Personeel bewaakt Pelmolen PycIA belooft 1 Yerlinde niets 1 Raadsleden wagen zich nog niet aan besteding 7O0«pot j-m :/.]g mm Gotidiiaam Geen moeite met huisreis PoSitiekorpj krijgt twee brigadiers Goud - zilver - hro mT&ïy-j Man leidt tieners op inbraakpad Geen raimte voor woonwagens Ter voorkoming van „leegroof" geen mens Clara Stroman uit PvdA, Engelsman fractieleider? Autobedrijf ERTAN Illegale Portugees gepakt Onderzoek naar goedkoop wonen alleenstaanden SioeS bij baard: woning in brand Oud burgemeester nu voorzitter kruisvereniging 'bS J 1 5 f SCHIEBAMSCHE COURANT Woensdag 8 maart 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26041- 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan van stads ontwikkeling heeft 'geen moeite' met de huureis, die de toekomstige bewo ners van de nieuwbouw op het Lamoenterrem hebben gesteld. Al eerder is bekend geworden dat Maassluis De raad van Maas sluis is akkoord gegaan met het voorstel van b. en w. om een bezwaarschrift ïn te die nen tegen het ontwerp-woon wagenplan van de provincie Zuid-Holland, waarin min of meer Maassluis wordt opge zadeld met een woonwagen kamp. Maassluis heeft daar geen ruimte voor. Volgens WD-wethouder Van Eck-Grootveld {volksgezond heid en milieu-hygiene) heeft -het bezwaarschrift niets te maken met een eventuele on gastvrijheid van de gemeente. "In het verleden hebben we onder andere met de opvang van rijksgenoten en Chilenen het tegendeel wel bewezen" voegde zij er gisteravond in de raadsvergadering aan toe. Een PvdA- en PPR/PSP-motie, waarin drie standplaatsen voor woonwagens in overwe ging wordt genomen, ver wierp de raad met dertien tegen zes stemmen. De twee PvdA-wethouders in het college J. A, Hummelen en J. Smit onthielden zich van stemming. de maximale huur grens 225 gulden bedraagt. Goudriaan toont zich content met het daarover door de be woners uitgebrachte rapport en hij heeft hun beloofd hun eisen te verdedigen in het col lege. Toezeggingen kon hij echter niet doen. Op de gisteravond gehouden vergadering van deze toekom stige bewoners is weer fel ge discussieerd over het al dan niet bouwen van woningen op het voormalige palenveld, dat wordt omsloten door de hoge muren van de sporthal, was serij De Hoop, en enkele vis- verwerkende bedrijven. Hoe wel iedereen het er over eens is dat deze omstandigheden het woongenot met ten goede zullen komen, stelde Goud riaan dat op grond van het bestemmingsplan met te ont komen valt aan woningbouw. Wel beloofde de bouwwethou- der aan de toekomstige bewo ners. de ondernemers des noods via de hinderwet beper kingen op te leggen. VjvT Geert van der Zwan, Gijs Lans bergen en Cor van Wingerden wach ten totdat zij om elf uur 's avonds door collega's 'worden afgelost. Vlaardingen Het personeel van de Hollandse Pelmolen BV te Vlaardmgen heeft het bedrijf vanaf gisteravond onder bewaking gesteld. Hiertoe heeft men besloten in verband met de moeilijkheden rond de enige aandeelhou der van Pelmolen, de Koninklijke Scholten-Honig N.V. Maassluis Het concept- koopkontmkt voor bw- zen in de Maassluise Ko ningsboek staat volgens de WD'er Gerard Nies- tadt bol van ambtena ren proza. Eén zin slaat naar zijn smaak alles: 26 regels lang wet in totaal 130 woorden, „daar snapt geen mens wat van". Niestadt heeft ze zelf ge teld. B. en w. hebben toe gezegd de zin in mootjes te laten hakken. Schiedam Hoewel de PvdA hem als lijsttrekker heeft gekozen, hoeft Arie Verlinde er niet op te rekenen dat hij fractieleider of