelijk tranen plengde was de dikke, klei ne hospita. Arnold trachtte het gezelschap te zien met Rogiers ogen. Het boek; de vlucht die deze geestelijk inge stelde jongeman inderdaad nodig moest hebben gehad? De verkap te, verdrongen liefde - toch, on danks alles - die hij de harde vaderfiguur toedroeg. £en onge wild gevoel7 Moest je deze men sen zien in de romantische kledij van de zestiende of zeventiende eeuw om ze te kunnen verdragen7 Reageerde een onderdrukte geest zijn nooit toegestane ontplooiing af m het beschrijven van een vader die zijn zoon door een knecht liet afranselen7 Maar dan toch met de restrictie dat het voor diens bestwil was' Zijn kraag omhoog liep Arnold onder de bomen door terug naar zijn auto. De wind zwiepte de bladeren geel van de takken. De regen plakte ze op de grond Zo tnest alles, zo afschuwelijk triest. Zo uitzichtloos - het leven en de dood En de oude vragen van de mens heid En de vlagen van geluk. Fleur als bruid, haar arm gekneld door de zijne De afkeuring van haar familie. Het gezicht van haar voogd, zo hard en droog als dat van iemand dre achter een begrafenis gaat - zoals vandaag. Maar mams, die met haar moeder liefde ben had begrepen, en alle bezwaren opzij had gezet en niet geacht. Mams, die onder hetzelfde gebukt ging als hij. Mams, die al zoveel had verloren in haar leven. En het zo dapper als een nood zaak had aanvaard Maar mams had een dochter uit haar liefde overgehouden. Des tijds. En nu7 Ik heb te weimg aan jou als mens- apart gedacht, mams, zet hij in zichzelf. Ik ben maar met mijzelf bezig geweest, met mijn angsten en verdriet. En jij hebt mij opge beurd en getroost. Hoe kan ik je ooit daarvoor bedanken' Hij ging naar huis, het de auto voorstaan met draaiende motor. Boven, in Naomies atelier, haakte hij „Trouwbelijdenis" van de wand. Snel in een sluk papier gewikkeld en terug naar de auto Daar vouw de hij het papier weer los. Hij grabbelde naar zijn vulpen en schreef op de achterkant een paar woorden. „Van Arnold, mams, voor jou." Het drukte niet heieméé! uit wat hij bedoelde. Wél deed hij ermee afstand van iets dat hem na ter harte ging. En - nee. het was met gek om tefs van zijn eerste vrouw te geven aan de moeder van de tweede. In deze situatie en zoals tussen hem en mams de verhou ding lag, was hel met gek. Even had hij het afschuwelijke vi sioen dat in de steen de man m de modder op hem wachtte. Eén afdruk voor mams, één afdruk voor hem. Nee,1 In godsnaam! Mams was met thuis. Maar hij had een sleutel van haar flatje. Hij ging naar boven, zette het schilderijtje op het dressoir en schoof het portret van paps ervoor. Zo moest zij het wel begrijpen. Paps, Fleurs vader, die hij nooit had gekend. Hij keek naar het portret van de man, cfie toen hij stierf jonger was geweest dan hij nu Een rustig, vriendelijk gezicht, ernstig, bijna alfedaags. En mams was toch ook een gewone vrouw, al had zij zeker wal bijzondere kwaliteiten. Ergens op het kleine schrijfbureau, waaraan de vertaalster haar verta lingen overtikte, stond een bruids foto van paps en haar. Een dood gewoon, gelukkig stel jonge men sen. Hoe waren die beiden aan een kind gekomen als Fleur' Hoe waren zij op de gedachte gekomen haar die naam te geven' Hij had Herman geheten en zij heette Tootje. moet wel wat meer voor gepensioneerden gedaan gaan. worden". Op basis van de conclusies van Ter Hoeves onderzoek gaat het algemeen bestuur van de SWV eind maart een voorlopig standpunt innemen. Voorlopig, omdat het be stuur niet de enige instantie is die kan beslissen. Ook de gemeente want de raad blijft tenslotte verantwoorde lijk voor het beleid) en de stem van de bevolking spelen daarbij een belangrijke rol. Via een overlegorgaan met het stadhuis wordt dan een definitief standplint bepaald. Dat is rond november te verwachten. Schiedam Dieven zijn aan de haal gegaan met de smeedijzeren deurversiering van de kapper aan de Dam. Het ding met een waarde van 350 gulden is eind vorige week gestolen. De 43-jarige M. J. P. v. O. uit Den Haag heelt hiervoor aangifte