SCHIEDAMSCHE COURANT I oletstichting viert jubileum Sociaal toezicht op bedrijfsleven Leraar weigert les over neutronenbom Heel Schiedam moet meedoen' In de clinch over antwoord op nota gooit „Gemeente giftig slib in achtertuintjes99 Pruissingel wordt verbeterd „Renovatie VOF twijfelachtig" CDA mikt op II zetels en 2 wethouders LEERLINGEN CASIMIRSCHOOL: 99 Leenweweïp m veilige banden Bewoners Schiedam-Oost vrezen: Eerst mening van minister vragen: VVD-raadslid wil duidelijkheid over economisch beleid Dinsdag 7 maart 1975- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 -103de jaargang no. 26040-4 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De hele stad moet het jubileumfeest van het Noletziekenhuis kunnen meevieren. Als de van oudsher rooms-katholieke stichting voor ziekenver pleging in mei van dit jaar een halve eeuw bestaat, zijn verschillende spektakelstukken te verwachten! De meeste activiteiten gaan plaatshebben in een speciale jubileumtent aan de Anna van Burenstraat, achter het gemeenteziekenhuis maar vlakbij de Noletstichting. Ook binnen het hospitaal en in hel aangrenzende Julianapark, met zijn muziekkoepel, bruist het volgens de plannen van de acties. Voor het feest heeft het Nolet- bestuur cict op een dubbeltje gekeken, want een gigant op het gebied van pret en leut is aangetrokken: coördinator is Jacques J. Koedood uit de Spaanse Polder. Dat flink uit de buidel wordt getast, komt vooral omdat di rectie en bestuur menen dat het jubileum geen Nolet-on- deronsje mag blijven: het zie kenhuis herdenkt zijn vijftig jarig bestaan wel. maar het staat tevens op de drempel naar de toekomst „Nolet houdt met de fusie met het gemeenteziekenhuis op te be staan, een noodzakelijke stap, maar beslist geen reden om al het werk dat erin zit niet te herdenken", zei gistermiddag op een aparte bijeenkomst al gemeen-directeur Cees Vloot man. Naast een voetbaltournooi tus sen Holy-, het gemeente- en het Noletziekenhuis op de vel den van Her/nes DVS, een open huis in het gebouw tus sen Stadhouderslaan en de Dr, Noletstraat (waar diverse specialisten hun apparatuur populair proberen te maken) en een reünie van oud-mede werkers, worden van dè di verse scholengemeenschap pen in Schiedam en Vlaardm- gen leerlingen uitgenodigd op stellen te maken over onder andere de gezondheidszorg of over het verband tussen ro ken, alcohol en sport, terwijl ook een quiz zal worden ge houden. In het Julianapark geeft OBK zaterdag 13 mei' een nostalgisch harmoniecon cert. Schiedam houdt aan het Nolet- festijn nog iets over ook. Een geschiedboek over de gezond heidszorg vanaf het jaar 1280 is in de maak (met als redac teuren stadsarchivaris Dra. Guus van der Feijst, publi cist Hans van der Sloot en huisarts August Poll), en ook denkt Nolet eraan om een Nederlands kunstenaar van internationaal niveau een plastiek te laten maken, dat ergens in Schiedam op een openbare plek moet komen te staan. Ambtenaren en verenigingen Schiedam „Schoenmaker hou je bij je leest", daarop komt het antwoord neer, dat bouw- en woningtoezicht geeft op de nota aanschrijvingsbeleid van het Stedelijk Huuroverleg Schiedam. Over dit antwoord Iaat wethouder Chris Zijdeveld de twee partijen elkaar eerst in de haren vliegen, vdór hij zelf antwoord geeft. „Omdat ik deze procedure zin voller vind dan het ontkete nen van een uitgebreide dis cussie op basis van definitieve standpunten", aldus Zijde veld. Blijkbaar is hij dus niet zo tevreden over het ant woord. Vlaardingen - De renovatie van plm. 60 woningen aan de Pieter Karei Dros- saartstraat in de Vlaar- dingse Vettenoordsepol- der staat op de tocht. Dit liet wethouder Bas Goud riaan gistermiddag