wethouder wordt. Het bestuur verklaart deze ongebruikelijke gang van zaken door erop te wijzen, dat de zestigjarige Verlinde het meest gezichtsbepalend is voor de partij, een goede stemmentrekker dus maar niet meer dan dat. Verlinde zelf heeft zich daarin moeten schikken. Hij heeft, voordat het afdelingsbestuur hem voordroeg als lijsttrek ker, verklaard geen aan spraak te zullen maken op een wethouderszetel of het fractievoorzittersschap. De hele procedure rond de kan didatenlijst blijkt voor som mige socialisten zeer teleur stellend te zijn veriapen. Oud-wethouder Clara Stro man. die op de verkiezing slijst staat op nummer 33, ondanks pogingen van ver wante geesten om haar hoge rop te plaatsen, overweegt zelfs de PvdA de rug toe te keren. Gisteravond was daar van binnen de fractie en het bestuur nog niemand op de hoogte. In plaats van Verlinde wordt Henk Engelsman, momenteel lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, gezien als Maassluis Burgemeester M. K. van Dijke heeft vanmid dag in de kantine van het Maassluise politiebureau aan de Wcstlandseweg de heer H. F. Volker beëdigd als hoofda gent. Echter, het is de bedoe ling dat de heer Volker briga dier wordt. Daartoe zal hij per l mei a.s. een cursus vol gen aan de kaderschool voor de gemeentepolitie ia Zutp- hen. Na beëindiging (met goed ge volg) van de opleiding volgt zijn aanstelling als brigadier met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. De heer Volker wordt de achtste brigadier in het Maassluise politiekorps. Bmnen afzienbare tijd echter komt een negende brigadier de politiegclederen m Maas sluis versterken. Deze kader- functionaris is afkomstig uit Noord-Holland. Beiden zullen worden belast met de leiding van een der ploegen van de surveillancedienst. De uitbreiding is onder meer mogelijk geworden door het overschrijden van de 30.000- inwonersgrens. Drie jeugdige Schiedammers, lid van de invaliden E sportvereniging De Ooieraars, grossierden op de I; nationlae jeugdkampioenschappen zwemmen in Assen in medailles. Anja Wolthuis (13) werd bam- pioene op de 100 meter rugslag, en kwam in het s bezit van twee zilveren medailles voor haar pres- taties op de 100 school- en rugslag. Willem Noord- s uin (11) legde beslag op een zilveren medaille voor s zijn snelle tijd op de 100 vrij en Corneüs Chatelain (9) kreeg een bronzen medaille voor zijn prestatie op de 100 rugslag. Niet in de laatste plaats was I zwemtrainer Bertus Groos voor die prestaties verantwoordelijk. s p^,6oya^occasjoiis DÉVENTEi Ï'R C 11 T: r ;TsX miAc V TKoop i upend! Schiedam De besteding van de eeuwfeestpot wordt niet besproken bij de gemeenteraadsvergadering van maur. De raadscommissie voor vorming en recreatie heeft gister avond nog geen oordeel willen ge ven. Het punt, waar veel kritiek op Wordt verwacht, zal nu pas worden besproken op een van de volgende vergaderingen. De enige die gisteravond op de openbare bijeenkomst echt haar mening kwijt wilde was PvdA-vrouw Yvonne Yiljee. „Falikant tegen. Het Passage-theater is een bodemlo ze put. Kredieten daarvoor blijken later meestal groter te worden. Als die kleedka mers inderdaad zo zijn als in het rapport staat dan moet dat gewoon uit de pot achterstallig onderhoud worden betaald. Dit voorstel is niet voor de hele bevolking. Het is elitair en niet spectaculair genoeg", zo luidde haar persoonlijke mening. Het voorstel van de selectiecommissie, beste ding van de zogeheten 700-pot aan het Passage-theater en aan een beeldhouw