gedaan bij de politie. Een üchtaggregaat ter waarde van 1300 gulden verdween er uit een opslagplaats van Schiemond. Het pand aan de St, Annazus- terstraat in de Brandersbuurt kwam men binnen door een slot te forceren. Uit een magazijn van het aannemersbureau MUWI aan de 's-Grave- landseweg werd een boor, 3Ö0 meter draad en wat gereedschap ter waarde van 600 gulden ontvreemd. Een deur van de loods werd vernield. Bij hetzelfde bouwproject stal men ook gereed schap met een waarde van 1600 gulden, dat het eigendom was van een installateursbureau. Bij deze werkplaats hebben de daders de sehamierpennen van een deur verwijderd om zo binnen te komen. Maassluis De heer F. van der Wel, Vincent van Goghlaan 121 te Maassluis is ter gele genheid van zijn 40-jarig dienstverband bij de B.V. Touw- en Staaldraadfabriek „Holland" te Maassluis, ko ninklijk onderscheiden met de ere-medaiïle, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau, in zilver. 3urgemeester M. K. van Dijke heeft vrijdag deze onderschei ding uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kantine van het Verto-ge- bouw. •'rans van der Wel werd op 12 augustus 1921 te Naaldwijk geboren. Hij trad op 3 maart 1938 bij de Verenigde Touw- fabrieken in dienst bij de we verij, Enkele maanden later werd hij overgeplaatst naar de touwslagerij en vervolgens naar de twijneni, op welke afdeling hij tot op heden nog laassïuis De straat waaraan het in de Steendijkpolder in aanbouw zijnde scholencom plex komt te liggen èn de daarop aansluitende zoge naamde stedelijke straat gaan „Steenen Dijck" heten. Deze naam verwijst naar de dijk die vanaf de Schenkel- dijk (westelijke gemeente grens van Maassluis) tot aan de spoorwegovergang bij Windmill B.V. te Vlaardingen loopt en die sedert de aanleg (omstreeks 1512) „de stenen dijk" wordt genoemd- De ge kozen schrijfwijze is dezelfde als die werden gebruikt ten tijde van de aanleg van de dijk. werkzaam js. Zijn huidige functie is baas van de paktou- wafdeling, waar negen men sen werken. Gedurende 41 jaar is <3e heer Van der Wel lid van het NW. Van 1949 tot 1972 was hij bestuurslid van de afdeling Maassluis van de textielarbeidersbond. „De Eendracht". Schiedam Uit een sigaren- doosje in de Albertus Mag- nusschool hebben inbrekers 250 gulden gestolen. Uit het gebouw aan de Parkweg namen zij ook een stopwatch mee, maar die werd later te ruggevonden op een grasveld je bij de basisschool. Een sigarendoosje met 49 gul den werd gestolen bij De Blauwe Ster. Om dit bednjf aan de Buitenhavenweg bin nen te komen werd gebruik gemaakt van een glassnijder. In het kantoor braken de nog onbekende inbrekers diverse bureaus open. Schiedam Buitenlanders in Schiedam worden door de ge meente niet in de Engelse taal voorgelicht. De raads commissie voor algemene en bestuurlijke zaken vindt dat niet nodig. Op de gemeente-pagina's in een plaatseliik advertentieblad worden buitenlanders wel in vier andere talen op de hoogte gebracht van het gemeentelijk gebeuren. „Niet nog een taal, anders blijft er te weinig ruimte over", vindt burge meester Arie Lems, „de En gelssprekenden rijn boven dien vaak voldoende lang hief om het Nederlands te begrij pen of kunnen het nieuws wei op andere manieren te weten komen" 2381 Al sedert maanden is kapitein Rob nu weer thuis, aan boord van zijn schip in de haven van West-Terschelling. Paula ver heugt er zich bijzonder over, dat haar man weer veilig en wel thuis is na zijn avontuur lijke reis naar Zuid-Afrika en dat kleine Robbie - die al een stevige knaap is geworden er net zo over denkt, spreekt- vanzelf. Maar Rob zal er spoe-' dig weer op uittrekken, want hij heeft een heel verleidelijk aanbod gekregen: Eddy Clin ton, een der directeuren van de Amalgamated Mining Company gevestigd te Valpa raiso (Chili) heeft Rob uitge nodigd een expeditie mee te maken, die ten hoogste drie maanden zal duren. Het is een CAPOi.' 7ö£Wm?h$0? GA6EJELA WA5 HE60ÊM OOK 20IÉTS 6EVKAASP EN H'J VEE510EG WE WAAL «ETMEW- s cm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2