doorsche meren op de persconferentie bij het slaan van de eerste paal voor de vijftien wonin gen aan de Waal- en Kuiper straat. Ook dit projekt blijkt niet zon der moeilijkheden te verlo pen. Voor drie huizen heeft het ministerie geen premie-be schikking afgegeven wegens de hoogte van de lokatiesubsi- die. Goudriaan stelt echter, dat de geldpot van "Vlaardin gen op is: „Komt de regering niet over de brug dan kunnen we verdere ontwikkeling van het centrum wel vergeten." Gemeenteraads verkiezingen Vl aardingen - De programma commissie van het CDA in VI aar dingen zal alleen dan van een succesvolle verkie zingsuitslag van de 31 mei te houden gemeenteraadsverkie zingen spreken wanneer het CDA tenminste elf zetels in oe raad behaalt en twee wet houders levert. Bit schrijft Peter Blonk, voor-' atter van de propaganda commissie in het blad CDA- Nieuws. Gezien de huidige situatie heeft het CDA tien zetels in de Vlaardingse raad. In zijn artikel kondigt Blonk aan, dat «et CDA vooral voor de ge meenteraadsverkiezingen een keiharde campagne zal voe ren omdat het van het eenzij dige linkse meerderheidscolle ge af wj]. Het bundelen van klachten door de bewonersverenigingen werkt volgens de ambtenaren van de gemeentelijke woning- dienst alleen maar vertra gend. Bovendien zouden de verenigingen de klachten vèel algemener benaderen dan op het stadskantoor gebeurt. In het antwoord vraagt men de bewonersverenigingen in de oude wijken om de klagers te verwijzen naar de achtste ver dieping van het stadskantoor, waar de dienst is gevestigd. „Dan kan worden gepeild of direct ingrijpen noodzakelijk is", schrijven de ambtenaren Voor een actief woningtoezicht is, vooral in de rehabilitatiege- bieden, al een eerste aanzet gegeven, aldus het antwoord. De drie technici die dat heb ben voorbereid zijn evenwel per 1 januan 1977 ontslagen, omdat subsidie werd inge trokken. De ambtenaren zeggen (nog) niets te kunnen doen om het woongerief te verbeteren. Een nieuwe wet daarover is vol gens hen nog maar in voorbe reiding. Op het stadskantoor wil men ook niet geloven aan het opnieuw instellen van wo- mngcommissies. „Behoefte daaraan is tot heden nog niet gebleken", zegt men. Vlaardingen Enkele leerlingen uit de vijfde klas atheneum van d« Professor Casimirscho- lengemeenschap zijn te leurgesteld in hun leraar maatschappijleer. Deze zou namelijk weigeren om mee te werken aan het verzoek van deze leerlingen de gevaren rond het invoeren van deze bom te bespreken. Verder wilden de leer lingen een enquête hou den. Volgens een van hen, Jeroen Stok, staat ook rector L. X P. H. Maas niet onwelwillend tegenover een dergelijk plan. Een stand met in formatiemateriaal in de aula van de school wijst hij echter van de hand. De rector gaat er van uit dat dergelijke „moeilijke proble men" best m de klas behan deld mogen worden, dat er zelfs een soort van enquête gehouden mag worden, maar dat dan eerst de leer ling grondig geïnformeerd dient te worden. „Vandaar dat ik de jongens verwezen heb aar hun leraar maat schappijleer". zegt de heer Maas. Inmiddels hadden enkele leer- lingen uit de vijfde klas in formatiemateriaal verza meld en alle voors en tegens van de bom op stencil gezet. Aan hun leraar maatschap pijleer, mr. L F. Haverman werd het verzoek gericht de stencil te vermenigvuldigen „Tot nu toe echter heeft hij niets aan de neutronenbom gedaan", zegt een teleurge stelde Jeroen Stok. „Wjj zijn er van overtuigd dat meneer Haverman bewust de boel tegenhoudt Dat is jammer, want over twee weken hoefl het met meer. Dan is de grote demonstratie in Am sterdam ook achter de rug en is die enquête van ons met interessant meer" Rector Maas