Dagverblijl yoof probleemkinderen SCHIEDAMSCHE COURANT Huize Sil&am mogeEjk 'rum Stichting voor j ongerencentrom Uitstel van betaling voor de Pelmolen „Geen sprake van tegenwerking'9 een „Giftige" grond komt van 's-Gravelandseweg Strijd om Vlaardingseweg stort neer Crisis in college Stichting reeds in oprichting: ïn Schiedam-Noord: Pastor krijgt negen maanden ontzegging Werkmeester Schiedam Voor op vang van probleemkin deren, die thuis niet langer gehandhaafd kunnen worden, komt in Schiedam een dag verblijf. Hiervoor is in oprichting de Stichting Boddaerttehuas Schie dam. Bij de gemeente heeft de in oprichting t ijn.de stichting reeds i m aanvraag inge diend voor hei voorma lige gebouw van de On derwijs Begeleiding? dienst Waterwe Noord, naast het hooft* bureau van politie aan de Lange Nieuwstraat. Het nieuwe tehuis in Schiedam zou maximaal vierentwintig kinderen moeten opvangen. Verdeeld over drie groepen denkt men aan zes leiders. Het verdere personeel 20u moeten bestaan uit een coor dinator. maatschappelijk wer ker, huiswerkkracht en huis houdelijk personeel. Voorzitter van de stichting wordt Cas Vastenburg van het internaat voor schippers kinderen Dc Uitkijk aan de Hoogstraat. Aan de statuten wordt momenteel nog ge werkt. Het geheel komt voort uit een werkgroep voor opvang van kinderen, waar onder andere ambtenaren van de sociale dienst en schoolhoofden zit ting in hebben. In dat overleg ontdekte men dat de oprich ting van een Boddaerttehuis in Scliiedam broodnodig is. Met name in de wijk Nieuw- land zou die behoefte groot zijn. Vandaar dat het bestuur ook denkt aan twee naast el kaar gelegen flats in Nieuw- land, voor het geval het ge- meenlcpand aan de Lange Nieuwstraat met door zou gaan. „Het voordeel van het gebouw aan de Lange Niéuw- straat is dat het direct be schikbaar is. Jammer alleen dat het met midden in een woonwijk ligt", aldus secreta ris Frans Jc Large. Naar de interesse in een derge lijk tehuis houdt het bestuur momenteel een enquête bij scholen en dienstverlenende bedrijven in Schiedam. Meer over de functie en de ge schiedenis van de Boddaertte- huizen vindt u op pagina drie van deze krant. Versierd met slingers en fraaie, papieren mutsen wandelen de kinderen van de peuterspeelzaal De Zonneschijn aan de Van Goghlaan in Maas sluis a! zingend naar hun nieuwe lokaal. Dit is gevestigd in een fraai x'orbouwd school gebouw, waarin vroe ger de b.l.o.-schooi ge vestigd was. Voor goed is nu een einde geko men aan de krotterïge toestand in het houten keetje dat aan de ande re kant van het school plein staat. Het verbouwde schoolge bouw zal behalve voor de peuters onderdak bieden aan de kinderen van de kleuterschool De Springplank. De kleutcrschoolïeidïng - en natuurlijk de kleu ters zelf - hebben zich lang moeten behelpen in de veel te kleine, houten school aan de Toroplaan, Schiedam Voor een open jongerencentrum (OJC) m het noorden van de stad wordt binnenkort een stichting opgericht. De werkgroep, die in de lente van vorig jaar werd ingesteld om een OJC in Schiedam-Noord na te streven, gaat daarvoor de voorbereidingen treffen. Een stichtingsvorm maakt de kwestie subsidietechnisch een stuk eenvoudiger, zei gistermiddag Piet Penning, contact persoon van de werkgroep. „Dinsdagavond nog hebben wij een bijzonder plezierig ge sprek gehad met Herman Noordergraaf van de PPR, die onze plannen wel wil steu nen, en ook die andere Her man, wethouder Posthoorn, heeft wel wat tips gegeven, maar verder hield hij zich ei genlijk nogal op de vlakte," aldus Penning. Alleen een gesprek met het CDA over de noodzaak van een jongerencentrum verliep tamelijk stroef, en een tweede bijeenkomst volgt dan ook. „Dc confessionelen hikken meer aan tegen de kosten dan dat diep wordt ingegaan op de problematiek rond jonge ren in flatwijk Groenoord en omstreken," is een indruk