werk, werd daarop door voorzitter Her man Posthoorn verdedigd met de opmer king dat het geld met alleen naar de kleedkamers, maar ook naar het toneel gaat. Daardoor kunnen volgens de wetr houder meer koren optreden. Wim Poels vond dat als men de normen accepteert waar mee gewerkt moest wor den de conclusie inderdaad logisch is. Blijft volgens de CDA-er de vraag of die nonnen wel goed zijn. Dat wilde hij eerst in zijn fractie bespreken. De WD had de zaak ook nog niet goed doorgesproken. Ineke de Jong gaf dan ook nog geen mening. de meest geschikte fractielei der, indien ervan uitgegaan wordt dat de huidige PvdA- wethouders op hun post wor den gehandhaafd. Engelsman staat (pas) op de negende plaats, was in Schiedam kort na de oorlog ook fractieleider en stoelt op een ruime politie ke ervaring; hij is 63 jaar. Hoger dan hij staan onder ande ren de tegenwoordige wethou ders Chris Zijdeveld, Reinier Scheeres en Herman Post hoorn op de verkiezingslijst, alsmede Gé Brouwer (vroeger al het voorbeeldigste knaapje van de klas) en „rode" Jo Ouwens. Over het toekomstige voorzitter- schap van de fractie zei gis teravond de leider van dit mo ment, Joop de Jong: „Ik heb al zoveel namen gehoord in de wandelgangen, het is één en al gerucht. Het wordt heel simpel een zaak voor de nieu we fractie, en die is er uite raard pas na de verkiezingen eind mei. En daarmee heb ik dan verder niks te maken, want ik ga gelukkig weg." Met die laatste toevoeging doelt De Jong op het feit, dat hij, evenals het Schiedamse ge meenteraadslid Yvonne Siljee trouwens, na de verkiezingen de Rijnmondraad bineenstapt. „Daar heb ik zin in. Ik heb de laatste vier jaar in Schie dam enorm veel geleerd", al dus De Jong. Kandidaat voor het baantje van fractieleider is ook Aad Wieg man (36), die op de lijst als een komeet omhoog schoot en „met stip" op de achtste plaats staat. Zoals bekend heeft deze maat schappij uitstel van betaling aangevraagd en dit van de rechtbank voor een periode van veertien dagen a 34 mil joen gulden gekregen. Ook voor het Vlaardmgse bedrijf heeft de KSH dit aange vraagd, een zaak waar de Rot terdamse rechtbank vermoe delijk m de loop van vandaag of morgen over zal beslissen. ïn verband met de verwikkelin gen rondom de KSH vreest het personeel van Pelmolen, dat de schuldeisers van de moedermaatschappij de in boedel van het Vlaardmgse bedrijf zullen proberen weg te slepen. Ook moet de bewa king worden gezien als een „symbolische waarde" van so lidariteit met andere dochte rondernemingen van de KSH. waar personeelsleden gehele bezettingsacties houden. De bewaking in Vlaardingen is de afgelopen nacht uitgevoerd door drie leden van de perso neelscommissie Het systeem van ploegendienst is stilgelegd opdat alle werknemers kun nen deelnemen aan de verga deringen en bijeenkomsten, die voor vandaag zijn belegd. Indien noodzakelijk, is ver scherpte bewaking met het in gevoerde systeem mogelijk. Overdag wordt normaal ge werkt Maassluis De Maassluise po litie heelt het afgelopen weekend de illegaal in Neder land verhlijvende Portugees R. J. A. D. op heterdaad be trapt toen hij een auto wilde stelen. Hij is terstond door de vreem delingenpolitie uit het land gezet. Maassluis De gemeenteraad van Maassluis vindt het goed dat er een krediet van 120,000 gulden wordt gegeven voor een onderzoek naar de be hoefte van goedkope huisves ting van alleenstaanden en twee-persoons-lmishoudens. In een nota van voormalig staatssecretaris van volks huisvesting Marcel