hierover: „Ik weet niets af van tegenwerk ing van de heer Haverman, maar ik kan me voorstellen dat het leerprogramma van hem niet toestaat dat er tus sendoor een zo ingewikkelde materie behandeld wordt. Hij is namelijk ook druk be2ig met de voorbereidin gen van de b ch ad uwverk le zingen die gelijk met die van de Provinciale Staten wor den gehouden" Eerlijkheidshalve geeft Jeroen Stok toe dat hij met namens de gehele klas spreekt, maar namens een klem groepje „Van. onze hele school", zegt hij, „zijn er misschien twin tig tot vijfentwintig mede leerlingen te vinden die zich willen inzetten voor een goeie zaak een maffe boelMr L. F. Haver man was gisteren niet voor commentaar bereikbaar Dit zes weken jonge leeuw tje zit veilig in de armen van Manneke Lauwman, de di recteursvrouw van het Was senaars Dierenpark. Het heeft het daar uitstekend naar de zin, nadat een Delftse zakenman zich in Benidorm ai over het beest je ontfermde. De Delftenaar. J. L. Eman, kocht de leeu weweïp daar in een opwel ling van dierenliefde voor 50.000 peseta's, ongeveer 1300 gulden, van enkele Spanjaarden, die mets be ters wisten te doen dan het dier te treiteren. Het vervoer naar Nederland leverde geen problemen op, maar op Schiphol mocht het (eeuwtje niet door de douane. De diergaarde toonde echter belangstel ling en wist bij CRM een vergunning los te krijgen, omdat het een soort kre- peergeval was. De kosten, verbonden aan het goede tehuis, 2ijn volledig voor het gezin Eman, dat „Mischa" adopteerde. Het prinsje van het dierenrijk is binnenkort ook te zien in het televisie programma „Ren je rot,". Schiedam Bewoners van de Edïsonstraat vrezen dat de gemeente hun achtertuintjes heeft opgehoogd met giftig havensUb. Over de naar olie stinkende grond heeft bewonersvereniging Schiedam-Oost reeds contact opge nomen met het bedrijfslaboratorium voor gewassen en grondonderzoek in Oosterbeek en een instituut voor groenten- en fruitteelt in Naaldwijk. Aan beide is gevraagd te onder zoeken, of de grond schade lijk is. Het laatstgenoemde in stituut heeft al een monster ontvangen van de grond die vorige maand voor vijfhon derd gulden in elf tuintjes werd gegooid. De dienst gemeentewerken »s gisteren schriftelijk door de vereniging gevraagd om de afdeling bodemonderzoek van TNO in Delft op te dragen Schiedam Burgemeester en wethouders voelen wel voor een sociaal vesti gingsbeleid, zoals PPR- raadslid drs. Herman Noordegraaf dat voorstelt om nieuwe bedrijven aan een sociale controle te on derwerpen. Voordat ech ter daadwerkelijk stappen daartoe worden genomen, wil het college liever pei len hoe minister van eco nomische zaken drs. Gijs van Aardenne ertegen over staat In het antwoord op de schnfte lijke vragen van Noordegraaf wijst fmancienwethouder drs Rernier Scheeres op het ex pc- Het kruispunt PruiSSingel/Vsn der Driftstraat/Riouwlsan wördt voorzien van verkeerslichten Vlaardingen - De burgemeester Prutssingel - een der belangrijkste verkeersaders in Vlaardingen wordt gereconstrueerd. De gemeenteraad is daarmee accoord gegaan. De verkeerslichten op de Pruissingel zullen worden aangesloten op een computersysteem, terwijl een nieuwe ver- keersinstallatie wordt geplaatst op het kruis punt Van der Driftstraat en de Riouwlaan, Gemeentewerken wil nog dit jaar beginnen met de Marathonweg te verbeteren voor verkeer. De kosten van deze veranderingen op de Burge meester Pruissingel schommelen rond het mil joen. Wethouder Bas Goudriaan hoopt voor de verandering aan de Marathonweg in aanmerking te komen voor een extra subsidie van het rijk vanwege het experimentele karakter Naast de burgemeester Pruissingel moet de secon daire weg tussen de bejaardenflat en de Bilhton- weg een fietspad worden. Het verkeer op de singel, dat komt van de Maas- sluissedijk en de Vondelweg wil inslaan, wordt over een oostelijke secundaire rijbaan geleid. Het plan gaat er verder vanuit dat het vrachtver keer zo veel mogelijk van de singel moet worden geweerd. 