van de werkgroep. Van politieke zijde hebben WD en CPN zich ten overstaan van de werkgroep nog met uitgelaten over een OJC. „Omdat nog geen reactie van die twee binnenkwam, hebben wij nieuwe uitnodigingen voor een gesprek verstuurd," zegt Penning. Positieve reacties kwamen wel binnen van de onderwijswinkel op de Hoog straat, van de federatie van club- en buurthuizen en van het welzijnswerkersoverleg in Schiedam-Noord. •Over eon ruimte is nog mets bekend. „Boerderij Land- vrcugd ts voorlopig een on neembare veste, en de opstal len waar vroeger de Blauwe Brug stond gaan ook onze neus voorbij. Er komt nu een café," zegt Penning. Waardingen De Rotter damse rechtbank heeft uitstel van betaling ver leend aan het Vlaardingse bedrijf de Hollandse Pel molen BV. Van grote bete kenis is deze beslissing van de rechter naar de verwachting van het per soneel niet omdat het be drijf aan de Westhavenka- de geenszins in moeilijkhe den verkeert en geen schuldeisers kent. Reden dat om uitstel van beta ling is gevraagd ligt aan de moeilijkheden rondom de Ko ninklijke Scholten-Homg NV, die de enige aandeelhouder van de Pelmolen is. In ver band met de slechte positie van dat bedrijf hebben ook haar goed florerende doch er- maat schappijen om surséance moeten vragen, waarmee ook hun positie m gevaar dreigt te komen. Het gemeentebestuur heeft tot nu toe nog geen aanleiding gevonden haar bezorgdheid uit te spreken over de werkge- Iegenheid voor het ongeveer tachtig man tellende perso neelsbestand. „De vooruitzich ten hjken juist erg goed", zo laat wethouder IJsbrand van dr Velden van bedrijven on economische aangelegenhe den desgevraagd weten. Hij verwijst daarbij naar de inge diende aanvraag tot uitbrei ding van het bedrijf, dat door het college van B en W is gehonoreerd. De wethouder erkent het gevaar, dat de KSH de Vlaardingse dochte ronderneming mee de af grond m zou kunnen slepen, maar is van mening dat de verdere gang van zaken eerst moet worden afgewacht Boze leraar over neutronenbom Vlaardingen Mr. L._ F. Haverman, leraar maatschappijleer aan de Professor Cas mui-scholengemeenschap in Vlaardingen is er over verbolgen dat hem door enkele leerlingen wordt verweten het geven van lessen over de neutronenbom tegen te gaan. In 0112e krant van dinsdag stelde een van de leerlingen duidelijk: „Wij zïjn er van overtuigt! dat meneer Haverman de boel tegenhoudt". 55 Pertinent ruet waar, is het commentaar van de heer Haverman.' - - ïS „Om een aantal redenen, zoals proefwerken, schoolonderzoek en ïtyl 2 3 !fï sektes van collega's was ik met in dc gelegenheid eerder op het verzoek van de leerlingen terug te komen. Dat wil echter =3 niet zeggen dat er achter de schermen niets georganiseerd werd m Zo komt er volgende week een specialist van het ministerie van defensie naar onze schooi om over de neutronenbom te praten. ES Tevens zal hij het hebben over NAVO-kwcsties". Hl En over het met zouden willen vermei ugavuldigen van een stencil =5 waarin een van de leerlingen zijn bedenkingen uit over dit wapen, H= zegt de maatschappij leraar* „Dat vermenigvuldigen is er vanwege de drukte bij ingeschoten Het wordt alsnog gedaan. Al was het alleen maar om volgende week twee verschillende meningen te hebben, namelijk die van het ministcne en die van de leerling. j== Maar er zelf een uitspraak over doen daar kan ik niet aan beginnen. Daartoe ben ik mol kapabel. Zeifs in de Tweede Kamer en m het kabinet wist men er met goed raad mee en kon men cr m eerste instantie met uitkomen". De leraar betreurt het dat door de uitlatingen van de leerlingen de school een slechte naam dreigt te krijgen Gemeente neemt ook monsters: Den Haag De Haagse politie rechter heeft gisteren een geestelijke uit Schiedam tot duizend gulden boete en een jaar intrekking van het rijbe wijs Waarvan negen maanden voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar veroordeeld we gens het besturen van een au to terwijl hij onder invloed van drank verkeerde. Verdachte werd op de Brassers kade in Delft aangehouden. Zijn optreden was zodanig dat de politie reden zag voor het nemen van een bloedproef waarbij een aleoholpromiliage bleek van 1,87. „Hetgeen be slist niet aan de lage kant is", constateerde de officier van justitie. Om deze reden vond de officier het toch noodzake lijk voor een tijdje het rijbe wijs in te trekken, ook al kan verdachte dat moeilijk mis sen. De wijze van rijden door vcidachte had de aandacht getrokken. De verdediger van verdachte kon met de eis van de officier accoord gaan en de rechter veroordeelde com- form de eis. Winkeliers Kethel: 0 Was dat schrikken. Bijna hadden ive Chnet Titulaer gebeld. Voor de alarmerende mededeling dat er in Schie dam een maanmannetje rondliep zou hij vast zijn warm gelopen. Zo'n science-fichonaehtig figuur was gistermid dag namelijk eventjes ie zien op dc zandvlakte bij Schiedam-Noord. Toen een van onze verslaggevers naderbij sioop ontdekte hij echter dat de bebaarde heelaldeskundigc met de zachte „g" lekker thuis kon blijven. De buitenaardse beschaving bleek een fraaie pop In een passende omge ving moest dit futuristisch Kunstwerkje voor dc aardse reclame-wereld op de plani worden vastgelegd. Schiedam De stinkende aar de in de opgehoogde achter tuintjes van de Edisonstraat wordt nti ook onderzocht door de gemeente. De dienst gemeentewerken heeft al monsters voor onderzoek meegenomen. Op het stadskantoor /egt men dat de angst voor het „giftige slib", zoals in Schtedam-Oost woi dt gezegd, volkomen onte recht is De grond is volgens de wijkop- zichtei van de plantsoenen dienst al kom tig van een terr- rnn aan hol eind van de 's- Ginvelamiseweg Daar werd het zo'n twintig jaar geleden opgespoten Bij de gemeente weet men evenwel nog geen antwoord op de vraag hoe het kan dat de aarde naar olie ■-tinkt Schiedam Bij het gemeente bestuur is het verzoek inge diend de Vlaardingseweg open te houden. Karei Poort vliet, de man die altijd een groot voorstander is geweest van minder verkeer in de ou de dorpskern, vindt dat de zaken bij de bouw van het nieuwe winkelcentrum te ri goureus worden aangepakt. Namens de "gezamenlijke middenstanders" - zoals hij zelf zegt - heeft de kcthellap- per daarover een brief ge schreven aan burgemeester en wethouders. Winkelier Poortvliet van de Vlaardingseweg vreest dat zijn klanten straks verstek Ja- ten gaan als men vanuit Groe noord alleen via de Schiedam- seweg in de oude dorpskern kan komen. In het voorontwerp bestem mingsplan Kethel was de straat volgens hom nog open gesteld voor auto's. In het nieuwe plan is de straat ech ter afgesloten. Bij het toekom stige winkelcentrum wordt het een voetgangersdomein. „Dat is onze grootste zorg. Om in de toekomst ons te kunnen handhaven en te kun nen concurreren is een goede toevoersweg van het aller grootste belang. De Schie- damseweg m«t zijn smalle doorgang is dan met voldoen de," schrijft men vanuit Ke thel aan het college. De gezamenlijke middenstan ders menen dat de gemeente raad kan beslissen de Vlaar dingseweg open te houden zonder dat het bestemmings plan moet worden gewijzigd. Op het stadskantoor wordt dat echter ontkend. Het is vol gens verkeersdeskundige Hans van der Vbst allemaal vastgelegd in het bestem mingsplan dat pas door de raad is aangenomen. Het plan zou dus wel degelijk moeten worden gewijzigd. Schiedam In het Nofetzieken- huis is gisterochtend de 55-ja* rige werkmeester/ijzerwerker A. Tost overleden na inwen dige bloedingen, veroorzaakt door een val van zeven meter hoogte in het ruim van het Griekse vrachtschip Haiki. Dit schip ligt bij scheepswerf Nieuwe Waterweg. Bij het afbranden van platen in het scheepsruim moesten en kele stalen platen worden