van Dam werd een beter beleid voor deze groep voorgesteld. Middels subsidies zouden de la- gure inkomensgroepen uit de ze categorie ook in aanmer king komen voor een beter huis In de nota wordt een aantal gemeente waaronder Maas sluis genoemd waar een onderzoek naar de behoefte verricht gaat worden. Het omderzoek is uitbesteed aan het Hilversumse bureau Into- mart B.V. voor bijna tachtig duizend gulden. Een speciaal ingestelde stuur groep, onder voorzitterschap van de wethouder van volks huisvesting gaat het totale plan uitvoeren. Schiedam Een binnenbrandje heeft gisteren vernielingen aangericht in het huis van de familie Voorwald aan de Gordonstraat. Het schadebedrag heeft men nog niet kunnen vaststellen. Zeker is dat de benedenburen waterschade hebben opgelo pen. Het vuur in het Westen was ontstaan doordat een drie-jarig kind een stoel met nylonbekleding bij de bran dende gashaard had gescho ven. De gealarmeerde brand weer heeft het vuur geblust met een nevelstraal. Schiedam Oud-burgemeester Harm Roetfsema is gekozen tot vooraitter van de Kruis- vereniging Schiedam. Op de komende algemene be stuursvergadering zal de 69- jarige Schiedammer officieel worden benoemd. Die bijeen komst wordt op maandag avond 22 maart gehouden in het kruis ge bouw aan het Bachplein m Groenoord. Eind vorig jaar is J. van Hat- tum, de vorige voorzitter, af getreden. Sindsdien was de ad interim H. Brokerhof, die nu weer vice-voorzitter wordt. 9 Zwaar gehavend zag de Supply I eruit, gis termiddag, toen het ta kel bedrijf van Bijl het plezierjacht van de bo dem van de Korte Ha ven had opgehesen. Di rect werd de veertig jaar oude schuit, van het type Hamburger, leeggepompt en het ligt nu tamelijk proviso risch in Schiedam aan de kant Twee weken beeft de boot in het midden van de gracht gezonken gelegen: met de sneeuwval was het langzaam maar zeker gaan dalen, en de eige naar in Nieuwland werd door de haven dienst gesommeerd de schuit onverwijld op te laten takelen. De Sup ply zonk al eens eerder, een paar maanden gele den. Ook toen duurde het wel even voordat het jacht weer boven water kwam, want her haalde bergingspogin gen mislukten, ftijl had er gistermiddag nauwe lijks moeite mee. Schiedam Een man zonder beroep heeft in de afgelopen anderhalve maand vier pubers leiding gegeven, bij ruim twintig inbraken, in Schiedam, vooral in sportkantines en scholen. De politie heeft het vijftal in de kraag gegrepen. Zonder veel moeite kwamen de bekentenissen los. De 34-jarige Schiedammer A. H. M. F. is een bekende van de politie. Zijn mbrekersteam be staat verder uit het vijftienja rige Rotterdamse meisje E. van H. en de Schiedamse jon gens A. O. (16), R. H. (13) en A. H. (15). In totaal werd voor 2850 gulden buitgemaakt, de schade die bij de inbraken werd aange richt bedraagt ongeveer 1260 gulden. De bezochte sportver enigingen zijn SFC, DRZ, Schiedam, Hermes DVS, De mos en UVG, en ook de schoolgebouwen staan ver spreid over de stad, echter vooral in Nieuwland, aan de Burgemeester Honnerlage G re tela an een paar keer, in de LTS op de Mgr. Nolenslaan tweemaal, in de Dr. De Vis serlaan en op de Dr. Schaep- mansingeJ, en ook in de Wa randa in het westen eenmaal Op de Parkweg kwam men twee keer. Het vijftal pikte bij Mak op de Hoogstraat anderhalve week geleden ook een bukskijker en vier luchtdrukpistolen in. Ten slotte werd nog een win kel op het Frans Halspïein bezocht. r»5l| 'i ril ,.5'! m g>i|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1