1 nmentele karakter van het so ciaal vestigingsbeleid, zoals dat in Rotterdam wordt toege past en Schiedam dat zou wil len overnemen In zekere zin is Schiedam al op weg naar een beleid, waarbij nieuwe bedrijven - ot bedrij ven waarvan het erfpachts contract woidt herzien - be paalde gegevens op tafel moe ten leggen Gebruikelijk is, dat het college van te voren gegevens krijgt over aantallen werknemers, ingedeeld naai beroepsgroepen, naar het loonniveau en de opleiding, die voor de verschillende functies is genoten of vereist. Wat hier nog niet gebeurt en in Rotterdam wel, is het betrek ken van de vakbeweging in de aanvraagprocedures voor bedrijfsvestiging, -verplaat sing of -uitbreiding. Juist dat inschakelen van de vakbon den typeert een sociaal vesti gingsstatuut Boe één en an der juridisch zit, wil het col lege van burgemeester en wethouders grondig laten uit zoeken. Ook wijst wethouder Scheeres erop. dat de sociaal-economi sche raad (SER) de minister heeft geadviseerd de bevoegd heden van gemeenten op het gebied van bedrijfsplannetjes in een landelijke wet te rege len. Ook daarmee zou Schie dam rekening moeten houden Tot slot wordt Noordegraa! geantwoord, dat volgens de Rotterdamse normen de afge lopen vijf jaar maar in één geval het sociaal vestigings- statuut gehanteerd had hoe ven worden. De meeste be drijven, die zich hier vestigen, zijn te klein om te voldoen aan de getalscriteria; alleen de machinefabriek van De Jong, die verhuisde van de Westfrankelandsedijk naar de 's-Gravelandsepolder, voldeed met 104 man personeel daar aan wel. een onderzoek le laten ver richten. Vanwege de hoge kosten kan de vereniging dat niet doen. „In mets doet het ons aan echte aarde denken. Het stinkt naar olie. De structuur en de kleur doen ons vermoeden dat dit afkomstig is van baggerwerk- zaamheden in het Waterwegg- gebted", zo schrijft het be stuur. Als dat vermoeden juist is kan het bij verbouw van kleine tuinbouwproducten voor de buurtbewoners gevaar opleve ren, omdat er dan waarschijn lijk te veel zware metalen in de grond zitten. Naar aanleiding van de klach ten uit Oost heeft de dienst gemeentewerken tewerken a monsters laten nemeno ghvt tootmtmtig jaar goommia de Trechter, dat jullie kraken, hoor, de gemeente Iaat al die huizen maar leegstaan en ver pauperen, en dat is pas schan- dalis!" Vlaardingen - VVD-raad slid, mevrouw IL A. Bïee- ker van Styrura, gaat op de eerstvolgende Vlaar dingse gemeenteraadsver gadering dc wethouder voor economische zaken IJsbrand van der Velden, flink aan de tand voelen over de economische poli tiek die gevoerd wordt. Naar de smaak van het raadslid gaat de wethou der steeds een gesprek over economische zaken uit de weg in de commis sie voor economische aan gelegenheden. Zij maakt zich nogal boos over het feit dat de wet houder voor eigen-partij leden zijn beleid heeft dui delijk gemaakt. Terwijl hij volgens Bteeker Van Sty- rum, dat niet in de com missie bekend heeft ge maakt. Ze stelde vervol gens schriftelijke vragen met de strekking van: de raadsleden is informatie achterhouden, terwijl Pv- dA-2eden de primeur had den. Waarom? Burgemeester Kieboom vond dat niet juist en ant woordde - ook schriftelijk - dat er geen informatie is achtergehouden. Zij gaat de wethouder interpelle ren op de volgende verga dering van de raad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1