op gehesen. Toen dat even stag- neeerde, bleef een plaat ha ken m de kleding van werk meester Post, die daardoor wei d meegesleurd en van het platform waarop hij zich be vond neerstortte. De politie en de arbeidsinspectie stellen een onderzoek m naar de exacte toedracht. Vlaardingen Binnen het col lege van B en W van Vlaarin- ge» is een crisis ontstaan. Dit naar aanleiding van PPR- wethouder Rien Bovenberg om zich terug te trekken als voorzitter van een bouwteam, dal dc bouw van het Open Jongeren Centrum <OJC> voorbereidt. Hij besloot hier gisteren toe, omdat de streefdatum van 1 september, waarop het OJC tn gebruik dient te worden genomen, volstrekt onhaal baar is. De andere leden van het college meenden daarop dat de positie van Bovenberg als wethouder voor jeugdza ken in het geding is gekomen Bovenberg had zich van meel af aan verzet tegen nieuw bouw voor het OJC en prefe reerde verbouw van de voor malige Ericschooi. Nu het bo vendien mot de uitwerking van het nieuwbouwplan zo stroef verloopt, wenst hij geen verdere verantwoording over het genomen raadsbesluit. ÏV.nderdag 9 maart 1978ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 260424 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De Vlaar dingse Stichting Welzijn streeft er naar het pand van het verpleeghuis Siloam, dat in. de loop van deze maand wordt ontruimd, in te richten voor de opvang van mensen in crisis-situa ties. Dit zou moeten gebeu ren in samenwerking met de Stichting Groenhoven, die panden exploiteert ten behoeve van mensen, die om welke reden dan ook (nog) niet volledig op eigen henen in de maatschappij kunnen staan. De directie van de Stichting Groenhoven uit Vucht heeft inmiddels laten weten het pand aan het Verploegh Chasséplem daar erg ge schikt voor te vinden. Zon der ingrijpende verbouwin gen zou hot namelijk kun nen worden ingericht als op vang voor mensen in crisis situaties. Gedacht wordt daarbij aan tijdelijke op vang voor maximaal tien personen. Het overgrote deel van het pand zal worden ingericht als een semi-per- manente woonruimte voor ongeveer twintig personen, zoals ex-psychiatrische pa- tienten, die nog een zekere begeleiding behoeven alvo rens zij volledig terugkeren in de maatschappij. Naar de inrichting van een opvangcentrum voor zoge naamde acute problemen is volgens de Stichüng Welzijn meer dan voldoende behoef te m deze regio. In de nota van de gespreksgroep „Op vang van mensen in crisis-si tuaties" wordt melding ge daan van 276 noodgevallen in 1976 bij regionale instel lingen. De gemeenten. Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn benaderd om zich uit te spreken over hun bereidheid aan een dergelijk projekt mee te werken. Maassluis heeft al laten weten er niet veel voor te voelen. Schie dam, dat 2oals bekend zelf pogingen in het werk stelt een dergelijk opvangcen trum te starten, had bij de totstandkoming van de nota nog niets van zich laten ha ren In Vlaardingen is een werkgroep in het leven ge roepen. die de opdracht kreeg om elders in den lan de de mogelijkheden van noodopvang te onderzoeken, om aan de hand daarvan te komen tot een plan voor de gemeente Vlaardingen. Probleem waar uiteindelijk al les om zal draaien is van financiële aard. Voor de op vang zal de Stichüng Groen hoven ongeveer tachtig gul den per dag bij de sociale dienst van de gemeente waar „de patient" vandaan komt per persoon declare ren Zo ïang het opvangcen trum voldoende vol zit levert dat geen moeilijkheden op. Anders ligt het wanneer ge durende enige tijd slechts zeer weinigen gebruik ma ken van het opvangcentrum. Personeel en faciliteiten voor opvang van meerdere personen zal dan echter toch moeten worden bekostigd. Gemeenten in de regio en met name Vlaardingen zal hiervoor een financiële ga rantie moeten geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1